You are here

Referat

Dato: Torsdag, Juni 7, 2018 - 18:00
Sted: Roskilde Rådhus, HR kursuslokale
 • Pkt. 15 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 15

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 15
  Godkendt

  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 16 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 16

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 16

  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 17 Drøftelse af Elite- og Talentrådets arbejde

  Pkt. 17

  Drøftelse af Elite- og Talentrådets arbejde

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Vedtægterne for det nye Elite- og Talentråd trådte i kraft den 26. april 2017, og der lægges på denne baggrund op til en evaluering af strukturen for Elite- og Talentrådets arbejde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådets struktur og arbejdsform drøftes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet afholder 4 ordinære møder årligt, samt et fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget. Dertil nedsætter rådet løbende ad hoc arbejdsgrupper til forberedelse af sager til rådet. Ad hoc arbejdsgrupper har typisk været nedsat i forbindelse med rådets indgåelse af aftaler, udviklingsprojekter, uddeling af puljemidler, udarbejdelse af bonusordninger og kriterier til klubber både indenfor og udenfor rammerne af samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark.
  Sammenlignet med øvrige råd og udvalg i Roskilde Kommune er antallet af ad hoc arbejdsgrupper under Elite- og Talentrådet forholdsvist stort, hvilket erfaringsmæssigt har givet udfordringer i forhold til rekruttering af rådsmedlemmer til arbejdsgrupperne, og få afholdt arbejdsgruppemøderne. Derudover afføder strukturen omkring Elite- og Talentrådets arbejde, at der med 4 møder om året i rådet, kan gå 6-12 måneder fra ide til behandling i en arbejdsgruppe, politisk behandling i Elite- og Talentrådet og Kultur- og Idrætsudvalget, til endelig igangsættelse og implementering af nye udviklingstiltag.
  Elite- og Talentrådet har også en del faste sager som fylder dagsordnen, herunder evalueringer af rådets mange forskellige kontrakter, puljer og bonusordninger indenfor eliteidrætten og talentudviklingsarbejdet.
  Der lægges på denne baggrund op til en generel drøftelse af Elite- og Talentrådets arbejdsform for at vurdere, om det giver anledning til at ændre i arbejdsformen, herunder også brugen af arbejdsgrupper og mængden af sager. Der gøres opmærksom på, at en del af rådets arbejde er strukturelt bestemt af rådets vedtægter, der er vedtaget i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 17
  Forvaltningen udarbejder til næste møde et overblik over de løbende arbejdsgrupper, samt forslag til ændringer på frekvens og form på de mange evalueringssager.
  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 18 Udvælgelse af lokalt prioriterede sportsgrene 2018-2020

  Udvaelgelse_af_klubber_til_forloeb_vedroerende_lokalt_prioriterede_sportsgrene.pdf

  Pkt. 18

  Udvælgelse af lokalt prioriterede sportsgrene 2018-2020

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet skal udvælge ansøgere til indgåelse af forløb indenfor de lokalt prioriterede sportsgrene for perioden 2018-2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til klubber, der skal indgå i forløbet indenfor de lokalt prioriterede sportsgrene i perioden 2018-2020 anbefales, og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på mødet den 10. januar 2018 Elite- og Talentrådets forslag til kriterier og procesplan for lokalt prioriterede sportsgrene 2018 – 2020.
  I henhold til procesplan for arbejdet med de lokalt prioriterede sportsgrene har forvaltningen afholdt informationsmøde for interesserede klubber den 25.april 2018, hvor klubberne blev orienteret om de overordnede linjer for deltagelse i forløbet omkring lokalt prioriterede sportsgrene.
  Forvaltningen har modtaget 10 ansøgninger fra klubber, som ønsker at deltage i forløbet med lokalt prioriterede sportsgrene. Oversigt over ansøgere er vedlagt i bilaget.

  Kriterier for udvælgelse af klubber til prioriterede sportsgrene

  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 10. januar 2018 Elite- og Talentrådets kriterier for udvælgelse af klubber til de prioriterede sportsgrene. Kriterierne er følgende:

  • Ansøgere skal være medlem af Roskilde Idræts Union
  • Være under et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund
  • Være hjemmehørende i Roskilde kommune.

