You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 3, 2016 - 17:00
Sted: Kantinen på Roskilde Rådhus
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Følgende punkter rykkes til mødet den 26. april:
  - Budget 2017
  - Overlevering af idrætsskolers erfaringer til de øvrige folkeskoler

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-03-2016, pkt. 1

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Per Birkedal, Morten Fenger, Henrik Mielke.

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Jens orienterede kort om budget 2016. Poul Lindor Nielsen orienterede om, at der forventes at komme en sag på til Kultur- og Idrætsudvalget i april måned omkring en aftale med Roskilde Roklub og Roskilde Håndbold.
  Jens orienterede om, at Niels Østergaard er nyt medlem i rådet fra Roskilde BMX Klub.
  Thomas Ebert har valgt at udtræde af rådet. Jens takkede for det gode samarbejde. Forvaltningen arbejder på at finde et nyt medlem med elitemæssig baggrund.
  Jens orienterede om, at det ikke er muligt at starte profilskoler op i Roskilde i skoleår 2016/17. Hedegårdenes Skole og Baunehøjskolen er positive for et samarbejde fra 2017/18 og skolechefen er meget positiv. Forvaltningen vil igangsætte en proces for at afklare, hvilke skoler, der kan blive profilskoler i Roskilde Kommune og se på hvilket indhold profilskolerne skal have.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-03-2016, pkt. 2

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Per Birkedal, Morten Fenger, Henrik Mielke.

 • Pkt. 3 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Pkt. 3

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om status på Team Danmark projekt, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Der orienteres fra perioden ultimo september til nu, da punktet ikke blev gennemgået på sidste møde på grund af sygdom.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-03-2016, pkt. 3

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Per Birkedal, Morten Fenger.

 • Pkt. 4 Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Pkt. 4

  Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Klubben orienterer rådet mundtligt ud fra den skabelon, som blev godkendt på Elite- og Talentrådsmøde den 7. maj 2015.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:
  - Stilling
  - Skader
  - Kampe
  - Udfordringer
  - Nyt fra træningen
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere?
  - Overordnet betragtning

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-03-2016, pkt. 4

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Per Birkedal, Morten Fenger.

 • Pkt. 5 Procesplan for sportscollege

  procesplan_for_sportscollege.pdf notat_interview_prioriterede_idraetsgrene.pdf notat_spoergeskemaundersoegelse_idraetsforeninger_i_roskilde_kommune.pdf samlet_rapport_spoergeskemaundersoegelse_foreninger_i_roskilde_kommune.pdf rapport_-_spoergeskemaundersoegelse_foreninger_med_talenter_og_talentarbejde.pdf kort_over_sportscollege_paa_sjaelland_og_beskrivelse_heraf.pdf aktoerliste.pdf skema_oversigt_over_andre_sportscolleger.pdf

  Pkt. 5

  Procesplan for sportscollege

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet en procesplan, som led i at afdække muligheden for etablering af sportscollege i Roskilde Kommune, til drøftelse og anbefaling i rådet. Der ønskes at arbejde videre med prioriterede indsatsområder til godkendelse i rådet. Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse efterfølgende.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1) procesplan for sportscollege anbefales
  2) arbejdsgruppen arbejder videre med følgende områder i prioriteret rækkefølge:
  - Fysisk placering (herunder økonomi)
  - Helhedstilbuds for udøver og organisering af samme
  - Driftsøkonomi

