You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 7, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 183 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 183

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 183

  Godkendt.

  Fraværende: Daniel Prehn Nielsen (A).

 • Pkt. 184 Forslag til lokalplan 666 for Holmehøj, Etape 3 nord- øst, Gundsømagle (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_666_for_Holmehoej_Etape_3_nord-oest_Gundsoemagle.pdf

  Pkt. 184

  Forslag til lokalplan 666 for Holmehøj, Etape 3 nord-øst, Gundsømagle (til høring)

  Sagsnr. 291087 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En privat grundejer ønsker at udvikle Holmehøj i Gundsømagle med yderligere 16 parcelhuse. Det kræver ny lokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 666 for boliger på Holmehøj, Etape 3 nord-øst sendes i offentlig høring fra den 15. september til den 10. november 2017, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 8. juni 2917, punkt 116, et 11-punktsprogram for lokalplan 666 for næste etape i boligområdet Holmehøj i Gundsømagle. Holmehøj er inddelt i etaper for udbygningen, og denne del er 3. etape i nordøst. Udbygningen sker efter en vedtaget helhedsplan for hele Holmehøj-området.
  Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med helhedsplanen, på nær en sti langs lokalplanens østskel, som der ikke er plads til inden for lokalplanområdet. Stiudlægget vil blive tinglyst på tilstødende markareal, og dermed sikres den rekreative sti omkring hele Holmehøj-området.
  Lokalplanens formål er at sikre mulighed for etablering af 16 parcelhuse, fastlægge bestemmelser for vejføring og arkitektur samt bestemmelser om grønne områder.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da området er privat ejet, og bygherre udvikler det.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 184

  Godkendt, idet nedsivningsmulighederne undersøges i høringsperioden.

 • Pkt. 185 Forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark (til høring)

  Hoeringsnotat_indledende_hoering_af_nyt_plangrundlag_for_Jyllinge_Nordmark.pdf Miljoerapport_lokalplan_og_kommuneplantillaeg_for_Jyllinge_Nordmark_august_2017.pdf Natura_2000_vaesentlighedsvurdering_juni_2017.pdf Natura_2000_konsekvensvurdering_august_2017.pdf

  Pkt. 185

  Forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark (til høring)

  Sagsnr. 242772 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som følge af afgørelse fra Planklagenævnet forelægger forvaltningen nu nyt forslag til lokalplan for Jyllinge Nordmark. Forvaltningen foreslår, at sagen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark samt tilhørende miljøvurdering og Natura 2000 væsentligheds- og konsekvensvurdering sendes i offentlig høring fra den 15. september til den 12. november 2017 sammen med nyt forslag til kommuneplantillæg 7, og
  2. der afholdes borgermøde den 23. oktober 2017, hvor mødet også omhandler det konkrete kystsikringsprojekt for Jyllinge Nordmark.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget blev på møde den 4. maj 2017, punkt 107, orienteret om, at Planklagenævnet har truffet afgørelse om, at den tidligere vedtagne lokalplan 612 og tilhørende kommuneplantillæg for Jyllinge Nordmark ophæves, og at planprocessen skal gå om.
  Som følge af dette har byrådet på møde den 31. maj 2017, punkt 118, besluttet at gennemføre en indledende høring i perioden 2. til 18. juni 2017. Der er indkommet 18 høringssvar, som kan ses her. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat med vurdering af de indkomne bemærkninger, hvori også indgår forvaltningens øvrige kommentarer til udarbejdelse af nyt plangrundlag for Jyllinge Nordmark.
  Forvaltningen anbefaler, at den ny lokalplan for Jyllinge Nordmark tager afsæt i den tidligere vedtagne lokalplan 612, og at der som udgangspunkt kun foretages justeringer, der vedrører sikring mod oversvømmelser fra fjorden og Værebro Å. Dog medtages også forslag om at ændre vejadgang til muliggjort rækkehusbyggeri ved Olesvej, at privat ejendom på Råmosevej udlægges til offentlige formål som i tidligere lokalplanlægning, samt at der sker finjustering af enkelte bestemmelser om byggeri. I udkast til ny lokalplan er redegørelsen gennemgående opdateret, mens foreslåede ændringer i bestemmelser og kortbilag er fremhævet med rød markering.
  Planklagenævnet påpegede i deres afgørelse mangler i miljørapport og Natura 2000 vurderinger, hvorfor disse er udarbejdet på ny. Dette er sket på baggrund af det seneste skitseprojekt for kystsikring fra december 2016 samt nye besigtigelser af området.
  Godkendelse af lokalplanforslaget forudsætter, at Økonomiudvalget på mødet den 6. september 2017 har godkendt nyt forslag til kommuneplantillæg 7. Dette tillæg er indholdsmæssigt identisk med det ophævede tillæg 7 til Kommuneplan 2013.
  Trods ny planlov, som muliggør kortere høringsfrister, anbefaler forvaltningen, at den offentlige høring varer 8 uger, da høringsmaterialet er omfattende, og sagen har bred interesse hos mange parter. For at afkorte planprocessen forslår forvaltningen, at sagen alene behandles af Plan- og Teknikudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 185

  Peter Madsen (V) stillede forslag om, at der skulle udarbejdes en tidsplan for, hvornår stien blev realiseret.
  For stemte V og O, imod stemte A og Ø, hvorfor forslaget faldt.
  Herefter godkendte udvalget forvaltningens indstilling.

