You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 4, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 203 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 203

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 203

  Godkendt med tillægsdagsorden.

 • Pkt. 204 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej (til høring)

  Forslag_til_tillaeg_1_til_lokalplan_588_for_erhvervsomraade_ved_ydre_Koebenhavnsvej.pdf

  Pkt. 204

  Forslag til tillæg 1 til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej (til høring)

  Sagsnr. 295952 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at sikre den fremtidige udnyttelse af den eksisterende bygning til kontorerhverv ved Langebjerg (Takeda-bygningen) er det nødvendigt at ændre plangrundlaget med et tillæg til den gældende lokalplan 588. Ændringen forudsætter en ændring af kommuneplanen med tillæg 8 til kommuneplan 2016.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til tillæg til lokalplan 588 godkendes til offentlig høring i perioden fra den 13. oktober 2017 til den 8. december 2017
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  En eksisterende kontorbygning på ca. 14.000 etagem2 ved Langebjerg kan ikke fortsætte den hidtidige anvendelse til kontorformål med mindre det eksisterende plangrundlag, lokalplan 588, ændres. Med forslaget til tillæg 1 til lokalplan 588 foretages en mindre ændring af lokalplanen. Ændringen åbner for, at der kan etableres kontorerhverv inden for hele lokalplanområdet og ikke som tidligere kun i et område omkring Gl. Marbjergvej. Omfanget af kontorbyggeriets størrelse begrænses, idet kontorbygninger over 1.500 etagem2 kun må placeres inden for det stationsnære område omkring Trekroner Station.
  Samtidig med behandlingen af lokalplanforslaget behandler Økonomiudvalget på møde den 4. oktober 2017 et forslag til kommuneplantillæg, der justerer afgrænsningen af det stationsnære område. Justeringen betyder, at den eksisterende kontorbygning på 14.000 etagem2 kommer til at være omfattet af det stationsnære område.
  Da planforslaget kun omhandler en mindre ændring, som åbner mulighed for en eksisterende kontorbygning fortsat kan anvendes til kontorerhverv, vurderer forvaltningen ikke, at der er behov for et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af forslaget.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 204

  Godkendt.

 • Pkt. 205 Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_654_for_boliger_ved_Retten_i_Roskilde_til_hoering.pdf Forslag_til_kommuneplantillaeg_3_til_hoering.pdf

  Pkt. 205

  Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (til høring)

  Sagsnr. 285421 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til lokalplan 654 og tillæg 3 til Kommuneplan 2016, som skal muliggøre etageboligbyggeri på arealet ved siden af Retten i Roskilde.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen og kommuneplantillægget behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde og kommuneplantillæg 3 godkendes til offentlig høring fra den 3. november til den 29. december 2017, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. april 2017, punkt 97, igangsættelse af udarbejdelse af tillæg 3 til Kommuneplan 2016, samt at der udarbejdes et forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde. På baggrund af 11-punktsprogrammet har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.
  Kommuneplantillægget skal sikre mulighed for bebyggelse i op til 6 etager, en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. 80 m2 etageareal, samt at udendørs opholdsarealer udgør mindst 45 % af bygningens etageareal.
  Lokalplanforslagets formål er at sikre, at området kan bebygges med en karrébebyggelse i op til 6 etager og med en bebyggelsesprocent på 70. Formålet med planen er desuden, at der sikres gode forhold for gående og cyklister. Derfor skal der anlægges cykelparkering svarende til 4 pladser pr. bolig for boliger over 50 m2 og 2 pladser pr. bolig for boliger under 50 m2. Der skal sikres plads til i alt 116 p-pladser på egen grund, og der skal parallelt med lokalplanen tinglyses en aftale med Retten om dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne i området.
  Lokalplanens formål er desuden at sikre, at bebyggelsen tilpasses omgivende bygningers skala, og at bygningens facade ud mod omgivelserne fremstår med en detaljering i murværket for at skabe en smuk bebyggelse. Da området er støjbelastet af trafik fra vej og jernbane, vil de primære opholdsarealer være i det indre gårdrum samt på tagterrassen, der skal skærmes med glasværn. Altaner ud mod vej og jernbanen vil være belastet af støj og medregnes ikke som en del af opholdsarealerne.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at planforslagenes indhold ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 205

  Ad 1: Anbefales. Der er tale om en konkret vurdering i den foreliggende sag og ikke en almindelig praksis med hensyn til bebyggelsesprocent.
  Ad 2: Udvalget anbefaler, at der skal afholdes borgermøde.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingens punkt 1 og ønsker følgende mindretalsudtalelse udsendt:

  "Enhedslisten kan ikke tiltræde kommuneplantillægget og den medfølgende lokalplan med følgende to begrundelser:
  1: Vi finder dels, at en bebyggelsesprocent på 70 er alt for høj, og at et byggeri i 6 etager vil virke alt for voldsomt i området.
  2: Området er i dag sammen med Roskilde Ring, et af de sidste grønne områder lige syd for banen, og det ønsker Enhedslisten at opretholde.”

