You are here

Referat

Dato: Tirsdag, November 10, 2020 - 08:00
Sted: Roskilde Brandvæsen, Salen
 • Pkt. 1 Revision af Beredskabspolitik for Roskilde Kommune 2020

  Bilag_Beredskabspolitik_2020.pdf

  0BPkt. 1

  1BRevision af Beredskabspolitik for Roskilde Kommune 2020

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Beredskabspolitikken danner rammerne for beredskabsarbejdet i Roskilde Kommune, og målet med denne politik er at skabe en fremtidssikret ramme for, hvordan kommunens beredskabsopgaver skal løses, samt at det ansvar, der påhviler afdelingerne og relevante aktører, tydeliggøres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beredskabspolitikken for Roskilde Kommune 2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen fastlægger rammerne for beredskabsarbejdet i Roskilde Kommune, som beskrevet i Beredskabspolitikken, Roskilde Kommune 2020.
  Formålet med kommunens beredskabspolitik er at øge robustheden, skabe tryghed for borgerne, mindske sårbarhed og omsorgssvigt, samt sikre en udvikling af kommunens samlede beredskab. Beredskabspolitikken omhandler følgende områder: Ledelse, planlægning, forebyggelse, uddannelse, øvelse og evaluering samt beredskabsplaner.
  Beredskabspolitik for Roskilde Kommune 2020 er en revision af den tidligere Beredskabspolitik, som er gældende for Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

  Beredskabskommissionen, 10-11-2020, pkt. 1

  Beredskabskommissionen godkendte beredskabspolitikken og videresender den til endelig godkendelse i Byrådet.

  Fraværende: Francisco Ortega, Torben Stevold, Jesper Lyster og Louise D. Andreasen

 • Pkt. 2 Møder i Beredskabskommissionen i 2021

  2BPkt. 2

  3BMøder i Beredskabskommissionen i 2021

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Dette møde er det sidste i 2020, og der skal fastsættes beredskabskommissionsmøder i 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til mødedatoer godkendes.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Det er tidligere aftalt, at der afholdes 4 ordinære møder i Beredskabskommissionen, og at møderne starter kl. 8.00 og holdes tirsdag før et Økonomiudvalgsmøde.
  Ud fra ovenstående foreslås følgende mødedatoer i 2021:
  Den 9. februar kl. 8.00 – 10.00
  Den 18. maj kl. 8.00 – 10.00
  Den 21. september kl. 8.00 – 10.00
  Den 7. december kl. 8.00 – 10.00

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Beredskabskommissionen, 10-11-2020, pkt. 2

  Beredskabskommissionen godkendte mødedatoerne i 2021.

  Fraværende: Francisco Ortega, Torben Stevold, Jesper Lyster og Louise D. Andreasen

 • Pkt. 3 Status på Risikobaseret Dimensionering

  4BPkt. 3

  5BStatus på Risikobaseret Dimensionering

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Den Risikobaserede Dimensionering er sendt til godkendelse i Økonomiudvalget og Byråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Plan for Risikobaseret Dimensionering blev behandlet på sidste Beredskabskommissionsmøde, og den er nu sendt til behandling i Økonomiudvalget den 11. november med efterfølgende godkendelse i Byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beredskabskommissionen, 10-11-2020, pkt. 3

  Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Francisco Ortega, Torben Stevold, Jesper Lyster og Louise D. Andreasen

 • Pkt. 4 Status på Plan for vandforsyning til brandslukning

  6BPkt. 4

  7BStatus på Plan for vandforsyning til brandslukning

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med Beredskabsstyrelsens udtalelse angående plan for den risikobaserede dimensionering er Roskilde Brandvæsen anmodet om, at der fremsendes en plan for vandforsyning til brandslukning, som skal fremsendes til Beredskabsstyrelsen inden udgangen af 1. kvartal 2021.