 • Pkt. 186 Forslag til lokalplan 652 for boliger ved Store Valbyvej 11, Himmelev (endelig vedtagelse)

  Lokalplan_652_for_boliger_ved_Store_Valbyvej_11_Himmelev_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 186

  Forslag til lokalplan 652 for boliger ved Store Valbyvej 11, Himmelev (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 284268 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 652 for boliger ved Store Valbyvej 11 i Himmelev har været i offentlig høring. Der har været afholdt borgermøde i høringsperioden, hvor der deltog 2 naboer til ejendommen.
  Forvaltningen foreslår, at sagen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 652 for boliger ved Store Valbyvej 11, Himmelev godkendes endeligt, med den foreslåede ændring.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 8. juni 2017, punkt 119, at fremlægge forslag til lokalplan 652 for boliger ved Store Valbyvej 11, Himmelev i offentlig høring fra den 16. juni til den 11. august 2017.
  Lokalplanen give mulighed for, at en nedlagt erhvervsgrund kan bebygges med op til 9 boliger på små grunde. Lokalplanens formål er derudover at sikre, at bebyggelsen fremstår med en ensartet arkitektur, at området får et grønt præg mod Store Valbyvej, at der etableres plads til min. 1½ bil pr. bolig, og der laves et grønt fællesområde i bebyggelsen.
  Forvaltningen har modtaget et høringssvar i offentlighedsperioden. På borgermødet deltog to naboer, der begge var glade for, at den tidligere erhvervsgrund nu kan bebygges med rækkehuse. Høringssvaret kommer fra den ene deltager på borgermødet, som ønsker mere grønt og mindre asfalt ved, at den interne vej i området bliver smallere (5 meter) end, hvad lokalplanforslaget gav mulighed for (5,5 meter). Lokalplanen er derfor ændret, så der givers mulighed for en vej på 5 meter, og med hastighedsdæmpende foranstaltninger, så blister holder farten nede. Se høringsbemærkninger her.
  Derudover er der kun foretaget redaktionelle justeringer i lokalplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 186

  Godkendt, idet paragraf 5.1 ændres til:
  Adgangsvej udlægges i mindst 6,3 meter. Adgangsvej anlægges med 5 meter køreareal, 0,3 meter græsrabat i den ene side og 1 meter græsrabat i den anden, dog således at vejudlæg kan indskrænkes hvor der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger.

 • Pkt. 187 Anvendelse af Højagergaard i Veddelev

  Debatoplaeg_indledende_hoering_om_nye_boliger_i_Veddelev.pdf

  Pkt. 187

  Anvendelse af Højagergaard i Veddelev

  Sagsnr. 291821 Plan- og Teknikudvalget

  Resume

  På Økonomiudvalgets møde den 13. juni 2017, lukket punkt 262, blev sag om den fremtidige anvendelse af den kommunalt ejede Højagergaard i Veddelev behandlet. Økonomiudvalget besluttede, at der skal igangsættes en indledende offentlig høring og udarbejdes et debatoplæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  vedlagte debatoplæg godkendes og sendes i indledende offentlig høring i perioden 29. september til 27. oktober 2017 og
  der afholdes borgermøde i den offentlige høring den 12. oktober på Himmelev Skole.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune ejer Højagergaard, Fiskervejen 11 i Veddelev. Ejendommen er netop fraflyttet. Seneste bygningssyn er foretaget i februar 2017, og konklusionen er, at gården er i meget dårlig stand og skal totalombygges, hvis den skal leve op til nutidig standard. På baggrund af bygningernes stand vurderes det ikke hensigtsmæssigt fortsat at anvende ejendommen som kommunal udlejningsejendom. Forvaltningen kan ikke pege på egnet kommunal anvendelse af ejendommen.
  I forbindelse med evt. salg af Højagergaard kunne det overvejes, om en del af det grønne areal syd for ejendommen fx skulle udstykkes til et antal senior- og ældrevenlige boliger, idet der har været udtrykt ønske om og behov for ældreegnede boliger i Veddelev. En omdannelse af området til boliger nødvendiggør dog en ændring af gældende lokalplan, kommuneplan og strategi for Roskildes Grønne Ring. Og det vil betyde, at den gamle og den nyere del af Veddelev vil vokse mere sammen og den kulturhistoriske fortælling vil dermed blive mindre tydelig.
  På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om igangsætning af en indledende offentlig høring har forvaltningen udarbejdet vedlagte debatoplæg, som også indeholder forslag til høringsperiode og borgermøde.
  På baggrund af de input, der kommer i høringen, vil Plan- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget kunne tage stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og en ny lokalplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 187

  Godkendt, idet debatoplægget gøres mere åbent ved, at der spørges til, hvorvidt der skal gives mulighed for, at områderne udvikles eller at de grønne områder fastholdes i den nuværende form, samt at debatområdet udvides til at omfatte begge nuværende grønne områder.

 • Pkt. 188 Ændring af vejnavne på 9 veje i Roskilde Kommune efter lov om vejnavne og adresser

  Notat_over_forslag_til_nye_vejnavne.pdf Udkast_til_brev_til_ejere_og_beboere.pdf Forslag_til_nyt_vejnavn_for_Store_Valbyvej.pdf Kommentar_til_nyt_vejnavn_for_Store_Valbyvej.pdf

  Pkt. 188

  Ændring af vejnavne på 9 veje i Roskilde Kommune efter lov om vejnavne og adresser

  Sagsnr. 285002 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Landets kommuner skal, som led i statens adresseprojekt, rette op på eventuelle uoverensstemmelser med adresselovgivningen. For Roskilde Kommune betyder dette, at 9 vejnavne skal ændres i kommunen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende nye vejnavne sendes i høring i 6 uger hos ejere og beboere:

  1. den nordlige del af Blommehaverne ændres til Mirabellehaven,
  2. den sydlige del af Mirabellehaven ændres til Blommehaverne,
  3. den sydlige del af Klinten ændres til Sydklinten,
  4. den nordvestlige del af Holmevænget ændres til Dyssevænget,
  5. Stougården ændres til henholdsvis Stoustien, Stoustrædet, Stouvænget,
  6. den sydlige del af Ågerupvænge ændres til Åbakkevænge,
  7. den sydlige del af Store Valbyvej ændres til Himmelev Skovvej,
  8. den sydlige del af Præstemarksvej ændres til Præstemarksvænge, og
  9. Hf-Rørmosen ændres til Hf-Rørmosen Vest og Hf-Rørmosen Øst.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med det landdækkende adresseprojekt, som køres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skal kommunerne som adressemyndighed rette op på evt. uoverensstemmelser med adresselovgivningen.
  I loven står der, at et vejnavn skal gælde for ét sammenhængende vejareal. Det vil sige, at vejarealer, der er permanent delt i to af en anden vej, togbane, vejspærring mv., eller som bare ikke er anlagt som sammenhængende, ikke kan have samme vejnavn.
  Der er 9 veje i Roskilde Kommune, hvor dette er tilfældet. Det betyder, at den ene del af vejen skal ændre vejnavn, og dermed skal alle ejendomme på denne del have nye adresser. Det drejer sig om: Blommehaverne, Mirabellehaven, Klinten, Holmevænget, Stougården, Ågerupvænge, Store Valbyvej, Præstemarksvej og Hf-Rørmosen.
  Forvaltningen har fundet forslag til vejnavne - se vedlagte bilag med kort og begrundelse for forslag til nyt vejnavn. Forvaltningen har haft kontakt til Roskilde Museum, Egnshistorisk Forening i Gundsø og Boligselskabet Sjælland.
  Forslagene (med begrundelse for, hvorfor vejene skal ændre navn) skal sendes i høring hos alle berørte borgere og foreninger. For Stougården og Ågerupvænges vedkommende står Boligselskabet Sjælland for at høre beboerne. Det vil være muligt for borgerne at komme med kommentarer til de forslåede forslag og forslag til nyt vejnavn, men de kan ikke sige nej til adresseændringen.
  Baggrunden for adresseprojektet og lovgivningen er at sikre klare og utvetydige adresser, så beredskabet hurtigst mulig kan finde vej, samt at myndigheder, forsyningsselskaber, posten og besøgende mv. ikke kommer i tvivl om adressen.
  Efter høringen på 6 uger vil sagen igen blive forelagt Plan- og Teknikudvalget, hvor vejnavnene skal vedtages endeligt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Kommunen står for at sætte nye vejskilte op. Udgifterne afholdes indenfor budgettet.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 188

  Godkendt.

 • Pkt. 189 Vognmandsvirksomhed på Østre Vindingevej 140 i landzone

  Kort_over_omraade_-_Landzone_Vindinge.pdf Afslag_paa_vognmandsvirksomhed_paa_Oestre_Vindingevej_140.pdf Oversigtskort_over_raastofomraadet_ved_Oestre_Vindingevej_140.pdf

  Pkt. 189

  Vognmandsvirksomhed på Østre Vindingevej 140 i landzone

  Sagsnr. 289049 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har givet en vognmandsvirksomhed på Østre Vindingevej 140 afslag på landzonetilladelse. Virksomheden ønsker at søge om midlertidig landzonetilladelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, om der skal meddeles en midlertidig landzonetilladelse til 2025 til vognmandsvirksomhed på Østre Vindingevej 140 med vilkår om, at lastbiler ikke kører igennem Vindinge, og at sagen behandles i Plan- og Teknikudvalget, hvis der er væsentlige bemærkninger i forbindelse med nabohøringen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen modtog en klage fra en beboer på Østre Vindingevej over bl.a. vognmandsvirksomhed på Østre Vindingevej 140. Forvaltningen har på baggrund af klagen kontaktet virksomhedens ejer, der har oplyst, at virksomheden har ligget på ejendommen siden 2014 uden landzonetilladelse. Ejer var ikke bekendt med regler om landzonetilladelse. Virksomheden omfatter 6 lastbiler, der er parkeret på ejendommen.
  Kontor ligger i boligen. Der er ikke opført ny bebyggelse eller foretaget ombygninger i forbindelse med virksomhedens etablering.
  Ejer søgte efterfølgende landzonetilladelse til lovliggørelse af virksomheden med henvisning til den nye planlov, der giver mulighed for, at kommunen i særlige tilfælde kan meddele tilladelse til udvidelse eller ændring af eksisterende vognmandsvirksomheder, der har ligget på stedet i en længere årrække. Forvaltningen har meddelt afslag med henvisning til, at der ikke er tale om en lovlig virksomhed, der har ligget på stedet i en længere årrække (ca. 10 år) og at lastbiltrafik vil påvirke Østre Vindingevej negativt. Planloven har bl.a. til hensigt at sikre, at nyt erhverv placeres i erhvervsområder. Der er mulighed for, at visse typer kan indrettes i overflødiggjorte bygninger på landet. Den aktuelle virksomhed er ikke indrettet i en overflødiggjort bygning. Begrundelsen for afslag var endvidere, at ejendommen på sigt vil ligger i et rekreativt landskab, når de aktive råstofgrave er efterbehandlet og indgår som en del af Hedeland og Roskildes Grønne Ring. Dette vil ikke harmonere med en vognmandsvirksomhed.
  Ejer har nu henvendt sig om mulighed for en midlertidig landzonetilladelse gældende ind til råstofgravningen i området er afsluttet. Det forventes at ske i 2025.
  Forvaltningen vurderer, at der kan gives en midlertidig landzonetilladelse til virksomheden i op til 7 år, ind til råstofindvindingen ophører og med vilkår om, at lastbilerne ikke må køre igennem Vindinge for at undgå gener i Vindinge. I denne periode er området overvejende præget af råstofindvinding og indeholder ikke store rekreative og landskabelige værdier. Hvis Plan- og Teknikudvalget ønsker at imødekomme en ansøgning om midlertidig landzonetilladelse, skal ansøgningen sendes i nabohøring efter gældende regler. Forvaltningen foreslår, at sagen igen behandles i Plan- og Teknikudvalget, hvis der kommer væsentlige bemærkninger i nabohøringen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 189

  Jonas B. Paludan (Ø) stillede forslag om, at sagen skal behandles i Plan- og Teknikudvalget efter endt høring.
  Udvalget godkendte herefter forvaltningens indstilling med beslutning om, at sagen igen behandles i Plan- og Teknikudvalget efter endt høring.

