You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 12, 2020 - 08:00
Sted: Roskilde Brandvæsen, Salen
 • Pkt. 9 Status på Corona krisen

  Pkt. 9

  Status på Corona krisen

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Corona krisen er en sundhed- og samfundskrise og som måske tankemæssigt ligger langt fra Brand og Redning. Alligevel spiller beredskabet en stor rolle i håndteringen af Corona med sin faste plads i den Lokale Beredskabsstab og gennem kommunens Beredskabsplan (§25) med deltagelse i kommunens kriseledelse og kommunens sundhedsberedskabsplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  En krise af den dimension Danmark står i har ikke set sin lige siden 2. verdenskrig. En situation hvor den nationale krisestab fortsat er i fuld drift, men godt nok har reduceret deres mødefrekvens fra daglige møder til nu at mødes 3 gange om ugen, hvis der såfremt i fald ikke er tilstødt ny viden, som kræver nye beslutninger. Som en direkte konsekvens af nedsættelsen af NOST, så har alle politikredsene etableret deres Lokale Beredskabsstabe, som har til opgave at koordinere på tværs af kommunerne og sidst men absolut ikke mindst, så har kommunerne iværksat deres kommunale krisestabe for koordination på tværs af forvaltningerne.
  Corona krisen har med alt tydlighed vist, at vi har at gøre med en fjende, som vi ikke tidligere har kendt, hvilket har betydet og som fortsat betyder ændringer i beslutninger næsten fra time til time. Senest har vi oplevet ændringer i diverse vejledninger om åbning af skoler, håndvask, indretning og test af befolkning. Det er i sådanne situationer, krisestrukturen viser sin effektivitet, hvor handlekraft, beslutningsdygtighed og eksekvering er afgørende for gennemførslen.
  Koordinationen under denne krise er endnu mere kompleks end det vi tidligere har set, eftersom KL også kommunikere bilateralt mellem NOST, LBS og direkte til kommunerne. Der er derfor fortsat et stort behov for at bevare de kendte strukturer, som vi kender og anvender under en krise, men samtidigt også et behov for at tillempe den normale hverdag, både arbejdsmæssigt, men i særdeleshed også i de normale beslutningsstrukturer.

  Økonomi

  Aflysning af arrangementer såsom Dyrskue og Festival medfører en mindre indtjening, ligesom vi har måtte aflyse 38 førstehjælpskurser, samtidigt med at vi kan se, at ressourcer til nye ABA anlæg og alarmer er prioriteret ned. Hvorvidt vi kan indhente den manglende økonomi er uvist, og vi forventer derfor en mindre indtægt i størrelsesorden 7-900 t.kr. Dette afstedkommer dog også reduktioner i omkostninger i størrelsesordenen 3-400 t.kr., så netto bliver konsekvensen formentlig under 0,5 mio. kr.
  Beredskabskommissionen, 12-05-2020, pkt. 9
  Tomas Breddam og Lars Robetje gav en kort orientering på Corona krisen set med henholdsvis kommunale og beredskabsmæssige øjne, og de udfordringer der har været i den forbindelse samt den genåbning, der så småt er begyndt hos Roskilde Brandvæsen.
  Beredskabskommissionen tog orienteringen til orientring.
  Fraværende: Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi og Mette Back Glitzky, ErhvervsForum Roskilde

 • Pkt. 10 Risikobaseret Dimensionering

  Pkt. 10

  Risikobaseret Dimensionering

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Den Risikobaserede Dimensionering, som bygger på et omfattende analysemateriale, er nu i sin afsluttende fase. Den nære del af processen er, at den nye ”Plan for Risikobaseret Dimensionering af Roskilde Brandvæsen” (RBD) fremlægges for Beredskabskommissionen inden den indsendes til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen.

  Efter indarbejdelse af udtalelse fremlægges RBD for Økonomiudvalget for herefter at blive fremlagt i Byrådet til endelig godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen om status for processen tages til efterretning

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Processen om udarbejdelse af RBD har pågået siden årsskiftet. Der har i forløbet været en forhåndsdialog med Beredskabsstyrelsen om fastlæggelse af tidslinje, ligesom en overordnet drøftelse af specifikke indholdstemaer har fundet sted.

  I forløbet har brandmandskabet været inddraget indledningsvis i indsamling af data på baggrund af lokalkendskab, og efterfølgende i arbejdet med af scenarie- og kapacitetsanalyser. Der har ligeledes været en god dialog med mange eksterne myndigheder, ligesom der internt er gennemført samtaler med ansatte/ledere på repræsentative objekttyper.