 • Pkt. 206 Forslag til lokalplan 611 for boliger ved Vestergade, Viby Sj. (endelig vedtagelse)

  Notat_for_behandling_af_hoeringssvar_til_lokalplan_611.pdf Tilrettet_lokalplan_611.pdf

  Pkt. 206

  Forslag til lokalplan 611 for boliger ved Vestergade, Viby Sj. (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 260473 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 611 for boliger ved Vestergade, Viby Sj. har været i offentlig høring, og fremlægges nu til endelig godkendelse.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 611 for boliger ved Vestergade, Viby Sj. godkendes endeligt med de nævnte ændringer og rettelser.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog lokalplan 611 for boliger ved Vestergade, Viby Sj. på mødet den 8. juni 2017, punkt 118. Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan opføres to bebyggelser med henholdsvis 6 rækkehuse på kommunens ejendom og 5 rækkehuse eller 2 til 3 parcelhuse på nabogrunden.
  Forslaget har været i offentlig høring i perioden 23. juni til 30. august 2017. Forvaltningen har i løbet af høringsperioden modtaget 7 høringssvar, hvoraf de fleste er indsendt af naboer til lokalplanområdet. De indkomne skriftlige bemærkninger og bemærkningerne fra borgermødet handler primært om frygt for, at de eksisterende kloakker og veje, som i forvejen menes belastede, vil blive endnu mere belastede. Enkelte naboer ønsker mulighed for højere hegn end 120 cm, som fastlagt. Endvidere gør DSB og Banedanmark opmærksom på, at der ikke findes en officiel sti langs banen, men at der evt. kan forhandles om etablering af en sti, som dog ikke kan gøres permanent. Se høringssvarene her.
  Der er foretaget indholdsmæssige ændringer til lokalplanforslaget, som følge af høringssvarene. Forvaltningen foreslår, at sti-signaturen på kortbilagene fjernes fra DSB og Banedamarks arealer i lokalplanens kortbilag, og at lokalplanens bestemmelser konsekvensrettes i forhold hertil. Det foreslås endvidere, at muliggøre andre former for hegn end levende hegn mellem lokalplanområdet og naboerne ved at præcisere lokalplanens § 8.4.
  Herudover er der foretaget redaktionelle ændringer i lokalplanen, som ikke har betydning for lokalplanens indhold i øvrigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 206

  Godkendt.

 • Pkt. 207 Anmodning om optagelse af sag om ændring af lokalplan 245

  Pkt. 207

  Anmodning om optagelse af sag om ændring af lokalplan 245

  Sagsnr. 295873 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Annie Larsen (V) har anmodet om at få optaget sag på byrådets dagsorden om ændring af lokalplan 245. Byrådet har besluttet, at Plan- og Teknikudvalget behandler sagen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Annie Larsen (V) har anmodet om at få optaget følgende på byrådets dagsorden:
  ”Forslag om ændring af lokalplan 245, Frederiksborgvej, således at nybyggeri kan ske med fladt tag
  Under henvisning til Styrelsesloven anmoder jeg om at få optaget en sag på førstkommende byrådsmøde med forslag om, at Plan- og Teknikudvalget pålægges at ændre lokalplan 245, således at nybyggeri i området på Frederiksborgvej kan ske med fladt tag.
  Det fremgår af lokalplanens § 6, stk. 2 at: ”Ny bebyggelse må højst opføres i l etage med udnyttet tagetage. Taghældningen skal være mellem 25 og 50 grader, og ingen del af bygningen må gives en højde, der overstiger 9 meter over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet.”
  Og det fremgår af § 6, stk. 3, at ”Byrådet kan dog som alternativ til det i 6.2 nævnte tillade, at der på grunde med stærkt hældende terræn opføres 2 etager mod vest og l etage mod øst, og med en mindre taghældning end 25 grader. Gulvet i den øverste etage skal da placeres i et af bygningsmyndigheden fastsat niveau”
  Begrundelsen for mit forslag er, at jeg efter borgerhenvendelse er blevet bekendt med en sag, hvor grundejeren ønskede at bygge et hus med fladt tag, og nabohøringer tilkendegav ønsket om fladt tag, men Forvaltningen forlangte alligevel taghældning.
  Forvaltningens krav om taghældning medførte reduceret fjordudsigt for nogle naboer.
  Nu foreligger der i samme område en sag, hvor grundejeren ønsker faldt tag på et nyt hus, og naboerne ønsker, at huset får fladt tag. Taghældning vil forringe fjordudsigten for mange naboer.
  Grundejeren har, på baggrund af resultatet af ovennævnte tidligere sag og for ikke at forsinke sagsbehandlingen unødigt, indsendt en byggeansøgning både på et hus med fladt og et med taghældning. Nuværende hus på grunden, som skal nedrives, har fladt tag.
  Naboerne frygter, at Forvaltningen på ny vil give afslag på fladt tag, og har derfor søgt advokatbistand.
  Det er ikke sund fornuft, at kommunen kræver taghældning, når både bygherre og naboerne ønsker fladt tag.
  Argumentet med, at kravet om taghældningen sker af hensyn til borgere, som skal kunne stole på, at bestemmelsen i lokalplanen bliver håndhævet af kommunen, er uforståeligt, når både grundejer og naboer ønsker fladt tag.
  Reduceret fjordudsigt medfører også forringelse af grund- og ejendomværdien og lavere skat på fast ejendom.
  Kravet i lokalplan 245 om taghældningen er udarbejdet på et tidspunkt, hvor grundene var meget store.
  Nu er der løbende sket rigtig mange udstykninger, og husene ligger derfor meget tættere.
  Mange af de ældre huse i området har fladt tag, men hvis grundejeren ønsker huset nedrevet og nyt opført, kan Forvaltningen kræve taghældning med henvisning til lokalplan 245.
  Kravet om taghældning virker meget uhensigtsmæssigt i dag.
  På ovennævnte baggrund foreslår jeg, at Plan- og Teknikudvalget pålægges at ændre lokalplan 245, således at nybyggeri kan ske med fladt tag.
  Annie Larsen
  Byrådsmedlem for Venstre”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 205

  Byrådet er enig i at sende sagen til Plan- og Teknikudvalget.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

