You are here

Referat

Dato: Mandag, November 27, 2017 - 17:30
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 253 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 253

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 27-11-2017, pkt. 253

  Godkendt.
  Fraværende
  Daniel Prehn (A)

 • Pkt. 254 Forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)

  Hoeringsnotat_forslag_til_lokalplan_668_og_kommuneplantillaeg_7_for_Jyllinge_Nordmark.pdf Tillaeg_7_til_Kommuneplan_2016.pdf

  Pkt. 254

  Forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 242772 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark sluttede den 12. november 2017. Der indkom samlet 14 høringssvar, heraf ét til kommuneplantillægget og resten til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2016 godkendes endeligt uden ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 6. september 2017, punkt 350, at sende forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark samt tilhørende miljørapport i offentlig høring.
  Høringen for kommuneplantillæg 7 og lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark sluttede den 12. november 2017, og der indkom samlet 14 høringssvar, hvoraf ét indeholder bemærkninger til kommuneplantillægget, øvrige vedrører lokalplan 668. Høringssvarene som er sammenfattet i høringsnotatet, kan ses her.
  Høringssvaret vedrørende kommuneplanændringen indeholder bemærkning om manglende hjemmel til udlæg til fælles friarealer inden for Jyllinge Nordmark. Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til at ændre tillægget.
  Tillægget er i sit indhold identisk med tillæg 7 til Kommuneplan 2013, som blev ophævet efter afgørelse fra Planklagenævnet i april 2017.
  Kommuneplantillægget er en forudsætning for godkendelse af lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark, som behandles af Plan- og Teknikudvalget på møde den 27. november 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 27-11-2017, pkt. 254

  Venstre stillede ændringsforslag om, at kommuneplantillægget og lokalplanen fokuseres på kyst- og klimasikring, og at stien med rekreativt formål derfor udtages af planerne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling anbefalet.
  Venstre og Dansk Folkeparti tager forbehold.

 • Pkt. 255 Forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)

  Hoeringsnotat_forslag_til_lokalplan_668_og_kommuneplantillaeg_7_for_Jyllinge_Nordmark.pdf Referat_af_borgermoede_den_23._oktober_2017.pdf Lokalplan_668_for_Jyllinge_Nordmark.pdf

  Pkt. 255

  Forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 242772 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den offentlige høring af forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark sluttede den 12. november 2017. Der indkom i alt 14 høringssvar under høringsperioden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark godkendes med forslag til ændringer herunder afsnit om sammenfattende redegørelse af miljøvurdering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på møde den 7. september 2017, punkt 185, at sende forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark i høring. Høringen omfattede også tilknyttet tillæg 7 til Kommuneplan 2016, miljøvurdering, Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Natura 2000 konsekvensvurdering. Ved borgermøde om lokalplan samt kystsikringsprojektet den 23. oktober 2017 var der ca. 200 deltagere, se vedlagt referat fra mødet.
  Høringen sluttede den 12. november 2017, og der indkom i alt 14 høringssvar, hvoraf ét er fra FORS, mens de øvrige er fra lokale beboere og grundejerforeninger. Høringssvarene, som er beskrevet og vurderet i høringsnotatet, kan ses her.
  På baggrund af høringen anbefaler forvaltningen, at lokalplanen i sin helhed vedtages som forelagt, herunder også for bestemmelser om kystsikring. Der foreslås en justering med udtagning af et mindre stiudlæg over privat ejendom.
  Forvaltningen foreslår, at udstykningsmulighed til seks rækkehuse på Olesvej 25 fastholdes trods indsigelser fra beboere på Olesvej. Forvaltningen kan ikke anbefale vejadgang fra Sommervej, som alternativt forslag, da de terrænmæssige forhold på stedet umuliggør realisering af et forsvarligt vejprojekt.
  På baggrund af de indkomne høringssvar og forslag til ændringer er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse, som er indarbejdet i lokalplanen.
  Godkendelse af lokalplanen forudsætter, at byrådet godkender kommuneplantillæg 7.
  Lokalplanen ligger til grund for realisering af kystsikringsanlæg, som forelægges for Klima- og Miljøudvalget på møde den 27. november 2017 og byrådet den 29. november 2017. Sagen skal endvidere ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen om VVM tilladelse til anlæg til sikring mod oversvømmelser. Det er en forudsætning for VVM tilladelsen, at det samlede plangrundlag vedtages endeligt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 27-11-2017, pkt. 255

  Venstre stillede ændringsforslag om, at kommuneplantillægget og lokalplanen fokuseres på kyst- og klimasikring, og at stien med rekreativt formål derfor udtages af planerne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O, imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling anbefalet.
  Venstre og Dansk Folkeparti tager forbehold.