 • Pkt. 190 Prioritering af midler til sikre skoleveje

  Oversigt_over_skolernes_oensker.pdf Skoletransportundersoegelse_Roskilde_Kommune_2017.pdf

  Pkt. 190

  Prioritering af midler til sikre skoleveje

  Sagsnr. 287285 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal besluttes, hvilke trafiksikkerhedsprojekter omkring skoler, der skal prioriteres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de afsatte 1 mio. kr. til trafiksikkerhed ved skoler prioriteres til Østervangsskolen, Gadstrup Skole og Klostermarksskolen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. januar 2017, punkt 15, givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i budget 2017 til trafiksikkerhed ved skoler. Plan- og Teknikudvalget besluttede prioriteringen af 1 mio. kr. den 12. januar 2017, punkt 12, og at 1 mio. kr. skulle afvente forvaltningens indstilling efter en ny skolerunde. Forvaltningen har tilbudt alle skoler et besøg og har i foråret været på 15 skoler. På den baggrund er der kommet mange ønsker frem med en samlet sum på mellem 48 – 61 mio. kr. inklusiv tidligere kendte mulige projekter. Forvaltningen foreslår, at tre skoler prioriteres. Hovedparten af midlerne afsættes til anlæg af fysiske foranstaltninger, som giver større trafiksikkerhed (fx bump, chikaner mv.).
  På alle tre skoler er der dog i høj grad behov for at påvirke adfærden, fx i forhold til forældres bilkørsel og parkering, og få elever til at cykle og gå sikkert. Etablering af trafiksikkerhedstiltag på vejene er i den sammenhæng ofte ikke nok til at ændre adfærden. Derfor foreslås det, at en mindre andel afsættes til inddragelsesforløb af elever som ambassadører for sikker trafik, hvilket der er gode erfaringer med på Skt. Josefs Skole.
  Følgende projekter ved skoler foreslås prioriteret:
  - Østervangsskolen – trafiksikkerhedstiltag på Astersvej og elever som ambassadører for sikker trafik
  - Gadstrup Skole – trafiksikkerhedstiltag på Ramsømaglevej og elever som ambassadører for sikker trafik
  - Klostermarksskolen – evt. mindre trafiksikkerhedstiltag på Kongebakken og elever som ambassadører for sikker trafik.
  I bilaget er problemstillingerne ved de tre skoler uddybet, og der er en oversigt over alle skolernes ønsker.
  Der er gennemført en transportundersøgelse på alle skoler i foråret 2017, der viser hvor mange, der går og cykler til/fra skole, og hvor mange der bliver kørt i bil eller bus. Gennemsnitligt er der 58 % af alle elever, der aktivt transporterer sig selv til og fra skole på alle skolerne i Roskilde. Der er stor forskel skolerne imellem, hvor den højeste andel har 80 %, der aktivt transporterer sig selv, mens den laveste andel af de kommunale skoler er på 46 %. Resultatet for hver skole fremgår af bilaget. En gentagelse af undersøgelsen fx i 2018 eller 2019 kan vise, om der er sket en fremgang på de enkelte skoler og samlet set.
  Projekterne forventes startet: efterår 2017.
  Projekterne forventes afsluttet: medio 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er tale om prioritering af midler i anlægsbudgettet til trafiksikkerhed ved skoler.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 190

  Godkendt.

 • Pkt. 191 P-pladser for enden af strandgade

  Indkomne_hoeringssvar_-_Strandgade.pdf Hoeringsnotat_-_Strandgade.pdf Henvendelse_-_Eva_Staberg_Eli_Borch.pdf

  Pkt. 191

  P-pladser for enden af Strandgade

  Sagsnr. 266867 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I januar 2015 blev 5 p-pladser for enden af Strandgade nedlagt. Nedlæggelsen skete på baggrund af byrådets godkendelse den 24. april 2013, punkt 97, af lokalplan 586. Efterfølgende har nedlæggelsen vist sig at være problematisk for en stor del af havnens brugere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at p-pladserne genetableres.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 586 på byrådsmøde den 24. april 2013, punkt 97, blev det besluttet, at fredeliggøre Strandgade ved dels at nedlægge parkeringspladsen for enden af Strandgade, dels en ekstra skiltning samt optegnede spærreflader med steler i siden til at forhindre parkering langs vejen.
  Anlægsarbejderne blev udført tidligt i 2015. I forbindelse med anlægsarbejderne blev forvaltningen kontaktet af brolaugene, der forudså problemer med nedlæggelsen af parkeringspladsen, da de ikke ville kunne aflevere materialer og grej til deres både fra den nye vendeplads. I praksis kan de ikke aflevere deres grej på bådene uden at overskride den tilladte parkeringsperiode. Brolaugene ønskede parkeringspladsen genanlagt med mulighed for halvtimes parkering, således at grejet kan afleveres ved båden og bilen efterfølgende flyttes til parkeringsplads med langtidsparkering.
  Forvaltning har i dialog med brolaugene og beboerne i Strandgade undersøgt forskellige løsningsmodeller, uden at finde et egnet alternativ. På den baggrund foreslår forvaltningen at parkeringspladsen genetableres.
  Forvaltningen vil på udvalgsmødet yderligere redegøre for situationen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Omkostningerne til retablering af p-pladsen finansieres af vejdriften.

  Plan- og Teknikudvalget. 04-05-2017, pkt. 105

  Udvalget besluttede at sende forvaltningens forslag i høring forud for beslutning.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde, at p-pladserne genetableres, idet borgerne har en berettiget forventning om, at Strandgade fredeliggørelse, hvad byrådet allerede har besluttet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Kommunen modtog i alt 10 høringssvar i høringsperioden, der løb fra 7. juli 2017 til 10. august 2017.
  Indsigelserne deler sig op i 2 grupper, hvor de professionelle brugere, Brolaugene, Havneselskabet og Sejlklubben, ønsker korttidsparkeringpladser genetableret for enden af Strandgade, for at kunne servicere brugerne af havnen og havnearealerne.
  Den anden gruppe, som består af beboerne i Strandgade, ønsker den nuværende tilstand opretholdt, idet det har medført mindre trafikbelastning i gaden med deraf fredeliggørelse. I indsigelserne lægges vægt på, at Strandgade er en meget smal gade, uden fortove, hvor beboerne fra deres hoveddøre træder direkte ud på vejarealet.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 191

  Jonas B. Paludan (Ø) stillede forslag om, at sagen blev behandlet i byrådet. For stemte Ø, imod stemte A, V og O, hvorfor forslaget faldt.
  For forvaltningens indstilling stemte Torben Jørgensen (A), Daniel P. Nielsen (A), Kaj V. Hansen (A) og Lars B. Olsen (V). Imod stemte Karsten Lorentzen (O), Jonas B. Paludan (Ø) og Peter Madsen (V) med følende begrundelse, at det ikke kan tiltrædes, at p-pladserne genetableres, idet borgerne har en berettiget forventnig om, at Strandgade fredeliggøres, hvad Byrådet allerede har besluttet.

 • Pkt. 192 Ansøgning om supercykelsti Københavnsvej

  Pkt. 192

  Ansøgning om supercykelsti Københavnsvej

  Sagsnr. 295676 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det skal besluttes, om kommunen skal søge om støtte fra ny statslig cykelpulje til en supercykelsti på Københavnsvej (Roskilde-ruten).

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen ansøger den statslige cykelpulje om medfinansiering til etablering af supercykelsti på Københavnsvej.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget forespørgsel fra Samarbejdet om supercykelstier i Region Hovedstaden om Roskilde Kommune ønsker at søge støtte fra en ny statslig cykelpulje til etablering af supercykelsti fra Roskilde til København (Roskilde-ruten). Strækningen er langs Københavnsvej i Roskilde Kommune og vil følge Roskildevej i kommunerne indtil København. I alt 7 kommuner langs ruten har alle tilkendegivet, at de vil søge om støtte til etablering af supercykelstien. Ansøgningerne vil blive koordineret af sekretariatet for supercykelstier i Region Hovedstaden
  Supercykelsti på Københavnsvej er med som et projekt i Cyklistplan 2017. Der er eksisterende cykelstier langs Københavnsvej i dag, så projektet skal gøre det mere attraktivt at cykle ved at øge komforten, sikkerhed og fremkommeligheden på ruten. Mulige tiltag kan fx være prioritering af cyklister i signalregulerede kryds eller nedtællingssignaler, så man kan tilpasse farten; tiltag der kan undgå grus og sten på cykelstien, busperroner, samt bedre synlighed af den sammenhængende rute med skiltning og afmærkning.
  Den nye statslige cykelpulje forventes åbnet for ansøgninger den 1. september med frist 2. oktober 2017. Cykelpuljen forventes at give 40 % medfinansiering, mens kommunen skal finansiere 60 %. I aftaleteksten fra forligskredsen i Folketinget står følgende: ”Forligskredsen afsætter 100 mio. kr. til en cykelpulje, der kan fremme cyklisme i alle landets 98 kommuner… Midlerne skal gå til medfinansiering af kommunale indsatser samt til supercykelstier.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Der søges om en kommunal egenfinansiering på maksimalt 4,0 mio. kr., dvs. et samlet budget på op til maksimalt 6,65 mio. kr.
  Såfremt der opnås tilsagn om støtte, skal der findes kommunal egenfinansiering til etablering af stien indenfor udvalgets puljer i 2018 og 2019. Forslag til egenfinansiering vil blive fremlagt i en bevillingssag ultimo 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 192

  Godkendt.

 • Pkt. 193 Ændring i tidsrestriktionerne i Roskilde Bymidte

  Parkering_i_Roskilde_bymidte_-_kort_over_parkeringspladser_med_tidsbegraensede_perioder.pdf Bekendtgoerelse_om_parkeringsskiver.pdf

  Pkt. 193

  Ændring i tidsrestriktionerne i Roskilde Bymidte

  Sagsnr. 272965 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ændring i reglerne for brug af parkeringsskive har medført, at det flere steder i bymidten er muligt at parkere hele dagen, uden at P-vagterne har mulighed for at udskrive afgifter. Ved at udvide den tidsbegrænsede parkeringsperiode til tidligere på dagen, kan intentionen om, at det skal være muligt for handlende at finde ledige p-pladser i forretningernes åbningstider, igen opfyldes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den tidsbegrænsede periode for parkering i bymidten ændres til på hverdage fra kl. 7-19 og på lørdage fra kl. 7-15.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde bymidte er parkeringen begrænset til to eller tre timer hverdage kl. 10-19 og lørdage kl. 9-15. Dette giver mulighed for, at flere bilister kan benytte bymidtens parkeringspladser og giver dermed gode muligheder for, at erhvervslivets kunder og turister kan finde p-pladser i bymidten i forretningernes åbningstid.
  Den 1. januar 2017 blev der vedtaget en ny bekendtgørelse om p-skiver. Der er ikke længere krav om, at man skal have p-skive fra tidsbegrænsningens begyndelse og til udløbet af den frist, der gælder på stedet. Dette har medført, at det flere steder i bymidten er muligt at parkere hele dagen, dette udnyttes på nuværende tidspunkt af parkerende, der parkerer hele dagen i bymidten. Dermed reduceres antallet af tilgængelige parkeringspladser for handlende.
  Tidligere skulle man indstille sin parkeringsskive til ankomsttidspunktet, hvis man ankom efter den tidsbegrænsede periodes start eller til den tidsbegrænsede periodes start, hvis man ankom før. Nu skal man, som før, indstille sin parkeringsskive til ankomsttidspunktet, hvis man ankommer efter den tidsbegrænsede periodes start. Men der må ikke kontrolleres og udskrives afgifter i de første 3 timer. Det betyder, at man på p-pladser med 3 timers parkering i perioden mellem kl. 10-19 kan stille p-skiven til kl. 13, når man ankommer kl. 8. Før kl. 13 må parkeringsvagterne ikke udskrive afgifterne og efter kl. 13 er p-skiven retvisende, og man kan blive holdende til kl.16. Dette er ikke lovligt, men hvis det skal afsløres kræver det, at p-vagterne skal udføre en omstændelig og tidskrævende ventilkontrol. For at sikre så mange ledige parkeringspladser som muligt i bymidten, indstiller forvaltningen, at de tidsbegrænsede perioder fremover begynder kl. 7, således at det bliver 7-19 i hverdagene og kl. 7-15 om lørdagen.
  Beboerne i området vil ikke blive berørt, da deres parkeringslicens fritager dem for tidsbegrænsningerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Ændringen af tidsrestriktionen kan foretages ved hjælp af klistermærker, som finansieres af driftsbudgettet.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 193

  Udvalget ønsker, inden der træffes beslutning i sagen, at forvaltningen følger situationen i en periode med henblik på yderligere vurdering af, hvordan de nuværende tidsrestriktioner virker under de nye rammer. Desuden ønsker udvalget belyst, hvordan problemstillingen håndteres i andre byer.

 • Pkt. 194 Dispensation - etageareal, Strandgade 4A, Roskilde

  Pkt. 194

  Dispensation - etageareal, Strandgade 4A, Roskilde

  Sagsnr. 265622 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter afgørelse fra Statsforvaltningen og tilsyn på ejendommen fremlægges revideret arealberegning for om- og tilbygning af ejendommen, hvor etagearealet medfører en overskridelse af den maksimale bebyggelsesprocent for området, der ligger uden for forvaltningens delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. sagen sendes i naboorientering på baggrund af tilrettet ansøgning med henblik på, at der meddeles dispensation til en bebyggelsesprocent omkring 60.
  2. forvaltningen gives delegation til at træffe afgørelse efter endt naboorientering, såfremt der ikke kommer væsentlige nye indsigelser.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget Statsforvaltningens afgørelse i klage over byggetilladelse til tilbygning på ejendommen Strandgade 4A, 4000 Roskilde, hvilket Plan- og Teknikudvalget blev orienteret om pr. mail den 7. august 2017. Sagen er senest blevet behandlet i Plan- og Teknikudvalget den 14. januar 2016, punkt 8, inden der blev meddelt byggetilladelse den 2. februar 2016.
  Statsforvaltningen henviser til, at udgangspunktet for trapper er, at de medregnes for hver etage. Statsforvaltningen bemærker, at det ikke af sagen fremgår, at trappen er placeret i en ”større hall, aula eller lignende”, men at der er tale om entre og trapperum, og at hele arealet således skal medregnes som trapperum.
  Bygningsreglementet fastsætter, at rum, der går igennem flere etager, kun medregnes til den etage, i hvilket gulvet er beliggende. Både udvendige og indvendige trapper, trapperum, altangange og elevatorskakter medregnes dog for hver etage, jf. BR15, bilag B. 1.1.3, stk. 2. Når en trappe er placeret i yderkanten af et større rum, har det været forvaltningens hidtidige praksis kun at medregne trappeløbenes og reposernes areal for hver etage. Denne praksis vil blive revideret, så forvaltningen fremover vil være mere nøjeregnende i sin vurdering af, hvornår sådanne rum skal medregnes til etagearealet.
  Forvaltningen har endvidere været på tilsyn, bl.a. foranlediget af nabohenvendelser, hvor det blev konstateret, at hegn sandsynligvis er udført for højt, kælder er blevet delvist frilagt, udhus er udført kun med dør fra entre. Det konstateredes endvidere, at udhuset, der er bygget op ad beboelsen, har fået sænket gulvet, og at der i forbindelse med trapperummet er indskudt et dæk i udhuset. Her var der indrettet isoleret garderoberum og teknik. Hegn og frilægning af kælder vil forvaltningen søge lovliggjort inden for delegationen, men forøgelse af bebyggelsesprocenten ligger udenfor delegationen og forelægges til udvalgets beslutning.
  Forøgelsen af etagearealet ser således ud:
  - Durchsicht ved trappe udgør 2,9 m² og forøger etagearealet til 177 m², og bebyggelsesprocenten fra 57,28 til 58,22.
  - Størrelsen på garderoben over udhuset kendes ikke før der foreligger en ansøgning, men vurderes til at forøge etagearealet til ca. 183 m2, og bebyggelsesprocenten fra 58,22 til ca. 59,8.
  - Selv om udhuset er udført uden dør til det fri, er det forvaltningens vurdering, at udhusets ca. 6 m2 fortsat ikke skal medregnes til etagearealet.
  Forvaltningen indstiller, at der meddeles dispensation til en bebyggelsesprocent på omkring de 60, såfremt der efter naboorientering, ikke kommer væsentlige nye oplysninger i sagen. Dette begrundes med, at der er tale om en beregningsmæssig opgørelse, som ikke ændrer på bygningens omfang og indvirkning på omgivelserne. En fysisk lovliggørelse vurderes at være et temmelig omfattende indgreb, da der skal ændres på bærende konstruktioner og klimaskærm og derfor økonomisk uproportionel høj.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 194

  Godkendt.

 • Pkt. 195 Frigivelse af rådighedsbeløb sti Vindinge - Trekroner

  Kort_over_ruteforloebet.pdf Oekonominotat_-_sti_Vindinge_-_Trekroner.pdf

  Pkt. 195

  Frigivelse af rådighedsbeløb sti Vindinge - Trekroner

  Sagsnr. 289246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af sti mellem Vindinge og Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til anlæg af sti mellem Vindinge og Trekroner.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2017 afsat 5 mio. kr. til anlæg af sti mellem Vindinge og Trekroner, der skal forbinde det nordlige Vindinge med Vestre Hedevej.
  Stien vil gå igennem det tidligere grusgravsområde Store Hede. Den vil få et buet forløb på ca. 1,2 km, da der er store højdeforskellige i terrænet. Stiforløbet vil få et så direkte forløb, som muligt, derved bliver den både attraktiv som rekreativ sti og skaber forbindelsen mellem Vindinge og Trekroner. Underlaget består af leret, blød/våd jord-bund på dele af strækningen, hvilket der skal tages højde for i anlægget af stien. Stien vil i første omgang blive etableret med overflade i grus og forberedt for en fremtidig fast belægning med asfalt. Efter 2 til 3 år oprettes stien i forhold til sætninger jf. blød bund og der udlægges asfalt. Stien vil ligeledes blive forberedt til belysning. Eventuel belysning skal tage højde for at det er åbent land med rigt dyreliv.
  Størstedelen af stien ønskes etableret på jord ejet af Roskilde Kommune, og en mindre delstrækning på jord ejet af Nymølle Stenindustrier A/S. Roskilde Kommune har i 2004 indgået en aftale, der sikrer forkøbsret til arealet til etablering af en sti på det meste af det påkrævede areal nord for Lillevangsvej på matrikel 17a. Der er dog behov for at opkøbe yderligere areal på matrikel 17a, samt på matrikel 15b. Arealerne er ikke længere i brug til råstofudvinding, og derfor forventes det, at der kan indgås en frivillig aftale med Nymølle Stenindustrier A/S.
  Der har været indledende dialog med FORS A/S om deres mulige ønske om at etablere fjernvarmeledninger i samme trace som stien. Anlægsarbejdet vil blive koordineret, hvis det viser sig at fjernvarmeledninger skal etableres.
  Stien vil blive tilsluttet de i forvejen etablerede stier på Vestre- og Store Hedevej. Således vil man, når stien er anlagt, have en ny forbindelse fra Vindinge til Københavnsvej og Trekroner. En mulig etape 2 – der kan forkorte ruten mellem Vindinge og Trekroner – vil være at fortsætte stien fra Vestre Hedevej direkte til krydset Københavnsvej/Marbjergvej, som signalreguleres, og derudover at etablere cykelstier langs Marbjergvej.
  Projektet forventes påbegyndt og afsluttet i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2017. Se vedhæftede økonomiskema.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 195

  Anbefales.

 • Pkt. 196 Anlægsregnskab Cyklistplan 2016

  Pkt. 196

  Anlægsregnskab Cyklistplan 2016

  Sagsnr. 293264 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende cyklistplanmidler 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 17. februar 2016, punkt 52, givet en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til cyklistplanmidler i 2016. Der er derudover overført 4.266.199 kr. i uforbrugte midler fra cyklistplan 2015. hvoraf en stor del er midler til anlæg af cykelsti langs Gulddyssevej (Gulddyssestien). Der er den 25. maj 2016 punkt 147 givet en tillægsbevilling på 3.400.000 kr. til anlæg af Gulddyssestien.
  - I 2016 er udgifterne til cyklistplanmidler hovedsageligt brugt på følgende projekter:
  - Cykelsti på Gulddyssevej
  - Cykelsti på Tingvej
  - Cykelsti i Kamstrup
  - Arealerhvervelse til cykelsti langs Store Valbyvej (Campusstien)
  - Forbedring af belægning ved Kællingehavnen på Panoramaruten
  - Kampagne for hensynsfuld cykling i gågaden
  - Udarbejdelse af cykelregnskab og ny Cyklistplan
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindre forbrug på 5.936.266,02 kr. En stor del af mindreforbruget skyldes, at udgifterne til anlæg af Gulddyssestien er afholdt i 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da mindreforbruget på 5.936.366,02 kr. i 2016 er overført til cyklistplan 2017 XA-074.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 196

  Anbefales.

 • Pkt. 197 Orientering om Universitetsstien

  Pkt. 197

  Orientering om Universitetsstien

  Sagsnr. 251671 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om udskydelse af anlægstidspunktet for Universitetsstien samt igangsættelse af samskabelsesprojekt med brugere af stien i efteråret 2017.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav en anlægsbevilling til anlæg af en direkte cykelsti og en stibro langs jernbanen på i alt 6,6 mio. kr. den 16. december 2015, punkt 380. Den nationale cyklistpulje har heraf givet et tilskud på i alt 2,6 mio. kr.

  Anlægstidspunkt for Universitetsstien

  Der skal som del af projektet bl.a. etableres en helt ny cykelbro hen over Præstemarksvej langs med jernbanen. Årsagen til at anlægsarbejdet endnu ikke er påbegyndt er til dels, at Banedanmark stiller store krav til sikkerhed i anlægsprojekter, der foregår tæt på skinnenettet. Kommunens anlægsarbejde skal varsles i lang tid før anlægsarbejdet kan begynde. Banedanmark har desuden besluttet, at udførelse af sporombygning Roskilde – Høje Taastrup og renovering af jernbanebroen over Præstemarksvej skal udføres i 2020. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at koordinere de to anlægsarbejder, hvilket vil gøre det samlede anlægsprojekt billigere og medføre mindst mulig gener for togtrafikken.
  Anlægget af Universitetsstien forventes startet i 2019 og afsluttet i 2020.

  Samskabelsesprojekt

  Udskydelse af anlægsarbejdet giver mulighed for at igangsætte samarbejdet med ByLivsLab i Byens Hus om et samskabelsesprojekt. Formålet er at få nuværende og potentielle brugere af cykelstien til at pege på eventuelle tiltag der kan etableres, samt at skabe medejerskab af Universitetsstien. Dette kan gøre den samlede oplevelse af stien mere attraktiv og få flere cyklister til at benytte den. Der kan fx etableres mindre midlertidige eller permanente tiltag, der defineres af brugerne. Desuden kan projektet generere gode ideer, der kan realiseres som del af det samlede anlægsarbejde.
  Projektet med samskabelse forventes startet i efteråret og afsluttet ultimo 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Udgifterne til samskabelsesprojektet kan afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 197

  -

 • Pkt. 198 Orientering om sagsbehandlingstider 2. kvartal 2017

  Pkt. 198

  Orientering om sagsbehandlingstider 2. kvartal 2017

  Sagsnr. 290920 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget i 2. kvartal 2017. For erhvervssager er servicemålene overholdt. For boligsager er servicemålet for fyldestgørende ansøgninger uden dispensation eller helhedsvurderinger overholdt, mens servicemålet for manglefulde sager eller sager, der kræver dispensation eller helhedsvurdering ikke er overholdt.

  Indstilling

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligsager:

  Der er i 2. kvartal 2017 modtaget 378 sager, hvilket er en stigning på 5% i forhold til 2. kvartal 2016.
  Derudover er der i perioden oprettet 25 sager om lovliggørelse af terrænregulering og støttemure mm, som er igangsat, og 120 sag i forbindelse med geokodningsprojektet fra SKAT, som ikke er igangsat. Der er i alt oprettet 138 sager om lovliggørelse af terrænregulering og støttemure mm og 198 sager i forbindelse med geokodningsprojektet fra SKAT. Forvaltningen overvejer p.t., hvordan forøgelsen i sagsantallet bedst håndteres fremadrettet.
  De fyldestgørende byggeansøgninger, uden dispensationer eller helhedsvurdering, har i gennemsnit modtaget en afgørelse inden for 8 arbejdsdage. Byggesager, der var mangelfulde, krævede dispensation eller helhedsvurdering, har i gennemsnit modtaget svar inden for 12 arbejdsdage.
  Servicemålet er, at der foretages en kvalificeret screening af alle ansøgninger inden 5 arbejdsdage. Fyldestgørende ansøgninger uden dispensation / helhedsvurdering afgøres inden for 10 arbejdsdage. Øvrige sager gives svar inden for 10 arbejdsdage med oplysning om mangler, sagsbehandler mv.

  Erhvervssager:

  Der blev i 2. kvartal 2017 oprettet 180 sager om erhvervs- og etagebyggeri.
  Servicemålet er 8 uger (56 dage) for erhvervssager målt fra sagen er fyldestgørende. Der er i 2. kvartal 2017 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 20 dage (netto) målt fra sagen er fyldestgørende til der gives tilladelse.
  Der var en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 44 dage (brutto) i 2. kvartal målt fra ansøgningsdato til tilladelsesdato.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 198

  -

 • Pkt. 199 Orientering om halvårsregnskab 2017

  Notat_til_halvaarsregnskab_2017.pdf

  Pkt. 199

  Orientering om halvårsregnskab 2017

  Sagsnr. 294708 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab 2017 samt forventet årsregnskab fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1

  På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. hvilket er uændret siden sidste budgetopfølgning. Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra 2016.

  Økonomi

  Forventningerne til det samlede årsregnskab for Roskilde Kommune viser en samlet forværring af de likvide aktiver på 128,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 er der tale om en forbedring på 14,9 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2017 uddybes i bilag.
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 199

  -

 • Pkt. 200 Orientering om kommende større sager - september 2017

  Pkt. 200

  Orientering om kommende større sager - september 2017

  Sagsnr. 258315 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i Plan- og Teknikudvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten (til høring) (oktober)
  - Forslag til lokalplan 611 for boliger ved Vestergade, Viby Sj. (endelig vedtagelse) (november)
  - Udmøntning af budget 2018 på udvalgets område (november)
  - Forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge (endelig vedtagelse) (december)
  - Forslag til lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge (endelig vedtagelse) (december)
  - Forslag til lokalplan 665 for boliger ved Vindinge Nord og kommuneplantillæg 4 (endelig vedtagelse) (december)
  - Forslag til helhedsplan for Vindinge Nord (endelig vedtagelse) (december)
  - Forslag til lokalplan 667 for Roskilde Stadion (til høring) (december)
  - Forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark og kommuneplantillæg 7 (endelig vedtagelse) (december)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Introduktion til udvalgets område
  - Forslag til lokalplan 660 for Hal 1-området (til høring)
  - Forslag til lokalplan 669 for Boliger i Tofteengen (11-punktsprogram)
  - Helhedsplan for Tofteengen
  - Forslag til lokalplan for Skousbo, etape 2 (til høring)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 200

  -

 • Pkt. 201 Eventuelt

  Pkt. 201

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 201

  - Tjærebyvej er i udbud frem til 11. september 2017.
  - Medlemmer af Plan- og Teknikudvalget har deltaget i møde om støj fra Roskilde Lufthavn.
  - Forvaltningen oplyste om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling.

 • Pkt. 202 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 202

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 202

  -