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På rådsmøde den 24. september blev en arbejdsgruppe nedsat, bestående af Lisbeth Klarskov, Christian Glem og Peter Jakobsen, med det formål at undersøge mulighederne for at etablere et sportscollege i Roskilde Kommune.
  Indledningsvist blev der arbejdet med en behovsafdækning i form af interviewrunde med de prioriterede idrætsgrene samt spørgeskemaundersøgelse udsendt til 85 idrætsforeninger (32 besvarelser). Der er blevet indhentet viden om organisering, fysisk placering, aktiviteter og ressourcepersoner i elevens hverdag og økonomi fra velfungerende sportscolleger i Jylland og fra sportscolleger på Sjælland, som geografisk ligger tæt på Roskilde samt besøg til Slagelse, som er ved at etablere sportscollege.
  Med afsæt i ovenstående er der udarbejdet en procesplan for et sportscollege i Roskilde Kommune.
  Procesplanen beskriver formål og ambition for sportscollege i Roskilde.
  ”Roskilde Kommune har den ambition om at udvikle idrætsudøvere til eliteniveau. Sportscollege skal derfor være med til at skabe et miljø og nogle rammer, der sikrer at talenter både udvikler sig inden for deres sport, og samtidig har mulighed for at følge en kompetencegivende uddannelse.”..”Sportscollege skal styrke unge talentfulde udøvere individuelt, mentalt og fysisk i et trygt miljø.”
  Dernæst skitseres forskellige muligheder til fysisk placering og organisering samt hvilke aktiviteter og ressourcepersoner der kan være i elevens hverdag.
  Arbejdsgruppen og forvaltningen fremlægger resultatet af arbejdet mundtligt for rådet på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-03-2016, pkt. 5
  Anbefales.
  Der var følgende kommentarer til oplæg:
  Kvalitet er afgørende for tilbuddet. Det er vigtigt, at Roskilde Kommune finder sin egen Roskilde model, der fra start har høj kvalitet og signalerer, at der er styr på tingene, så forældrene trygt kan sende deres unge udøvere af sted.
  Ved renovering af eksisterende kollegium, kan det være en udfordring hvis der både skal være "almindelige" beboere sammen med eliteidrætsudøverne, på grund af to vidt forskellige kulturer.
  I forhold til helhedstilbud er det vigtigt, at nogle af aktiviteterne skal være obligatoriske for udøverne, f.eks. kostvejledning.
  Det er en relevant mulighed at starte et dagtilbud op, som kan etableres på kort sigt.
  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Per Birkedal, Morten Fenger.

 • Pkt. 6 Nedsættelse af arbejdsgruppe - forslag til budget 2017

  Pkt. 6

  Nedsættelse af arbejdsgruppe - forslag til budget 2017

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  En arbejdsgruppe nedsættes til at udarbejde rådets forslag til budget 2017 til godkendelse i Elite- og Talentrådet og til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget på junimødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at en arbejdsgruppe nedsættes til at udarbejde rådets forslag til budget 2017.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Jf. Elite- og Talentrådets vedtægter og forretningsorden skal arbejdsgruppen bestå af 3 medlemmer og en sekretær. Forvaltningen er sekretær.
  Arbejdsgruppen udarbejder forslag til budget 2017 til godkendelse i Elite- og Talentrådet den 26. april og til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget den 1. juni.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-03-2016, pkt. 6

  En arbejdsgruppe bestående af Lisbeth Klarskov, Jens Müller, Henrik Mielke blev nedsat.
  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Per Birkedal, Morten Fenger.

 • Pkt. 7 Evaluering af Team Danmark samarbejdsaftale 2013-16

  roskilde_2013-16_viserioner_smshskema.pdf klubevalueringer_fra_de_seks_prioriterede_idraetsgrene.pdf evalueringsnotat_fra_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 7

  Evaluering af Team Danmark samarbejdsaftale 2013-16

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af Team Danmark samarbejdsaftale for perioden 2013-16 forelægges rådet til orientering.

  Sagsfremstilling

  Som led i samarbejdsaftalen har Roskilde Kommune og Team Danmark forpligtet hinanden på en fælles evaluering af samarbejdsaftalen i det år, hvor samarbejdsaftalen udløber.
  Roskilde Kommune og Team Danmark evaluerer på den nuværende samarbejdsaftale for 2013-16 med afsæt i opstillede målsætninger for perioden.
  Følgende centrale områder evalueres:

  1. Talentmiljøer: Klubudvikling – organisationsudvikling, trænerudvikling, støttekoncept.
  2. Samarbejdsrelationer: Erhvervslivet, andre kommuner, branding.
  3. Uddannelse: 0.-10. klasse, erhvervsuddannelser, videregående uddannelser.
  4. Faciliteter.
  5. Nye indsatsområder.

