You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 24, 2017 - 08:30
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 180 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 180

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 24-08-2017, pkt. 180

  Godkendt.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 181 Forslag til Helhedsplan for Vindinge Nord (til høring)

  Forslag_til_Helhedsplan_for_Vindinge_Nord.pdf Svar_paa_spoergsmaal_fra_borgere_i_Vindinge_vedr._udviklingen_af_Vindinge_Nord.pdf

  Pkt. 181

  Forslag til Helhedsplan for Vindinge Nord (til høring)

  Sagsnr. 289712 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med udarbejdelse af plangrundlag for første etape af boligudbygningen i Vindinge Nord forelægger forvaltningen udkast til helhedsplan for hele Vindinge Nord.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte helhedsplan for Vindinge Nord, som skal danne grundlag for fremtidig udvikling i Vindinge Nord, sendes i offentlig høring sammen med forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for boliger i Vindinge Nord fra den 8. september til den 3. november 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Kommuneplan 2016 indgår Vindinge Nord som et potentielt byudviklingsområde, der skal sikre, at Vindinge til stadighed kan udvikle sig som en attraktiv bosætningsby. Vindinge Nord ligger strategisk godt med kort cykelafstand til Trekroner Station, og byudviklingsområdet grænser op til Roskildes Grønne Ring og en potentiel udvidelse af Hedeland nord om Vindinge.
  Økonomiudvalget har på møde den 3. maj 2017, punkt 175, godkendt at fremme udviklingen af Vindinge Nord med snarlig realisering af første etape. Der henvises til selvstændig sag på samme dagsordenen ”Forslag til lokalplan 665 for boliger ved Vindinge Nord og kommuneplantillæg 4”.
  For at sikre, at første etape indgår i en overordnet planlægning og fremtidig udvikling af området, har forvaltningen udarbejdet forslag til en helhedsplan for hele Vindinge Nord.
  I forbindelse med Plan- og Teknikudvalgets behandling af 11-punktsprogram for lokalplanen på møde den 4. maj 2017, punkt 99, bad udvalget om, at helhedsplanen blev forelagt som en selvstændig sag.
  Den forelagte helhedsplan for Vindinge Nord tager afsæt i områdets landskabelige potentialer. Helhedsplanen viser den maksimale udbredelse af Vindinges byudvikling mod nord. Byggefelter omkranses af sammenhængende, rekreative arealer, der med stier skal sikre, at Vindinge Nord og det omkringliggende landskab bindes sammen med den eksisterende by. Helhedsplanen er afstemt i forhold til det naturlige terræn, hvor de grønne kiler blandt andet indrettes til opstuvning og afledning af regnvand.
  Ud fra kommuneplanens generelle retningslinjer om, at byudvikling skal ske indefra og ud, er første etape placeret i tilknytning til eksisterende boliger langs Tingvej og boligområdet Stålmosen.
  Helhedsplanen skitserer en vejadgang til Vindinge Nord fra Tingvej, umiddelbart sydøst for T-krydset, hvor Tingvej, Lillevangsvej og Øde Hastrupvej mødes. Første etape vejbetjenes fra Tingvej – inde i byen, mellem nr. 32 og 34.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 160

  Udsættes.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Supplerede sagsfremstilling

  Et supplerende notat, der redegør for de spørgsmål, udvalget rejste på mødet den 17. august 2017, eftersendes til udvalget inden mødet.

  Plan- og Teknikudvalget. 24-08-2017, pkt. 181

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).

 • Pkt. 182 Forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for boliger i Vindinge Nord (til høring)

  Forslag_til_Kommuneplantillaeg_nr._4_for_boliger_i_Vindinge_Nord.pdf Hoeringsnotat_indledende_offentlig_hoering.pdf Forslag_til_lokalplanplan_665_for_boliger_i_Vindinge_Nord.pdf

  Pkt. 182

  Forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for boliger i Vindinge Nord (til høring)

  Sagsnr. 289712 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen forelægger forslag til lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2016, som skal muliggøre realisering af første etape af boligudbygning i Vindinge Nord.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen og kommuneplantillægget behandles i byrådet, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til lokalplan 665 for boliger i Vindinge Nord (første etape) og kommuneplantillæg 4 godkendes og sendes i offentlig høring i perioden den 8. september til den 3. november 2017, og
  2. der afholdes borgermøde den 2. oktober 2017 kl. 19 i Vindinge-hallen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 3. maj 2017, punkt 175, igangsættelse af indledende høring med henblik på ændring af Kommuneplan 2016 for at muliggøre boligudbygning i Vindinge Nord. Den 4. maj 2017 godkendte Plan- og Teknikudvalget, punkt 99, 11-punktsprogram for udarbejdelse af forslag til lokalplan for første etape i Vindinge Nord.
  På baggrund af udkast til helhedsplan, 11-punktsprogram og den indledende høring har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget skal sikre, at dele af perspektivområdet i Vindinge Nord kan udbygges med boliger. Lokalplanforslaget skal sikre, at første etape af Vindinge Nord kan udvikles til et attraktivt boligområde. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af ca. 50 almene boliger opført som rækkehuse samt ca. 22 enfamiliehuse – alt i op til to etagers højde. Bebyggelsen omkranses af grønne kiler, der udover træer og buske skal rumme rekreative stier og opholdsarealer samt integrerede løsninger til lokal afledning af regnvand.
  I høringsperioden blev der afholdt et velbesøgt borgermøde, hvor udkast til henholdsvis en bebyggelsesplan for første etape og en helhedsplan for Vindinge Nord blev præsenteret og drøftet. Der henvises til selvstændig sag på samme dagsordenen om helhedsplan for Vindinge Nord. I høringssvarene bemærkes bl.a, at trafikforholdene er kritiske, at udvikling bør starte i vest, at bygningshøjder bør begrænses, at de grønne kiler bør være bredere, at cykelstien bør flyttes, at nyttehaver fastholdes, og at der opføres etplanslejeboliger. Høringssvarene kan ses her. I planforslaget er cykelstien flyttet.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at planforslagenes indhold ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering.
  Parallelt med planprocessen vil der blive indgået en aftale med projektudvikler om vilkår for realisering af sti nord om eksisterende boliger langs Tingvej.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Byrådet vil få forelagt en separat sag ultimo 2017 om godkendelse af Skema A (grundkapitalsindskud) i forbindelse med realisering af de almene boliger.

  Plan- og Teknikudvalget. 17-08-2017, pkt. 161

  Udsættes.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Plan- og Teknikudvalget. 24-08-2017, pkt. 182

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V).