  Supplerende sagsfremstilling

  En lokalplan giver både en byggeret og en byggebegrænsning. Hvis byggeriet holdes inden for byggeretten, kan man i princippet ikke nægtes en tilladelse. Ønsker man derimod at overskride begrænsningen, er forvaltningen forpligtiget til at foretage en vurdering af, om der i det konkrete tilfælde bør meddeles dispensation.
  I dette område har der været en lempelig fortolkning af reglerne for taghældning. Det er beskrevet i lokalplanens § 6.3, at der kan dispenseres til en lavere taghældning end 25 grader på grunde, der er stærkt skrånende. Der er således efter konkrete vurderinger meddelt flere dispensationer til fladere tage end påkrævet i lokalplanens § 6.2, særligt på grunden, der betragtes som stærkt skrånende og også i enkelte tilfælde, hvor grunden ikke er stærkt skrånende.
  Hvis ikke man ønsker at fastholde den nuværende lokalplan og den lempelige praksis i området, kan man, som det foreslås, udarbejde et tillæg til lokalplan 245 således, at nybyggeri også kan ske med fladt tag. Det kan ske ved at fjerne kravet til taghældning fra lokalplanens § 6.2, således at denne fremover vil være ”Ny bebyggelse må højest opføres i en etage med udnyttet tagetage. Ingen del af bygningen må gives en højde, der overstiger 9 meter over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet.”.
  Konsekvensen er, at grundejer kan vælge en hvilken som helst taghældning og tagudformning. Det betyder, at der kan bygges med fladt tag, men det betyder også, at byggeri med rejsning ikke kan nægtes tilladelse med begrundelse i lokalplanen. Der kan således stadig være situationer, hvor udsigten reduceres eller fjernes, især fordi bygningshøjden må være op til 9 m i hele bygningens udstrækning.
  I lokalplanens § 7.2 er der krav om, at ny bebyggelse skal opføres med tage af tegl. Hvis man ønsker at give mulighed for, at der udføres fladere tage end 25 grader, bør der laves en tilføjelse til bestemmelsen, således at den fremover vil være: ”Ny bebyggelse skal opføres med tage af tegl, dog tillades det, at tage med mindre hældning end 25 grader, kan udføres med andre materialer.”.
  Afsluttende skal det nævnes, at byggelov og bygningsreglement ikke regulerer, hvorvidt bagvedliggende ejendomme får reduceret udsigt ved byggeri, såfremt de øvrige bestemmelser overholdes.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 207

  Udvalget besluttede, at der igangsættes arbejde med henblik på en ændring af lokalplanen vedr. taghældning.

 • Pkt. 208 Godkendelse af Udviklingsplan for Hedeland

  Baggrundsnotat_til_moedesag_Godkendelse_af_Hedelands_Udviklingsplan_2017-2030.pdf Hedelands_Udviklingsplan_2017-2030_uden_bilag.pdf Hedelands_Udviklingsplan_2017-2030_uden_bilag_til_skaermlaesning.pdf Hedelands_Udviklingsplan_2017-2030_Bilag_1_Oplevelseskoncepter.pdf Hedelands_Udviklingsplan_2017-2030_Bilag_2_Overslag.pdf

  Pkt. 208

  Godkendelse af Udviklingsplan for Hedeland

  Sagsnr. 274744 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner har i perioden 2015-17 samarbejdet med I/S Hedeland om en ny udviklingsplan for Hedeland. Udviklingsplanen har været fremlagt Hedelands bestyrelse i september 2017 og denne er godkendt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udviklingsplan for Hedeland 2017-2013 godkendes
  2. realisering af udviklingsplanen påbegyndes inden for rammerne af det fælleskommunale selskab I/S Hedeland
  3. der igangsættes en tværkommunal indsats mellem Greve, Høje-Taastrup og Roskilde kommuner for at skaffe medfinansiering af udviklingsplanens store åbningstræk.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på møde 8. juni 2016, punkt 318, Vision for Hedeland og herunder, at visionen skulle danne grundlag for det videre arbejde. På baggrund af parallelopdrag er der udarbejdet en udviklingsplan for de tre ejerkommuner.
  Udviklingsplanen udgør en visionær og ambitiøs ramme til glæde for nuværende og fremtidige besøgende. Der sættes samtidigt retning for udviklingen af faciliteter og oplevelser i Hedeland, som kan understøtte kommunale kerneydelser i form af rum for læring, bevægelse og foreningsliv.
  Planen peger på behovet for at tilføre midler til Hedeland, og at sekretariatet udvides med kompetencer, der kan understøtte arbejdet med Udviklingsplanen. Med denne sag tages der ikke stilling til fremadrettet organisering og finansiering af indsatser.
  Det anbefales, at der arbejdes for en realisering af åbningstræk, som markerer igangsætningen af udviklingsplanen. På den lange bane kan der arbejdes for etableringen af stiforløbet Horndrageren, Besøgs- og læringscenter og videreudvikling af naturlegepladsen. I forhold til finansiering af disse tiltag kan muligheder for fundraising undersøges.
  På den korte bane kan der arbejdes med at udbrede kendskabet til Hedeland gennem allerede eksisterende større brugergrupper. Ved at forbedre allerede eksisterende faciliteter, etablere mindre nye anlæg som fx shelters, MTB-spor, store hundeskove og gøre oplevelsen af Hedeland lettere tilgængelig fx ved hjælp af skiltning, informationstavler, loops og grejbank vil brugerne få en forbedret oplevelse og dele denne fx på sociale platforme. Herudover skal arbejdet med en brandplatform give Hedeland en klar identitet udadtil, så også foreninger og kommercielle aktører kan brande Hedeland.
  De tre kommuner understøtter arbejdet med udviklingen af Hedeland i første omgang i forhold til udarbejdelsen af handleplaner for den videre udvikling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. I/S Hedeland modtager et årligt tilskud fra de tre ejerkommuner. Med godkendelse af udviklingsplanen er der ikke afsat yderligere midler til udvikling af Hedeland.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 208

  Ad 1.: Udviklingsplanen for Hedeland 2017-2030 anbefales.
  Ad 2.: Anbefales.
  Ad 3.: Anbefales.