  Hanne fra Team Danmark og Steen eliteidrætskonsulent i Roskilde Kommune fremlægger en mundtlig evaluering af samarbejdsperioden 2013-16 for rådet på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-03-2016, pkt. 7

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Per Birkedal, Morten Fenger.

 • Pkt. 8 Drøftelse af fokusområder for Team Danmark samarbejdsaftalen 2017-20

  roskilde_2017-20_visioner.pdf fokusomraader_team_danmark.pdf makro_til_samarbejdsaftale.pdf inspiration_fra_randers_kommune_-_servicemodel_for_ekspertbistand.pdf

  Pkt. 8

  Drøftelse af fokusområder for Team Danmark samarbejdsaftalen 2017-20

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Som en del af processen for en kommende samarbejdsaftale med Team Danmark 2017-20, skal der tages stilling til fokusområder for perioden. Med afsæt i råudkast til visioner for 2017-20 drøfter og konkretiserer rådet, hvilke målsætninger, der skal gælde for perioden. Et endeligt målsætningsskema godkendes af rådet på møde i april.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at målsætninger for Team Danmark samarbejdsaftale 2017-20 drøftes og konkretiseres i visionsskema 2017-20.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Team Danmarks fokuspunkter og udkast til samarbejdsaftale for 2017-20 ligger til grund for de målsætninger, der skal udarbejdes for den kommende samarbejdsperiode.
  Der er udarbejdet er råudkast for Roskilde Kommunes visioner for 2017-20, som er vedhæftet sagen. Steen, eliteidrætskonsulent i Roskilde Kommune, fremlægger visionsudkastet 2017-20 for rådet på mødet.
  Dernæst drøftes og konkretiseres målsætningerne ud fra følgende områder i plenum:

  1. Talentmiljøer: Klubudvikling – organisationsudvikling, trænerudvikling, støttekoncept.
  2. Samarbejdsrelationer: Erhvervslivet, andre kommuner, branding.
  3. Uddannelse: idrætsskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser.
  4. Faciliteter.
  5. Nye indsatsområder.
  6. Ekspertbistand.

  Videre proces
  Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark for 2017-20 forelægges Elite- og Talentrådet til anbefaling på møde den 26. april. Målsætningsskema indgår som en del af samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse på møde den 1. juni.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-03-2016, pkt. 8

  Målsætninger for Team Danmark samarbejdsaftale 2017-2020 blev drøftet og konkretiseret i visionsskemaet 2017-20. Visionsskemaet sendes ud med referatet til yderligere kommentering. Visionsskemaet indgår i punktet ny samarbejdsaftale 2017-20.

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Per Birkedal, Morten Fenger.

 • Pkt. 9 Eventuelt

  Pkt. 9

  Eventuelt

  Sagsnr. 263226 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-03-2016, pkt. 9

  Poul Lindor Nielsen orienterede om, at Kultur- og Idrætsudvalget havde haft en snak om den årlige idrætsfest og konceptet. Jens Müller supplerede, at han var åben overfor at offentliggørelsen af talentudviklingspuljen kunne foregå i et andet regi.

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Per Birkedal, Morten Fenger.

 • Pkt. 10 Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Pkt. 10

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 263226 Åbent punkt

  Faste dagsordenspunkter til Elite- og Talentrådsmøde den 26. april
  - Godkendelse af dagsorden
  - Meddelelser fra formand og andre
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status
  - Eventuelt
  - Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd
  - Godkendelse af referat
  Udover faste dagsordenpunkter er følgende med:
  - Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne
  - Sportscollege i Roskilde Kommune
  - Samarbejdsaftale med Team Danmark 2017-2020
  - Budget 2017
  - Overlevering af idrætsskolers erfaringer til de øvrige folkeskoler
  - Halvårsevaluering elitesportsaftaler (har været orienteringspunkt i Kultur- og Idrætsudvalget)

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-03-2016, pkt. 10

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Per Birkedal, Morten Fenger.