You are here

Referat

Dato: Tirsdag, September 15, 2020 - 08:00
Sted: Roskilde Brandvæsen, Mødelokale UI
 • Pkt. 1 Orientering om tilbagmeling fra Beredskabsstyrelsen på RBD

  Pkt. 1

  Orientering om tilbagemelding fra Beredskabsstyrelsen på RBD

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Den Risikobaserede Dimensionering (RBD), som blev godkendt på et ekstraordinært beredskabskommissionsmøde den 30. juni 2020, er fremsendt til Beredskabsstyrelsen for kommentering den 1. juli 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Der er i skrivende stund ikke kommet en tilbagemelding fra Beredskabsstyrelsen på RBD. Hvis vi modtager den inden beredskabskommissionsmødet den 15. september 2020, vil den blive eftersendt.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
  Beredskabskommissionen, 15-09-2020, pkt. 1
  Lars orienterede om, at Beredskabsstyrelsen har haft få rettelser til RBD, hvilke alle er håndteret telefonisk. Vi afventer nu den endelige tilbagemelding fra Beredskabsstyrelsen.
  Lars bad om kommissionens holdning til at lukke punktet om RBD, så det fremover bliver et lukket punkt, såvel i behandlingen i kommission, men også senere i ØU og Byråd. Baggrunden skal findes i det nuværende trusselsbillede, hvor en indsigt i arbejdsdokumenter kan bidrage til utilsigtet sårbarhed for kommunen og beredskabet. Det betyder dog ikke, at offentligheden ikke skal kende til serviceniveau, men at planer mv. lukkes for offentlig adgang.
  Alle var enige om, at punktet fremover bliver lukket, dog således at delen vedrørende serviceniveau bliver et åbent punkt, og delen vedrørende det operationelle og analysearbejde bliver et lukket punkt.
  Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.
  Fraværende: Jytte Ekdahl deltog i stedet for Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi

 • Pkt. 2 Orientering om økonomi Roskilde Brandvæsen

  Pkt. 2

  Orientering om økonomi Roskilde Brandvæsen

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Brandvæsen går nu ind i sidste halvår af 2020, og som følge af de ressourcer, der er brugt på afvikling af Østsjællands Beredskab, er systematikken for økonomistyringen og -opfølgning endnu ikke på det ønskelige niveau. Dog er det vores klare vurdering, at reetableringen af Roskilde Brandvæsen gennemføres inden for den ramme, som er estimeret, dog fortsat med nogle usikkerheder i forhold til konsekvenser af Coronakrisen. Det endelige regnskab for Østsjællands Beredskab og den efterfølgende bodeling forventes præsenteret for kommunerne i løbet af efteråret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Arbejdet med at indgå i Roskilde Kommunes økonomisystemer, hvad angår kontostruktur, indrapportering, kontrol mv. er fortsat igangværende. Selvom vi står over for nogle meget store investeringer på særlig køretøjssiden, er der særlig fokus på at overholde den budgetramme, som Byrådet har besluttet. I forbindelse med etableringen af Roskilde Brandvæsen er der dog ud over driftsbudgettet afsat midler til at kunne skifte såvel logoer og systemer mm., så vi hurtigt kan skabe vores nye identitet og nye beredskab. Disse midler udgjorde samlet set 2,7 mio. kr., hvoraf der pr. 31. juli 2020 er brugt 1,8 mio. kr., og de resterende 0,9 mio. kr. er disponeret men ikke eksekveret.
  Pr. 31. juli 2020 har Roskilde Brandvæsen haft et forbrug på netto 19,5 mio. kr. ud af vores samlede bevilling på 28,55 mio. kr., hvilket er en høj forbrugsprocent på nuværende tidspunkt, men dette skyldes kontant køb i starten af året og som udligner sig mod slutningen af året. Vi står overfor betydelige og nødvendige investeringer, hvorfor økonomien følges nøje, således at vi kan overholde det bevilgede budget. Når vores ressourcer igen bliver tilgængelige, vil energien fokuseres på en mere detaljeret opfølgning.