 • Pkt. 209 Nedlæggelse af del af Kamstrupsti som færdselsareal

  Kortbilag_Kamstrupsti.pdf

  Pkt. 209

  Nedlæggelse af del af Kamstrupsti som færdselsareal

  Sagsnr. 295114 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med anlæg af Kamstrupstien, skal en del af den eksisterende sti nedlægges og udgå som færdselsareal.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at stien nedlægges og udgår som færdselsareal.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En del af Kamstrupstien er flyttet til ny placering på Dyrskuepladsen mellem Poppelgårdsvej og Kamstrupvej.
  Den nordlige del er udlagt som privat fællesvej, og er adgangsgivende til ejendommene Kamstrupsti nr. 8 til 20 og opretholdes som privat fællesvej.
  Den del af stien, der er udlagt som offentlig, skal derfor nedlægges i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser i lovens § 15 og kap.11.
  Kommunalbestyrelsen skal tage bestemmelse om, at vej/stiarealet skal nedlægges, og at det skal udgå som færdselsareal. Det omhandlede areal fremgår af vedhæftede kortbilag. Den øvrige del af stien omlægges administrativt i overensstemmelse med delegation fra Plan- og Teknikudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 209

  Anbefales.

 • Pkt. 210 Udlæg af nyt stiareal - forlagt Kamstrupsti

  Kortbilag_-_Kamstrupsti_ny_liniefoering.pdf

  Pkt. 210

  Udlæg af nyt stiareal - forlagt Kamstrupsti

  Sagsnr. 295114 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kamstrupsti er i den nordlige ende blevet flyttet mod vest på Dyrskuepladsen. Syd for Dyrskuepladsen flyttes stien, således at hele strækningen kommer til at ligge på kommunal ejendom. Stien forudsættes optaget som offentlig sti i hele udstrækningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. stien udskilles af matriklen
  2. stien optages som offentlig sti.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Jf. Lokalplan 538 flyttes den nordlige del af Kamstrupsti til en placering mod vest på Dyrskuepladsen. Syd for Dyrskuepladsen har den gamle Kamstrupsti været delvist beliggende på private arealer, og dette er nu ændret, således at stien i hele sin udstrækning ligger på kommunal jord. Dette arbejde er nu udført, og stien er klar til ibrugtagning.
  Byrådet skal beslutte i overensstemmelse med § 15 i vejloven hvilke stier, der skal optages som offentlige. Den flyttede sti – Kamstrupsti - har en betydning for den almene sti-trafik, hvorfor stien bør optages som offentlig sti. Efter § 60 skal offentligt vej/sti-areal udskilles af matriklen og tildeles vejlitra.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da drift omkostningerne fra den gamle Kamstrupsti videreføres på den nye sti.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 210

  Anbefales.

 • Pkt. 211 Forlængelse af midlertidig nedlæggelse af boliger og dispensation fra beboelsespligt - Søndergade 13 og 15 i Viby

  Pkt. 211

  Forlængelse af midlertidig nedlæggelse af boliger og dispensation fra beboelsespligt - Søndergade 13 og 15 i Viby

  Sagsnr. 239865 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune søger om tilladelse til at forlænge den midlertidige nedlæggelse af boligerne vedrørende Søndergade 13A+B, og søger om dispensation fra reglerne i boligreguleringslovens § 48 om beboelsespligt på Søndergade 15.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives tilladelse til, at forlænge den midlertidige nedlæggelse af boligerne på Søndergade 13 A+B, således at tilladelsen forlænges til 12 måneder efter at ny lokalplan for området er vedtaget.
  2. der gives tilladelse til dispensation fra beboelsespligten på Søndergade 15, frem til 12 måneder efter, at en ny lokalplan for området er vedtaget

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune overtog Søndergade 13 og Søndergade 15 i 2013. Plan- og Teknikudvalget har den 26. juni 2013, punkt 190, vedtaget midlertidigt, at nedlægge boligerne på Søndergade 13, idet kommunen, som led i et projekt, omdannede ejendommen til kulturhus. Den midlertidige nedlæggelse blev forlænget af udvalget den 1. oktober 2015, punkt 199, indtil 31. december 2017, og ønskes nu yderligere forlænget.
  Årsagen til, at den midlertidige nedlæggelse ønskes forlænget er, at der i forbindelse med udviklingen i Viby bymidte skal laves en ny lokalplan. Det forventes, at der ved lokalplanarbejdet bliver taget stilling til, hvorvidt bygningen også fremover skal være kulturhus, hvorefter boligerne kan nedlægges permanent. Den midlertidige nedlæggelse ønskes derfor forlænget til 12 måneder efter ny lokalplan er vedtaget.
  I henhold til boligreguleringslovens § 46, stk.1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke, at nedlægge en bolig, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved at boligen tages i brug til andet en beboelse.
  Søndergade 15, er et fritliggende enfamilieshus fra 1896, der ikke har været beboet siden 2005. Ejendommen vurderes ubeboelig, blandt andet på grund af manglende vedligeholdelse, utætheder i taget og manglende tiltag for en omfattende renovering.
  Da der i lokalplanarbejdet endnu ikke er taget stilling til ejendommens fremtidige anvendelse og henset til ejendommens stand, ansøges der herved om dispensation for beboelsespligten. I henhold til boligreguleringslovens § 48, stk.5, kan udvalget efter et skøn indrømme en yderligere frist, såfremt det findes godtgjort, at boligen midlertidigt er ubeboelig som følge af ombygning.
  Da ejendommens fremtidig anvendelse og ombygning beror på udfaldet af den endnu ikke vedtagne lokalplan, anses det godtgjort, at ejendommen er midlertidig ubeboelig, og der søges derfor dispensation om fra beboelsespligten indtil 12 måneder efter lokalplan for området er vedtaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 211

  Godkendt.

