You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 10, 2015 - 18:00
Sted: 2. A.
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Dagsorden er sendt til rådsmedlemmerne den 30. november 2015.

  Indstilling

  Dagsorden godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 10-12-2015, pkt. 1

  Godkendt. Pkt. 3 udgår, da Steen er syg. Vi eftersender information om punktet efterfølgende.

  Fraværende

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Formanden meddelte følgende mødedatoer for Elite- og Talentrådsmøder i 2016:
  3. marts
  9. juni
  8. september
  8. december
  Roskilde Elite- og Talentråd, 10-12-2015, pkt. 2

  Jens bød velkommen til de nye medlemmer af rådet, Marie-Louise Munter, Tommy Brun Larsen.
  Jens orienterede om, at der er sendt pressemeddelelse ud i dag om, at DGI har købt nr. 3 på Kildegården.
  Jens og Steen har været til Team Danmark konference og fik netværket med diverse forbund.
  Der bliver lagt en ekstra mødedato ultimo april/primo maj jf. punkt 7.
  Fraværende

  Henrik Mielke, Peter Jakobsen, Thomas Ebert.

 • Pkt. 3 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Pkt. 3

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Orienteringen omhandler følgende punkter:
  - Statistik på medieomtale
  - Optag talentklasse?
  - Økonomi

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 10-12-2015, pkt. 3

  Fraværende

 • Pkt. 4 Tilbagemelding på budget 2016

  Pkt. 4

  Tilbagemelding på budget 2016

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet afgav høringssvar til budget 2016 på baggrund af arbejdsgruppens udkast. Rådet orienteres om budget 2016.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Budgethøringen løb fra den 3. til den 25. september 2015. Rådet godkendte arbejdsgruppens udkast til høringssvar på møde den 24. september. Arbejdsgruppen bestod af Per Birkedal, Jens Müller, Lisbeth Klarskov og Claus Niller. Forvaltningen lagde høringssvaret på den digitale høringsportal den 25. september.
  Budget 2016 blev vedtaget den 7. oktober af Byrådet, jf. pkt. 296.
  For Elite- og Talentrådet blev følgende indgået i budgetforliget:
  Idræt, udviklingssamarbejde
  Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2016-2019 til videreudvikling af fokus af idrætsforeninger, som bl.a. Team Danmark-aftalerne og get2sport er udtryk for. I den forbindelse ønskes understøttelse og læring af udviklingsarbejdet i både Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub med henblik på at få flere til at dyrke sporten og styrke talentarbejdet, bl.a. med etablering af et sportscollege. Rammerne for arbejdet fastlægges i en partnerskabsaftale, og sag om udmøntning forelægges Kultur- og Idrætsudvalget.
  Den 4. november blev en plan for udmøntning af enkelte initiativer i budgetaftalen for 2016-2019 godkendt på Kultur- og Idrætsudvalget. Følgende proces bliver iværksat for ovenstående:
  ”Forvaltningen udarbejder forslag til ramme for igangsættelse af drøftelser om udviklingssamarbejde til behandling i udvalget i januar 2016.”
  Sag om udmøntning kommer på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 13. januar 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 10-12-2015, pkt. 4

  Poul Lindor Nielsen orienterede om processen forud for budget 2016. På baggrund heraf, noteres det, at rådets forslag til budget 2017 bør behandles på Elite- og Talentrådsmøde den 3. marts 2016.

  Fraværende

  Peter Jakobsen, Thomas Ebert.

 • Pkt. 5 Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Pkt. 5

  Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Klubben orienterer rådet mundtligt ud fra den skabelon, som blev godkendt på Elite- og Talentrådsmødet den 7. maj 2015.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:
  - Stilling
  - Skader
  - Kampe
  - Udfordringer
  - Nyt fra træningen
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere?
  - Overordnet betragtning

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2015.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 10-12-2015, pkt. 5