  Økonomi

  Sagen har for nærværende ingen budgetmæssige konsekvenser, og vi har en tæt økonomisk opfølgning af driftsøkonomien, som vil få et yderligere intenst fokus, når ØSB er aflagt, og der igen kan afsættes fulde ressourcer til dette arbejde.
  Beredskabskommissionen, 15-09-2020, pkt. 2
  Torben Stevold ønsker frem over en økonomisk oversigt, som viser Roskilde Brandvæsens økonomi mere detaljeret. Dette medtages på næste møde.
  Beredskabskommissionen tog sagen til orientering.
  Fraværende: Jytte Ekdahl deltog i stedet for Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi

 • Pkt. 3 Orientering om nye tekniske forskrifter for brændbare faste

  Pkt. 3

  Orientering om nye tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Beredskabsstyrelsen har den 29. juni 2020 udstedt en ny bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer, BEK nr. 1070 af 29/6/2020, hvor bilag 1 til bekendtgørelsen er de tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  De nye regler afløser de tidligere gældende fem bekendtgørelser om træ, plast, korn- og foderstof, mel og visse brandfarlige virksomheder og oplag og de tilhørende tekniske forskrifter (ofte benævnt TF-visse).
  De nye regler er udarbejdet, da det oprindelige regelsættet ikke var tidssvarende for virksomhederne, bl.a. i forhold til de brandsikringstiltag der eksisterer i dag.
  Formålet med de nye regler er at få større fleksibilitet i reglerne, samt at funktionskravene har den positive effekt, at hensynet bag den enkelte bestemmelse tydeliggøres i bestemmelserne.
  Anvendelsesområdet er ændret, så det ikke længere er bygget op om navngivne stoffer. Fremover er det alene stoffets faremoment i forhold til brand og eksplosion, der afgør, om det er omfattet af reglerne.
  - I produktionsafsnit gælder reglerne, hvor der kan forekomme brændbart støv, der kan give anledning til en eksplosiv atmosfære.
  - I lagerafsnit med oplag i rum/bygninger gælder reglerne, når oplaget enten kan selvantænde, eller hvor der kan forekomme brændbart støv, der kan give anledning til eksplosiv atmosfære.
  - I lagerafsnit med oplag i det fri er der ikke foretaget ændringer i anvendelsesområdet udover, at de ikke længere er bygget op omkring navngivne stoffer.
  De nye regler gælder for nye ansøgninger.
  Tidligere tilladelser efter TF-visse er fortsat gældende, herunder ordensreglerne (driftsforhold). Dog bliver eksisterende produktionsafsnit og lagerafsnit kun omfattet af de nye regler, når der sker væsentlige ændringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Beredskabskommissionen, 15-09-2020, pkt. 3
  Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.
  Fraværende: Jytte Ekdahl deltog i stedet for Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi

 • Pkt. 4 Orientering om status på Roskilde Brandvæsen

  Pkt. 4

  Orientering om status på Roskilde Brandvæsen

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Kort status fra alle afdelinger, hvad der rører sig i Roskilde Brandvæsen