 • Pkt. 212 Pølsevogn på Stændertorvet

  Pkt. 212

  Pølsevogn på Stændertorvet

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Peter Madsen (V) og Daniel Prehn Nielsen (A) ønsker at få en sag på dagsordenen vedrørende pølsevognen på Stændertorvet i forlængelse artiklerne i Roskilde Avis.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Daniel Prehn Nielsen (A) har bedt om at få optaget punktet på dagsordenen.
  Peter Madsen (V) har bedt om at få optaget punktet på dagsordenen således:

  ”Med henvisning til artiklerne i Roskilde Avis om kommunens chikane af en af forretningerne på Stændertorvet vil Venstre gerne have en sag - beslutningssag - på næste PTU-møde.

  Vi bliver normalt orienteret, når forvaltningen foretager en politianmeldelse. Hvorfor er der sket politianmeldelse i dette tilfælde? På hvilket niveau i forvaltningen er det besluttet? Ville udvalget være blevet orienteret om denne sag, hvis den ikke var blevet omtalt i Roskilde Avis? Er politianmeldelse almindelig procedure i forhold til stadeholdere og andre forretninger på torvet, når kommunens embedsmænd mener, at et kommunalt regulativ er overtrådt. Hvilke retningslinjer foreligger der herfor? Er retningslinjerne politisk besluttet?

  Vi vil også gerne vide, hvilke instrukser p-vagterne har fået i relation til pølsevognen, og hvem der har givet disse instrukser.

  Er det kun kommunens embedsmænd, der må flytte stolene på Stændertorvet, eller må andre også flytte dem efter behov?”
  Forvaltningen vil inden mødet undersøge de nærmere omstændigheder bag artiklen i Roskilde Avis, og vil på mødet redegøre for situationen omkring pølsevognen på Stændertorvet. Det kan dog oplyses, at forvaltningen ikke har foretaget nogen politianmeldelse, at der gælder de samme parkeringsregler for ejerne af pølsevognen, som gælder for alle øvrige parkanter i bymidten og at stolene på Stændertorvet kan bruges og flyttes rundt på torvet af alle, der ønsker at opholde sig på torvet, uanset om man deltager i aktiviteter eller bare ønsker at sidde et øjeblik for at observere livet på torvet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 212

  Drøftet.

 • Pkt. 213 Mødeplan for Fagudvalgene 2018

  Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_1.pdf Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_2.pdf

  Pkt. 213

  Mødeplan for Fagudvalgene 2018

  Sagsnr. 293096 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag 1 med afholdelse af samtlige fagudvalgsmøder om onsdagen eller forslag 2 med nuværende kadance fordelt på 3 hverdage godkendes
  2. der på de konstituerende møder i fagudvalgene i december besluttes dato for januar møderne i hvert enkelt udvalg, og
  3. forslag til mødeplan for resten af 2018 forelægges på udvalgenes møder i januar 2018.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til kadance for mødeplan for fagudvalgenes møder for 2018.
  Det er ikke fastlagt, hvornår hvilke udvalg holder møder, da det afventer konstituteringen og de nye udvalgs stillingtagen, men det er lagt ind i hvilke ”mødekadancer”, det kan passe ind i forhold til, at alle udvalgssager kan behandles i byrådet samme måned.
  Der fremlægges forslag til byrådets møder for hele 2018 med udgangspunkt i mødeplanen for 2017 og styrelsesvedtægten. Der er udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Det kan oplyses, at sag om mødeplan for 2018 for byrådets møde forelægges byrådet, da byrådets møder jf. Styrelseslovens § 8, skal offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, som på nuværende tidspunkt er fastlagt, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 213

  Godkendt.

 • Pkt. 214 Indtægts- og udgiftsbevilling til indsats mod højresvingsulykker på Rørsangervej/Klosterengen

  Skitse_af_gennemfoert_fortov_og_cykelsti_paa_Roersangervej.pdf

  Pkt. 214

  Indtægts- og udgiftsbevilling til indsats mod højresvingsulykker på Rørsangervej/ Klosterengen

  Sagsnr. 296050 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Vejdirektoratet har på baggrund af en ansøgning fra Roskilde Kommune bevilliget 130.000 kr. til indsats mod højresvingsulykker i krydset Rørsangervej/ Klosterengen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 130.000 kr. i 2017 til indsats mod højresvingsulykker med cyklister i krydset Rørsangervej/ Klosterengen, samt en tilsvarende udgiftsbevilling.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Vejdirektoratet har den 13. september 2017 bevilget 100 % finansiering til anlæg af et gennemført fortov og cykelsti på tværs af Rørsangervej ved Klosterengen. Således vil Rørsangervej fremover være en overkørsel, hvor bilister er tvunget ned i hastighed ved svingbevægelser ind på og ud fra Rørsangervej, jf. bilaget. Dette tiltag kan erfaringsmæssigt nedsætte risikoen for ulykker, hvor cyklister og knallerter bliver påkørt.
  Der er i de seneste fem år registreret i alt 4 ulykker på stedet. 3 ulykker hvor en bil har påkørt en cyklist samt én ulykke, hvor en bil har påkørt en knallert.
  Det er et krav for at få udbetalt støtten fra Vejdirektoratet, at tiltaget etableres i 2017 og at der indsendes regnskab inden årets udgang.
  Projektet forventes startet: oktober 2017
  Projektet forventet afsluttet: november 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Roskilde Kommune får finansieret 130.000 kr. af Vejdirektoratets pulje, hvilket vil dække 100 % af udgiften til tiltaget.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 214

  Anbefales.