  Indstilling

  Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Beredskabsstyrelsen har anmodet om, at den udarbejdede strategi for vandforsyning til brandslukning suppleres med en revideret plan for vandforsyning til brandslukning. Den reviderede plan skal fremsendes til Beredskabsstyrelsen inden udgangen af 1. kvartal 2021.
  Roskilde Brandvæsens Forebyggende Afdeling er startet op på udarbejdelsen af plan for vandforsyning til brandslukning. Første udkast til planen forventes klar medio december 2020.
  I løbet af den resterende del af 2020 og januar 2021 vil der blive foretaget flowmålinger på udvalgte brandhaner, så Roskilde Brandvæsen kan bestemme vandydelsen for de brandhaner, som vurderes som værende nødvendige for vandforsyningen til brandslukning i Roskilde Kommune. Flowmålingerne udføres primært i områder med private vandværker. I områder, hvor FORS har vandforsyningen, sker eventuelle flowmålinger efter aftale med FORS, da det forventes, at FORS har oplysninger om vandydelserne for størstedelen af deres område. Eventuelle målinger i FORS’ forsyningsområde vil primært være i yderområderne.

  Økonomi

  Der forventes et tidforbrug til udarbejdelse på ca. 50 timer.
  Indkøb af en flowmåler til måling af vandydelse på brandhaner: Skøn 10-20.000,- kr.
  Måling af flow på brandhaner: Skønnet tidsforbrug pr. brandhane inkl. kørsel - 1,5 time
  Der forventes, at der skal udføres målinger på brandhaner:
  - Ca. 30 brandhaner i Roskilde syd og øst (Gadstrup/Viby/Dåstrup/Snoldelev/Vindinge/Vor Frue)
  - Ca. 30 brandhaner i Roskilde nord (Jyllinge(Gundsømagle/Risø/Gundsølille/Herringløse)
  - Ca. 10 i Svogerslev
  - Ca. 4 i Sct. Hans/Boserup området

  Dvs. ca. 75 brandhaner i områderne uden for Roskilde By: Skønnet tidsforbrug på: ca. 115 timer.
  Det forventes, at der skal foretages målinger på ca. 50 brandhaner i Roskilde By: Skønnet tidsforbrug på: ca. 75 timer

  Beredskabskommissionen, 10-11-2020, pkt. 4

  Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.
  Fraværende: Francisco Ortega, Torben Stevold, Jesper Lyster og Louise D. Andreasen

 • Pkt. 5 Samarbejdsaftale mellem Roskilde og Lejre Brandvæsen vedrørende redningsberedskabsassistance

  8BPkt. 5

  9BSamarbejdsaftale mellem Roskilde og Lejre Brandvæsen vedrørende redningsberedskabsassistance

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Samarbejdsaftalen mellem Østsjællands Beredskab og Vestsjællands Brandvæsen vedrørende redningsberedskabsassistance i den østlige del af Lejre Kommune skal fornyes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Da Østsjællands Beredskab er opløst og Lejre Kommune er trådt ud af samarbejdet med Vestsjællands Beredskab, skal samarbejdsaftalen vedrørende redningsberedskabsassistance i den østlige del af Lejre Kommune fornyes.

  Økonomi

  Betaling for løsning af opgaven beløber sig til 350.000 kr., som én gang årligt reguleres med den af KL udmeldte pris- og lønfremskrivning.

