You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Februar 11, 2020 - 08:00
Sted: Roskilde Brandvæsen, Mødelokale UI
 • Pkt. 1 Forretningsorden

  Forretningsorden.pdf

  0B0BPkt. 1

  1B1BForretningsorden

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Med Byrådets beslutning den 30. oktober 2019 har Roskilde Brandvæsen fået nedsat en ny Beredskabskommission. På den baggrund er der udarbejdet en ny forretningsorden, som skal godkendes af Beredskabskommissionens medlemmer.

  Indstilling

  Det indstilles, at Beredskabskommissionen godkender forretningsordenen.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en ny forretningsorden med udgangspunkt i Beredskabskommissionens indledende kommentarer den 10. december 2019, og som dels beskriver hvordan Byrådet har besluttet sammensætningen, samt hvordan stemmefordelingen fordeler sig i Beredskabskommissionen. Forretningsordnen indeholder deslige forventet antal ordinære møder i løbet af året, samt administrative retningslinjer for udarbejdelse og forberedelse af sager til møderne.
  Administrativt vil sagerne også tilgå Chefjurist for Roskilde Kommune og indgå i kommunens normale dagsordenssystem. Årsagen er, at der kan være sager, som skal til videre behandling og beslutning i andre udvalg såsom Økonomiudvalget eller i Byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beredskabskommissionen, 11-02-2020, pkt. 1
  Beredskabskommissionen godkendte forretningsordenen

 • Pkt. 2 Økonomi

  2B2BPkt. 2

  3B3BØkonomi

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Etableringen af Roskilde Brandvæsen er fortsat i sin meget primature fase, hvorfor det er sparsomme oplysninger, der kan gives. Men reetableringen gennemføres inden for den ramme, som er estimeret.

  Indstilling

  Det indstilles, at Beredskabskommissionen tager sagen til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Med beslutningen om at hjemtage og genetablere Roskilde Brandvæsen blev der primo 2019 udarbejdet et visionspapir og et tilhørende estimeret budget. Begge dele er blevet godkendt af Byrådet i 2019.
  Beredskabets økonomi er etableret med et ønske fra tidligere kendt setup og er derfor ikke blevet større i hverken ledelse, administration eller i drift. Roskilde Brandvæsen har ved hjemtagelsen ændret struktur og organisering, således at vi er tilpasset vores nye ramme, opgavesæt og forpligtigelser, hvilket også har medført reduktion i mandskabsstyrken grundet en ændring fra effektivtid til døgnvagt.
  Arbejdet med at indgå i Roskilde Kommunes økonomisystemer, hvad angår kontostruktur, indrapportering, kontrol mv. er fortsat igangværende. Selvom vi står over for nogle meget store investeringer på særlig køretøjssiden, er der særlig fokus på at overholde den budgetramme, som Byrådet har besluttet. I forbindelse med etableringen af Roskilde Brandvæsen er der dog ud over driftsbudgettet afsat midler til at kunne skifte såvel logoer og systemer mm., så vi hurtigt kan skabe vores nye identitet og nye beredskab.

  Økonomi

  Sagen har for nærværende ingen budgetmæssige konsekvenser og holdes inden for det afgivne budget plus ekstrabevilling til reetablering.

  Beredskabskommissionen, 11-02-2020, pkt. 2
  Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning

 • Pkt. 3 Status ØSB og RB

  4B4BPkt. 3

  5B5BStatus ØSB og RB

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Nedlukningen af Østsjællands Beredskab (ØSB) ved årsskiftet gik som planlagt og uden nogen store problemer, og opstarten af Roskilde Brandvæsen (RB) er godt i gang. Der udestår dog den administrative afslutning af ØSB, og Roskilde Kommune er valgt som administrationskommune mod betaling fra de tidligere ejerkommuner.

  Indstilling

  Det indstilles, at Beredskabskommissionen tager sagen til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Nedlukning af ØSB fylder fortsat meget i vores administration, som, trods vi har hjælp fra PWC, skal levere data til såvel nedlukning, revision, bodeling og årsregnskab. I afviklingsaftalen er der afsat et beløb til dette arbejde og skulle udgifterne overstige det beløb, vil Roskilde Kommune blive godtgjort. På den baggrund registreres alt tid anvendt i forbindelse med nedlukning.
  Opstart af det nye RB har været forsinket, eftersom det er de samme mennesker, som skal afslutte ØSB og som også skal opstarte RB. Vi er dog kommet godt fra start og har en særlig fokus på at opfylde og sætte retning ud fra det visionspapir, som Byrådet godkendte den 3. april 2019.
  Vi vil på mødet orientere om, hvilke tiltag som er igangsat i forhold til daglig drift, men også hvilke investeringer, som allerede er igangsat.