 • Pkt. 215 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget, Bymidten 2017

  Pkt. 215

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturstrøget, Bymidten 2017

  Sagsnr. 282630 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse, af det i budget 2017, afsatte rådighedsbeløb til ”Kulturstrøg 2017” på 1 mio. kr. Beløbet skal bruges til belysning af Kulturstrøget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Kulturstrøg i Roskilde Bymidte.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Belysningen skal spille en afgørende rolle i at lede de besøgende igennem Kulturstrøget, og der er derfor indgået samarbejde med en lysdesigner. Lys kan trække folk til byen med events og oplevelser i nuet – hvor Kulturstrøget allerede er aktivt med “Lysfesten”. Det handler ikke kun om mere lys, men om bedre lys. Denne følelse bliver til en generel egenskab ved området - også i dagslys.
  Forvaltningen anbefaler et fleksibelt lysanlæg bestående af kabelfri LED spots, som kulturinstitutionerne selv kan håndtere. Det fleksible og mobile lysanlæg giver et gennemgående personligt udtryk, der gør de forskellige arrangementer unikke i måden brugeren vælger spotsnes placering, farver, spredning samt intensitet på. Kulturinstitutionerne har deltaget i processen med udvikling af belysningsforslaget. Spotsne kan styres med en app, der giver mulighed for at sætte forskellig farver og lysintensitet. Dertil giver linser mulighed for forskellige lysfordelinger, hvis man ønsker at belyse eksempelvis en facade, søjle, scene el. lign. Lyset kan også styres centralt trådløst med en lyscomputer med fadere for farve og intensitet eller forudindstillede temaer, der gemmes i hukommelsen. Udover det fleksible lysanlæg, vil udvalgte gavle, porte eller træer få en mere permanent lyssætning.
  Belysning af kulturstrøget er en del af det interregionale belysningssamarbejde Lighting Metropolis, der samler Region Hovedstaden, Region Skåne, virksomheder og videns-institutioner om at udvikle, teste og demonstrere de bedste løsninger inden for smart belysning.
  Projektet forventes startet: Oktober 2017
  Projektet forventet afsluttet: September 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 215

  Anbefales.

 • Pkt. 216 Anlægsregnskab - Busfremkommelighed +Way

  Pkt. 216

  Anlægsregnskab - Busfremkommelighed +Way

  Sagsnr. 293796 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Busfremkommelighed +Way.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 24. april 2013, punkt 104, givet en nettoanlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til busfremkommelighed +Way på linje 202A. Der er tale om en samlet udgiftsbevilling på 4.616.000 kr. og en indtægtsbevilling på 2.306.000 mio. kr. (puljemidler fra Trafikstyrelsen).
  Udgiftsbudgettet på 4.616.000 kr. er overholdt og regnskabet ender med et mindreforbrug på 411.370 kr. mens der på indtægtssiden er en samlet mindreindtægt på 203.686 kr.
  Mindreforbrug og –indtægt skyldes et gunstigt entrepriseudbud.

  Økonomi

  Sagen medfører netto en forbedring af kassebeholdningen på 207.684 kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 216

  Anbefales.

 • Pkt. 217 Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, trafikløsning

  Pkt. 217

  Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, trafikløsning

  Sagsnr. 282955 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Jyllinge Bymidte, trafikløsning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 26. marts 2014, punkt 192, givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. samt den 29. januar 2015, punkt 13, givet en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til trafikløsninger i Jyllinge.
  Anlægsbevillingen er blevet brugt til at udarbejde Trafikplan for Jyllinge, etablering af foranstaltninger i Bygaden og ombygning af krydset Bygaden – Møllevej - Nordmarksvej samt delfinansiering af ny rundkørsel i krydset Jyllinge Parkvej – Lindegårdsvej – Baunegårdsvej.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 4.300.364 kr., hvilket giver et merforbrug på 364 kr.

  Økonomi

  Der er et samlet regnskabsforbrug på 4.300.364 kr. på projektet. Projekt Jyllinge Bymidte, trafikløsning forsætter de kommende år, og der har mellem dette og det efterfølgende projekt været en overførsel af et forbrug på 25.215 kr. Derfor medfører sagen en positiv kasseeffekt på 25.215 kr. i 2017, svarende til det overførte forbrug, da der ikke er afsat et rådighedsbeløb i 2017, og forbruget på 25.215 kr. er fragået kassebeholdningen i tidligere år.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 217

  Anbefales.

 • Pkt. 218 Anlægsregnskab - Byggemodning besparelse

  Pkt. 218

  Nedjustering af Anlægsbevilling vedr. Trekroner B27

  Sagsnr. 296459 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som følge af udbud på Trekroner B27 nedjusteres anlægsbevillingen med 1,238 mio. kr. Besparelsen i forbindelse med udbuddet anvendes til at udmønte den i Budget 2016 vedtaget besparelse på 2 mio. kr. vedr. byggemodning generelt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsbevillingen for Trekroner B27 etape 2 nedskrives med 1,238 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som følge af et udbud, kan den samlede anlægsbevilling for Trekroner B27 nedskrives med 1.237.635 kr. Det foreslås, at besparelsen på 1.237.635 kr. anvendes som led i udmøntningen af den i Budget 2016 vedtaget besparelse på 2 mio. kr. vedr. byggemodning generelt.
  Byrådet besluttede ved vedtagelsen af Budget 2016 en samlet besparelse på byggemodningsomkostninger på 2,0 mio. kr. Besparelsen blev overført til 2017, da besparelserne skulle findes i projekter, der ikke var endeligt afsluttede i 2016.
  Forvaltningen forslår, at besparelsen på 2 mio. kr. udover nedskrivning af anlægsbevilling vedr. Trekroner B27 på 1.237.635 kr. findes ved overførsel af overskud fra følgende sager: Skrænten, etape 4, og Skrænten, etape 5, hvor der er opnået en samlet netto besparelse på kr. 687.711 kr., samt Trekroner B21, etape 4, hvor der er opnået en samlet besparelse på 74.654 kr.
  Projektet vedr. Trekroner B27 regnskabsaflægges dog først endeligt i 2018 efter 1. års gennemgang.
  Den samlet besparelse på 2 mio. kr. vedtaget i Budget 2016 er ved denne sag, samt anlægsregnskab for henholdsvis Trekroner B21, Skrænten etape 4 samt Skrænten etape 5 fuldt udmøntet.