  Klubbernes ansøgning vurderes samlet ud fra følgende kriterier: Klubbens nuværende talentstrategi, nuværende trænerniveau, bidrag fra specialforbund, klubbens udviklingspotentiale frem mod 2020, nuværende sportslige niveau, klubbens størrelse og omsætning, økonomisk bidrag, og specialforbundets rangering i Team Danmark.

  En arbejdsgruppe, nedsat af Elite- og Talentrådet den 14. september 2017, foreslår på baggrund af ovenstående kriterier, at alle 10 ansøgere tilbydes at indgå i forløbet med lokalt prioriterede sportsgrene i perioden 2018-20. De udvalgte klubber fremlægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er afsat kr. 58.000 i hvert af årene 2017-2020 til talentudvikling af de lokalt prioriterede sportsgrene i budgettet for Team Danmark Elitekommune.Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 18

  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 18
  Elite- og Talentrådet ønsker at fremhæve, at selvom klubberne bliver tilbudt at deltage i dette forløb, så bliver klubberne ikke automatisk kvalificeret til at blive en lokalprioriteret sportsgren. Derudover ønsker rådet, at kommende klubber, der eventuelt bliver udvalgt til at være med i en ny Team Danmark aftale 2021 - 2014 som prioriteret eller lokalprioriteret sportsgren, bl.a. skal vurderes på deres samarbejde med andre klubber indenfor samme sportsgrene, og på deres fokus på at udvikle atalenter i Roskilde Kommune.

  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 19 Elite- og Talentrådets årsberetning 2017/18

  Elite_og_talentraadets_aarsberetning.pdf

  Pkt. 19

  Elite- og Talentrådets årsberetning 2017/18.

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Årsberetning 2017/18 forelægges Elite- og Talentrådet til godkendelse. Beretningen sendes efterfølgende til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsberetningen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Årsberetningen indeholder en beskrivelse af Roskilde Kommunes mange forskellige initiativer og projekter indenfor eliteidrætten og talentudviklingen, som bl.a. understøttes af Samarbejdsaftalen 2017 – 2020 mellem Team Danmark og Roskilde Kommune.
  Indeholdt i aftalen er blandet andet Talentudviklingspuljen, puljen til prioriterede sportsgrene, morgentræning for talentklasser på Himmelev Skole, morgentræning for ungdomsuddannelserne i kommunen samt talentudviklingsarbejdet indenfor 6 prioriterede sportsgrene i kommunen. I 2017 har Elite- og Talentrådet, i samarbejde med Vindermentalitet, påbegyndt et forløb med lokalt prioriterede sportsgrene.
  Udover de ovennævnte projekter indeholder årsberetningen også Roskilde Kommune´s elitesportsaftaler med udvalgte klubber i kommunen. Elite- og Talentrådet har i 2017 arbejdet med at kvalificere aftalegrundlaget for Roskilde Kommunes nye elitesportsaftaler, og som der har været stor interesse for at søge fra kommunes mange klubber. Roskilde Kommunes byråd har i 2018 indgået hele 4 nye elitesportsaftaler med FC Roskilde, Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2020.
  Årsberetningen indeholder også beretninger fra klubber og samarbejdspartnere, som understøtter klubbernes daglige talentarbejde, herunder bl.a. arbejdet med de unge talenter, med kurser i sportsernæring, strukturering og handleplaner for træning m.m. I årsberetningen indgår også evaluering af talentklasserne på Himmelev skole, samt beskrivelse af de unge idrætsudøvers og trænernes oplevelser og erfaringer med træningen. Endelig indeholder årsberetningen en oversigt over klubbernes eksponering på Team Danmarks hjemmeside og på de forskellige sociale medier.
  Årsberetning er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 19
  Årsberetningen 2017/18 blev godkendt med enkelte rettelser.
  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 20 Halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne

  Status_paa_Roskilde_Bordtennis_forpligtigelser_i_henhold_til_Elitesportsaftale.pdf Status_paa_FC_Roskilde_forpligtigelser_i_henhold_til_Elitesportsaftale.pdf

  Pkt. 20

  Halvårlig evaluering af elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis og FC Roskilde for perioden juli 2015 til juni 2018. Som en del af aftalen gennemføres der halvårlige evalueringer af elitesportsaftalerne, som forelægges Elite- og Talentrådet til godkendelse og Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har afholdt halvårligt evalueringsmøde med FC Roskilde og med Roskilde Bordtennis, hvor forpligtelserne i elitesportsaftalerne mellem Roskilde Kommune og klubberne er blevet gennemgået. Evalueringen er den sidste i indeværende aftaleperiode, som løber fra 1.juli 2015 til sommer 30.juni 2018, mellem Roskilde Kommune og de to klubber.

  I aftalerne har der været fokus på, at klubberne skal leve op til en række forpligtelser, specielt i forhold til skolesamarbejde og pressearbejde.

  Årsregnskab

  Begge klubber har fremsendt deres seneste regnskab. I forhold til de forpligtelser der er for FC Roskilde og Roskilde Bordtennis giver det ikke anledning til bemærkninger. Der gøres opmærksom på, er regnskabet ikke formelt godkendt på de to klubbers generalforsamling, da disse ikke er afholdt endnu.

  Skolesamarbejdet

  FC Roskilde og Roskilde bordtennis har sammen iværksat et ’roadshow’, hvor de i fællesskab tager ud til de skoler, som har ønsket besøg fra de to klubber. Det har fungeret godt og alle skoler i Roskilde kommune er blevet tilbudt dette.

  Pressearbejde

  Antallet af artikler i danske medier skrevet om de to klubber er steget markant i perioden. Fra start af aftale til i dag er FC Roskilde vækstet med over 50 % og Roskilde Bordtennis med 10 %.

  Antallet af ”likes” på de to klubbers facebookside er fra 2015 frem til i dag steget med 69% for FC Roskilde og 55% for Roskilde Bordtennis.

  Oversigt over klubbernes forpligtigelser og status over klubbernes opfyldelse af forpligtigelserne er vedlagt i bilag. Forvaltningen vurderer, at klubberne har levet op til deres forpligtigelser i henhold til Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Roskilde Bordtennis og FC Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 20
  Godkendt
  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 21 Kriterier for bonus i elitesportsaftaler 2018/19

  Pkt. 21

  Kriterier for bonus i elitesportsaftaler 2018/19

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet har nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning i Roskilde Kommunes elitesportsaftaler for sæsonen 2018/19.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kriterier for frigivelse af bonus vedrørende elitesportsaftaler sæson 2018/19 anbefales og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  På Elite- og Talentrådsmødet den 8. februar 2018 blev en arbejdsgruppe nedsat til at udarbejde et forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning sæson 2018/19 til de to klubber FC Roskilde og Roskilde Bordtennis, som har mulighed for bonus i deres respektive elitesportsaftaler. Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub har ikke mulighed for bonus i deres elitesportsaftale.
  De nuværende elitesportsaftaler løber fra 1.juli 2018 til 30.juni 2021.
  Arbejdsgruppen indstiller, at der vil være to kriterier som FC Roskilde og Roskilde Bordtennis skal leve op til. Arbejdsgruppen har valgt kriterier, der stiller krav til et højt sportsligt niveau, men samtidig anses for realistiske at opnå for begge klubber.

  FC Roskilde
  2018/19 Kriterier
  50.000 kr. Placering som mindst nummer 6 i 1.division.
  25.000 kr. At der mindst er 2 spillere under 22 år, som har været i truppen til en kamp i 1.division.
  Roskilde Bordtennis
  2018/19 Kriterier
  50.000 kr. Vinder DM i sæsonen 2018/19
  25.000 kr. At holdet enten kvalificerer sig til Champions League eller går videre fra Gruppespillet i Europa League

  Kriterier for bonusudbetaling gælder i sæsonen 2018/2019. Bonus udbetales én gang årligt inden næste sæsonstart. Evaluering af kriterier, samt forslag til nye kriterier fremlægges til politisk behandling i Elite- og Talentrådet og Kultur- og Idrætsudvalget i 2019 efter sæsonafslutning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er afsat 150.000 kr. til udbetaling af bonus i elitesportsaftalerne. Bonus, der ikke bliver udbetalt, bliver overført til Talentudviklingspuljen.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 21
  Godkendt. Rådet besluttede, at forvaltningen fremadrettet skal udarbejde kriterier til godkendelse i Elite- og Talentrådet.