 • Pkt. 256 VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark

  Forslag_til_VVM-tilladelse.pdf Opsamling_paa_partshoering_af_VVM-tilladelse.pdf

  Pkt. 256

  VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark

  Sagsnr. 270571 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet nyt udkast til ny VVM-tilladelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. Kommunen kan meddele VVM-tilladelsen, så snart lokalplan 668 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark er vedtaget endeligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til VVM-tilladelse godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Da Planklagenævnte havde ophævet lokalplan 612 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark, ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet ligeledes kommunens VVM-tilladelse til projekt for sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark, jf. orienteringssag på Plan- og Teknikudvalget den 17. august 2017, punkt 174.
  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til ny VVM-tilladelse, jf. bilag 1, som kan meddeles digelaget, så snart plangrundlag i form af den nye lokalplan 668 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark er vedtaget endeligt.
  Udkastet til ny VVM-tilladelse har været i partshøring hos alle medlemmer af digelaget i perioden fra den 13. oktober til den 6. november 2017. Forvaltningen modtog otte høringssvar, som fremgår af vedlagte bilag 2. Høringssvarene har givet anledning til nogle ændringer og præciseringer i udkastet, heraf væsentligst:
  Omtale af stier i området er fjernet fra VVM-tilladelsens projektbeskrivelse, da stier er et kommunalt anliggende, som ikke vedrører VVM-tilladelsen. Trace for østdiget er tilpasset ønske fra privat grundejer. Der er i projektbeskrivelsen henvist til digelagets vedtægter, som fastlægger, at der ikke må ske færdsel på digerne. Kort­bilag er tilrettet, så det fremgår tydeligt, at fjorddiget placeres i de private havers skel mod vest (og ikke længere inde i haverne). Herudover er forvaltningen blevet opmærksom på, at VVM-tilladelsen bør adresseres til såvel digelaget som kommunen, da kommunen er bygherre på vegne af digelaget, indtil digerne er etableret. Ingen af ændringerne har en karakter eller et omfang, så der er behov for en fornyet partshøring.
  Forvaltningen finder derimod ikke, at ønske om at fjorddiget alligevel føres uden om private haver bør imødekommes. Traceet, der berører de private haver mod fjorden, er valgt for at sikre, at diget har mindst mulig påvirkning af Natura 2000, og det er dét trace, der ligger til grund for en ny Natura 2000-konsekvensvurdering.
  Miljø- og Fødevareklagenævnet pointerede i afgørelsen om den første VVM-tilladelse, at kommunen er myndighed i forhold til habitatbekendtgørelsen. Forvaltningen har derfor suppleret VVM-tilladelsen med vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 27-11-2017, pkt. 256

  Anbefales.

 • Pkt. 257 Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark - dispensation fra åbeskyttelseslinjen

  Hvidbog_-_hoeringsbemaerkninger.pdf Hoeringssvar.pdf Forslag_til_dispensation_fra_aabeskyttelseslinjen.pdf Kort_der_viser_placering_af_Fjorddige_og_Floejdige.pdf Kortbilag_-_Oestdige_-_justeret_20._nov_2017.pdf

  Pkt. 257

  Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark - dispensation fra åbeskyttelseslinjen

  Sagsnr. 283082 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark kræver Roskilde Kommunes dispensation fra åbeskyttelseslinjen. Forslag til afgørelse har været i partshøring, og byrådet skal træffe afgørelse på baggrund af de modtagne høringsbemærkninger.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at:
  1. forvaltningens kommentarer i hvidbogen til høringsbemærkninger godkendes.
  2. byrådet meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 på nærmere vilkår, jf. bilag 3.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hovedparten af det samlede kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark, henholdsvis Fjorddiget, Fløjdiget og Østdiget skal ligge på arealer, der er omfattet af åbeskyttelseslinjen omkring Værebro Å, jf. naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1.
  Det er i naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 fastsat, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand 150 meter fra åer, der er registreret med beskyttelseslinje. Formålet med bestemmelsen er at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante og dyreliv. Den generelle afstand på 150 meter er dog i Jyllinge Nordmark reduceret ved Naturstyrelsens afgørelse af 11. maj 2015.
  Roskilde Kommune kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1 gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 16, stk. 1.
  Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om etablering af et teknisk anlæg som forringer områdets landskabelige værdier. Begrundet i hensyn til væsentlige samfundsmæssige interesser af både økonomisk og social art finder forvaltningen dog, at der er grundlag for at meddele dispensation fra åbeskyttelseslinjen til kystbeskyttelsesprojektet.
  Forslag til dispensationen har været i partshøring. Forvaltningens behandling og vurdering af høringsbemærkninger findes i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Plan- og Teknikudvalget. 27-11-2017, pkt. 257

  Anbefales.