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Roskilde Brandvæsen er mere end blot de røde brandbiler som pryder medierne, hvorfor vi helt kort vil give en status fra de enkelte afdelinger med de overskrifter, som fylder i den enkelte afdeling.
  Administration:
  Afslutning af Østsjællands Beredskab (ØSB) sideløbende med opstart af Roskilde Brandvæsen har fyldt meget i Administrationen. ØSB er nu ved at være helt afsluttet, og Administrationen vil nu blandt andet fokusere på økonomistyring og –opfølgning, som ikke har været på et ønskeligt niveau på grund af stort ressourcebehov i forbindelse med afvikling af ØSB.
  På grund af bortfald af arbejdsopgaver i Sekretariatet, som er tilbageført til de nye beredskaber, samt Roskilde Brandvæsens tilpasning til organiseringen i Roskilde Kommune, planlægges nedlægning af en stilling i Sekretariatet som følge af arbejdsmangel.
  Operativ Afdeling:
  Brandtjenesten har hen over sommeren kontrolleret de kommunale brandhaner, ca. 850 stk., og arbejdet er tæt på at være færdigt.
  COVID-19 har sat begrænsninger i forhold til uddannelse, men hen over sommeren har brandtjenesten stadig kunne træne og øve i fagfaglige områder, samt vedligeholdt stationen og alle vores grønne områder.
  Der har hen over sommeren været afholdt MUS samtaler med alle fuldtidsansatte i brandtjenesten, samt kaffemøder i relation til at opnå en så optimal arbejdsdag som muligt.
  Operativ Afdelings nye brandkøretøjer er i proces, og de 3 brandsprøjter og 2 vandtankvogne kører efter planen. Grundet COVID-19 er 4 andre køretøjer forsinket, hvilket medfører, at alle køretøjer ankommer til brandstationen ultimo 2020. Når de nye køretøjer ankommer, skal alt operativt personale omskoles til køretøjerne, dette arbejde udføres af vores Uddannelsescenter.
  Fra 1/6-2020 – 25/8-2020 har vi haft 124 udkald, og alle ture har været fremme på skadesstedet inden for responstiden i henholdsvis by og land. 2 udkald drejede sig om kortslutning fra højspændingsmast, som startede ”mosebrand” med temperatur på 5000 ca. 10 cm under jorden.
  Forebyggende Afdeling:
  I Forebyggende Afdeling har vi primært fokus på at få foretaget alle brandsyn inden 1. november.
  Beredskabsplanerne, som varetages af Roskilde Brandvæsen, er ved at blive opdateret, herunder Roskilde Kommunes generelle beredskabsplan, plan for logisk og ledelsesstøtte og plan for stormflod i Jyllinge 2020.
  Plan for den risikobaserede dimensionering i Roskilde Kommune er til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, og der afventes svar fra styrelsen.
  Der pågår et større arbejde med at få Roskilde Brandvæsens hjemmeside, hvad angår brandforebyggelse, opdateret, således at borgere og virksomheder kan få en relevant vejledning og brandforebyggelse.
  Alle større arrangementer har i 2020 været aflyst, pga. COVID-19, hvilket har medført et lidt mindre arbejdspres, selvom afdelingen har været hjemsendt, en medarbejder er gået på barsel og forebyggelseschefen er stoppet. Arbejdet med Tour de France start
  er droslet ned efter udskydelsen fra 2021 til 2022.
  Vi ser frem til en periode med fyrværkeri syn og tilladelser, samt en fortsættelse af opdatering af beredskabsplaner og eventuel revision af planen for den risikobaserede dimensionering efter modtagelse af Beredskabsstyrelsens udtalelse.
  Sikringsafdelingen:
  I Sikringsafdelingen går dagligdagen godt, og de har kun i meget begrænset omfang været påvirket af Corona. Roskilde Kommune har været gode til at åbne op for vedligeholdende opgaver såsom årlig service.
  Derudover er der travlt med ny-installation af Brandalarmanlæg på blandt andet skole, bibliotek og materielgård i kommunen. Vi oplever et øget fokus på videoovervågning og deltager i en del møder som munder ud i tilbud og opgaven. Sideløbende køres der et projekt sammen med Forebyggende Afdeling med påvirkning af den menneskelige adfærd, for at sikre fremkommelige flugtveje på kommunes institutioner, skoler og plejecentre.
  Uddannelsescenteret:
  Uddannelsescenteret har brugt det meste af sommeren på at ferieafløse i Brandtjenesten. Der er dog blevet tid til at klargøre og starte flere forløb op:
  Fuldtid: har kørt Sommer-uddannelseskataloget i det omfang, tjenesten har tilladt det.
  Deltid: er startet op på uddannelse i kæderedning og BTT (Brandslukningsteknik og taktik), som er ”forretten” til de nye sprøjter, som snart dukker op.
  Frivillige: er startet op på vores storm-uddannelse, som gerne skulle gøre os endnu mere robuste til efterårets og vinterens storme.
  Brandkadetter: er startet op efter deres sommerferie og kan se ind i et efterår, hvor der ud over det brandfaglige vil være stor fokus på kultur.
  I skrivende stund arbejdes på at få de sidste uddannelsesplaner på plads til efterårets aktiviteter, som kommer til at indeholde:
  1 måned med CBRN (Chemical, Biological, Radiological og Nuclear) øvelser, mere BTT, obligatoriske øvelser og så forventer vi opstart af et 4 års uddannelsesforløb for indsatslederne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Beredskabskommissionen, 15-09-2020, pkt. 4
  Meget interessant orientering, som Beredskabskommissionen roste. Denne form for orientering vil man godt have med på de fremtidige beredskabskommissionsmøder.
  Lars gav en kort orientering om klimacentret, hvor det kan forventes, at kommunen kommer til at eje konstruktionen, da de mulige selskabskonstruktioner gør det besværligt at lave et OPP på selve anlægget, men at det fortsatte arbejdet/uddannelse/udvikling bliver mere som en partnerskabsmodel. Hele konceptet gennemføres i et tæt samarbejde mellem kommunale og private.
  Torben Stevold spurgte ind til, om beredskabet må tjene penge på andre ydelser. Lars oplyste, at beredskabet må sælge overskudskapacitet i forbindelse med vores kerneopgaver, og er meget opmærksom på den svære balancegang, men er afpasset efter de ønsker og rammer, som er givet centralt fra.
  Der blev besluttet, at punktet medtages på et kommende beredskabskommissionsmøde for nærmere drøftelse.
  Beredskabskommissionen tog orienteringen om status på Roskilde Brandvæsen til efterretning.
  Fraværende: Jytte Ekdahl deltog i stedet for Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi

 • Pkt. 5 Brandsyn i særlige lagerbygninger

  Anmeldelse_af_industri-_og_lagerbygninger.pdf

  Pkt. 5

  Brandsyn i særlige lagerbygninger

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Af brandsynsbekendtgørelsen fremgår det, at der skal foretages brandsyn af særlige lagerbygninger. Særlige lagerbygninger er brandsynskategori 17 iht. bilag 1, hvor der skal foretages brandsyn hvert 2. år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. særlige lagerbygninger i Roskilde Kommune begrænses til bygninger, hvor der ingen begrænsninger er for brandbelastningen, og brandtilvækstfaktoren er meget hurtig, samt hvor arealet af brandsektionen er større end 600 m2. Derudover vurderes lagerbygninger i mere end én etage at være en særlig lagerbygning.
  2. der foretages brandsyn i lagerbygninger, hvor følgende kriterier er tilstede:
  - Lagerbygninger i mere end én etage
  - Lagerbygninger i ILK 4, ubegrænset brandbelastning, meget hurtig brandtilvækst, en stablingshøjde på max. 8 m, samt et areal af brandsektionen, som er større end 600 m2.
  - Lagerbygninger i ILK 5, ubegrænset brandbelastning, meget hurtig brandtilvækst, en stablingshøjde over 8 m, samt et areal af brandsektionen, som er større end 600 m2.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  Særlige lagerbygninger er bygninger, hvor tilladelsen ikke er udstedt med hjemmel i beredskabslovgivningen. Roskilde Brandvæsen ønsker en ensartethed for, hvornår en lagerbygningen er at betragte som særlig. I den forbindelse er særlig lagerbygning lager, som ikke er omfattet af beredskabslovgivningen, men kun lager som er opført i overensstemmelse med Bygningsreglementet (BR).
  Lagerbygningerne kategoriseres i BR i industri- og lagerklasser (ILK 1-5):

  Mikael Nørgaard Gam
  Figur 1: Oversigt over industri- og lagerklasser for bygningsafsnit i én etage. Kilde: Trafik- bygge- og boligstyrelsens Bilag 10 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 – Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af industri- og lagerbygninger i én etage
  Skemaet ovenfor sammenholdt med arealet af et lager anvendes til at vurdere, om et lager er en særlig lagerbygning, hvor der skal foretages brandsyn.
  Roskilde Brandvæsen ønsker at indarbejde et skema i byggesagsbehandlingen, som gør det muligt for Roskilde Brandvæsen at fastslå, om en lagerbygning er særlig i brandmæssig henseende, se vedlagte bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Beredskabskommissionen, 15-09-2020, pkt. 5

  Ovenstående gælder for nye bygninger i Roskilde Kommune.
  Beredskabskommissionen godkendte indstillingerne.

  Fraværende: Jytte Ekdahl deltog i stedet for Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi

 • Pkt. 6 Brandhaner

  Notat_fra_KL.pdf

  Pkt. 6

  Brandhaner

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  I Beredskabslovens § 15 står der: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.
  Roskilde Brandvæsen er ved at være udfordret i forhold til vandforsyningsstrategien, da en stor andel af brandhanerne enten er defekte, har lav vandydelse eller er blevet nedlagt uden at informere beredskabet. Dertil er der en udfordring med at få integreret kommunens og brandvæsnets registreringssystem.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Beredskabskommissionen godkender følgende punkter
  - Brandvæsnet udarbejder en oversigt over brandhaner og deres vandydelse, som, jf. vandforsyningsstrategien i den risikobaseret dimensionering (RBD), fremadrettet skal anvendes til brandslukning.
  - En løsning så registreringssystemerne bliver kompatibel.
  - En registrering af kommunale og private brandhaner.