  Fraværende

 • Pkt. 6 Status på procesplan for sportscollege fra arbejdsgruppen

  Pkt. 6

  Status på procesplan for sportscollege fra arbejdsgruppen

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Rådet nedsatte en arbejdsgruppe og godkendte skabelonen for indhold til procesplanen på rådsmøde den 24. september, pkt. 11. Der orienteres mundtligt om status på procesplan for etablering af sportscollege i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen har delt indholdet i procesplanen op i steps, idet nogle områder vil generere viden til andre områder.
  Ved første step arbejdes der med to ting:
  - En behovsanalyse for sportscollege i Roskilde Kommune
  - Muligheder for fysisk placering på Kildegården

  Behovsanalysen

  Der er planlagt interview med de seks prioriterede idrætsgrene i november måned, for at afdække deres behov. Fire interviews er afholdt og de sidste to ventes at blive afholdt inden den 10. december. Interview-rækken vil danne grundlag for et spørgeskema, som sendes bredere ud til foreningslivet i kommunen. Tilbagemelding er sat til januar måned.
  Samarbejdsparten, Team Danmark, kontaktes i forhold til at få et kendskab til eksisterende sportscolleger i Danmark samt om andre kommuner ønsker at etablere nye. Udvalgte sportscolleger på Sjælland kontaktes i forhold til at få afdækket deres setup.
  Behovsanalysen vil danne grundlag for at kunne definere formålet med Roskildes sportscollege og skitsere en eller flere Roskilde-modeller, hvor helhedstilbuddet og organisering af tilbuddet er skitseret.

  Fysisk placering

  Indledningsvist er der kortlagt, hvilke muligheder der kan være på Kildegården på kortere og længere sigt.

  Videre proces

  Procesplanen inklusiv økonomi vil blive forelagt Elite- og Talentrådet til godkendelse på rådsmøde den 3. marts 2016. Sagen vil forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til endelig godkendelse den 6. april, hvorefter Byrådet har første møde om budget 2017 den 28. april.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 10-12-2015, pkt. 6

  Der var følgende kommentarer til oplæg:
  Vigtigheden af lektiehjælp og buddy- ordning, trivselspersoner, mulighed for sponsorater og stipendier. Mulighed for at tilbuddet er for andre talenter end sportstalenter.
  Det er nødvendigt, at et par ildsjæle tilknyttes sportscolleget, viste erfaringerne fra Haderslev.

  Fraværende
  Peter Jakobsen, Thomas Ebert

 • Pkt. 7 Ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2017-20

  genforhandling_af_samarbejdsaftaler_med_elitekommunerne_2014-17team_danmarks_fokusomraader.pdf evaluering_af_samarbejdsaftaler_mellem_team_danmark_og_elitekommunerne_2014-16.pdf 2014_makro_samarbejdsaftaler.pdf 2014-11-10_koncept_for_idraetsskoler.pdf

  Pkt. 7

  Ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2017-20

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune og Team Danmarks samarbejdsaftale udløber den 31.12.2016. Der orienteres om processen ved indgåelse af en ny samarbejdsaftale for 2017-20.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Steen og Hanne orienterer om den videre proces på mødet.
  Bilag vedhæftet til sagen:
  - Genforhandling af samarbejdsaftaler med Elitekommunerne 2014-17/Team Danmarks fokusområder
  - Evaluering af samarbejdsaftaler mellem Team Danmark og Elitekommunerne 2014-16
  - 2014 Makro samarbejdsaftaler
  - 2014-11-10 Koncept for idrætsskoler

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 10-12-2015, pkt. 7

  Fraværende

  Peter Jakobsen, Thomas Ebert.

 • Pkt. 8 Forslag til procesplan for projekt vedrørende videregivelse af erfaringer fra idrætsskolerne til folkeskolerne

  Pkt. 8

  Plan for proces vedrørende videregivelse af erfaringer fra idrætsskolerne til folkeskoler