  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 22 Evaluering af Talentudviklingspuljen

  Oversigt_over_modtagere_af_tilskud_fra_Talentudviklingspuljen_201718.pdf

  Pkt. 22

  Evaluering af Talentudviklingspuljen

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af talentudviklingspuljen 2017/18 forelægges Elite- og Talentrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Talentudviklingspuljen i sæson 2017/18 udgjorde 400.000 kr. samt 75.000 kr. fra ikke udbetalte bonusmidler fra elitesportsaftaler.
  Midlerne blev fordelt på 12 klubber i sæsonen 2017/18. Der er i alt modtaget 33 ansøgninger fra 13 klubber, heraf fik 31 atleter/hold støtte, hvilket betyder, at 94 % af ansøgningerne blev imødekommet. Der blev i alt søgt for 1.019.500 kr. i 2017.

  Oversigt over modtagere af tilskud fra Talentudviklingspuljen i 2017/18 er vedlagt som bilag.

  Klubber, som har modtaget tilskud fra Talentudviklingspuljen, skal udarbejde en skriftlig evaluering samt formidle mindst 4 historier og billeder til projektets facebookside. Alle klubber har afleveret evalueringen, og de fleste klubber formidlet historier, som er blevet publiceret på Team Danmark projektets facebookside.

  Udøverne har på skift haft projektets instagramprofil Talent4000 en uge af gangen hen over sæsonen.

  Endelig har udøverne deltaget på et ernæringskursus, som er arrangeret i samarbejde med Team Danmark samt deltaget på tre workshops arrangeret af Olympisk Klub (MasterClass).

  Forvaltningen har udtaget to klubber ved lodtrækning til stikprøve, og efterprøvet klubbernes dokumentation for anvendelse af puljemidler, som de har modtaget. Forvaltningen har ikke haft noget at bemærke i forhold til klubbernes dokumentation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er afsat 475.000 kr. i budgettet.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 22
  Godkendt

  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 23 Roskilde model for træning af talenter på ungdomsuddannelserne

  Pkt. 23

  Roskilde model for træning af talenter på ungdomsuddannelserne

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet skal udarbejde forslag til modeller for træning af talenter, der går på en ungdomsuddannelse i Roskilde Kommune. Forslag til modeller forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget efter endt behandling i Elite- og Talentrådet.

  Indstilling

  Det indstilles, at forvaltningen udarbejder forslag, der fremlægges for Elite- og Talentrådet.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 6 i Samarbejdsaftalen 2017-20 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark skal Roskilde Kommune arbejde for at skabe fleksible muligheder for de studerende på de lokale ungdomsuddannelser, i forhold til ugentlige træninger indenfor normal skoletid, fællestræning for talenter i de prioriterede sportsgrene, koordination af skemalægning og ekstraundervisning.
  En vigtig målsætning for Roskilde Kommune og Elite- og Talentrådet er at etablere en ’Roskilde model’, som vil være en samarbejdsmodel mellem ungdomsuddannelserne og Roskilde Kommune som en elitekommune og en uddannelsesby.
  I dag er der samarbejde med Roskilde Katedralskole, Himmelev Gymnasium, Roskilde Gymnasium, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde 10. Klassecenter og Roskilde Handelsskole.
  Morgentræning tilbydes i dag for de prioriterede sportsgrene i håndbold og fodbold.
  En ’Roskilde model’ skal beskrive tilbud og retningslinjer for bl.a. samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne, klubber og kommune i forhold til ugentlige træninger og undervisning, samt afgrænsning af målgruppen.
  Forvaltningen udarbejder modeller inklusiv økonomisk overslag, som Elite- og Talentrådet kan drøfte på et kommende møde.
  I afdækningen af modeller forventes forvaltningen at inddrage interessenter fra

