You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 30, 2020 - 08:00
Sted: Skype
 • Pkt. 14 Risikobaseret Dimensionering

  Efterskrift.pdf

  Pkt. 14

  Risikobaseret Dimensionering

  Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

  Resume

  Den risikobaseret dimensionering (RBD) skal som minimum godkendes af Byrådet en gang i hver valgperiode. Grundet situationen med nedlæggelse af Østsjællands Beredskab (ØSB) er det aftalt, at den nuværende RBD kun er gældende til udgangen af 2020, hvorfor en ny skal udarbejdes for Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den risikobaseret dimensionering godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Processen med udarbejdelse af RBD har pågået siden årsskiftet. Der har i forløbet været en forhåndsdialog med Beredskabsstyrelsen om fastlæggelse af tidslinje, ligesom en overordnet drøftelse af specifikke indholdstemaer har fundet sted.

  I forløbet har brandmandskabet været inddraget indledningsvis i indsamling af data på baggrund af lokalkendskab, og efterfølgende i arbejdet med scenarie- og kapacitetsanalyser. Der har ligeledes været en god dialog med mange eksterne myndigheder, ligesom der internt er gennemført samtaler med ansatte/ledere på repræsentative objekttyper.

  Udkastet til RBD er drøftet med Beredskabsstyrelsen på det sidste forhåndsdialogmøde den 19. maj, hvorefter de endelige rettelser har fundet sted.

  Den risikobaseret dimensionering er derfor færdiggjort og fremlægges for Beredskabskommissionen forud for formel fremsendelse til Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen vil efter modtagelse gennemgå planen over sommeren og sender den tilbage med kommentarer.

  Beredskabsstyrelsens kommentarer vedlægges RBD og sendes til behandling i ØU medio september og endelig godkendelse i Byrådet ultimo september.
  Herefter er der en implementeringsperiode frem til årsskiftet, hvor den nye RBD træder i kraft pr. 1. januar 2021.

  Økonomi

  Den risikobaseret dimensionering holdes inden for rammen af den nuværende økonomi, godkendt af Byrådet den 24. april 2019 ved oprettelse af Roskilde Brandvæsen (sagsnr. 314599).

  Beredskabskommissionen, 30-06-2020, pkt. 14
  Lars gennemgik det udsendte materiale, som efter udsendelse har gennemgået nogle rettelse, som udelukkende er tekstnære rettelser.
  Jens Børsting spurgte til, om RBD’en favner plejehjem og større arrangementer. Lars nævnte, at disse hændelser ligger uden for dimensioneringen, og at der er udarbejdet forholdsordre for hændelserne. Det undersøges, om teksten er præcis nok.
  Steen Vilby-Mokvist spurgte ind til den maritime trafik, hvor det fremgår, at der anbefales et udvidet beredskab. Hertil svarede Lars, at vi benytter det beredskab, vi har, og gør brug af hjælp fra naboberedskaber.
  På foranledning af Henrik Kolind blev scenariebeskrivelser vedr. bemanding kort gennemgået (Bilag 5 og side 24 i RBD). Roskilde Brandvæsen har samme bemanding som altid, dog er 2 mand gjort ”frit i området” for at sikre en større fleksibilitet. Dette skal ses i lyset af eksempelvis udflytning af arbejdspladser, som kan påvirke rekrutteringssituationen for deltidsstyrken i en given periode, som det tidligere har været tilfældet i Jyllinge.
  Steen Vilby-Mokvist gjorde opmærksom på, at i Bilag 3 fremgår det, at 1. udrykning vil afgå med min. 11.000 liter vand – dette fremgår ikke af picklisten. Det undersøges, om det er en fejl.
  Beredskabskommissionen godkendte Den risikobaseret dimensionering, som nu sendes til Beredskabsstyrelsen til kommentering og efterfølgende behandling i ØU og endelig godkendelse i Byrådet.
  Lars orienterede om, at vi har ansat en ny Forebyggelseschef pr. 1. august 2020. Mikael Nørgaard Gam, 50 år og bosiddende i Vindinge. Han er uddannet Bygningsingeniør og har en master i brandsikkerhed og er markedsøkonom. Han kommer fra en stilling som brandrådgiver ved DBI og har forinden været chefkonsulent i Beredskabsstyrelsen, Viceberedskabschef i Holbæk Kommune og Beredskabsinspektør og indsatsleder ved Roskilde Brandvæsen.

  Alle ønskes en god sommer.

  Fraværende: Henrik Mikkelsen og Torben Stevold