  Økonomi

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter (besparelse) -2.168
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -930
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, (nedjustering af udgifter) 1.238
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 218

  Anbefales.

 • Pkt. 219 Anlægsregnskab - Skrænten, etape 4

  Pkt. 219

  Anlægsregnskab - Skrænten, etape 4

  Sagsnr. 295814 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Skrænten, etape 4.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 29. maj 2013, punkt 133, givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til etablering af 4. etape af stamvejen Skrænten.

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5.172.099 kr., hvilket giver et merforbrug på 1.172.099 kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med Skrænten, Etape 5, der har et mindreforbrug på 1.858.881 kr.

  Etape 4 og 5 er udført samtidig af samme entreprenør under en samlet entreprise.

  Økonomi

  Merforbruget er overført, således at der i 2017 er et negativt rådighedsbeløb på
  -1.171.170 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr., hvilket medfører et merforbrug på
  -1.171.170 kr. i 2017. I forhold til det samlede merforbrug på 1.172.099 kr. betyder det, at 929 kr. er fragået kassebeholdningen i 2016.
  Sagen skal ses i sammenhæng med Skrænten, etape 5, der medfører et mindreforbrug på 1.858.881 kr. Netto medfører de to projekter et mindreforbrug på 687.711 kr.
  Det samlet mindreforbrug for begge etaper på 687.711 kr. anvendes til at nedskrive den samlede budgetbesparelse på byggemodninger i budget 2016 som er overført til budget 2017 på 2,0 mio. kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 219

  Anbefales.

 • Pkt. 220 Anlægsregnskab - Skrænten, etape 5

  Pkt. 220

  Anlægsregnskab - Skrænten, etape 5

  Sagsnr. 295816 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Skrænten, etape 5.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. marts 2015, punkt 90, givet en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til etablering af 5. etape af stamvejen Skrænten.

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5.141.119 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1.858.881kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med Skrænten, Etape 4, der har et merforbrug på 1.171.170 kr.

  Etape 4 og 5 er udført samtidig af samme entreprenør under en samlet entreprise.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 1.858.881 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 1.858.881 kr.
  Sagen skal ses i sammenhæng med Skrænten, etape 4, der medfører et merforbrug på 1.171.170 kr. Netto medfører de to projekter et mindreforbrug på 687.711 kr.
  Det samlet mindreforbrug for begge etaper på 687.711 kr. anvendes til at nedskrive den samlede budgetbesparelse på byggemodninger i budget 2016 som er overført til budget 2017 på 2,0 mio. kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 220

  Anbefales.

 • Pkt. 221 Anlægsregnskab - Trekroner B21, etape 4

  Pkt. 221

  Anlægsregnskab - Trekroner B21, etape 4

  Sagsnr. 293941 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Trekroner B21, etape 4.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 17. juni 2015, punkt 193, givet en anlægsbevilling på 2,15 mio. kr. til etablering af 4. etape af vejen Toppen, samt stien Tankegangen fra Kirkegangen til Toppen.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.075.345 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 74.654 kr.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 74.654 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 74.654 kr.
  Mindreforbruget på 74.654 kr. anvendes til at nedskrive den samlede budgetbesparelse på byggemodninger i budget 2016 som er overført til budget 2017 på 2,0 mio. kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 221

  Anbefales.

 • Pkt. 222 Orientering om forventede ekstraordinære lovliggørelsessager af bygge

  Pkt. 222

  Orientering om forventede ekstraordinære lovliggørelsessager af byggeri

  Sagsnr. 253030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I de kommende år forventes der en større mængde ekstraordinære sager med lovliggørelse af privat byggeri, der er initieret af udviklingen af SKAT’s ejendomsvurderingssystem. Kommunerne har ikke fået midler fra staten til disse lovliggørende byggesager.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  SKAT har i forbindelse med det nye vurderingssystem for ejendomsbeskatning etableret en hjemmeside. På siden skal alle kommuner finde synlige afvigelser mellem luftfotos og BBR-meddelelser for privat byggeri.
  Hver kommune skal gennemgå materialet og opdatere BBR, når der er afvigelser. Kommunerne har fået midler fra staten til denne opgave samt den fremtidige vedligeholdelse af BBR.
  Forvaltningen forventer, at en del af afvigelserne er ulovlige og skal herefter lovliggøres. Kommunerne har ikke modtaget midler fra staten til de efterfølgende lovliggørende byggesager.
  Det vil tage en længere årrække at sagsbehandle de ekstraordinære lovliggørende byggesager. Forvaltningen arbejder på at kunne fremlægge et forslag til en model for udvalget. På mødet vil der blive orienteret om dette.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 222

  -

 • Pkt. 223 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2017.pdf

  Pkt. 223

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2017

  Sagsnr. 290870 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1

  På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. hvilket er en forbedring på 0,7 mio. kr. siden halvårsregnskabet.

  Forbedringen består af et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Materielgården vedrørende varetagelse af kontraktlige forpligtelser på kommunens institutioner.

  Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 223

  -

 • Pkt. 224 Orientering om projekt Sund i Naturen

  Pkt. 224

  Orientering om projekt Sund i Naturen

  Sagsnr. 287967 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har ansøgt Friluftsrådet om at blive fokuskommune i forbindelse med projektet ”Sund i Naturen”