  Beredskabskommissionen, 10-11-2020, pkt. 5

  Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Francisco Ortega, Torben Stevold, Jesper Lyster og Louise D. Andreasen

 • Pkt. 6 Status på træningsfaciliteter til klimacenter

  10BPkt. 6

  11BStatus på træningsfaciliteter til klima-center

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Tidsplanen for etableringen af et nyt simuleringsmiljø, der skal fungere som test- og træningsfacilitet i forhold til at håndtere oversvømmelsesrisici i forbindelse med fx skybrud og stormflod, har ændret sig. Efter nærmere dialog med leverandører til anlægsarbejdet kræves ekstra fundraising.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Brandvæsen samarbejder med en række virksomheder og videninstitutioner i CORO, Co-lab Roskilde om at realisere et revolutionerende test- og træningscenter for oversvømmelsesbeskyttelse, hvor beredskaber, private løsningsleverandører, videninstitutioner og borgere i fællesskab kan udvikle, teste og demonstrere nye mobile og midlertidige foranstaltninger, der kan anvendes før, under og efter bl.a. skybrud og stormflod.
  Konkret skal der anlægges verdens første simuleringsmiljø med forskellige vandhøjder, der kan benyttes til udvikling og udstilling af såvel eksisterende som nye løsninger, med involvering af professionelle og frivillige brugere. Gennem udbud af kurser og testforløb vil vi bidrage til at sikre borgere, byggeri og infrastruktur mod vandskader på nye måder og mere effektivt end hidtil.
  Simuleringsmiljøet skal ligge på Roskilde Brandvæsens grønne areal ved Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde og Roskilde Kommune kommer til at eje såvel areal som anlæg. Anlægget skal bruges til træning af kommunens medarbejdere og frivillige i beredskabet, men derudover udlejes overskudskapaciteten i anlægget til andre kommuner, beredskaber, Beredskabsstyrelsen og private virksomheder samt foreninger mv. Vedligeholdelse og drift af anlægget påhviler kommunen. Andre aktører har kun udgifter til leje ved konkret brug af anlægget. Det kan fx være i forbindelse med kurser, men også som del af udviklings- og demonstrationsaktiviteter, hvor tests vil indgå.
  I den sammenhæng er CORO-sekretariatet i dialog med bl.a. Aarhus Universitet, DTU og RUC samt Det Nationale Netværk for Klimatilpasning og interesserede løsningsleverandører om at tænke i forskningsprojekter og living lab processer eller kompetenceudviklingsforløb, så der løbende vil komme spændende aktiviteter i simuleringsmiljøet.

  Anlægsarbejdet skulle efter planen have været igangsat medio 2020, så simuleringsmiljøet forventeligt kunne tages i brug til vinter. I Damgaard Rådgivende Ingeniørers dialog med de tilbudsgivende virksomheder har der imidlertid vist sig at være flere omkostninger forbundet med betonelementer og gruspuder end projekteringen først viste, hvilket kan udfordre hele projektet. CORO-sekretariatet arbejder derfor på at skaffe de nødvendige midler og oplever anerkendelse af behovet for et simuleringsmiljø samt bred interesse for værdien af de aktiviteter, der kan gennemføres heri. Når vi har fået sikkerhed for den resterende finansiering, vil myndighedsbehandling og anlægsarbejdet blive igangsat, hvilket estimeres at tage 20 uger.

  Økonomi

  Det samlede budget for etablering af simuleringsmiljøet er 4,2 mio. kr., og hidtil er der rejst 2 mio. kr. i finansiering fra Roskilde Kommune (UVEG og Roskilde Brandvæsen) og 950.000 kr. fra seks private virksomheder, der sponsorerer arbejde, udstyr eller materialer. Det aktuelle finansieringsbehov er derfor 1,25 mio. kr.

  Beredskabskommissionen, 10-11-2020, pkt. 6

  Lars gav en status på projektet. Vores rådgivere har igangsat en genberegning af økonomien, og CORO forsøger at finde den resterende kapital via fonde. Hvis der ikke findes kapital inden for de næste ca. 6 måneder forventes det, at projektet lukkes ned.
  Det blev foreslået, at hvis det ikke lykkes at finde økonomien, kan man undersøge muligheden for at få staten involveret i projektet, inden det lukkes definitivt ned.
  Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Francisco Ortega, Torben Stevold, Jesper Lyster og Louise D. Andreasen