  Økonomi

  Sagen har for nærværende ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beredskabskommissionen, 11-02-2020, pkt. 3
  Under dette punkt orienterede Operativ Chef Tim Witzner også kort om Operativ Afdeling.
  Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

 • Pkt. 4 Risikobaserede dimensionering (RBD) Tema

  Risikobaseret_Dimensionering_for_Oestsjaellands_Beredskab.pdf

  6B6BPkt. 4

  7B7BRisikobaserede dimensionering (RBD) Tema

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Den risikobaserede dimensionering, i daglig tale kaldet RBD, skal som minimum godkendes af Byrådet én gang i hver valgperiode. Men grundet den lidt særlige situation, hvor ØSB nedlægges og nye enheder etableres, er det fra de tidligere ejerkommuner besluttet, at ØSB´s RBD skal være gældende til udgangen af 2020. På den baggrund skal de nye ejerkommuner have udarbejdet og godkendt deres fremtidige nye RBD.

  Indstilling

  Det indstilles, at Beredskabskommissionen tager sagen til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  På Beredskabskommissionens første møde blev det besluttet, at Roskilde Brandvæsen skal afholde nogle indlæg med et specifikt indhold/tema. På dette beredskabskommissionsmøde vil Forebyggelseschef Niels Rasmussen fortælle om; hvad er en RBD, hvad skal den indeholde og særligt om den proces, som allerede er startet op, og hvornår Beredskabskommissionen kan forvente at have noget materiale fremlagt.
  Den fremtidige nye RBD bliver fremlagt i beredskabskommissionen og skal fremsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, hvor deres eventuelle kommentarer sammen med materialet endeligt skal godkendes i Byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beredskabskommissionen, 11-02-2020, pkt. 4
  Forebyggelseschef Niels Rasmussen gav en kort orientering om Forebyggende Afdeling og gennemgik arbejdet med den risikobaseret dimensionering.
  Der blev spurgt ind til en øget bevidsthed om brand hos virksomhederne og borgerne samt det at nå ud til erhvervsvirksomhederne, hvilket bliver en del af den fremtidige risikobaserede dimensionering.
  Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

 • Pkt. 5 Beredskabsplan

  Beredskabsplan_2017-2020.pdf

  8B8BPkt. 5

  9B9BBeredskabsplan

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  I Beredskabslovens kapitel 5 er det beskrevet, at hvert ministerområde skal have udarbejdet en beredskabsplan for deres specifikke område og i samme kapitel 5, §25 er det beskrevet, at kommunen skal udarbejde en plan for deres beredskab.
  Roskilde Kommune har en godkendt beredskabsplan for 2017-2020, som er udarbejdet, mens ØSB eksisterede. Denne plan vil redaktionelt blive opdateret, så ØSB skiftes ud med Roskilde Brandvæsen.

  Indstilling

  Det indstilles, at Beredskabskommissionen tager sagen til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Den nuværende beredskabsplan skal i første omgang redaktionelt tilrettes, således at Roskilde Brandvæsen indtræder i planen i stedet for ØSB. Dernæst skal der opstartes en proces til revision af beredskabsplanen, således der ligger en ny plan klar til godkendelse i Byrådet.
  Beredskabsplanen §25 er den overordnet plan, og der er områder, som udarbejder delplaner til eksempelvis skoleskyderi og højvandsproblematik i eksempelvis Jyllinge Nordmark.
  Til at styre eventuelle kriser råder beredskabet over et system, som kan bevare overblikket, og dette system vil i løbet af 2020 blive implementeret i Roskilde Kommune, så kriser kan styres på tværs af forvaltninger.
  ”Når krisen opstår, med flodbølger i den ene ende af skalaen, terrortrusler i den anden.
  Vi lever i en urolig verden, og Roskilde Kommune går desværre ikke ram forbi. Men vi ved samtidig også, at en krise eller katastrofes omfang kan reduceres, hvis vi reagerer hurtigt og effektivt.
  Det er netop baggrunden for en beredskabsplan: En udførlig køreplan, der skal sikre, at alle implicerede parter internt i Roskilde Kommune ved nøjagtig, hvornår og hvordan de skal forholde sig og handle, hvis der opstår en krisesituation. Det overordnede mål med beredskabsplanen er, at sikre tryghed og målet opnås bedst ved en fastlagt og fælles håndtering af de konkrete trusler.

