You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 21, 2017 - 16:30
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 150 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 150

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 21-06-2017, pkt. 150

  Godkendt.
  Fraværende:
  Daniel Prehn (A) - Poul Andersen (A) deltog i stedet for.
  Kaj V. Hansen (A) - Tomas Breddam (A) deltog i stedet for.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) - Henrik Stougaard (Ø) deltog i stedet for.

 • Pkt. 151 Ansøgning om opførelse af boligprojekt på Knud Den Stores Vej 33

  Knud_den_stores_vej_33_-_skitseprojekt.pdf Nabobemaerkninger_modtaget_efter_hoering.pdf

  Pkt. 151

  Ansøgning om opførelse af boligprojekt på Knud Den Stores Vej 33

  Sagsnr. 290655 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ejeren af ejendommen beliggende på Knud Den Stores Vej 33, har ansøgt om tilladelse til etablering af 1´sal og indretning af 4 boliger på matriklen. Udvalget skal tage stilling til, om man vil godkende, at der arbejdes videre med realiseringen af projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen godkendes, såfremt projektet overholder de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygningsreglementet.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen på Knud Den Stores Vej 33 har indsendt et skitseprojekt om principiel tilladelse til opførelse af 2 etager og indretning af 4 boliger. Byggeriet vil fremstå som 2 stk. to-familiehuse, forbundet med en udvendig trappe til boligerne på 1. sal (se vedhæftede skitseprojekt).
  Ejendommen er beliggende i et område, som kun er reguleret af Kommuneplanramme 2 CL.1 – og dermed udlagt til centerområde. Ejendommen benyttes i dag til erhvervsformål. Der er ingen lokalplan for området, hvilket er ensbetydende med, at det er bygningsreglementet som fastsætter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for dimensionerne på byggeriet. Ifølge bygningsreglementet kan en kommunalbestyrelse ikke nægte, at det pågældende projekt realiseres, hvis det overholder byggeretten.
  Forvaltningen mangler dog at modtage kote-opmålinger fra en landinspektøren, inden der kan træffes en afgørelse angående bygningshøjden i forhold til den ene nabo, da der er niveauforskel.
  I forbindelse med en vurdering af bebyggelsens indvirkning på omgivelserne, har projektet været sendt i høring blandt naboerne. Denne høring er afsluttet, og der er indkommet en række indsigelser. Disse indsigelser går primært på de mulige indbliksgener og et større støjniveau ved omdannelse fra erhverv til bolig. Indsigelserne er vedlagt som bilag til sagen.
  Såfremt udvalget ikke finder det pågældende projekt hensigtsmæssigt, kan der meddeles et § 14-forbud med et forudgående varsel, jf. Forvaltningslovens § 19. Det kunne være med henblik på at udarbejde en ny lokalplan med bestemmelse om, at der kun må opføres 1½ etages byggeri eller udlægge ejendommen/området til enfamiliehuse/dobbelthuse (uden vandret lejlighedsskel).
  Når et evt. forbud et nedlagt, skal arbejdet med at tilvejebringe et forslag til en lokalplan påbegyndes. Lokalplanprocessen skal resultere i et forslag indenfor et år.
  Det skal bemærkes, at kommuneplanrammen for naboområdet - rammeområde 2. BP.1 - giver mulighed for at planlægge med max. 2 etager. Naboejendommene må derfor gerne opføre boliger i to etager, hvilket der også er et enkelt eksempel på i naboområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 14-06-2017, pkt. 149

  Udsættes.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

  Plan- og Teknikudvalget. 21-06-2017, pkt. 151

  V og O stillede forslag om, at der iværksættes § 14-forbud efter planloven. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O. Imod stemte A og Ø.
  Hermed blev forslaget forkastet.
  Herefter blev forvaltningens indstilling, suppleret med at der igangsættes udarbejdelse af11-punktsprogram for lokalplan i området, sat til afstemning. For stemte A og Ø. V og O undlod at stemme. Hermed blev dette forslag godkendt.
  V og O begærede sagen i byrådet.
  Fraværende:
  Daniel Prehn (A) - Poul Andersen (A) deltog i stedet for.
  Kaj V. Hansen (A) - Tomas Breddam (A) deltog i stedet for.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) - Henrik Stougaard (Ø) deltog i stedet for.