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Friluftsrådet har anmodet kommuner om at ansøge om at blive blandt de ti fokuskommuner, der skal være en aktiv del af et partnerskab, som har til hensigt at forbedre folkesundheden, ved at flere danskere bliver aktive i naturen. Sund i Naturen skal sætte fokus på, hvordan friluftsliv og naturglæde er en del af løsningen i kommunernes og andre aktørers arbejde med forebyggelse og rehabilitering.
  Der er allerede god evidens for, at inddragelse af naturen og friluftslivet har en positiv effekt i forhold til både sundhedsfremme og forebyggelse. Roskilde Kommune har allerede gode erfaringer med at bruge og benytte naturen som arena for sundhedsfremmende tilbud, som fx gåhold og stresshold i naturen, åbent udehold for kræftramte, udemotion for borgere med kroniske sygdomme, mv. Det er forvaltningens erfaring, at det er let at fastholde borgere på holdtilbud i naturen. En stor del af deltagerne fortsætter efter endt sundhedstilbud med selvtræning.
  Som fokuskommune får Roskilde Kommune adgang til, og indflydelse på udarbejdelsen af, best-practice metoder og fremtidige handlingsplaner i forhold til fremme af friluftsliv i kommunernes arbejde med forebyggelse og rehabilitering.
  Bliver Roskilde Kommune udvalgt som fokuskommune skal kommunen ligeledes bidrage til at udvikle og opbygge viden om gode modeller for brobygning fra kommunale tilbud til lokale foreninger. Projektet tager således udgangspunkt i samskabelse mellem foreningslivet og de kommunale tilbud.
  Som fokuskommune skal Roskilde Kommune ligeledes bidrage til udviklingen, udførelsen og forankringen af indsatser og aktiviteter, der integrerer friluftsliv og naturglæde i arbejdet med forebyggelse og rehabilitering med henblik på at forbedre folkesundheden.
  Friluftsrådet forventer at have udpeget de 10 fokuskommuner senest medio oktober 2017.
  Forvaltningens medarbejdere vil i givet fald deltage i en række møder henover perioden oktober 2017 til og med marts 2018. Herefter vil der være kick-off konference baseret på erfaringerne fra de 10 fokuskommuner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. En eventuel deltagelse vil kunne afholdes inden for rammerne af det afsatte budget.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 224

  -

 • Pkt. 225 Eventuelt

  Pkt. 225

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 225

  Intet at referere.

 • Pkt. 226 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 226

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 226

  Intet at referere.

 • Pkt. 227 Anlægsbevilling - Lindenborgvej udvidelse af vejadgang

  Pkt. 227

  Anlægsbevilling - Lindenborgvej udvidelse af vejadgang

  Sagsnr. 298078 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,27 mio. kr. til etablering af vejadgang fra Lindenborgvej til erhvervsvirksomhederne, der i dag har adgang fra Lynghøjen i Svogerslev. Adgangen sker ved udvidelse af eksisterende bussluse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,27 mio. kr. i 2017 til etablering af vejadgang fra Lindenborgvej i Svogerslev. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har arbejdet med en udvidelse af busslusen ved Lindenborgvej til en kombineret højresvingsbane og buslomme. Med udvidelsen vil de erhvervsvirksomheder, der i dag benytter Lynghøjen som adgangsvej, fremover kunne anvende Lindenborgvej.
  Der er givet tilsagn til projektet fra både politiet og Movia. Forvaltningen forventer ligeledes, at der i nær fremtid kan indgås aftale med grundejeren om en servitutændring, så vejudvidelsen kan udføres på grunden. Projektet forventes derfor at kunne etableres i efteråret 2017 med etablering af grovvej. Slidlag kan blive udskudt til slutningen af foråret 2018.
  Projektet forventes startet: november 2017
  Projektet forventet afsluttet: juni 2018

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 270.000 kr. i 2017.
  I budget 2018, som behandles i byrådet den 11. oktober, forventes afsat 5,0 mio. kr. (2,0 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019) til Trafik i Svogerslev. Der foreslås, at der ved ansøgning om frigivelse af midlerne i 2018 tages højde for, at der allerede er bevilget 270.000 kr. i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -270
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -270
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -270

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 227

  Anbefales.

 • Pkt. 228 Ændring af planloven - oversvømmelse og kystbeskyttelse

  Udkast_til_aendring_af_planloven.pdf Udkast_til_svarbrev.pdf

  Pkt. 228

  Ændring af planloven - oversvømmelse og kystbeskyttelse

  Sagsnr. 285650 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Erhvervsstyrelsen har udsendt udkast til forslag til ændring af planloven. Hensigten er at forebygge skader som følge af oversvømmelser, og at give mulighed for mere enkel og hurtig sagsbehandling i sager om kystbeskyttelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til høringssvar godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Erhvervsstyrelsen har udsendt et udkast til forslag til ændring af planloven, jf. vedlagte. Der er mulighed for at høringsparter kan kommentere udkastet indtil den 18. oktober 2017. Forvaltningen foreslår, at Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget fremsender et fælles høringssvar.
  Udkastet til ændring af planloven indeholder nyt for så vidt angår kommuneplanlægning samt lokalplanlægning ved kystsikring:
  Kommunerne skal i kommuneplaner udpege geografiske områder, som kan blive udsat for oversvømmelser eller erosion. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for at forebygge skader i de udpegede områder i forbindelse med byudvikling eller ændret arealanvendelse. I kommuneplanen skal redegøres for sammenhængen med tilsvarende planlægning i nabokommuner.
  For at give mulighed for hurtigere behandling af sager om kystbeskyttelse får kommunerne mulighed for at fravige krav om lokalplan, hvis en lokalplan vil forsinke etablering af kystbeskyttelsesanlægget efter kystbeskyttelsesloven væsentligt, og forsinkelsen kan få væsentlig negativ betydning.
  Forvaltningen vurderer, at forslag om kommuneplanlægning vil give bedre sikring mod negative konsekvenser af fremtidige oversvømmelser.
  Forvaltningen vurderer endvidere, at forslaget om at kunne fravige lokalplanpligt ligger i tråd med den forenkling af regler, som Roskilde Kommune længe har argumenteret for, blandt andet ved byrådets høringssvar til i forbindelse med ændring af kystbeskyttelsesloven, jf. byrådets behandling af sagen på møde den 30. november 2016, punkt 295.
  Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar til Erhvervsstyrelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-10-2017, pkt. 228

  Godkendt.