  • Ungdomsuddannelserne i Roskilde Kommune.
  • Prioriterede – og lokalt prioriterede sportsgrene.
  • Elever der har Team Danmark godkendelse, men ikke har tilhørsforhold til enten prioriterede eller lokalt prioriterede sportsgrene.
  • Team Danmark.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 23
  Godkendt

  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 24 Nedsættelse af arbejdsgruppe til Talentudviklingspuljen 2018/19

  Pkt. 24

  Nedsættelse af arbejdsgruppe til Talentudviklingspuljen 2018/19

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet skal nedsætte en arbejdsgruppe til at behandle ansøgninger til Talentudviklingspuljen 2018/19 samt udarbejde forslag til fordeling af puljen til godkendelse i Elite- og Talentrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at en arbejdsgruppe nedsættes til at behandle ansøgninger og udarbejde et forslag til fordeling af puljen til godkendelse i Elite- og Talentrådet.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet godkendte den 8. februar 2018 retningslinjer for tildeling af støtte fra Talentudviklingspuljen og efterfølgende af Kultur- og Idrætsudvalget den 11. april 2018.
  Der skal på denne baggrund nedsættes en arbejdsgruppe til behandling af ansøgningerne og forslag til fordeling. Møder med ansøgere vil blive afholdt den 20.august og 21.august 2018 i tidsrummet kl.16-22.
  Der udarbejdes forslag til fordeling af talentudviklingspuljen til godkendelse i Elite- og Talentrådet på møde den 13. september 2018.
  Arbejdsgruppen udarbejder forslag til fordeling af Talentudviklingspuljen med udgangspunkt i de godkendte retningslinjer, som gælder frem til 2020, og som indeholder følgende principper:
  Idrætsgren rangering:
  1. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er IOC godkendt og på OL programmet
  2. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er IOC godkendte
  3. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er DIF godkendte
  Atletens/atleternes niveau:
  1. prioritet: Ansøgere har internationalt niveau
  2. prioritet: Ansøgere i Top 10 i Danmark
  3. prioritet: Ansøgere i Top 10-25 i Danmark
  Støtte fra Team Danmark:
  1. prioritet: Verdensklasseforbund
  2. prioritet: Eliteforbund
  Talentudviklingspuljen kan søges til både individuelle sportstalenter og hold, som er en forening hjemmehørende i Roskilde Kommune. Det er klubbens bestyrelse, som kan søge puljen.Læs mere om kriterier for at søge talentudviklingspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er afsat 400.000 kr. til talentudviklingspuljen. Dertil indgår en eventuelt ikke udbetalt bonus til elitesportsaftalerne i budgettet til Talentudviklingspuljen.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 24
  Rådet besluttede, at der ikke nedsættes en arbejdsgruppe, og at forvaltningen selv afholder møderne og kommer med en indstilling om fordeling af midler til Elite- og Talentrådet.

  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 25 Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Pkt. 25

  Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  FC Roskilde og Roskilde Bordtennis orienterer rådet mundtligt ud fra den skabelon, som blev godkendt på Elite- og Talentrådets møde den 7. maj 2015.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bordtennis og FC Roskilde har elitesportsaftaler med Roskilde Kommune i perioden juli 2015 til og med juni 2018. Status på elitesportsaftalerne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget hvert halve år (i 1. og 3. kvartal). Hvert 3. måned giver de 2 klubber en mundtlig orientering i Elite- og Talentrådet om status på klubbernes arbejde med elitesportsaftalerne.
  Idrætsklubberne bliver årligt støttet med et beløb og modtager derudover en årlig bonus, hvis de lever op til de fastsatte mål for sæsonen. Til gengæld skal de to klubber opfylde en række forpligtigelser, som er indeholdt i klubbernes elitesportsaftale med Roskilde Kommune og Team Danmark.
  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:

  • Stilling.
  • Skader.
  • Kampe.
  • Udfordringer.
  • Nyt fra træningen.
  • Hvordan går det med at integrere unge spillere?
  • Overordnet betragtning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 25
  Roskilde Bordtennis blev kåret til årets klub i forbundet.
  Formanden orienterede om, at der fremadrettet vil komme et forslag til en model for, hvilke klubber der skal orientere på hvilke Elite- og Talentrådsmøder.
  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 26 Orientering om årlig evaluering af samarbejdsaftalen med Team Danmark

  Roskilde_Kommunes_visioner_for_samarbejdet_med_Team_Danmark_2017-2020.pdf

  Pkt. 26

  Orientering om årlig evaluering af samarbejdsaftalen med Team Danmark

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen og Team Danmark orienterer mundtligt om handleplanen for 2017-2020 i henhold til § 11 i Samarbejdsaftalen 2017-2020 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune og Team Danmark holder møde i det første kvartal hvert år, med det formål at drøfte om samarbejdet lever op til de gensidige forventninger. Parterne har afholdt møde den 22.marts 2018 med fælles drøftelse af indsatser.
  Punkterne blev gennemgået, og forvaltningen gav en status på indsatser i Roskilde Kommunes visioner for samarbejdsperioden, som indeholder konkrete målsætninger og handleplaner for Roskilde Kommune på områder, der er indeholdt i samarbejdsaftalen. De forskellige indsatser i Roskilde Visioner omhandler områder som klubudvikling og trænerudvikling af de 6 prioriterede sportsgrene, uddannelsesområdet fra talentklasser til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, samarbejdsrelationer med blandt andet erhvervsliv og erfa-netværk med andre kommuner, ekspertbistand og nye indsatsområder.
  Oversigt over Roskilde Kommunes visioner inklusiv evaluering for Samarbejdsaftalen 2017-2020 er vedlagt som bilag.
  Gennemgang af indsatser og afstemning af forventninger var positiv, idet begge parter finder samarbejdet tilfredsstillende.
  Team Danmark og forvaltningen har haft et opfølgende møde omkring mulige udviklingsprojekter, som vil have afsæt i det arbejde, som Vindermentalitet har igangsat i forhold til de 6 prioriterede klubber.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018
  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 26

  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 27 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status

  Oversigt_over_likes_reach_infomedia_prioriterede_sportsgrene.pdf

  Pkt. 27

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer om følgende punkter:

  Talentklassen på Himmelev skole: Forvaltningen er i proces med optagelse af elever til de nye 8. og 9. Talentklasser, som starter i skoleåret 2018/19.

  Evaluering af talentklasserne: Forvaltningen har udarbejdet den årlige evaluering af talentklasserne. I evalueringen afdækkes skoleforhold samt morgentræningsdelen, og der er en besvarelse fra både elever og forældre. Forvaltningen gennemgår sammen med Himmelev Skole besvarelserne. Samlet set er det en positiv evaluering, som det har været alle år.

  Streaming: Sammen med de 6 klubber, der er med i Team Danmark aftalen, har der været afholdt et kursus i streaming, som blev varetaget af firmaet NowTek, som bl.a. står for volleyTV.

  Instagram: Kører planmæssigt og går på skift mellem de udøvere, der har modtaget støtte fra Talentudviklingspuljen. Profilen nærmer sig 600 følgere, hvor udøverne, som har profilen, giver et indblik i deres hverdag over en uge.

  Facebook: Klubbernes forskellige sider på Facebook viser en samlet stigning i ”likes”, idet der er registreret 559 flere ”likes” i 2018 i forhold til 2017. Facebook har ændret i deres algoritme, der har givet klubberne et fald i ”reach”. Reach er udtryk for, hvor mange personer der på ugebasis ser et opslag

  Infomedia: Samler al statistik om dansk presse, viser at der i alt har været 1481 antal artikler om de 6 klubber, der er med i projektet. FC Roskilde tegner sig for 72 % af alle artikler.

  I bilaget kan ses en oversigt over klubbernes ”likes”, ”reach” samt antal artikler på infomedia.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 27

  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 28 Orientering om Olympisk dag

  Pkt. 28

  Orientering om Olympisk dage

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Den 22. – 23. juni 2018 afvikles de Olympiske dage i Roskilde kommune. Eventen afholdes af Olympisk Klub Danmark i samarbejde med Roskilde Kommune, foreninger og skoler i kommunen.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  På Elite- og Talentrådsmødet den 14. september 2017 holdt Olympisk Klub et oplæg om afholdelse af Olympiske dage i Roskilde Kommune. Olympisk Klub er en forening med ca. 240 medlemmer, som alle har modtaget OL-medaljer, eller har været eller er aktive repræsentanter for Danmark ved de Olympiske Lege. Foreningen har til huse i Idrættens Hus i Brøndby, og afholder årligt Olympiske dage i samarbejde med en værtskommune. I 2018 afholdes Olympiske dage i Roskilde Kommune.

  Forvaltningen har bistået Olympisk Klub med dialogen til forskellige myndigheder om sikkerhedskrav og beredskab m.m. forbindelse med afholdelsen af OL-eventen. Derudover har forvaltningen formidlet kontakt mellem Olympisk dage, skoler og klubber i kommunen. Af de prioriterede sportsgrene er Roskilde Håndbold, Roskilde Bordtennis og Roskilde Roklub involveret i dele af de Olympiske dage, også den skolemæssige del hvor 7 skoler fra kommunen deltager med 371 elever fra 6. klasse.

  Afholdelsen af Olympiske dage er budgetteret til 180.000 kr., heraf har Kultur- og Idrætsudvalget på møde den 9. maj 2018 bevilliget 100.000 kr. til eventen. Resterende 80.000 kr. finansieres af Olympisk Klub og eventuelle sponsorer.

  Program for Olympiske dage

  Den 23. juni 2018 er International Olympisk dag, og som Olympisk Klub i samarbejde med Roskilde Kommune markerer med følgende OL-program:

  Dato Aktivitet
  22. juni 2018, kl. 9.30 - 12.30 Der afholdes en Olympisk dag for udvalgte skoler i Roskilde Kongrescenter. Her vil der blive mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige olympiske sportsgrene.
  23. juni 2018, kl. 11.00 - 16.00 Der afholdes Olympisk dag på Roskilde Havn for alle interesserede med de samme aktører, og sportsgrene fra dagen før.
  23. juni 2018, aften Der afholdes et Olympisk fakkelløb, hvor foreninger fra Roskilde Kommune har mulighed for at deltage. Fakkelløbet slutter ved Sankt Hans bålet i Byparken, hvor bålet bliver tændt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 28

  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 29 Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Pkt. 29

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Oversigt over faste dagsordenspunkter samt opridsning af nye punkter, som skal til behandling i Elite- og Talentrådet på næste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at punkter til næste møde i Elite- og Talentrådet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet gives en orientering om faste dagsordenspunkter til rådets møde den 13. september 2018 samt eventuelle nye dagsordenspunkter.
  Faste dagsordenspunkter:
  - Godkendelse af dagsorden.
  - Meddelelser fra formand og andre.
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status.
  - Eventuelt.
  - Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd.
  - Godkendelse af referat.
  Udover faste dagsordenspunkter er følgende med:
  - Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne 2018-2021
  - Godkendelse af støtte fra Talentudviklingspuljen 2018/19
  - Tema om samarbejde mellem erhvervslivet og sportsverdenen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 29
  Godkendt med supplering af nyt punkt vedrørende drøftelse af Elite- og Talentrådets arbejdsform.

  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 30 Eventuelt

  Pkt. 30

  Eventuelt

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 30

  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 31 Godkendelse af referat

  Pkt. 31

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Referat læses op som sidste punkt på dagsordenen til godkendelse, jf. vedtægter § 5 stk. 3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 07-06-2018, pkt. 31
  Godkendt
  Fraværende:
  Afbud til og med punkt 25: Jens Børsting, Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen.
  Afbud fra punkt 26: Henrik Mielke, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Kasper Overgaard Bæk, Leif Ebbe Jensen