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  På Elite- og Talentrådets temamøde den 24. september blev der leveret input til en procesplan, der skal beskrive, hvordan idrætsskolernes erfaringer med bevægelse i de andre fag end idræt kan skabe vidensdeling på området til alle kommunes skoler. Plan for videre proces forelægges til godkendelse i rådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  - Der iværksættes arbejdsmøder med de tre tidligere skolekoordinatorer fra Baunehøjskolen, Gadstrup Skole og Tjørnegårdsskolen.
  - Der præsenteres modeller for hvordan idrætsskolernes erfaringer kan gives videre til alle kommunens skoler, for rådet efterfølgende.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Temaet for årets temamøde den 24. september var ”Bevægelse i de øvrige fag end idræt” og formålet var at få input til procesplanen. Skoleafdelingen og tidligere skolekoordinatorer fra tre af idrætsskolerne deltog i temamødet.
  På baggrund af temadagen og forvaltningens efterfølgende opfølgning, lægges der op til, at forvaltningen og de tre tidligere skolekoordinatorer samarbejder om den videre proces. Der lægges op til at arbejde videre med følgende:
  - Organisering (herunder ressourcer)
  - Potentialer i ude/indearealer på skoler
  - Vidensdeling (uddannelse, netværksmøder, behov og rammesætning)
  - Implementering
  En koordinatorfunktion blev nævnt som en væsentlig funktion ved de tidligere idrætsskoler på temamødet, og der ønskes at arbejde videre med at definere rammerne for en mulig koordinatorrolle sammen med de tidligere skolekoordinatorer. Dette vil også indgå i de modeller, som rådet vil blive præsenteret for efterfølgende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 10-12-2015, pkt. 8

  Ad 1 godkendt.
  Ad 2 godkendt.
  Det søges undersøgt om det kan træde i kraft skoleåret 2016/17.
  Team Danmark ser gerne, at kommunerne har et udvidet idrætstilbud med undervisning i ATK for 0. - 6. klasse på en eller flere profilskoler i ny samarbejdsaftale 2017-20.

  Fraværende

 • Pkt. 9 Kriterier for fordeling af midler til de prioriterede idrætsgrene

  Pkt. 9

  Kriterier for fordeling af midler til de prioriterede idrætsgrene

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  En arbejdsgruppe bestående af medlemmerne fra de prioriterede idrætsgrene fremlægger forslag til, hvordan dette års midler til de prioriterede idrætsgrene fordeles, til godkendelse i rådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kriterier for fordeling af midler til de prioriterede idrætsgrene godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  En arbejdsgruppe, der består af medlemmerne fra de prioriterede idrætsgrene, er kommet med følgende forslag til, ud fra hvilke kriterier midlerne til de prioriterede idrætsgrene fordeles:

  Kriterier

  - Udtaget spillere til U-landshold, eller taget medaljer U-DM/pokalfinale
  - Ungdomspolicy på hjemmesiden
  - Diplomtræner tilknyttet
  - Antal medlemmer
  - Punkt fra hver klubs målsætning 2013-16 som aftales med hver enkelt klub
  Der er 5 områder, som hver har 100.000 kr. til uddeling. Opfylder kun en klub betingelserne, modtager klubben alle midlerne fra dette område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 10-12-2015, pkt. 9

  Godkendt.

  Fraværende
  Peter Jakobsen, Thomas Ebert

 • Pkt. 10 Eventuelt

  Pkt. 10

  Eventuelt

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 10-12-2015, pkt. 10

  Katedralskolen er blevet Team Danmark uddannelsespartner.
  Tak for deltagelsen fra Ronni Lück i Rådet.

  Fraværende

 • Pkt. 11 Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Pkt. 11

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Faste dagsordenspunkter til det første elite- og talentrådsmøde i 2016.
  - Godkendelse af dagsorden
  - Meddelelser fra formand og andre
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status
  - Eventuelt
  - Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd
  - Godkendelse af referat
  Udover faste dagsordenpunkter er følgende med:
  - Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne
  - Procesplan for sportscollege
  - Status på ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2017-2020

  Roskilde Elite- og Talentråd, 10-12-2015, pkt. 11

  Derudover kom følgende punkter på kommende dagsorden:
  Forslag til budget 2017
  Evaluering af Team Danmark samarbejdsaftale 2013-16
  Drøftelse af fokusområder for Team Danmark samarbejdsaftalen 2017-20

  Fraværende

  Peter Jakobsen, Thomas Ebert

 • Pkt. 12 Godkendelse af referat

  Pkt. 12

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Referat læses op som sidste punkt på dagsordenen til godkendelse, jf. vedtægter § 5 stk. 2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2015.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 10-12-2015, pkt. 12

  Godkendt.

  Fraværende