You are here

Referat

Dato: Torsdag, November 9, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 229 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 229

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 229

  Godkendt.

 • Pkt. 230 Orientering om naturprojekter gennemført inden for Grøn Blå Strategi

  Pkt. 230

  Orientering om naturprojekter gennemført inden for Grøn Blå Strategi

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen vil på mødet orientere om de naturprojekter, der bliver gennemført inden for Grøn Blå Strategi.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet orientere om det arbejde, der er i gang i forhold til de naturprojekter, der er gennemført og er undervejs inden for Grøn Blå Strategi.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 230

  -

 • Pkt. 231 Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2018 på Plan- og Teknikudvalgets område

  Pkt. 231

  Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2018 på Plan- og Teknikudvalgets område

  Sagsnr. 293852 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen for 2018-2021 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2018 blev vedtaget af byrådet den 11. oktober 2017 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.
  Grafitti (0,5 mio. kr. i 2018, drift)
  - Forslag til udmøntning forelægges i 1. kvartal 2018.
  Budgetforliget omtaler bæredygtig asfalt og asfaltanvendelse til cykelstier
  - Forelægges i forbindelse med den årlige sag om prioritering af belægningsarbejder, som forelægges i 1. kvartal 2018.
  Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet (10 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. fremover, anlæg)
  - Sag om principper for disponering af puljen sammen med evt. frigivelse til enkelte projekter fremlægges i 1. kvartal 2018.
  Trafik i Svogerslev/overgang ved Lynghøjsøerne (2 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019)
  - Sag om frigivelse forelægges i december 2017.
  Bygaden 28 udviklingsplan (1 mio. kr. i 2018)
  - Sag om proces og frigivelse af midlerne forelægges i 1. kvartal 2018.
  Zebraby og herunder grønne oaser (1,0 mio. kr. i 2018, anlæg)
  - Forslag til udmøntning og frigivelse forelægges i 2. kvartal 2018.
  Legepladser i kolonihaver (0,2 mio. kr. i 2018, anlæg)
  - Forslag til principper for tilskud samt frigivelse forelægges i 1. kvartal 2018.
  Herudover er der en lang række anlægsprojekter på udvalgets område, som er videreført fra tidligere år, og disse forelægges til frigivelse løbende igennem året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetaftalen 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 231

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen, idet O ikke kan tiltræde initiativerne bæredygtig asfalt m.m. og udviklingsplan for Bygaden 28.
  Resten stemmer O blankt til.

 • Pkt. 232 Alle Tiders Musikby - Handleplan til høring

  Alletiders_Musikby_-_Handleplan.pdf Hoeringssvar_fra_Aeldreraadet.pdf

  Pkt. 232

  Alle Tiders Musikby - Handleplan til høring

  Sagsnr. 278503 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplan for Alle Tiders Musikby forelægges til høring i fagudvalgene forud for byrådets godkendelse i november.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget afgiver eventuelle bemærkninger til handlingsplanen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017, punkt 198, strategien Alle Tiders Musikby. Der er nu i regi af Musikbyudvalget udarbejdet en handleplan til byrådets godkendelse.
  Forud for forelæggelsen for byrådet sendes handleplanen til høring i relevante fagudvalg, og høringssvarene vil foreligge til byrådets behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. I budgettet er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem til realisering af Alle Tiders Musikby.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 232

  Høringssvar fra Ældrerådet var udsendt. Vedhæftes referatet.
  Udvalget anbefaler strategien.

 • Pkt. 233 Udvidelse af driften på buslinje 215

  Pkt. 233

  Udvidelse af driften på buslinje 215

  Sagsnr. 298263 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har opnået tilskud fra statens pulje Kollektiv transport, til en driftsudvidelse på buslinje 215 mellem Viby og Solrød. Der udvides med i alt 6 daglige ekstra afgange fra april 2018 til april 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. driftsudvidelsen af buslinje 215 godkendes.
  2. der gives en udgiftsbevillingpå 75.000 kr. i 2018, en udgiftsbevilling på 75.000 kr. i 2019 og en indtægtsbevilling på 150.000 kr. i 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som led i trafikaftalen ”Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik” af 12. juni 2012 er der afsat en pulje til at fremme kollektiv transport i yderområder. Roskilde og Solrød kommuner har opnået tilsagn om støtte til en driftsudvidelse af buslinje 215, som forbinder stationsbyerne Viby, Havdrup og Solrød.
  I dag betjenes buslinje 215 med en afgang pr. time fra Viby Station, mens Havdrup betjenes pr. halve time i morgen- og eftermiddagstimerne.
  Med tilskuddet kan driften udvides med flere afgange i morgen- og eftermiddagstimerne til fordel for elever til uddannelsesinstitutionerne i Solrød og pendlere, som opnår busforbindelser til alle togafgange fra Viby Station. Desuden opnås der bedre forbindelse fra Viby S-togs nettet i Solrød.
  Driften af buslinje 215 kan udvides med 3 afgang mellem klokken 06:00 og 09:00, samt 3 afgange mellem klokken 15:00 og 18:00 på alle hverdage.

  Økonomi

  Sagen indebærer en forværring af kassebeholdningen på 75.000 kr. i 2018 og en forbedring af kassebeholdningen på 75.000 kr. i 2019.
  Bruttoudgiften til ordningen er 150.000 kr. i 2018 og 150.000 kr. i 2019. Udgiften støttes med 50 % af pulje til kollektiv transport i yderområder, som modtages i 2019. Af de samlede 300.000 kr. finansieres de 150.000 kr. således ved indtægtsbevilling, og herudover finansieres 75.000 kr. i 2018 og 75.000 kr. i 2019 inden for Plan- og Teknikudvalgets budget til busser.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 233

  Anbefales.

 • Pkt. 234 Dispensation til fældning af træer, Græsengen 1, 4000 Roskilde

  Graesengen_1_-_Foraar.pdf Graesengen_1_-_Sommer_2015.pdf Graesengen_1_-_Traeer_af_betydning.pdf Graesengen_direktevej_vist_paa_luftfoto.pdf

  Pkt. 234

  Dispensation til fældning af træer, Græsengen 1, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 296516 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om dispensation til at fælde bevaringsværdig beplantning, da forvaltningen vurderer, at dispensationskompetencen ikke entydigt ligger hos forvaltningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forvaltningen kan meddele dispensation til fældning af træer som ansøgt
  2. forvaltningens delegation ændres, så forvaltningen har fuld delegation til at meddele dispensation til fældning af bevaringsværdige træer.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 30. august 2017, punkt 212, godkendt, at der kan udstykkes og sælges fire parcelhusgrunde på Græsengen 1. For at bevare det grønne præg og sikre den mest hensigtsmæssige vejføring, er udstykningsplanen efterfølgende revideret af forvaltningen. Den lokalplanfastlagte sti h-h i 3 meters bredde samt den bedst mulige beskyttelse af de mest bevaringsværdige træer medfører, at grundstørrelserne bliver lidt mindre end først antaget. Til gengæld skal der anlægges færre kvadratmeter vej og anlægsomkostningerne forventes derfor at blive lavere end først antaget.
  Ejendommen er omfattet af lokalplan 356. Der er i § 8.1 fastsat følgende bestemmelse:
  ”Eksisterende bevoksning i form af levende hegn og enkeltstående træer må ikke fjernes uden byrådets godkendelse. Bevaringsværdig beplantning skal i byggeperioden beskyttes med hegn i træernes drypzone.”. Bestemmelsen medfører altså, at der ikke uden dispensation og dertilhørende naboorientering kan fældes beplantning.
  På Græsengen 1 er der i dag en relativt tæt bevoksning, som kan ses af bilag ”Græsengen 1 – Sommer 2015”. Ejer af ejendommen - Roskilde Kommune - har søgt om dispensation til at en stor del af beplantningen kan fældes.
  Forvaltningen har i den konkrete sag vurderet, at hvis der skal kunne bygges huse, så kan langt størstedelen af træerne ikke bevares. I de tætbevoksede dele kan der ikke udvælges enkelt træer til bevarelse, idet de alle er præget af hinanden med kroner og rodnet formet derefter.
  Lige omkring de nuværende bygninger er der nogle enkeltstående træer, som en har karakter, der præger området og som bør bevares og beskyttes. Det drejer sig om et solitært egetræ samt en egetræsgruppe, se mere på bilag ”Græsgangen 1 – Træer af betydning”.
  Udover de nævnte træer er der mange andre store og livskraftige træer. Det vil imidlertid ikke være muligt at bevare disse træer, hvis der skal bygges vej og huse.
  Det er sædvanlig praksis, at ansøgning om dispensation til fældning af bevaringsværdige træer behandles af forvaltningen.
  Sagen forelægges, da forvaltningen vurderer, at der ikke i delegationsplanen er givet delegation til forvaltningen til at meddele dispensation til at fælde så mange bevaringsværdige træer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 234

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad .2: Udvalget ønsker at bibeholde kompetencen i udvalget.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning i punkt 1, og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 235 Medlemsforslag - Trafiksikkerhed ved krydset Køgevej/Søndermarksvej samt henvendelse til Vejdirektoratet

  Pkt. 235

  Medlemsforslag - Trafiksikkerhed ved krydset Køgevej/Søndermarksvej samt henvendelse til Vejdirektoratet

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Daniel Prehn Nielsen (A) og Torben Jørgensen (A) ønsker en sag på dagsordenen vedrørende prioritering af kommende års trafikmidler samt henvendelse til Vejdirektoratet vedrørende trafiksikkerhed ved krydset Køgevej/Søndermarksvej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Daniel Prehn Nielsen (A) og Torben Jørgensen (A) har bedt om at få optaget punktet på dagsordenen således:
  ”Til brug for prioritering af kommende års trafikmidler anmoder Torben Jørgensen og Daniel Prehn om, at udvalget forelægges løsningsforslag til at forbedre trafiksikkerheden ved krydset Køgevej/Søndermarksvej samt forberede en henvendelse til vejdirektoratet med henblik på, at Vejdirektoratet udfører trafikforbedring ved krydset eller medfinansierer trafikforbedring ved krydset.”

  Forvaltningen vil på mødet orientere om den trafikale situation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 235

  Udvalget besluttede, at der skal tages kontakt til Vejdirektoratet med ønske om at der udføres trafikforbedring i krydset.

 • Pkt. 236 Medlemsforslag - Forslag om dispensation/ændring af lokalplan 570

  Pkt. 236

  Medlemsforslag - Forslag om dispensation/ændring af lokalplan 570

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre ønsker sag om dispensation/ændring af lokalplan 570 på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Peter Madsen (V) ønsker at sag om dispensation/ændring af lokalplan 570 optaget på dagsordenen således:
  ”Venstre vil gerne have følgende på dagsordenen ved næste PTU-møde:

  Forslag om dispensation/ændring af lokalplan 570

  På Østervænget i Vindinge forhindrer en lokalplan 10 ud af 40 ejendomme i at etablere en carport. Ikke så meget som fire stolper med plexiglas foroven eller overdækning til cykler/barnevogne må der sættes op. Alle øvrige ejendomme har carport/garage.

  Venstre foreslår, at udvalget beslutter, at der kan dispenseres fra lokalplanen, eller at den ændres, således at også de sidste 10 ejendomme kan etablere en carport.

  Lokalplan 570 omfatter et boligområde i Vindinge Øst. Der er ca. 40 boliger i området, alle i ét plan. Boligerne er hovedsageligt parcelhuse, men på Østervænget ligger der rækkehuse på den ene side af vejen. Det er disse 10 ejendomme, derforhindres af lokalplanen i at etablere carport.”
  Forvaltningen oplyser, at lokalplanen fra den 25. maj 2011 i § 6.5 fastlægger, at i områderne med enfamiliehuse eller dobbelthuse må garager, carporte, udhuse og lignende ikke placeres nærmere skel mod vej end 2 m, og for rækkehusene må sådanne bygninger ikke opføres mellem boligbebyggelsen og vejen. Der er således foreskrevet åbne forarealer i hele lokalplanområdet.
  Hvis der er tale om, at placere en carport eller en garage foran et rækkehus, vil bygningen komme til at befinde sig tæt på eller helt ude i skel mod vej. Såfremt udvalget ønsker mulighed for småbygninger foran rækkehusene, foreslås lokalplanen ændret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 236

  Udsættes med henblik på mere oplysning i sagen, herunder vedlæggelse af den gældende lokalplan.

 • Pkt. 237 Medlemsforslag - Dispensationsansøgning for ejendommen Borgediget 20, 4000 Roskilde

  Pkt. 237

  Medlemsforslag - Dispensationsansøgning for ejendommen Borgediget 20, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre ønsker sag om dispensationsansøgning for ejendommen Borgediget 20, 4000 Roskilde på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Peter Madsen (V) ønsker at sag om dispensationsansøgning for ejendommen Borgediget 20, 4000 Roskilde optages på dagsordenen således:
  ”Venstre vil gerne bede om, at denne sag behandles af Plan- og Teknikudvalget mhp, at der kan træffes beslutning om dispensation”
  Forvaltningen kan oplyse, at der er søgt om dispensation fra lokalplan 622 til at montere vinduer af træ/aluminium på ejendommen. Lokalplanens § 9.3 fastlægger, at vinduer som udgangspunkt skal være af træ. § 9.4 giver dog mulighed for, hvor bygninger ikke er registreret med høj bevaringsværdi, at trævinduer kan erstattes med vinduer i træ/aluminium ved facadevis udskiftning.

  Denne ejendom er registreret med høj bevaringsværdi, og kan derfor ikke vurderes efter § 9.4. Kravet om trævinduer iht. § 9.3. skal altså iagttages, og forvaltningen har ikke fundet saglige begrundelser for at meddele dispensation, hvorfor der er meddelt afslag på dispensation den 1. juni 2017.

  Meddeles der dispensation til denne ejendom, uden at foretage ændret vurdering af bevaringsstatus, vil der fremover være skabt præcedens for, at alle bygninger med høj bevaringsværdi i bymidten, har krav på en tilsvarende dispensation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 237

  Udvalget finder ikke anledning til at ændre forvaltningens afgørelse i sagen, idet der er tale om en bygning med høj bevaringsværdi og at afgørelsen er i overensstemmelse med den netop vedtagne lokalplan for området.
  Udvalget ønskede at der for det nye udvalg bliver orienteret om kommunens arbejde med bevaringsværdige bygninger.
  Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) kan ikke tiltræde flertallets beslutning og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 238 Medlemsforslag - Samarbejde med Dyrenes Beskyttelse om vilde katte

  Pkt. 238

  Medlemsforslag - Samarbejde med Dyrenes Beskyttelse om vilde katte

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Karsten Lorentzen (O) og Daniel Prehn (A) ønsker, at sag vedrørende samarbejde med Dyrenes Beskyttelse om vilde katte sættes på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Daniel Prehn (A) og Karsten Lorentzen (O) ønsker en sag vedrørende samarbejde med Dyrenes Beskyttelse om vilde katte optages på dagsordenen således:
  Karsten Lorentzen:
  ”Dansk Folkeparti foreslår, at Roskilde Kommune indleder et formelt samarbejde med Dyrenes Beskyttelse omkring håndtering af vilde katte. Samarbejdet vil det første år medføre en budgetforværring på 100.000 kr. og de efterfølgende år 50.000 kr. på kommunens driftsbudget”
  Daniel Prehn:
  ”På baggrund af oplysninger om mange løse katte i Roskilde Kommune, ønsker jeg følgende:

  1. afdækning af omfanget
  2. indledning af dialog med Kattens Værn og Dyrenes Beskyttelse om mulige tiltag, herunder særligt
  3. undersøge – gennem dialog med de lokale – hvordan vi kan understøtte udbredelsen af de gode lokale initiativer fra Æblehaven/Rønnebærparken.”

  Forvaltningen kan oplyse, at der stort set ikke har været henvendelser til kommunen om problemer med katte i de senere år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Hvis der ønskes indgået en aftale med Dyrenes Beskyttelse som foreslået af Dansk Folkeparti, vil der være udgifter hertil, der skal findes ved tillægsbevilling eller ved prioritering indenfor udvalgets driftsbudget.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 238

  Udvalget besluttede, at indgå aftale om samarbejde med Kattens Værn og Dyrenes Beskyttelse. Udgiften afholdes indenfor udvalgets driftsbudget.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde flertallets beslutning, men foreslår, at forslaget oversendes til budgetforhandlingerne.

 • Pkt. 239 Medlemsforslag - Forslag om anvendelse af materiale, der renser luften for NOx

  Hovedkonklusioner_Roskilde_Afslutningsrapport.pdf Politiken_-_P-pladser_og_fliser_spiser_forurening.pdf

  Pkt. 239

  Medlemsforslag - Forslag om anvendelse af materiale, der renser luften for NOx

  Sagsnr. 287245 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre ønsker sag om anvendelse af materiale, der renser luften for NOx på f.eks. parkeringspladser på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Peter Madsen (V) ønsker sag om anvendelse af materiale, der renser luften for NOx optaget på dagsordenen således:
  ”Venstre vil gerne foreslå følgende beslutning på førstkommende møde:
  1. Udvalget ønsker, at ved fremtidige anlægsprojekter i byområder stiller Roskilde Kommune krav om, at sådan et materiale anvendes på projektet.
  2. Forvaltningen bliver bedt om at undersøge, hvor det allerede i dag vil være relevant at påføre sådan et materiale, fx p-pladser.
  Som bilag vedlægges rapport med hovedkonklusioner. Om et øjeblik fremsender jeg et andet bilag, en artikel fra Politiken, som også gerne må være bilag til sagen.”
  Forvaltningen kan oplyse, at Plan- og Teknikudvalget senest behandlede sagen den 13. maj 2014, punkt 107. Endvidere er forvaltningen bekendt med rapporten og har sendt den til vurdering hos uvildig rådgiver.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 239

  Udvalget besluttede at afvente en uvildig gennemgang af konklusionsrapporten og et møde med forskeren og virksomheden sammen. Resultatet forelægges udvalget med henblik på beslutning om fremtidig anvendelse af produktet.

 • Pkt. 240 Medlemsforslag - Direkte adgang fra Maglegårdsvej til Handelsskolen

  Pkt. 240

  Medlemsforslag - Direkte adgang fra Maglegårdsvej til Handelsskolen

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti ønsker en sag på dagsordenen vedrørende adgang fra Maglegårdsvej til Handelsskolen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om at få optaget punktet på dagsorden således:

  "Dansk Folkeparti ønsker, at forvaltningen indgår i dialog med Handelsskolen om direkte adgang fra Maglegårdsvej til skolen udenom Bakkesvinget "

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 240

  Udvalget besluttede, at der skal tages en dialog med Handelsskolen med henblik på en forelæggelse for udvalget om problemets omfang og eventuelle løsning.

 • Pkt. 241 Medlemsforslag - Udvidet trafikanalyse i Vindinge

  Pkt. 241

  Medlemsforslag - Udvidet trafikanalyse i Vindinge

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti ønsker en sag på dagsordenen vedrørende udvidet trafikanalyse af trafikforhold i Vindinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om at få optaget punktet på dagsorden således:
  "DF ønsker en udvidet trafikanalyse af trafikforhold i Vindinge, herunder data for trafik og fremkommelighed"

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 241

  Karsten Lorentzens forslag om udarbejdelse af udvidet trafikanalyse af trafikforhold i Vindinge, herunder data for trafik og fremkommelighed blev sat til afstemning: For stemte O og V, imod stemte A og Ø. Hermed faldt forslaget.
  Udvalget besluttede, at der skal forelægges oplæg om mulige konkrete løsninger på trafikforhold i Vindinge.
  V og O kan ikke tiltræde udvalgets beslutning, men ønsker en udvidet analyse af trafikforholdene forud for oplæg om konkrete tiltag.
  Karsten Lorentsen (O) begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 242 Tillægsbevilling til omfartsvej ved Tjæreby

  Pkt. 242

  Tillæg til anlægsbevilling - omfartsvej ved Tjæreby

  Sagsnr. 265131 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har været afholdt licitation til anlæg af omfartsvejen ved Tjæreby. Licitationsresultatet betyder, at omkostningerne til arbejdet vil blive 16,3 mio. kr. Da den givne bevilling er på 12 mio. kr. indstiller forvaltningen, at der gives en yderligere bevilling på 4,3 mio. kr..

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling 4,3 mio. i 2017 kr. vedr. udgifter til omfartsvej ved Tjæreby, finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 27. april 2016, punkt 110, blev det besluttet, at give en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til anlæg af omfartvej ved Tjæreby, således at den nuværende bevilling er på 12 mio. kr. i alt.
  Siden har forvaltningen haft forhandlinger med Lufthavnen om køb af arealer til vejen, med Vejdirektoratet om tilkoblingen til Køgevej og afslutningsvis med Lufthavnen igen om køb af mere jord.
  Det godkendte projekt har været udbudt henover sommeren. 5 entreprenører blev inviteret til at afgive bud, men kort før licitationen meldte 3 af dem fra på grund af travlhed. Ved licitationen mødte kun 1 entreprenør med et bud så det samlede projekt vil komme til at koste ca. 18 mio. kr.. Forvaltningen har efterfølgende forhandlet med denne entreprenør om alternative løsninger og er endt med et revideret tilbud på de samlede omkostninger til gennemførelse af anlægsarbejdet vil blive 16,3 mio. kr.. På den baggrund indstiller forvaltningen, at der gives en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr..
  Alternativt kan licitationen aflyses, og der kan laves nyt udbud af anlægsarbejdet med håb om at opnå lavere priser. Der er dog ikke noget, der tyder på, at markedet bevæger sig mod lavere priser.
  Projektet forventes startet: December 2017
  Projektet forventet afsluttet: Foråret 2018

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 4,3 mio. kr. 2017.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.519
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -14.819
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -4.300
  Finansiering
  Forværring af kassebeholdningen 4.300

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 242

  Udsættes.

 • Pkt. 243 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge bymidte, Fjordkilen

  Pkt. 243

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge bymidte, Fjordkilen (Jyllingehallernes Torv)

  Sagsnr. 294819 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til projektering og anlæg af forareal til Jyllingehallen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb på i alt 5,8 mio. kr. til Jyllinge Bymidte, Fjordkilen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Genopførelsen af Jyllingehallen færdiggøres i foråret 2018. Herefter skal forpladsen opgraderes til et torv i henhold til helhedsplanen for halområdet og handleplanen for Jyllinge Bymidte.
  I efteråret 2017 indgås aftale med rådgiver om projektering. I vinteren 2017/18 kvalificeres projektet sammen med aktørerer fra blandt andet idrætsforeninger, bibliotek, Jyllingehallen og Jyllinge Skole, hvorefter projektet udbydes til entreprenører.
  Projektet forventes startet: November 2017
  Projektet forventet afsluttet: December 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
  Byrådet frigav den første del af bevillingen på 2,8 mio. kr. den 30. august 2017. Ved godkendelse af denne sag, vil hele rådighedsbeløbet være frigivet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.800
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen

  0

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 243

  Anbefales.

 • Pkt. 244 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2018

  Pkt. 244

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2018

  Sagsnr. 286742 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der blev i budget 2018 afsat penge til vedligeholdelse af Musicon området. Derfor søges der nu om frigivelse af midlerne i budget 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb vedr. udgifter til udvikling af Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Musicon-sekretariatet skal fortsat understøtte ”livet før byen” ved at facilitere aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Projektet omfatter i 2018 bl.a. ekstraordinær vedligeholdelse af Hal7 og Hal 12. Etablering af nødvendig regnvands afledning på arealet bag Hal 12. Derudover har Musicon behov for løbende at kunne disponere over et anlægsbudget til uforudsete anlægsopgaver i løbet af året.
  Projektet forventes startet: 2018
  Projektet forventet afsluttet: 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018.

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændringen af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 244

  Anbefales.

 • Pkt. 245 Anlægsregnskab - Det aktive landskab, Råstof/festivalområde

  Pkt. 245

  Anlægsregnskab - Det aktive landskab, Råstof/festivalområde

  Sagsnr. 293828 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for etape 1 af udviklingen af Milen. Udviklingen som et aktivt landskab er gennemført.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er på byrådsmøderne den 26. marts 2014, punkt 189, den 30. april 2014, punkt 220, samt den 28. maj 2014, punkt 242, bevilget henholdsvis 1.450.000 kr., 1.865.000 kr. samt 1.500.000 kr. samlet 4.815.000 kr. til første etape af udviklingen af Milen som attraktivt og aktivt landskab.
  Denne etape har bl.a. været medfinansierende til bedre stiforbindelser i Milen, udvikling af Himmelsøen og udvikling af landskabet i og tilgængeligheden til Milen. Derudover er der udført beplantning.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 4.818.112 kr., hvilket giver et lille merforbrug på 3.112 kr.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 965.362 kr. og afholdt et forbrug på 968.411 kr., hvilket medfører et merforbrug på 3.049 kr.. Merforbruget fragår kassebeholdningen i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 245

  Anbefales.

 • Pkt. 246 Orientering om A/B Kongehøjen - Lokalplan 418 (Medlemsforslag)

  Henvendelse_fra_AB_Kongehoejen.pdf

  Pkt. 246

  Orientering om A/B Kongehøjen, Lokalplan 418 (Medlemsforslag)

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering vedrørende A/B Kongehøjen og Lokalplan 418.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Peter Madsen (V) har på vegne af Venstre bedt om at få en orientering om A/B Kongehøjens sag vedrørende lokalplan 418 mv. på dagsordenen.
  Forvaltningen vil på mødet orientere om sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 246

  -

 • Pkt. 247 Orientering om betonknuseri i Vindinge (Medlemsforslag)

  Notat_om_betonknuseanlaeg_i_raastofgrav_nord_for_Vindinge.pdf Betonknuseanlaeg_oversigts-_og_detail_kort.pdf Betonknuseanlaeg_-_brev_fra_Nymoelle_til_PTU.pdf

  Pkt. 247

  Orientering om ansøgning om betonknuseri ved Vindinge (Medlemsforslag)

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om sag vedrørende betonknuseri ved Vindinge.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Torben Jørgensen (A) og Daniel Prehn (A) ønsker at sag om etablering af betonknuseri nord for Vindinge optages på dagsordenen.
  Forvaltningen har i oktober 2016 med revision ultimo august 2017 modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til og miljøgodkendelse af et midlertidigt anlæg til betonknuseri og et blandeanlæg til cementstabiliseret grus i eksisterende råstofgrav nord for Vindinge. Anlægget ønskes anvendt frem til gravetilladelsen udløber i 2024. Det er op til 50.000 tons (ca. 21.300 m3) ren overskuds fabriksbeton samt fejlproduceret elementbeton, der skal knuses. Knusningen vil foregå højst 5 dage ad gangen, 5 gange om året.
  Ansøgningen er sendt i 14 dages naboorientering med svarfrist den 27. oktober 2017. Herefter kan forvaltningen udarbejde indstilling til beslutning i Plan- og Teknikudvalget.
  Parallelt med nabohøringen er sagen blevet yderligere belyst, en nærmere redegørelse ses i vedlagte notat. Der pågår yderligere afklaringer med ansøger.
  I kommunens sagsbehandling indgår en vurdering af tidligere afgørelser i Klagenævnet med en række paralleller til denne ansøgning.
  Ved høringsfristens udløb er indkommet 7 naboindsigelser, herunder nogle fra grundejerforeninger samt en underskriftindsamling med 416 underskrifter.
  I en landzonetilladelse vil kommunen kunne stille betingelser om driftperiode (dage pr. år, evt. præciseret på ugebasis) og drifttider (tidspunkt på dagen), herunder frist for hvornår betonknusningsaktiviteterne og produktionen af cementstabiliseret grus skal ophøre. Disse betingelser kan stilles uafhængigt af gravetilladelsen.
  Forvaltningen forventer at forelægge sagen til beslutning i Plan- og Teknikudvalget på mødet i december 2017, sammen med en opsamling på naboindsigelserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 247

  Udvalget besluttede at ændre sagen til en beslutningssag.
  Udvalget besluttede, at der skal afholdes et borgermøde i Vindinge, hvor også Nymølle bliver inviteret med. På et kommende møde forelægges sagen, tidsplan og forslag til dato for borgermøde.

 • Pkt. 248 Orientering om oprydning efter Roskilde Festival 2017 (Medlemsforslag)

  Pkt. 248

  Orientering om oprydning efter Roskilde Festival 2017 (Medlemsforslag)

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering vedrørende oprydning efter Roskilde Festival 2017

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Peter Madsen (V) har på vegne af Venstre bede om at få en orientering således:
  "På et møde med borgere i Vor Frue blev det oplyst, at der mange steder i Vor Frue-området stadig ligger affald efter Roskilde Festival 2017. På den baggrund vil Venstre gerne på udvalgsmødet bede om en redegørelse for:

  1) Hvad er aftalen med festival mht oprydning?
  2) Hvad er status på oprydningen?
  3) Hvornår forventes al affald væk?"
  Forvaltningen vil på mødet orientere om sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 248

  -

 • Pkt. 249 Orientering om El-postbiler i gågaderne

  Pkt. 249

  Orientering om El-postbiler i gågaderne

  Sagsnr. 272965 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det 2-årige forsøg med el-postbiler i gågaderne er afsluttet og evalueret. Det er vurderet, at det ikke er nødvendigt med en forlængelse af tilladelsen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På Plan- og Teknikudvalgets møde den 5. marts 2015, punkt 46, fik Post Norden en 2-årig tilladelse til at køre med el-biler i gågaderne i tidsrummet 04-14.
  Generelt er det tilladt at køre varekørsel i gågaderne i tidsrummet 04-12. Post Norden fik samtidig tilladelse til at opsætte 4 post-bure på 4 forskellige depotsteder i byen.
  Post Norden har ikke oplevet problemer, og forvaltningen har ikke modtaget klager i den mellemliggende periode. Der er ikke registreret nogen personpåkørsler eller materielskade.
  Post Norden kan uproblematisk klare deres kørsel i gågaderne i tidsrummet 04-12, og der er derfor ikke fremover behov for en særlig kørselstilladelse, da uddelingen af post og pakker kan tolkes som varekørsel, og det er tilladt at køre varekørsel i gågaderne i tidsrummet 04-12.
  Post Norden fik tilladelse til at etablere 4 postbure, da man var i tvivl om el-bilerne kunne fragte og omdele al post på en opladning. Det har vist sig ikke at være et problem, og de 4 depotsteder er ikke blevet etableret.
  Hvis Post Norden fremover ønsker at etablere depotsteder skal de rette henvendelse til forvaltningen igen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 249

  -

 • Pkt. 250 Orientering om sagsbehandlingstider 3. kvartal 2017

  Pkt. 250

  Orientering om sagsbehandlingstider 3. kvartal 2017

  Sagsnr. 290920 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget i 3. kvartal 2017. For erhvervssager er servicemålene overholdt. For boligsager er servicemålet for fyldestgørende ansøgninger uden dispensation eller helhedsvurderinger overholdt, mens servicemålet for mangelfulde sager eller sager, der kræver dispensation eller helhedsvurdering ikke er overholdt.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligsager:

  Der er i 3. kvartal 2017 modtaget 344 sager, hvilket er en stigning på 31% i forhold til 3. kvartal 2016.
  Derudover er der fortsat mange lovliggørelsessager i forbindelse med projektet omkring lovliggørelse af terrænregulering og støttemure mm, som er igangsat og geokodningsprojektet som ikke er igangsat.
  De fyldestgørende byggeansøgninger, uden dispensationer eller helhedsvurdering, har i gennemsnit modtaget en afgørelse inden for 7 arbejdsdage. Byggesager, der var mangelfulde, krævede dispensation eller helhedsvurdering, har i gennemsnit modtaget svar inden for 20 dage. Årsagen hertil er, udover den stigende sagsmængde, at der har været noget langtidssygdom og flere barsler i afsnittet.
  Servicemålet er, at der foretages en kvalificeret screening af alle ansøgninger inden 5 arbejdsdage. Fyldestgørende ansøgninger uden dispensation / helhedsvurdering afgøres inden for 10 arbejdsdage. Øvrige sager gives svar inden for 10 arbejdsdage med oplysning om mangler, sagsbehandler mv.

  Erhvervssager:

  Erhvervsafdelingen har i 3. kvartal 2017 oprettet 159 sager om erhvervs- og etagebyggeri.
  Servicemålet er 8 uger (56 dage) for erhvervssager målt fra sagen er fyldestgørende.
  Der er i 3. kvartal 2017 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 15 dage (netto) målt fra sagen er fyldestgørende til der gives tilladelse. Den maksimale sagsbehandlingstid, som er registreret i 3. kvartal er på 42 dage (netto).
  Der var en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 45 dage (netto) i 3. kvartal 2017 målt fra ansøgningsdato til tilladelsesdato.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 250

  -

 • Pkt. 251 Eventuelt

  Pkt. 251

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 251

  - Forladte boliger
  - Kloaksag i Viby
  - Trafikbetjening af erhvervsskolerne på Musicon
  - P-pladser Skt. Pederstræde
  - BMX-bane i Trekroner
  - Konkret gravearbejde
  - Status arbejdet ved Lindenborgvej
  - Status busudbud

 • Pkt. 252 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 252

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 252

  Juleafslutning.