 • Pkt. 7 Accessorisk virksomhed

  12BPkt. 7

  13BAccessorisk virksomhed

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  På beredskabskommissionsmødet den 15. september 2020 blev der fremsat et ønske om Roskilde Brandvæsens muligheder for at udføre indtægtsgivende virksomhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommission

  Sagsfremstilling

  Roskilde Brandvæsen er, som en del af Roskilde Kommune, underlagt kommunalfuldmagtsreglerne, som regulerer kommunens u-lovbestemte opgaver. Roskilde Brandvæsen må ikke drive kommunal erhvervsvirksomhed, hvorfor vores indtægtsgivende opgaver ikke har til hovedformål at opnå en fortjeneste, men at undgå ressourcespild. Indtægtsgivende opgaver, som nedenstående eksempler, skal sælges på markedsvilkår for at undgå konkurrenceforvridning.
  Produktion til eget brug
  Brandvæsnet har i dag en sikringsafdeling/elektrikere der installerer og servicerer brandalarmeringsanlæg, tyverialarmer og videoovervågning på kommunens bygninger.
  Ligeledes undervises i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse for kommunalt ansatte.
  Overkapacitet
  Tilfældig overkapacitet i form af ledige pladser på førstehjælpskurser og branduddannelser sælges til markedspris. Der må ikke anskaffes overkapacitet.
  Biproduktion
  Forebyggende Afdeling gennemfører diverse brandtekniske sagsbehandlinger som tilladelser til større arrangementer, opbevaring og salg af fyrværkeri, beredskabsplaner mv. Den viden og erfaring, afdelingen har opbygget, må, såfremt der også er overskudskapacitet, sælges som naturligt biprodukt til markedspris.
  Accessorisk virksomhed
  Accessorisk virksomhed har en naturlig og underordnet tilknytning til en kerneopgave som eksempelvis brandvagter ved større arrangementer. Sagsbehandlingen af arrangementet er således en kerneopgave før arrangementet og brandvagten en mindre forlængelse heraf under arrangementet.

  Økonomi

  Se regnskab, hvor det fremgår, hvilken betydning det har for økonomien.

  Beredskabskommissionen, 10-11-2020, pkt. 7

  Lars præciserede, at punktet havde til hensigt at besvare et konkret spørgsmål stillet af et kommissionsmedlem, hvor reglerne omkring indtægtsgivende virksomhed skulle beskrives. Det er derfor ærgerligt, at punktet nu er blevet genstand for flere artikler, hvor sagsfremstillingen mistolkes og videreformidles fejlagtigt.
  Der var enighed om, at punktet udskydes til senere behandling, hvor alle medlemmer af Beredskabskommissionen er til stede.
  Kommissionen bad om, som supplement til punktet, at der arbejdes med erfaringer fra de andre beredskaber, som kan bidrage til en kommende diskussion.
  Fraværende: Francisco Ortega, Torben Stevold, Jesper Lyster og Louise D. Andreasen

 • Pkt. 8 Økonomi Roskilde Brandvæsen

  14BPkt. 8

  15BØkonomi Roskilde Brandvæsen

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Brandvæsen går nu ind i sidste kvartal af 2020, og det vurderes fortsat, at reetableringen og opstarten af Roskilde Brandvæsen gennemføres inden for den ramme, som er estimeret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Pr. 30. september 2020 har Roskilde Brandvæsen haft et forbrug på netto 21,9 mio. kr. ud af vores samlede bevilling på 28,3 mio. kr. Vores oprindelige bevilling på 28,5 mio. kr. er i løbet af året blevet nedjusteret en anelse til 28,3 mio. kr. Dette sker på bagrund af P/L ændringer fra KL samt byrådsbeslutninger, som har betydet, at vi skulle bidrage til andre områder.
  Forbruget pr. 30/9-20 fordeler sig således i organisationen:

  Forbrug
  JAN - SEP
  2020
  Korrigeret
  budget
  Rest korrigeret
  budget
  Forbrugs %
  Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret
  Profitcenter DKK DKK DKK
  Roskilde Brandvæsen 21.893.196 28.349.031 6.455.835 77,2
  Kerneopgaver 21.562.802 30.724.031 9.161.229 70,2
  Ledelse og Administration 3.746.771 5.541.031 1.794.260 67,6
  Drift Brandstation 1.635.989 2.188.000 552.011 74,8
  Forebyggende 2.529.191 3.276.000 746.809 77,2
  Drift Køretøjer 3.171.490 4.419.000 1.247.510 71,8
  Frivilligområdet -136.920 -154.000 -17.080 88,9
  Operativ 10.616.281 15.454.000 4.837.719 68,7
  Accessoriske opgaver 330.394 -2.375.000 -2.705.394 -13,9
  Sikringsafdelingen 745.645 0 -745.645 X
  CSR Projekter 310.032 0 -310.032 X
  Afledte opgaver -725.283 -2.375.000 -1.649.717 30,5

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beredskabskommissionen, 10-11-2020, pkt. 8

  Beredskabskommissionen tog sagen til orientering.

  Fraværende: Francisco Ortega, Torben Stevold, Jesper Lyster og Louise D. Andreasen

 • Pkt. 9 Status på Roskilde Brandvæsen

  16BPkt. 9

  17BStatus på Roskilde Brandvæsen

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Kort status fra alle afdelinger, hvad der rører sig i Roskilde Brandvæsen

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Administration:
  Afslutning af Østsjællands Beredskab (ØSB) er nu helt færdigt for Administrationens vedkommende, og vi vil nu blandt andet fokusere på økonomistyring og –opfølgning, som ikke har været på et ønskeligt niveau på grund af stort ressourcebehov i forbindelse med afvikling af ØSB, samt vi er ramt af langtidssygdom. Derudover gennemgår Administrationen nuværende og kommende opgaver også set i lyset af, at to medarbejdere stopper henholdsvis den 31. december 2020 og den 31. januar 2021, som et led i tilpasningen af organisationen.
  Operativ Afdeling:
  Fra den 26.august til den 22. oktober 2020 har vi haft 86 udkald, og 98,8% af dem har vi været fremme på skadesstedet inden for responstiden.
  Operativ Afdeling har været i Østrig for at få de sidste detaljer på plads ift. placering af udstyr på de 5 nye brandkøretøjer, som vi skal modtage sidst i november 2020. Roskilde Brandvæsen bliver det første brandvæsen i verden, som får monteret Rosenbauers nyudviklet lanse til skæreslukker.
  Alle brandhaner er nu færdigkontrolleret i Roskilde Kommune.
  Brandtjenesten har deres daglige vedligeholdelsesøvelser og uddannelse – og i weekenderne er der diverse stationsdrift og selvtræning med køretøjer og materiel.
  Forebyggende Afdeling:
  I Forebyggende Afdeling har vi primært fokus på at få foretaget alle brandsyn inden den 15. november 2020.
  Beredskabsplanerne, som varetages af Roskilde Brandvæsen, er ved at blive opdateret, herunder Roskilde Kommunes generelle beredskabsplan, plan for logisk og ledelsesstøtte, plan for vandforsyning til brandslukning og plan for stormflod i Jyllinge 2020.
  Plan for den Risikobaserede Dimensionering i Roskilde Kommune er til godkendelse i Byrådet.
  Der pågår et større arbejde med at få Roskilde Brandvæsens hjemmeside, hvad angår brandforebyggelse, opdateret, således at borgere og virksomheder kan få en relevant vejledning om brandforebyggelse.
  Vi ser frem til en periode med fyrværkerisyn og tilladelser, samt en fortsættelse af opdatering af beredskabsplaner og opfølgning på planen for den risikobaserede dimensionering efter Beredskabsstyrelsens udtalelse.
  Sikringsafdelingen:
  Sikringsafdelingen har netop lagt sidste hånd på brandalarmeringsanlæg (ABA anlæg) på Materielgården på Sct. Agnesvej i Roskilde. Dette var et ønske efter branden dér tidligere på året. Derudover forventer vi at færdiggøre Trekronerskolen med et lignende anlæg primo december.
  Den daglige drift går fortsat godt, og de årlige eftersyn af tyv, brand og video anlæg nærmer sig sin slutning og kan afsluttes helt med udgangen af november. Samtidig har vi fokus på intern uddannelse og ændring af opgavernes kompleksitet i og uden for normal arbejdstid. Derfor gennemfører vi seancer, hvor hver især i afdelingen træner resten i specifikke problemstillinger. Dette sikrer ligeledes, at kravet i vores ISO9001:2015 godkendelse kan honoreres.
  Primo november starter vi på planlægning af 2021 og medbringer en del god læring fra 2020.
  Uddannelsescenteret:
  Uddannelsescentret er i øjeblikket i gang med at gennemføre en 24 timers CBRN uddannelse for døgnmandskabet og obligatorisk vedligehold af indsatslederuddannelsen.
  Vores deltidsmandskab er i gang med at gennemfører en BTT uddannelse, der forbereder dem på de nye slukningsmidler/metoder på de nye sprøjter.
  Vores frivillige er i gang med deres stormuddannelse, der ruster dem til indsats, skulle der komme en efterårs- eller vinterstorm.
  Vores brandkadetter arbejder for tiden med emner fra grunduddannelsen.
  Ud over den megen undervisning er vi i gang med at udforme uddannelsesmaterialer til de kommende køretøjer, forberede en domkirkeøvelser, beskrive den obligatoriske vedligehold for holdledere (der skal indsendes til beredskabsstyrelsen), beskrive uddannelser for frivillige (der skal sendes til beredskabsstyrelsen), relancering af LOLA konceptet og en masse andet spændende.
  Afdelingen er i øjeblikket en mand nede på grund af længerevarende sygdom.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beredskabskommissionen, 10-11-2020, pkt. 9