  Beslutningskompetence

  Beredskabskommissionen

  Sagsfremstilling

  I den risikobaseret dimensionering (RBD) er der beskrevet, at de brandhaner, som Roskilde Brandvæsen skal bruge fremadrettet, skal kunne yde minimum 800 L / min. Ligeledes må der maximalt må være 5 km til den nærmeste brandhane i Roskilde Kommune.
  I Roskilde Kommune er der pt. ca. 850 brandhaner fordelt på forskellige typer. Ud af disse er ca. 20% defekte. Herudover mangler Roskilde Brandvæsen et overblik over den enkelte brandhanes maximal vandydelse.
  Der er udfordringer med Roskilde Kommunes GIS registreringssystem og Roskilde Brandvæsens registreringssystem, et generelt beredskabssystem, da 2 systemer pt. ikke er kompatible.
  På bagrund af ovenstående ønsker Roskilde Brandvæsen derfor at iværksætte et samarbejde med relevante afdelinger og vandværker i Roskilde Kommune med henblik på en registrering herunder vandydelsen på brandhanerne. Dette vil synliggøre de brandhaner, som fremadrettet kan bruges til brandslukning jf. RBD.
  Det er forventeligt, at en stor del af de resterende brandhaner efterfølgende kan nedlægges, da de ikke længerer vil indgå i Brandvæsnets vandforsyningsstrategi. Roskilde Brandvæsen har også et ønske om, at de brandhaner, som fremadrettet udvælges jf. RBD, bliver specielt markeret, så alle er bekendte med, at disse brandhaner fortrinsvis bruges til brandslukning.
  Roskilde Kommune og Roskilde Brandvæsen har et stort behov for, at begge registreringssystemer fremadrettet bliver gjort kompatibel.
  Der mangler en komplet opgørelse på kommunale og private brandhaner og heraf korrekte kontaktoplysninger.
  KL har den 15. juni 2020 udsendt Administrativ information omkring nedlæggelse af overflødige brandhaner, betaling for vand til brandslukning, se vedlagte bilag.

  Økonomi

  Materielforbrug ca. 50.000,- kr.
  Timeforbrug i beredskabet til måling af vandydelse, markering af brandhaner, møder, m.m.: ca. 200 timer.
  Disse udgifter afholdes i eget budget.
  Beredskabskommissionen, 15-09-2020, pkt. 6
  Steen Vilby-Mokvist oplyste, at brandhanerne i Roskilde Kommune bliver efterset én gang årligt, og der findes en oversigt over, hvilke brandhaner der virker, og hvilke brandhaner der burde have det vandtryk, som vi skal bruge.
  Brandhane-nettet ejes i en kombination mellem offentlig og privat. Begge dele indgår i den vandforsyningsstrategi, som er en del af kommunens RBD, og som er underlagt Beredskabsloven, hvor det er kommunalbestyrelsen, som har ansvaret for vandforsyning til brandslukning. Det betyder, at det ikke er Roskilde Brandvæsen, som har vedligeholdelsespligten, men at Roskilde Brandvæsen er entreret til at efterse særligt kommunens brandhaner. Roskilde Brandvæsen er således ikke ansvarlig for nedlæggelse eller udskiftning, men er afhængig af oplysninger om ændringer i brandhane-nettet, som har direkte relation til kommunens RBD.
  Beredskabskommissionen godkendte indstillingen.
  Fraværende: Jytte Ekdahl deltog i stedet for Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi

 • Pkt. 7 Status på Østsjællands Beredskab (Lukket)

 • Pkt. 8 Eventuelt

  Pkt. 8

  Eventuelt

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Kort orientering om budgetproces i Roskilde Kommune i 2021.
  Beredskabskommissionen, 15-09-2020, pkt. 8
  Jytte Ekdahl nævnte, at Justitsministeriet har lanceret tre nye initiativer, som skal sætte ind over for affyring af fyrværkeri med personer og anden tilsvarende farlig og utryghedsskabende adfærd. Midt- og Vestsjællands Politi er allerede gået i gang med at forberede en robust indsats til den kommende fyrværkerisæson.
  Link til Beredskabsinfo: www.beredskabsinfo.dk

  Fraværende: Jytte Ekdahl deltog i stedet for Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi