You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 17, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 152 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 152

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 152

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 153 Plan- og Teknikudvalgets møde med FMU i By, Kultur og Miljø

  Pkt. 153

  Plan- og Teknikudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

  Sagsnr. 287246 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Dette møde holdes i år den 17. august 2017 kl. 17.00 for udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge MED-aftalen § 10, stk. 4 skal der 1-2 gange årligt afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kulturinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden.
  I mødet med Plan- og Teknikudvalget deltager FMU-medlemmer, som repræsenterer Materielgården og administrationen.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

  1. Præsentation af deltagerne
  2. Budget 2018. Status og det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober
  3. Status på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
  4. Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 153

  Drøftet.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 154 Ny planlov

  Erhvervsstyrelsens_notat_om_aendringer_til_planloven.pdf Notat_Kriterier_for_fastsaettelse_af_hoeringsperiode_i_plansager.pdf

  Pkt. 154

  Ny planlov

  Sagsnr. 285650 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 15. juni 2017 trådte ny planlov i kraft. Forvaltningen orienterer om indhold og forelægger anbefalinger til høringsfrister samt proces for udarbejdelse af nyt administrationsgrundlag for sager i landzone.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der som hovedregel gennemføres 8 ugers offentlig høring for planforslag, men at der i henhold til en række kriterier, jfr. vedlagt notat, kan træffes beslutning om forkortet høringsfrist,
  2. kompetencen til at forkorte høringsfrister delegeres til Plan- og Teknikudvalget, og
  3. forvaltningen udarbejder forslag til nyt administrationsgrundlag for landzonesager, som forelægges til politisk behandling omkring årsskiftet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget og Plan- og Teknikudvalget er på møder henholdsvis den 2. november, punkt 512, og den 3. november 2016, punkt 236, blevet orienteret om forslag til ændringer af planloven.
  Den ny planlov trådte i kraft den 15. juni 2017. Vedlagt sagen er notat udarbejdet af Erhvervsstyrelsen, som beskriver hovedindholdet i ændringerne. Lovforslaget er stort set vedtaget som forelagt, men der er foretaget enkelte justeringer, der primært omhandler planlægning for erhverv.
  En væsentlig ændring i planloven er muligheden for at forkorte høringsfristen for kommuneplanændringer til 4 uger og for lokalplanforslag til 2 uger, hvor der tidligere var krav om minimum 8 ugers høring for alle planforslag. Idet Roskilde Kommune ønsker at sikre optimale betingelser for inddragelse af borgere og andre interessenter i planprocessen, anbefaler forvaltningen, at høringsperioden på 8 uger som hovedregel fastholdes. Samtidig erfarer forvaltningen dog, at der kan være sager, hvor planændringer er minimale og af mindre betydning. På den baggrund forelægger forvaltningen et notat, som indeholder forslag til en række kriterier for, hvornår der kan gøres brug af en forkortet høringsfrist. Fremover fastsættes høringsfristen ved en politisk beslutning i forbindelse med behandling af plansager, som skal i høring.
  Den ny planlov indeholder en del ændringer til udviklingsmuligheder i landzone, herunder øget byggeret for boliger og større mulighed for brug af overflødiggjorte bygninger til erhvervsformål. Det gældende og politisk godkendte administrationsgrundlag for landzonesager skal således opdateres for at blive i overensstemmelse med den ny lovgivning. Forvaltningen foreslår, at politisk godkendelse af et nyt administrationsgrundlag afventer til årsskiftet, hvor et nyt byråd er tiltrådt. Eventuelle principielle sager, som ikke er omfattet af gældende administrationsgrundlag vil i den mellemliggende periode blive forelagt Plan- og Teknikudvalget til særskilt behandling.
  Det skal bemærkes, at Roskilde Kommune udover planloven også er underlagt retningslinjer i statens Fingerplan 2013, som er under revision. Fingerplanen fastlægger overordnede bindinger på kommunens udviklingsmuligheder. Der henvises til selvstændig sag, der bliver forelagt Økonomiudvalget i oktober 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 154

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen, idet Enhedslisten finder det væsentligt at fastholde høringsfristen på 8 uger, for at sikre den lokaldemokratiske indflydelse på planforslagene. Ø anerkender ønsket om at man gerne vil effektivisere lokalplanlægningen, men mener ikke at den demokratiske debat bør forceres. Tværtimod bør der være tid til at borgere skal kunne komme med indsigelser.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 155 Forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_649_for_boliger_ved_Bromarken_i_Jyllinge.pdf

  Pkt. 155

  Forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken (til høring)

  Sagsnr. 230967 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En udvikler ønsker at opføre parcelhuse og rækkehuse på et areal syd for Broengen. Samtidig anlægges vejen, Bromarken, der forbinder Værebrovej med Møllevej. Det ønskede byggeri kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan.

  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 662 for boliger ved Bromarken i Jyllinge godkendes til offentlig høring i perioden 25. august til 20. oktober 2017, og
  2. der holdes borgermøde den 6. september 2017 i Jyllinge.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 8. december 2016, punkt 243, at der skulle udarbejdes lokalplanforslag for boliger ved Bromarken, dog således at der skal indgå en vurdering af, om vejtilslutningen til Møllevej kan flyttes længere mod øst af hensyn til den eksisterende ejendom syd for Møllevej.
  Forvaltningen har undersøgt dette, og i det fremlagte lokalplanforslag er vejtilslutningen efter dialog med ejeren af ejendommen syd for Møllevej flyttet ca. 110 m mod øst. Delområdernes disponering er tilpasset den ændrede vejføring.
  Derudover er det østligste delområde ændret fra parcelhusgrunde til rækkehusbebyggelse, idet der er stor efterspørgsel på mindre boliger i Jyllinge. Principperne for lokalplanen er uændret: At Bromarken skal have et slynget forløb, at der skal være en grøn bufferzone ud mod Broengen, at der skal være gode stiforbindelser internt i området og til naboområder, at rækkehusene skal have udsigtskiler og attraktive fælles grønne arealer, og at parcellerne skal orienteres omkring grønne fælles områder.
  Udvikler forventer området udbygget indenfor ca. 8 år.
  Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 27 ha og giver mulighed for i alt ca. 217 boliger, heraf 106 parcelhuse og 111 rækkehuse.
  I lokalplanen indgår vejen Bromarken, der er væsentlig for den fremtidige trafikafvikling i Jyllinge. Udvikler har tilbudt at anlægge den del af vejen, der ligger på udviklers ejendom. Der er derfor udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale, som er beskrevet nærmere i lokalplanforslagets redegørelse.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Forvaltningen fik på Plan- og Teknikudvalgets møde den 8. december 2016, punkt 256, mandat til at færdigforhandle en udbygningsaftale med projektudvikler i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 649 for boliger ved Bromarken. Udbygningsaftalen vil blive forelagt til politisk godkendelse. Det fremgik af sagen, at der senere ville blive fremlagt en sag om anlægsbevilling på ca. 6 mio. kr. Der forventes fremlagt bevillingssag i september/oktober om anlægsbevilling på ca. 6 mio. kr. i 2017 til vejanlæg.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 155

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 156 Forslag til lokalplan 657 for dagligvare-butik ved Snoldelev Bygade (til høring)

  Miljoevurderingsscreening_lokalplan_657.pdf Forslag_lokalplan_657.pdf

  Pkt. 156

  Forslag til lokalplan 657 for dagligvare-butik ved Snoldelev Bygade (til høring)

  Sagsnr. 288667 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  En projektudvikler ønsker at etablere en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade mellem Snoldelev og Gadstrup. Projektet kræver en ny lokalplan.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 657 godkendes til offentlig høring i perioden fra den 8. september 2017 til den 3. november 2017, og
  2. der i den forbindelse afholdes et borgermøde den 4. oktober 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  En projektudvikler har henvendt sig til Roskilde Kommune om udviklingen af et område ved Snoldelev Bygade. Projektudvikleren ønsker mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1.000 kvadratmeter.
  Den 18. marts 2015, punkt 119, vedtog Økonomiudvalget, at der kunne arbejdes videre med den konkrete placering. Dette krævede dog en accept fra Staten. Byrådet vedtog den 21. december 2016, punkt 334, en ny kommuneplan. I kommuneplanens rammeområde 5.B.336 åbnes der mulighed for en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade mellem Gadstrup og Snoldelev på 1.000 kvadratmeter. Det ønskede projektet er således i overensstemmelse med Kommuneplan 2016, men kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Staten har accepteret kommuneplanen og dermed dette udlæg til en butik.
  Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, beplantningsprincipper, veje, stier, parkering, skiltning mm. Bestemmelser for den ydre fremtræden herunder skiltning skal sikre, at den visuelle påvirkning af landskabet begrænses.
  Projektet kan betyde mere trafik på Snoldelev Bygade og ved krydset Køgevej/Snoldelev Bygade. For at reducere de negative trafikale konsekvenser ønsker projektudvikler at indgå en projektudviklingsaftale omkring etablering venstresvingbane ved krydset Køgevej/Snoldelev Bygade og helleanlæg ved Snoldelev Bygade.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Det er en ekstern rådgiver, der udarbejder lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Bygherre afholder udgifter til rådgiver og byggemodning.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 156

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde lokalplanen og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt i høringen:
  " Enhedslisten kan ikke tiltræde lokalplan 657 idet:
  1: Kommunen bør fastholde det fornuftige princip, at handlen bør samles i centerområder centralt i kommunens bysamfund.
  2: Lokalplanen vil svække handlen i Gadstrup og vil forhindre yderligere muligheder for byudvikling i Snoldelev.
  3: Realiseringen af lokalplanen vil ødelægge den grønne indgang, som i dag danner porten til Snoldelev. I stedet vil man få en trist indgang til byen."
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 157 Forslag til lokalplan 659 for boliger ved Sortebrødre Plads (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_659_for_omdannelse_af_Sortbroedre_Plads_-_endlig.pdf Forslag_til_kommuneplantillaeg_6_for_omdannelse_af_Sortebroedre_Plads.pdf

  Pkt. 157

  Forslag til lokalplan 659 for omdannelse af Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 (til høring)

  Sagsnr. 289803 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Opførelse af det nye P-hus skaber mulighed for omdannelse og fortætning af parkeringsområderne på Sortebrødre Plads samt bagarealerne til Algade 41 og Algade 43-51. Omdannelsen kræver, at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. forslag til lokalplan 659 for omdannelse af Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 godkendes til offentlig høring fra den 8. september til 3. november 2017.
  2. der afholdes borgermøde torsdag den 21. september 2017 kl. 19.00.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgets møde den 9. august 2017 tager udvalget stilling til, om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg 6. Plan- og Teknikudvalget godkendte den 6. april 2017, punkt 82, udarbejdelsen af lokalplan 659 på baggrund af 11-punktsprogrammet.
  Omdannelsen er i overensstemmelse med kommunens vision om, at Sortebrødre Plads fremover skal være et nyt levende byområde, der er tæt integreret med bymidten og de omkringliggende boligområder.
  Sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen har forvaltningen i samarbejde med Biblioteket arbejdet med muligheden for at åbne biblioteket mod kulturstrøget, således at pladsen foran Biblioteket omdisponeres med tanke på at gøre den til et knudepunkt, der “tager imod” og signalerer åbenhed.
  Lokalplanen er udarbejdet i dialog med ejerne af Algade 43-51(Super Brugsen) og Algade 41 (Kino) samt ejeren af Ved Klostermuren 10-12. Den nuværende varegård overdækkes, og at der gives mulighed for at bygge ovenpå som en del af omdannelsen. Lokalplanen giver desuden ejeren af Algade 41 mulighed for at fjerne KINO bygningen og mulighed for at opføre nye boliger på ejendommen.
  Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse kommer til at harmonere med den bymæssige kontekst i området. Det vil sige, at byggeriet i placering, skala, udformning og materialer vil skabe sammenhæng med den bymæssige købstadskarakter. For at sikre dette er der fastsat meget præcise bestemmelser i lokalplanen om bl.a. anvendelse, byggefelter, byggeriets udformning, farve- og materialevalg.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplan og kommuneplantillæg ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er i anlægsbudget for 2019-20 afsat midler til byggemodning.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 157

  A stillede ændringsforslag, således: "at indstillingen anbefales med den tilføjelse i planen, at der er krav om minimum 25% almene boliger i området." Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, O og Ø. Imod stemte V. Hermed blev forslaget tiltrådt. Udvalgets anbefaling er under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender udarbejdelse af kommuneplantillæg 6.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 158 Forslag til lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge (til høring)

  Forslag_til_lokalplan_662_for_boliger_i_halomraadet_i_Jyllinge.pdf

  Pkt. 158

  Forslag til lokalplan 662 for boliger i
  halområdet i Jyllinge (til høring)

  Sagsnr. 289079 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ønsker at omdanne en del af halområdet i Jyllinge til boliger, som kan imødekomme det lokale behov for mindre boliger. Det ønskede byggeri kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan.

  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i Byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge godkendes til offentlig høring i perioden 5. september til 31. oktober 2017, og
  2. der holdes borgermøde den 28. september 2017 i Jyllinge.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i helhedsplanen for halområdet i Jyllinge, som blev vedtaget af byrådet den 16. december 2015, punkt 369, besluttede Plan- og Teknikudvalget den 6. april 2017, punkt 84, at lokalplanforslag 662 for boliger i halområdet i Jyllinge skulle udarbejdes.
  Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 11.000 m² ud mod Lindbjergvej og muliggør opførelse af en bebyggelse med kombinerede rækkehuse og lejligheder i højst to etager med blandede boligstørrelser. Bebyggelsen indgår i den samlede udvikling af området ved Jyllingehallerne og vil ligge i kanten af parken, som overgang til parcelhuskvarteret.
  Boligerne bliver i én etage mod Lindbjergvej, mens der mod parkrummet kan bygges i to etager. På den måde er skalaen på det nye byggeri tilpasset parcelhuskvarterets etplanshuse, samtidig med at byggeriet markerer sig ud mod parken og de mere massive Jyllingehaller. Mellem de nye boliger vil der være grønne opholdsarealer med stiforbindelser, der inviterer til at bevæge sig ind i parken fra parcelhuskvarteret. Samtidig giver det beboerne et semiprivat fælles opholdsareal til gavn for bebyggelsens sociale fællesskab.
  Boligerne foreslås opført som almennyttigt byggeri med en andel af små billige boliger. Det forventes, at skema A godkendes samtidig med endelig vedtagelse af lokalplanen i december 2017.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Byrådet vil få forelagt en separat sag i december 2017 om godkendelse af Skema A (grundkapitalsindskud) i forbindelse med realisering af de almene boliger.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 158

  Peter Madsen (V) stillede ændringsforslag til planen således, "at det skal være private boliger som erfaringsmæssigt er bedre og billigere". Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Peter Madsen (V), imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

  Forvaltningens indstilling anbefales.

  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde lokalplanen og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt i høringen:
  "I Enhedslisten er vi glade for opgraderingen af det grønne område, men finder at bygningerne fylder for meget. Vi havde gerne set at man havde friholdt en større del af det grønne område til leg, rekreative aktiviteter og til styrkelse af bio-diversiteten. Men den begrundelse kan vi ikke tiltræde lokalplan 662."

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 159 Forslag til lokalplan 663 for Bifaldet, Musicon (til høring)

  Lokalplanforslag_663_Politisk_behandling.pdf

  Pkt. 159

  Forslag til lokalplan 663 for Bifaldet, Musicon (til høring)

  Sagsnr. 288771 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er interesse fra en investor til at etablere flere boliger og publikumsorienterede aktiviteter i kvarteret Bifaldet, på baggrund af rammelokalplanen for Musicon. Realisering af projekt forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan for området.
  Forvaltningen foreslår, at sagen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 663 for boliger og publikumsorienterede funktioner ved Bifaldet, Musicon godkendes til offentlig høring fra den 25. august til den 20. oktober, og
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 9. marts 2017, punkt 44, at der skal udarbejdes et forslag til lokalplan 663 for boliger på Bifaldet, Musicon.
  En projektudvikler har option på en del af kvarteret Bifaldet med aftale om, at forslag til lokalplan skal til politisk behandling senest i august 2017. Samme udvikler har igangsat realiseringen af Bifaldet, 1.etape (lokalplan 571) og annoncerer projektsalg i bl.a. Politiken og på bifaldet.dk.
  Med denne lokalplan muliggøres realiseringen af 2. etape i en tilsvarende arkitektur med punkthuse i 3-7 etager.
  Endvidere muliggør lokalplanen;
  - en boligbebyggelse på 4-7 etager, der marker hjørnet Rabalderstræde Havsteensvej med publikumsorienterede aktiviteter i stueetagerne
  - muliggør etablering af ressourcepladsen (affaldshåndtering)
  - muliggør etableringen af et parkeringshus i 3,5 etage, som et hovedled i realiseringen af Musicons trafik- og parkeringsstrategi
  - området kan rumme ca. 14.200 etagemeter byggeri til ca. 55 boliger med en gennemsnitsstørrelse på 100 m2

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Parkeringsanlægget skal opføres af kommunen, og anlægsudgiften indgår i kommunens strategiske anlægsplan med 46 mio. kr. i 2019-2021.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 159

  Godkendt.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 160 Forslag til Helhedsplan for Vindinge Nord (til høring)

  Forslag_til_Helhedsplan_for_Vindinge_Nord.pdf

  Pkt. 160

  Forslag til Helhedsplan for Vindinge Nord (til høring)

  Sagsnr. 289712 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udarbejdelse af plangrundlag for første etape af boligudbygningen i Vindinge Nord forelægger forvaltningen udkast til helhedsplan for hele Vindinge Nord.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte helhedsplan for Vindinge Nord, som skal danne grundlag for fremtidig udvikling i Vindinge Nord, sendes i offentlig høring sammen med forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for boliger i Vindinge Nord fra den 8. september til den 3. november 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Kommuneplan 2016 indgår Vindinge Nord som et potentielt byudviklingsområde, der skal sikre, at Vindinge til stadighed kan udvikle sig som en attraktiv bosætningsby. Vindinge Nord ligger strategisk godt med kort cykelafstand til Trekroner Station, og byudviklingsområdet grænser op til Roskildes Grønne Ring og en potentiel udvidelse af Hedeland nord om Vindinge.
  Økonomiudvalget har på møde den 3. maj 2017, punkt 175, godkendt at fremme udviklingen af Vindinge Nord med snarlig realisering af første etape. Der henvises til selvstændig sag på samme dagsordenen ”Forslag til lokalplan 665 for boliger ved Vindinge Nord og kommuneplantillæg 4”.
  For at sikre, at første etape indgår i en overordnet planlægning og fremtidig udvikling af området, har forvaltningen udarbejdet forslag til en helhedsplan for hele Vindinge Nord.
  I forbindelse med Plan- og Teknikudvalgets behandling af 11-punktsprogram for lokalplanen på møde den 4. maj 2017, punkt 99, bad udvalget om, at helhedsplanen blev forelagt som en selvstændig sag.
  Den forelagte helhedsplan for Vindinge Nord tager afsæt i områdets landskabelige potentialer. Helhedsplanen viser den maksimale udbredelse af Vindinges byudvikling mod nord. Byggefelter omkranses af sammenhængende, rekreative arealer, der med stier skal sikre, at Vindinge Nord og det omkringliggende landskab bindes sammen med den eksisterende by. Helhedsplanen er afstemt i forhold til det naturlige terræn, hvor de grønne kiler blandt andet indrettes til opstuvning og afledning af regnvand.
  Ud fra kommuneplanens generelle retningslinjer om, at byudvikling skal ske indefra og ud, er første etape placeret i tilknytning til eksisterende boliger langs Tingvej og boligområdet Stålmosen.
  Helhedsplanen skitserer en vejadgang til Vindinge Nord fra Tingvej, umiddelbart sydøst for T-krydset, hvor Tingvej, Lillevangsvej og Øde Hastrupvej mødes. Første etape vejbetjenes fra Tingvej – inde i byen, mellem nr. 32 og 34.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 160

  Udsættes.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 161 Forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for boliger i Vindinge Nord (til høring)

  Forslag_til_Kommuneplantillaeg_nr._4_for_boliger_i_Vindinge_Nord.pdf Hoeringsnotat_indledende_offentlig_hoering.pdf Forslag_til_lokalplanplan_665_for_boliger_i_Vindinge_Nord.pdf

  Pkt. 161

  Forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for boliger i Vindinge Nord (til høring)

  Sagsnr. 289712 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen forelægger forslag til lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2016, som skal muliggøre realisering af første etape af boligudbygning i Vindinge Nord.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen og kommuneplantillægget behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 665 for boliger i Vindinge Nord (første etape) og kommuneplantillæg 4 godkendes og sendes i offentlig høring i perioden den 8. september til den 3. november 2017, og
  2. der afholdes borgermøde den 2. oktober 2017 kl. 19 i Vindinge-hallen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 3. maj 2017, punkt 175, igangsættelse af indledende høring med henblik på ændring af Kommuneplan 2016 for at muliggøre boligudbygning i Vindinge Nord. Den 4. maj 2017 godkendte Plan- og Teknikudvalget, punkt 99, 11-punktsprogram for udarbejdelse af forslag til lokalplan for første etape i Vindinge Nord.
  På baggrund af udkast til helhedsplan, 11-punktsprogram og den indledende høring har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget skal sikre, at dele af perspektivområdet i Vindinge Nord kan udbygges med boliger. Lokalplanforslaget skal sikre, at første etape af Vindinge Nord kan udvikles til et attraktivt boligområde. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af ca. 50 almene boliger opført som rækkehuse samt ca. 22 enfamiliehuse – alt i op til to etagers højde. Bebyggelsen omkranses af grønne kiler, der udover træer og buske skal rumme rekreative stier og opholdsarealer samt integrerede løsninger til lokal afledning af regnvand.
  I høringsperioden blev der afholdt et velbesøgt borgermøde, hvor udkast til henholdsvis en bebyggelsesplan for første etape og en helhedsplan for Vindinge Nord blev præsenteret og drøftet. Der henvises til selvstændig sag på samme dagsordenen om helhedsplan for Vindinge Nord. I høringssvarene bemærkes bl.a, at trafikforholdene er kritiske, at udvikling bør starte i vest, at bygningshøjder bør begrænses, at de grønne kiler bør være bredere, at cykelstien bør flyttes, at nyttehaver fastholdes, og at der opføres etplanslejeboliger. Høringssvarene kan ses her. I planforslaget er cykelstien flyttet.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at planforslagenes indhold ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering.
  Parallelt med planprocessen vil der blive indgået en aftale med projektudvikler om vilkår for realisering af sti nord om eksisterende boliger langs Tingvej.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Byrådet vil få forelagt en separat sag ultimo 2017 om godkendelse af Skema A (grundkapitalsindskud) i forbindelse med realisering af de almene boliger.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 161

  Udsættes.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 162 Forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest (endelige vedtagelse)

  Forslag_til_lokalplan_644_for_boliger_ved_Vindinge_Vest.pdf Hoeringsperiode_A_-_Opsamling_paa_hoeringssvar_i_perioden_30._steptember_-_25._november_2016.pdf Hoeringsperiode_B_-_Opsamling_paa_hoerringssvar_i_perioden_31._marts_-_29._maj_2017.pdf

  Pkt. 162

  Forslag til lokalplan 644 for boliger i
  Vindinge Vest (endelige vedtagelse)

  Sagsnr. 278962 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Arealet mellem Vindinge By, Tingvej og Vindingevej ønskes udbygget med en blanding af parcelhuse og tæt/lav boliger, som kræver lokalplan. Planen har været i offentlig høring af to omgange, idet lokalplanområdet blev udvidet og indholdet ændret som følge af modtagende bemærkninger i den første offentlige høring.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest godkendes endeligt med de nævnte ændringsforslag fra både første og anden høringsperiode.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 29. marts 2017, punkt 64, at sende forslag til lokalplan 644 for boliger i Vindinge Vest i fornyet offentlig høring fra den 31. marts til 29. maj 2017. Der blev afholdt borgermøde den 10. maj 2017, hvor ca. 200 borgere deltog.
  Forvaltningen har modtaget 12 skriftlige høringssvar. Se høringssvar her: høringsperiode A og høringsperiode B.
  Baggrunden for den fornyede høring var en bearbejdning af høringssvar fra første høringsperiode og en dialog med projektudvikler og grundejere. Udvidelsen af lokalplanområdet gør det muligt at anlægge nye stier, som sikrer bedre sammenhæng mellem lokalplanområdet og Vindinge by.
  Flere af høringssvarene stiller spørgsmål ved trafikafviklingen i Vindinge. Særligt er der fokus på de trafikale forhold på Lønbjergvej, og når den nye vejadgang fra Vindinge Vest tilkobles. Et par borgere mener, at der ikke bliver taget hensyn til terrænforskellen mellem deres ejendomme og de nye boliger i Vindinge Vest.
  Kommunen har stor opmærksomhed på trafikforholdene i Vindinge. Lokalplan 644 sikrer, at der i forbindelse med udbygningen af Vindige Vest bliver anlagt flere stier, som sikrer og øger tilgængelighed indenfor Vindinge By. Desuden undersøges mulighederne for, at købmandsbutikken flytter til ”trekantarealet” ved Tunevej og derved fjernes de trafik- og parkeringsmæssige udfordringer på den del af Tingvej.
  Lønbjergvej ligger udenfor lokalplanområdet, men kommunen vil i efteråret 2017 tydeliggøre vigepligtsforholdene og dermed øge trafiksikkerheden på Lønbjergvej. Ligeledes arbejdes der i år på planlægningen af cykelforbindelsen mellem Trekroner Station og Vindinge, hvor linjeføringen mellem Vestre Hedevej og Lillevangsvej skal fastlægges.
  Lokalplanen er desuden tilrettet for at imødekomme bemærkningen om terrænforskel, således at bygningshøjden for en mindre del af delområde 7 nedsættes til 5,5 meter.
  Der er ligeledes foretaget justeringer af kortbilag, tilføjet tekstmæssige præciseringer og redaktionelle rettelser. Se vedlagte opsamlingsnotat A og opsamlingsnotat B.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da området er privat ejet.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 162

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 163 Rammer for udvikling af den centrale del af Roskilde Havn

  Administrationsgrundlag_for_den_fremtidige_udvikling_af_den_centrale_del_af_Roskilde_Havn_forslag.pdf Den_centrale_del_af_Roskilde_Havn_-_analyse_af_udfordringer_og_udviklingsmuligheder.pdf

  Pkt. 163

  Rammer for udvikling af den centrale del af Roskilde Havn

  Sagsnr. 274807 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har gennemført et dialog- og samarbejdsforløb med klubber, institutioner og erhvervsdrivende i Roskilde Havn og fremlægger på den baggrund et forslag til rammer og retning for udvikling af den centrale del af havneområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte forslag vedtages som ramme og retning for den fremtidige udvikling af den centrale del af Roskilde Havn.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på sit møde i december 2015, punkt 240, at igang-sætte et dialog- og samarbejdsforløb med brugere af det centrale havneområde med henblik på at samordne forskellige initiativer og forslag til nye aktiviteter i området og sikre en fælles retning for udviklingen af den centrale havn.
  Sagen har baggrund i en række henvendelser til forvaltningen om nye aktiviteter, og byggerier på den centrale del af havnen. Det drejer sig blandt andet om en udvidelse af vandrerhjemmet, ønsker fra Havneselskabet om etablering af et legeelement til børn tværs over kanalen bag vandrehjemmet og overdækning af opmagasinering/affald på havnepladsen og etablering af havneknejpe samt faciliteter til Sagafjord. Hertil kommer udfordringer med parkering og afvikling af trafikken særligt ved torsdagsarrangementer og andre travle sommerdage.
  Dialog- og samarbejdsforløbet har været struktureret omkring 2 dialogmøder, som forvaltningen har afholdt med alle brugerne i havnen. Der et herudover afholdt en række særskilte møder med flere af de forskellige deltagere, for at afdække og diskutere individuelle behov og ønsker.
  Resultatet er samlet i vedlagte ”Rammer for udvikling af den centrale havn”, som er forvaltningens forslag til en overordnet ramme og retning for områdets udvikling. Det er en løsning, som giver alle deltagere muligheder for at realisere ønsker om nye aktiviteter og byggerier. Det har været nødvendigt at foretage justeringer, afvejninger og kompromisser for at kunne tilgodese alle parter samt den brede offentligheds interesser.
  Forslaget skaber overordnet bedre muligheder for ophold og oplevelse af fjorden på arealer nærmest vandet, udvikling af en aktiv gade mellem vandrerhjemmet og Snekken samt forbedre mulighed for en fleksibel anvendelse af grusarealet foran Gasværket.
  Forslaget er afstemt med planerne for udvikling af Vikingeskibsmuseet og udvikling af lystbådehavnen, områder henholdsvis øst og vest for den centrale havn.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Realisering af flere af planens elementer vil kræve, at forskellige aktører i området vælger at gøre brug af de muligheder planen giver.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-06-2017, pkt. 121

  Udsættes med henblik på at redigere oplægget til et administrationsgrundlag.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til et kortfattet administrationsgrundlag for den centrale del af Roskilde Havn. Det er tydeliggjort, hvilke konkrete initiativer og handlinger, som iværksættes på nuværende tidspunkt.

  Tidligere udarbejdet plandokument er justeret, så det tydeligt fremgår, at dette er forvaltningens analyser, der fungerer som grundlag for politiske drøftelser, men ikke indgår i den politiske beslutning. Det tilrettede plandokumentet er navngivet Den centrale del af Roskilde Havn - analyse af udfordringer og udviklingsmuligheder og er vedlagt sagen.
  På baggrund af ændringerne indstiller forvaltningen, at vedlagte forslag til administrationsgrundlag for den fremtidige udvikling af den centrale del af Roskilde Havn vedtages.
  De bilag, som tidligere har fulgt sagen er taget af, og der er udarbejdet 2 nye.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 163

  Udvalget besluttede ikke at fastlægge et administrationsgrundlag, men at behandle de konkrete forslag, når de bliver fremlagt for udvalget. Sagen går således ikke videre til byrådet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

 • Pkt. 164 Nyt vejnavn - lokalplan 644 for Vindinge Vest

  Kort_over_vejforloebet_-_lokalplan_644.pdf

  Pkt. 164

  Nyt vejnavn - lokalplan 644 for Vindinge Vest

  Sagsnr. 278962 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udbygningen af Vindinge Vest og lokalplan 644 er der behov for et vejnavn til den nye vej gennem området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vejnavnet Toftebuen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Lokalplan 644 giver mulighed for at udbygge området med en blanding af 55 åben-lav boliger (parceller) og 90 tæt-lav boliger i en og to etager.
  Historisk set er området, hvor udbygningen skal ske, Vindinges gamle markarealer, som blev kaldt ”tofter” (”Vestre Tofte” fra 1782). Tofte bruges ofte i bl.a. marknavne og har betydningen (indhegnet) jordstykke, udskilt af landsbyfællesskabet og beregnet til bebyggelse mv. for den enkelte bonde. Den nye vej anlægges med et buet forløb for at kunne betjene området bedst muligt.
  Forvaltningen foreslår derfor vejnavnet Toftebuen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 164

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 165 Trafik i Svogerslev

  Vurdering_af_forslagene_fra_Svogerslev_Sikker_Trafik.pdf Oplaeg_fra_Svogerslev_Sikker_Trafik.pdf

  Pkt. 165

  Trafik i Svogerslev

  Sagsnr. 291111 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal drøfte mulige trafikale tiltag i Svogerslev med udgangspunkt i oplægget fra Svogerslev Sikker Trafik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes og oversendes til budgetforhandlingerne.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 14. juni 2017, punkt 158, at afsætte 3,1 mio. kr. til en pakke med tiltag, der giver en mere sikker skolevej til Lynghøjskolen, samt at der skal udarbejdes en Trafik- og mobilitetsplan for Svogerslev, der færdiggøres medio 2018. Desuden blev det besluttet, at der skal udarbejdes en vurdering af de økonomiske og trafikmæssige konsekvenser af oplægget fra Svogerslev Sikker Trafik til Plan- og Teknikudvalgets budgetbehandling i august 2017.
  Der er udarbejdet en foreløbig vurdering af de enkelte forslag med overslag på økonomi og trafikale konsekvenser, hvilket fremgår af bilaget. Det skal bemærkes, at en række projekter skal analyseres og ses i sammenhæng for at sikre gode løsninger. Det gælder særligt tiltag på Lindenborgvej på strækningen fra Stamvejen til vest for Industrileddet.
  Forslagene kræver yderligere undersøgelser i forhold til at både økonomi og trafikale konsekvenser, hvilket vil blive gennemarbejdet som del af Trafik- og Mobilitetsplan for Svogerslev, jf. bilaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Af notatet fremgår de økonomiske konsekvenser af de forskellige tiltag, som er vurderet.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 165

  Udvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre med konkrete forhandlinger med grundejeren med henblik på at fremlægge en anlægsbevillingssag i 2017 om udkørsel til Lindenborgvej.
  De øvrige projekter oversendes til budgetdrøftelserne. I den forbindelse ønsker V og O, at projektet med rundkørsel Lyngageren-Lindenborgvej prioriteres.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 166 Torsdagstræf ved Roskilde havn

  Torsdagstraef_paa_havnen_-_1.pdf Torsdagstraef_paa_havnen_-_2.pdf

  Pkt. 166

  Torsdagstræf ved Roskilde havn

  Sagsnr. 274338 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer på mødet om status på Torsdagstræf på Roskilde havn,
  herunder opstilling af mad boder samt afvikling af trafik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede den 8. juni 2017, punkt 127, at udvalget ville drøfte status for torsdagsarrangementet på mødet i august.

  Forvaltningen vil på mødet præsentere de foreløbige erfaringer, der er gjort henover sommeren med opstilling af boder, og hvordan afviklingen af trafikken sker, herunder med fokus på motorcyklerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 166

  Det blev besluttet, at forvaltningen forbereder en sag om muligheder for yderligere skiltning og yderligere regulering af området.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning med henvisning til, at Ø ønsker at friholde hele det grønne område for parkering.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 167 Flytning af legeplads ved plejecenter Trekroner

  Byparken_med_taarnlegeplads.pdf

  Pkt. 167

  Flytning af legeplads ved plejecenter Trekroner

  Sagsnr. 73312 Plan- og Teknikudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Legepladsen ved plejecenter Trekroner kan med fordel flyttes til Byparken. Årsagen er, at legepladsen ved plejecenteret ikke benyttes i tilstrækkelig omfang.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Legepladsen ved plejecenter Trekroner nedlægges
  2. Legepladsen flyttes til Byparken

  Beslutningskompetence

  Indstillingens punkt 1: Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Indstillingens punkt 2: Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plejecenter Trekroner blev indviet i januar 2013. I budget 2013 blev der afsat 0,5 mio. kr. til etablering af en legeplads ved plejecenter Trekroner. Byrådet frigav beløbet til legepladsen den 30. april 2014, og legepladsen blev herefter etableret. Legepladsen blev udformet som en miniature af Domkirken.
  Formålet var, at både lokale daginstitutioner og den lokale folkeskole samt børn til pårørende kunne benytte legepladsen ved besøg. Skole og daginstitutioner skal dog, på grund af trafikale forhold, benytte en større omvej til plejecenteret, som ikke gør det naturligt for disse at benytte legepladsen i hverdagen. Samtidig har børn til pårørende heller ikke benyttet legepladsen.
  Det frigivne areal på plejecenter Trekroner, hvor legepladsen i dag er placeret, kan i stedet benyttes til etablering af et aktivitetsdrivhus, hvor beboerne har mulighed for at sysle med blomsterkasser, mv. Flere beboere har udtrykt interesse i etablering af et drivhus. Aktiviteter i drivhus kan også ses i sammenhæng med den rehabiliterende indsats. Bendixen og Rasmussens fond, som støtter aktiviteter relateret til plejecenter Trekroner, vil gerne donere beløb til etablering af et aktivitetsdrivhus ved plejecenteret.
  For at sikre, at legepladsen i et langt større omfang benyttes og kommer børn til gavn i kommunen, kan legepladsen flyttes til Byparken, hvor den eksisterende legeplads har behov for udskiftning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da det forventes at flytningen kan afholdes indenfor Plan- og Teknikudvalgets driftsmidler til parkdrift.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 167

  Indstillingens punkt 2: Oversendes til byrådet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 168 Anmodning fra Merete Dea Larsen (O) om optagelse af sag om højskolegrunden i Himmelev

  Grundlag_for_mundtlig_orientering_af_Plan-_og_teknikudvalget.pdf

  Pkt. 168

  Anmodning fra Merete Dea Larsen (O) om optagelse af sag om højskolegrunden i Himmelev

  Sagsnr. 282906 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget en sag vedrørende status på højskolebygningerne i Himmelev.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti ønsker på baggrund af en borgerhenvendelse en skriftlig status og orientering om højskolegrunden. Udsnit af borgerhenvendelsen lyder som følger;
  "Er der noget nyt i denne sag?
  Jeg kan se at alt er nedrevet og lukket stillads omkring højskolebygningerne, men ikke forsøg på at hindre regnvand ned i bygningen?"
  Forvaltningen bemærker, at sagen er sendt til optagelse på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden, da den hører under dette udvalgs kompetence og ikke Økonomiudvalgets.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 168

  Drøftet.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 169 Resultater i Roskilde 2017

  Resultater_i_Roskilde_2017.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2017.pdf Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2017.pdf

  Pkt. 169

  Resultater i Roskilde 2017

  Sagsnr. 239364 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Plan- og Teknikudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2016, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om:
  - statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn)
  - eventuelle ændringer af resultater
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er ikke forslag til ændringer på Plan- og Teknikudvalgets område.
  På Plan- og Teknikudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - kvaliteten af kommunens fysiske aktiver, fx veje
  - sagsbehandlingstider på byggesager
  - trafiksikkerhed
  - mindske trafikkens miljøpåvirkning og forebygge trængsel
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Plan- og Teknikudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 169

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 170 Budget 2018-2021 - Afsluttende drøftelser

  Plan-_og_Teknikudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Plan-_og_Teknikudvalget_for_2018_til_augustmoedet.pdf Notat_om_kvaliteten_af_de_offentlige_veje_og_stier_2017.pdf PTU_budgetbemaerkninger.pdf PTU_takstforslag_budget_2018-21.pdf PTU_bloklister.pdf PTU_bloktekster.pdf Forberedekse_af_mulige_budgetforbedringer_paa_Plan_og_Teknikudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 170

  Budget 2018-2021 - Afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 290280 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Plan- og Teknikudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, budgetforbedringsmuligheder og eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen, og
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 206,1 mio. kr., mens der indgår anlæg for 48,1 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2018. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 44,4 mio. kr. i 2018.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2018-2021 er der i forlængelse af sidste års budgetlægning identificeret budgetforbedringsmuligheder. Fagudvalgene har drøftet budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 60 mio. kr. årligt fra 2018 med en udvalgsfordelt andel for Plan- og Teknikudvalget på 3,1 mio.kr., og budgetforbedringsmulighederne indgår i budgetbehandlingen. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. august at opfordre fagudvalgene til at grovprioritere budgetforbedringsforslagene på udvalgets område.
  Særlige forhold vedrørende Plan- og Teknikudvalget
  Der er vedhæftet opdateret budgetnotat, som belyser budgettets sammensætning og særlige udfordringer, og er tilføjet udvalgets bestilling fra mødet i juni 2017 af et notat
  om muligheder for - som supplement til projekter og afsatte midler i Grøn Blå Strategi - at fremme biodiversitet.
  Der henvises i øvrigt til sagen på dagsordenen om trafikløsninger i Svogerslev.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da den vedrører budgetlægningen for 2018-2021.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 170

  Indstillingens punkt 1. Godkendt. Herudover besluttede udvalget at oversende følgende forslag til driftsudvidelser til den videre budgetproces:
  Materielgårdens varebiler udskiftes til eldrift. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til engangsinvestering i udskiftning af yderligere 6-8 vare- og ladbiler til eldrift.
  Mere biodiversitet end i Grøn Blå Strategi. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2018 og årene frem til fremme af yderligere biodiversitet end i Grøn Blå Strategi i dag, herunder til en ressourceperson i kommunen.

  Trafik i Svogerslev. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til analyser med henblik på forslag til en trafik- og mobilitetsplan for Svogerslev.

  Fremme af frivillige borgerforeninger og råds opmærksomhed på muligheder for at søge fonde, puljer, priser mv. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2018 og frem til at understøtte frivillige borgerforeninger og råds opmærksomhed på muligheder for at søge fonde, puljer, priser mv. både i Roskilde Kommune og på landsplan, herunder til en koordinerende kontaktperson i kommunen.
  Vedr. Budgetforbedringsforslag:
  A stillede forslag om, at busdriften prioriteres sidst af de 4 forslag. For stemte A, Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  O og V stillede forslag om at vejvedligeholdelse prioriteres sidst af de 4 forslag. For stemte O og V, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Ø stillede forslag om, at ingen af budgetforbedringsforslagene fremsendes. For stemte Ø, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter fremsendes de 4 forslag uprioriteret videre til budgetforhandlingerne.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning, der handler om budgetforbedringer, og tager generelt forbehold overfor alle forslag af denne karakter.
  Karsten Lorentzen (O) ser gerne, at udvalget foretager en prioritering ift. budgetforbedringsmuligheder.
  Ad indstillingens punkt 2: Godkendt. Herudover besluttede udvalget under punkt 165 af fremsende blokforslag vedr. trafik i Svogerslev.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 171 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Fjordkilen

  Pkt. 171

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Fjordkilen

  Sagsnr. 294819 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til færdiggørelse af anlæg af Fjordkilen Vest.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb på i alt 5,8 mio. kr. til Jyllinge Bymidte, Fjordkilen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projektet omfatter færdiggørelse af anlægsprojektet Fjordkilen Vest. Anlægget omfatter etablering af det rekreative strøg langs Kirkebjergvej fra Planetvej til Jyllinge Bygade.
  Anlægget er påbegyndt primo maj måned 2017 for tidligere bevilgede midler.
  Forventet startdato: September 2017
  Forventet slutdato: Januar 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.800
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.800
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.800
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 171

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 172 Frigivelse af rådighedsbeløb og arealerhvervelse - Cykelstier Værebrovej

  Oekonomioversigt.pdf Oversigt_over_forbedringer_paa_Jyllingeruten_i_Roskilde_Kommune.pdf Oversigt_over_samlede_ruteforloeb_fra_Jyllinge_Bymidte_til_Stenloese_Station.pdf

  Pkt. 172

  Frigivelse af rådighedsbeløb og arealerhvervelse - Cykelstier Værebrovej

  Sagsnr. 276896 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb og arealerhvervelse til enkeltrettede cykelstier i hver side af Værebrovej som del af den kommende pendlersti Jyllingeruten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der etableres enkeltrettede cykelstier i hver side af Værebrovej fra Møllevej til Osvej.
  2. det besluttes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere areal efter reglerne om ekspropriation i ”Lov om offentlige veje” til en ny cykelsti langs Værebrovejs østlige side fra Møllevej til Osvej, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.
  3. stien optages som en offentlig sti i overensstemmelse med vejlovens § 23.
  4. der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb vedrørende udgifter til pendlersti Jyllinge.

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Plan- og Teknikudvalget
  Ad 2-4: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har frigivet en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i budget 2016 den 16. december 2015, punkt 379 til pendlerstien Jyllingeruten. Med sagen frigives yderligere 1,2 mio. kr. til strækningen fra Osvej til Møllevej. Der er endvidere i strategisk anlægsplan afsat 2,9 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. til etablering af den samlede Jyllingerute under blok 5.F.5. Jyllinge Trafik. Statens cykelpulje har givet et samlet tilskud på 4 mio. kr. i alt.
  Det oprindelige projekt var en udvidelse af den dobbeltrettede cykelsti på Værebrovej, men efter udarbejdelse af skitseforslaget, anbefaler forvaltningen, at der i stedet etableres enkeltrettede cykelstier i hver side af Værebrovej mellem Møllevej og Osvej. Det vil i højere grad gavne trafiksikkerheden og give nye cykelmuligheder for lokale cykelture i Jyllinge. Ulempen ved enkeltrettede stier er, at fremkommeligheden for pendlere vil være en smule dårligere end med en udvidet dobbeltrettet cykelsti. Strækningen mellem Osvej og Blodhøjvej vil blive etableret som en 1. etape i 2018. På den sydligste del af Værebrovej fra Ørnevej til Møllevej sideflyttes vejbanen, så arealerhvervelse kun er nødvendigt i et meget begrænset omfang. Denne strækning etableres evt. i 2. etape sammen med delte stier på Møllevej. Der erhverves jord langs hele Værebrovej i 2017.
  Til dette kræves køb af jord fra anslået 7 lodsejere på et samlet areal på ca. 200 m2. Det nødvendige areal er enten markareal eller mindre arealer i baghaver væk fra bebyggelse. Derudover er der behov for pålægning af oversigtsservitutter på hjørnerne af Blodhøjvej på i alt 21 m2. Forvaltningen vil gå i dialog med de berørte lodsejere og forventer, at der kan indgås frivillige skriftlige aftaler med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignede vilkår.
  Projektet forventes startet: September 2017
  Projektet forventet afsluttet: Ultimo 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Se økonomiskema i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 172

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.-4.: Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 173 Anlægsbevilling - adgangsforhold på Viby Station, elevator

  Oekonomibilag_-_Adgangsforhold_paa_Viby_Station.pdf

  Pkt. 173

  Anlægsbevilling - adgangsforhold på Viby Station, elevator

  Sagsnr. 230473 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om støtte på 6,49 mio. kr. til etablering af en elevator på Viby Station fra Statens Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. De samlede udgifter er 13,7 mio. kr. Der er tidligere frigivet 1,5 mio. kr., hvoraf der resterer 1,1 mio. kr. Der søges her om anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. vedr. udgifter og anlægsbevilling på 6,49 mio. kr. vedr. indtægter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. i 2017 vedr. udgifter til Viby Station, adgangsforhold finansieret af 6,49 mio. kr. fra Statens Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder og 5,71 mio. kr. af kassebeholdningen
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 6,49 mio. kr. i 2017 vedr. indtægter til Viby Station, adgangsforhold finansieret af tilskud fra Statens Pulje.
  3. der afsættes 50.000 kr. årligt fra 2018 og frem i afledt drift finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterede på Plan- og Teknikudvalgets møde den 9. marts 2017, punkt 64, om, at forvaltningen havde søgt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder om tilskud til etablering af elevator og en bredere og mere tryghedsskabende trappe ved Viby Station.
  Styrelsen har meddelt Roskilde Kommune, at ministeren har truffet beslutning om at tildele projektet 6,49 mio. kr.
  Den kommunale andel af den samlede anlægssum på 13,7 mio. kr. udgør 7,21 mio. kr. Byrådet har den 25. september 2013, punkt 231, frigivet 1,5 mio. kr. til projektet. Det betyder, at der mangler finansiering af 5,71 mio. kr. af den kommunale andel, hvis projektet skal gennemføres.
  Projekt start: Efteråret 2017
  Projekt slut: Ultimo 2018

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 5,71 mio. kr. i 2017 og 50.000 kr. i afledt drift fra 2018 og frem. Se økonomi-skema i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 173

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 174 Orientering om ny proces for VVM-tilladelse til kystbeskyttelsesprojekt Jyllinge Nordmark

  Pkt. 174

  Orientering om ny proces for VVM-tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 270571 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at sagen om VVM-tilladelse til anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark skal gå om. Det skyldes, at sagen om plangrundlaget skal gå om. For at sikre fremdrift, og at de to processer kan forløbe parallelt, foreslår forvaltningen, at sagen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådets behandlede den 30. november 2016, punkt 292, sag om justeret projekt og VVM-tilladelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. Formålet med justering af projektet var at nedbringe den påvirkning af Natura 2000-områder, som Natura 2000-konsekvensvurderingen i VVM-redegørelsen havde påvist. En række beboere klagede efterfølgende over kommunens afgørelse. Klagerne vedrørte især sti langs Værebro Å og placering af fjorddiget på private grunde.
  Miljø- og Fødevareklagenævnet giver i afgørelse af den 30. juni 2017 ikke medhold i klagerne over VVM-redegørelsen. Nævnet ophæver derimod kommunens VVM-tilladelse. Det skyldes, at Planklagenævnet tidligere har ophævet lokalplan 612 og kommuneplantillæg 7 for området. Et godkendt plangrundlag er juridisk en forudsætning for en VVM-tilladelse. Nævnet påpeger desuden, at kommunen er ansvarlig myndighed efter habitatbekendtgørelsen i sagen om VVM, og at det ikke kun er Kystdirektoratet, der skal varetage habitatreglerne i sagen efter kystbeskyttelsesloven.
  Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet betyder, at der ikke er behov for at gentage procedurer eller ændre i den eksisterende VVM-redegørelse. Men da kommunen netop som følge af VVM-redegørelsen ændrede projektet for at minimere påvirkning af Natura 2000-områder, er der behov for en ny og opdateret Natura 2000-konse­kvens­­vurdering. En sådan Natura 2000-konsekvensvurdering er forvaltningen allerede ved at færdiggøre i forbindelse med sagen om ny lokalplan 668 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark. Konsekvensvurderingen vil blive forelagt udvalget sammen med plansagen på møde i september 2017.
  Den Natura 2000-konsekvensvurdering, der indgik som en del af VVM-redegørelsen, viste, at der kunne være en påvirkning af Natura 2000. Den nye Natura 2000-konsekvensvur­dering tager afsæt i det justerede projekt samt supplerende feltundersøgelser og vurderinger. Den ny Natura 2000-konsekvensvurdering viser, at det tilpassede projekt kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Det er derfor forvaltningens konklusion, at det justerede projekt kan gennemføres, uden at staten og EU-kommissionen skal inddrages, og at kommunen kan give en ny VVM-tilladelse, så snart ny lokalplan 668 og kommuneplantillæg 7 er vedtaget.
  Forvaltningen vil forelægge en ny VVM-tilladelse til politisk godkendelse umiddelbart efter endelig vedtagelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg i december 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 174

  -
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 175 Orientering om status for igangværende lokalplanprocesser

  Pkt. 175

  Orientering om status for igangværende lokalplanprocesser

  Sagsnr. 288584 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om halvårlig status for igangværende lokalplaner.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 18. august 2016, punkt 159, at der skulle være en halvårlig status for igangværende lokalplanprocesser.
  Oversigten over lokalplaner vil blive gennemgået på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 175

  -
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 176 Orientering om resultat af udbud på rengøring

  Pkt. 176

  Orientering om resultat af udbud på rengøring

  Sagsnr. 284652 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har haft Roskilde Kommunes kontrakter på rengøring af daginstitutioner, klubber, biblioteker, Jyllinge Skole, Sundheds- og Omsorgscenter Nord, opgangs - og bofællesskaber, samt materielgårde i udbud.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2013 blev rengøring af daginstitutioner og klubber i Roskilde Kommune udliciteret. Rengøringskontrakterne blev indgået for en 4-årig periode.
  Forvaltningen har genudbudt kontrakterne og udbudt øvrige rengøringskontrakter, hvor det er en privat leverandør, som varetager rengøringsopgaven. Der er fundet to nye leverandører, som overtog rengøringen i Roskilde Nord og Syd den 1. maj 2017. Kontrakterne er tildelt Alliance+ og Forenede Service.
  Omkostningerne til rengøring inden for Plan- og Teknikudvalgets område var i 2016 på kr. 244.000. Der er opnået en produktivitetsforbedring på kr. 65.000 inden for området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. For 2018 og frem til 2021 vil besparelsen indgå i udmøntning af udvalgets tiltag vedrørende produktivitetsforbedringer.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 176

  -
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 177 Eventuelt

  Pkt. 177

  Eventuelt

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 177

  - Parkering i bymidten, sag til kommende møde.
  - Støjsag
  - Skraldespande
  - Landzonesag, sag til næste møde.
  - Nordic City Network, Peter Madsen og Torben Jørgensen deltager.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 178 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 178

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 178

  - Møde med Folkeparkens Venner
  - Invitation vedr. flystøj
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 179 Anmodning om optagelse af sag om køb af ejendom(Lukket)