  Lars supplerede med, at beredskabet i øjeblikket har meget, meget travlt med COVID-19, mink-situationen i Roskilde Kommune og branden på Solum.
  Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Francisco Ortega, Torben Stevold, Jesper Lyster og Louise D. Andreasen

 • Pkt. 10 Status på Østsjællands Beredskab

  18BPkt. 10

  19BStatus på Østsjællands Beredskab

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Østsjællands Beredskabs regnskab 2019 og tilhørende årsrapport er nu fremlagt til godkendelse i ejerkommunernes Byråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.
  Regnskab 2019 viser et underskud på 1,9 mio.kr. (før overførsler og forskydninger). Selskabet likvideres på baggrund af det godkendte årsregnskab og likvidationsopgørelse forelægges ejerkommunerne.

  Herefter udestår alene boopgørelsen, som PwC udarbejder i samarbejde med central administrationen i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Det forventes, at boopgørelsen kan være færdig senest primo november. Den vil vise den endelige økonomiske opgørelse og konsekvenser for hver ejerkommune.

  Beredskabskommissionen, 10-11-2020, pkt. 10

  Beredskabskommissionen tog sagen til orientering.

  Fraværende: Francisco Ortega, Torben Stevold, Jesper Lyster og Louise D. Andreasen

 • Pkt. 11 Eventuelt

  20BPkt. 11

  21BEventuelt

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Eventuelt

  Beredskabskommissionen, 10-11-2020, pkt. 11

  Lars orienterede om, at på grund af COVID-19 har vi valgt at aflyse den traditionelle Nytårsparole den 31. december 2020.

  Fraværende: Francisco Ortega, Torben Stevold, Jesper Lyster og Louise D. Andreasen