  Arbejdet er nu i den afsluttende fase, hvor der er aftalt et sidste forhåndsdialogmøde med Beredskabsstyrelsen til gennemførelse den 19. maj 2020. På baggrund af dette møde færdiggøres materialet til fremlæggelse for Beredskabskommissionen forud for formel fremsendelse til Beredskabsstyrelsen. For at holde momentum i processen hen over sommeren må det imødeses, at Beredskabskommissionen indkaldes til ekstraordinært møde for at få forelagt planen forud for indsendelse til Beredskabsstyrelsen.
  Status i processen vil i mere detaljeret omfang blive præsenteret på Beredskabskommissionsmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Beredskabskommissionen, 12-05-2020, pkt. 10

  Niels Rasmussen gav en kort status på processen på den nye RBD og de fokuspunkter, der arbejdes efter; robusthed, samarbejde, uændret beredskab størrelsesmæssigt, fleksibilitet, dynamik.
  Efter mødet med Beredskabsstyrelsen den 19. maj indføres eventuelle kommentarer, og udkast til RBD skal godkendes i Beredskabskommissionen inden sommerferien, så der vil blive indkaldt til ekstraordinær møde - formentlig i juni 2020.
  Beredskabskommissionen orienteringen om status for processen tages til efterretning.
  Fraværende: Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi og Mette Back Glitzky, ErhvervsForum Roskilde

 • Pkt. 11 Status på Østsjællands Beredskab (Lukket)

 • Pkt. 12 Økonomi Roskilde Brandvæsen

  Pkt. 12

  Økonomi Roskilde Brandvæsen

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Brandvæsen er nu fire måneder gammelt og befinder sig fortsat i en opstartsfase. Økonomistyringen og -opfølgningen er endnu ikke på et ønskeligt niveau endnu, navnlig som følge af, at der lægges væsentlige ressourcer i afviklingen af Østsjællands Beredskab (ØSB). Vores vurdering er dog fortsat, at reetableringen gennemføres inden for den ramme, som er estimeret, dog med nogle usikkerheder i forhold til konsekvenser af Corona krisen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Med beslutningen om at hjemtage og genetablere Roskilde Brandvæsen blev der primo 2019 udarbejdet et visionspapir og et tilhørende estimeret budget. Begge dele er blevet godkendt af Byrådet i 2019.
  Beredskabets økonomi er etableret med et ønske fra tidligere kendt setup og er derfor ikke blevet større i hverken ledelse, administration eller i drift. Roskilde Brandvæsen har ved hjemtagelsen ændret struktur og organisering, således at vi er tilpasset vores nye ramme, opgavesæt og forpligtigelser, hvilket også har medført reduktion i mandskabsstyrken grundet en ændring fra effektivtid til døgnvagt.
  Arbejdet med at indgå i Roskilde Kommunes økonomisystemer, hvad angår kontostruktur, indrapportering, kontrol mv. er fortsat igangværende. Selvom vi står over for nogle meget store investeringer på særlig køretøjssiden, er der særlig fokus på at overholde den budgetramme, som Byrådet har besluttet. I forbindelse med etableringen af Roskilde Brandvæsen er der dog ud over driftsbudgettet afsat midler til at kunne skifte såvel logoer og systemer mm., så vi hurtigt kan skabe vores nye identitet og nye beredskab. Disse midler udgjorde samlet set 2,7 mio. kr., hvoraf der pr. 30. april 2020 er brugt 1,5 mio. kr.
  Pr. 30. april 2020 har Roskilde Brandvæsen haft et forbrug på netto 12,5 mio. kr. ud af vores samlede bevilling på 28,55 mio. kr., hvilket er en forholdsmæssig høj forbrugsprocent på nuværende tidspunkt. Det er fortsat meget tidligt i forløbet, og selvom vi står overfor betydelige og nødvendige investeringer, følges økonomien, således at vi kan overholde det bevilgede budget. Når vores ressourcer igen bliver tilgængelige, vil energien fokuseres på en mere detaljeret opfølgning, og vi forventer at kunne præsentere en solid halvårsrapport indeholdende forklaringer på eventuelle afvigelser og en prognose på årets samlede resultat.
  Vi vil på mødet orientere om, hvilke tiltag som er igangsat i forhold til daglig drift, men også hvilke investeringer, som allerede er igangsat.

  Økonomi

  Sagen har for nærværende ingen budgetmæssige konsekvenser, men der ses et behov for en tæt økonomisk opfølgning af driftsøkonomien, som vil få et intenst fokus, når ØSB er aflagt, og der kan afsættes ressourcer til dette arbejde.

  Beredskabskommissionen, 12-05-2020, pkt. 12

  Beredskabskommissionen tog sagen til orientering.
  Fraværende: Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi og Mette Back Glitzky, ErhvervsForum Roskilde

 • Pkt. 13 Eventuelt

  Pkt. 13

  Eventuelt

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Eventuelt

  Lars oplyste, at Roskilde Brandvæsen har kørt 182 ture i perioden 1. januar - 10. maj 2020, og vi overholder serviceniveauet.
  De næste ordinære møder er aftalt til den 15. september og 10. november, og der kan forventes et ekstraordinært møde i juni 2020, hvor den nye RBD skal godkendes.
  Fraværende: Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi og Mette Back Glitzky, ErhvervsForum Roskilde