  Henrik Kolind
  Kommunaldirektør”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beredskabskommissionen, 11-02-2020, pkt. 5
  Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

 • Pkt. 6 Robusthedsanalyse

  Hovedrapport_fra_Forsvarsministeriet.pdf

  10B10BPkt. 6

  11B11BRobusthedsanalyse

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Tilbage i december 2019 udkom rapporten, som var bestilt af Forsvarsministeriet, omkring robustheden i de kommunale beredskaber, som dels giver et billede af den samlet robusthed, men indeholder også flere anbefalinger.

  Indstilling

  Det indstilles, at Beredskabskommissionen tager sagen til orientering

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Rapporten har 3 fokusområder:
  For det første skal undersøgelsen kortlægge baggrunden for den aktuelle dimensionering af de kommunale redningsberedskaber, arbejdet med borgerrettet brandforebyggelse, udviklingen i de kommunale redningsberedskabers indsatser over en 10-årig periode, og omfanget af assistancer udefra (fra andre kommuner, Beredskabsstyrelsen, kapaciteter i civilsamfundet m.fl.).

  For det andet skal undersøgelsen beskrive ’Best Practice’ på området og komme med forslag til, hvordan de kommunale redningsberedskaber kan gøres mere robuste bl.a. gennem en forbedret udnyttelse af samfundets samlede ressourcer, herunder Beredskabsstyrelsens kapaciteter.

  For det tredje skal undersøgelsen analysere, hvorvidt Beredskabsstyrelsens værnepligtige kan støtte i relevante kommunale redningsberedskaber i forbindelse med værnepligten.

  På flere af områderne har Roskilde Brandvæsen allerede indarbejdet forslag til forbedringer og har fokus på at gøre det, vi allerede gør godt, endnu bedre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beredskabskommissionen, 11-02-2020, pkt. 6
  Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

 • Pkt. 7 Forsikring

  12B12BPkt. 7

  13B13BForsikring

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Danske Beredskaber har modtaget en henvendelse fra Forsikring og Pension, som ønsker at få information om tilgængeligt materiel, som kunne blive en del af risikobedømmelsen af de enkelte forsikringssteder, og på samme måde kigge i kommunernes risikobaserede dimensioneringer.

  Indstilling

  Det indstilles at Beredskabskommissionen tager sagen til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Det er ikke et nyt fænomen, at forsikringsselskaberne risikovurderer de enkelte forsikringstagere, men det er derimod nyt, at de nu tager en officiel kontakt til Danske Beredskaber om specifik interesse i informationer om såvel tilgængeligt materiel som kommunens risikobaserede dimensionering.
  Et opmærksomhedspunkt er derfor, at såvel tilgang til materiel, personel og ikke mindst den risikobaserede dimensionering kan få betydning for såvel præmie og dækningsgrad, hvilket igen kan vurderes at have en afsmittende virkning på tiltrækning og fastholdelse af såvel erhverv og borgere i et langt perspektiv.
  Roskilde Brandvæsens vision er at understøtte såvel erhvervslivet, kommunen og borgerne i Roskilde kommune, hvorfor dette er et af de opmærksomhedspunkter, vi har fokus på.

  Økonomi

  Sagen har for nærværende ingen budgetmæssige konsekvenser

  Beredskabskommissionen, 11-02-2020, pkt. 7
  Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

 • Pkt. 8 Eventuelt

  14B14BPkt. 8

  15B15BEventuelt

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Eventuelt

  Beredskabskommissionen, 11-02-2020, pkt. 8
  Lars orienterede om status på Klimacenteret p.t. Tegning er udarbejdet, og der tages jordbundsprøver i denne uge. Hvis alt går vel, står centret klar i september 2020. Lars er i dialog med et nyt Klimatorium i Lemvig om et muligt samarbejde.
  Merete ønsker på et senere tidspunkt kortlægning af alarmer, hvad kører vi til historisk, som et tema på et beredskabskommissionsmøde.
  Paco orienterede kort om Fyrværkeri mod politi og brandvæsen nytårsaften. Efterfølgende har Paco i pressen oplyst, at det bliver en udsættelsessag, når man finder ud af, hvem der står bag. Paco takkede for den store opbakning til udmeldingen fra politikerne, bestyrelsen og beboerne.