You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 8, 2018 - 18:00
Sted: Roskilde Rådhus, HR kursuslokale
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300206 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-02-2018, pkt. 1

  Godkendt

  Fraværende: Jens Børsting, Morten Fenger, Allan Bentsen, Marie Louise Munter, Leif Ebbe Jensen, Henning Hansen. Christian Juel Glem - i stedet deltog suppleant Bo Tue Knudsen.

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 300206 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-02-2018, pkt. 2

  Fraværende: Jens Børsting, Morten Fenger, Allan Bentsen, Marie Louise Munter, Leif Ebbe Jensen, Henning Hansen. Christian Juel Glem - i stedet deltog suppleant Bo Tue Knudsen.

 • Pkt. 3 Forslag til årsplan for Elite- og Talentrådet 2018

  Forslag_til_aarsplan_for_Elite-_og_Talentraadet_2018.pdf

  Pkt. 3

  Forslag til årsplan for Elite- og Talentrådet 2018/2019

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet drøfter forslag til årsplan (fra sommer til sommer) til udmøntning af Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget, særligt kriterier for fordeling af 500.000 kr. puljen og Talentudviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til årsplan for 2018/19 anbefales og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægter for Elite- og Talentrådet skal rådet udmønte Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark ved at fremlægge en årsplan (sommer til sommer) til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse. Årsplanen skal indeholde forventede indsatser for det kommende år, herunder kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene (500.000 kr. puljen) og for Talentudviklingspuljen.

  Årsplan 2018/19 fremlægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget den 11. april 2018, indeholdende, bl.a.:
  - Kriterier for ansøgninger til Talentudviklingspuljen 2018 - 2020.
  - Kriterier til uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene i 2018 - 2020.
  - Nye elitesportsaftaler 2018 – 2021.
  - Indsatser for udmøntning af samarbejdsaftalen 2017 - 2020 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark samt øvrige indsatser initieret af Roskilde Kommune, herunder særligt næste fase i forhold til de lokalt prioriterede sportsgrene.
  Beskrivelse af ovenstående kriterier for de forskellige aftaler samt indsatser for samarbejdsaftalen fremgår af vedlagte bilag.
  Mål og indsatser evalueres i Elite- og Talentrådets årsberetning og fremgår derfor ikke af årsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-02-2018, pkt. 3

  Anbefales.

  Fraværende: Jens Børsting, Morten Fenger, Allan Bentsen, Marie Louise Munter, Leif Ebbe Jensen, Henning Hansen. Christian Juel Glem - i stedet deltog suppleant Bo Tue Knudsen.

 • Pkt. 4 Nye elitesportsaftaler 2018-2021

  Ansoegninger_til_nye_Elitesportsaftaler_2018.pdf Ansoegning_del_1-3.pdf Ansoegning_del_4.pdf Ansoegning_del_5-8.pdf Ansoegning_del_9-12.pdf

  Pkt. 4

  Forslag til nye elitesportsaftaler 2018-2021

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget har den 10. januar 2018 godkendt bedømmelseskriterier for nye elitesportsaftaler for perioden 2018 – 2021. En arbejdsgruppe, nedsat af Elite- og Talentrådet, har behandlet indkomne ansøgninger og fremlægger forslag til, hvilke klubber der skal indgå i Roskilde Kommunes kommende elitesportsaftaler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Forslag til at indgå nye elitesportsaftaler med FC Roskilde, Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub anbefales og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
  2. Forvaltningen bemyndiges til at udarbejde elitesportsaftaler med udgangspunkt i den enkelte ansøgning og de politisk vedtagne bedømmelseskriterier.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget 12 ansøgninger fra klubber, der ønsker at indgå en elitesportsaftale med Roskilde Kommune. En arbejdsgruppe, udpeget af Elite- og Talentrådet den 14. september 2017, har gennemgået ansøgningerne og fremlægger forslag til, hvilke klubber der bør indgå i Roskilde Kommunes kommende elitesportsaftaler.
  Udvælgelsen af klubberne er sket indenfor rammerne af Kultur- og Idrætsudvalgets godkendte kriterier for elitesportsaftaler, hvor ansøgerne er vurderet efter følgende 4 bedømmelseskriterier: ”Sportslige niveau”, ”Talentudvikling”, ”Folkelig opbakning gennem elitesportsoplevelser og branding af Roskilde Kommune”, samt ”Eksponering”.
  Arbejdsgruppen anbefaler, at der indgås elitesportsaftaler med 4 klubber i perioden den 1. juli 2018 til den 30. juni 2021, i stedet for tidligere 2 klubber; FC Roskilde og Roskilde Bordtennis. Det drejer sig om følgende klubber, med følgende fordeling af midlerne:
  - FC Roskilde - 600.000kr, hvoraf 100.000 kr. er øremærket til Topcenter Roskilde i samarbejde med KFUM.
  - Roskilde Bordtennis - 600.000 kr.
  - Roskilde Håndbold - 300.000 kr., øremærket kvindernes 1. divisionshold.
  - Roskilde Roklub - 150.000 kr.
  Derudover anbefaler arbejdsgruppen, at FC Roskilde og Roskilde Bordtennis, får mulighed for at opnå en bonus på 75.000 kr. hver.
  Elite- og Talentrådet ønsker fortsat, at midlerne på 300.000 kr. fra partnerskabsaftalerne med Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub (som udløber i 2018) videreføres i budget 2019 og indgår som en del af den økonomiske ramme for elitesportsaftalerne. Såfremt dette imødekommes i budget 2019, så foreslår arbejdsgruppen, at midler fordeles forholdsmæssigt ud fra ovenstående fordeling.

  Arbejdsgruppen vurderer, at de udvalgte klubber adskiller sig positivt fra de øvrige ansøgere på alle 4 bedømmelseskriterier. Ansøgninger, samt arbejdsgruppens kommentarer til de enkelte ansøgninger og uddybet anbefaling fremgår af vedlagte bilag.
  Elite- og Talentrådets indstilling til nye elitesportsaftaler forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget den 14. marts 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018. Der er en årlig kommunal budgetramme på 1,8 mio. kr. Heraf er der årligt afsat 1,6 mio. kr. til elitesportsaftaler, svarende til 1.739.130 kr. i årligt tilskud som følge af særlige momstilskudsregler. Derudover er der en maksimal ramme på 200.000 kr. i samlede bonusudbetalinger. Af de 200.000 kr. forslås 50.000 kr. afsat som direkte tilskud til Roskilde håndbold, så de opnår en samlet støtte på 300.000 kr. (ex. tilskudsmomsen).

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-02-2018, pkt. 4

  Anbefales med den ændring, at de 300.000 kr. til Roskilde Håndbold ikke kun er øremærket kvindernes 1. divisionshold, men også til herrernes 2. divisionshold, som beskrevet i ansøgningen.

  Elite- og Talentrådet ønsker fortsat, at midlerne på 300.000 kr. fra partnerskabsaftalerne med Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub (som udløber i 2018) videreføres i budget 2019 og indgår som en del af den økonomiske ramme for elitesportsaftalerne. Elite- og Talentrådet besluttede at drøfte en fordeling af eventuelle midler på det næste møde.
  Fraværende: Allan Bentsen, Marie Louise Munter, Leif Ebbe Jensen, Henning Hansen. Christian Juel Glem - i stedet deltog suppleant Bo Tue Knudsen.

 • Pkt. 5 Arbejdsgruppe til kriterier for bonus i nye elitesportsaftaler

  Pkt. 5

  Arbejdsgruppe til kriterier for bonus i nye elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet skal nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning til de klubber, der har indgået elitesportsaftale for sæsonen 2018/19. Kriterierne forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget i august 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at en arbejdsgruppe nedsættes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen, der skal nedsættes, skal fremsætte forslag til kriterier for frigivelse af bonus i forbindelse med de elitesportsaftaler, som forventes godkendt på mødet den 14. marts 2018 i Kultur- og Idrætsudvalget.
  I dagsordenspunktet ”Forslag til nye elitesportsaftaler 2018-2021” anbefaler arbejdsgruppen, at der til elitesportsaftalerne med FC Roskilde og Roskilde Bordtennis skal indgå en bonusordning, hvor de to klubber hver kan få en bonus på 75.000 kr. under forudsætning af, at hver klub opfylder de politisk besluttede kriterier.

  På næstkommende møde i Elite- og Talentrådet vil arbejdsgruppen fremkomme med deres anbefalinger til Elite- og Talentrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-02-2018, pkt. 5

  Godkendt.
  Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Henrik Mielke, Jørgen Aufeldt og Marie Louise Munter.

  Fraværende: Allan Bentsen, Evan Lynnerup, Marie Louise Munter, Leif Ebbe Jensen, Henning Hansen. Christian Juel Glem - i stedet deltog suppleant Bo Tue Knudsen.

 • Pkt. 6 Talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene - 500.000 kr. puljen

  Oversigt_over_klubbernes_talentstrategimaal_-_Talentudviklingspuljen.pdf

  Pkt. 6

  Talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene - 500.000 kr. puljen

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget godkender de nye kriterier for fordeling af puljemidler til de prioriterede sportsgrene i årsplan 2018/2019, skal de 6 klubber indenfor de prioriterede sportsgrene bedømmes på 3 individuelle talentstrategimål. Målene fremlægges til godkendelse i Elite- og Talentrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet godkendte på mødet den 30.november 2017 ”Kriterier for uddeling af puljemidler til prioriterede sportsgrene”, jf. dagsordenspunkt 55. Kriterierne fremlægges til godkendelse hos Kultur- og Idrætsudvalget den 11. april 2018, som en del af Elite- og Talentrådets årsplan 2018/19.
  Forvaltningen har orienteret de 6 klubber om uddelingskriterierne med forbehold for den endelige godkendelse hos Kultur- og Idrætsudvalget. Klubberne er orienteret, så de har mulighed for rettidigt at planlægge deres arbejde med udmøntningen af udvalgte talentstrategimål. Klubberne har været i dialog med forvaltningen vedrørende forslag til 3 individuelle talentstrategimål for 2018. Opfyldelsen af hvert mål udløser 1/18 af 250.000 kr. (3 mål x 13.888 kr. x 6 klubber).
  Elite- og Talentrådet bedes vurdere de 6 klubbers fremlagte talentstrategimål. Se bilag med beskrivelse af de 6 klubbers talentstrategimål
  Forvaltningen foretager en årlig evaluering af målene. Denne evaluering vil blive præsenteret for Elite- og Talentrådet på årets sidste møde. Herefter skal Elite- og Talentrådet godkende hvilke mål, der er opfyldt og udløser midler fra puljen for de prioriterede sportsgrene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018, da der årligt er afsat 500.000 kr. til puljen til de prioriterede sportsgrene.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-02-2018, pkt. 6

  Godkendt.

  Fraværende: Allan Bentsen, Evan Lynnerup, Marie Louise Munter, Leif Ebbe Jensen, Henning Hansen. Christian Juel Glem - i stedet deltog suppleant Bo Tue Knudsen.

 • Pkt. 7 Orientering om Idrætspark

  Pkt. 7

  Orientering om Idrætspark

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har den 20. december 2017 godkendt en række ændringer til projektforslaget
  til en ny idrætspark i Rådmandshaven. Rådet orienteres om status på projektet.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har foreslået en række ændringer i forhold til det oprindelige skitseprojekt vedr. ny Idrætspark i Rådmandshaven. Som konsekvenser af ændringerne har der været afholdt en ny høring i perioden 5. januar – 28. januar 2018. Derudover har der været afholdt et borgermøde den 22. januar i høringsperioden.
  Med de nye ændringer bliver det muligt, at udbuddet kan finansiere blandt andet et DBU godkendt superliga stadion.
  - Stadionbanen udføres med hybridgræs, og der etableres en ny kunstbane på boldbaner med græs syd for Rådmandshaven.
  - Mod øst gives mulighed for en 4. tribune og byggeri op til 3 etager.
  - Parkeringskælder udgår og erstattes af parkering på terræn syd for Rådmandshaven på boldbanen, der i dag anvendes af FC Roskilde til træning.
  Ændringerne i forhold til det oprindelige projekt giver mulighed for, at udbuddet kan finansiere flere brugerønsker, herunder et DBU godkendt superliga stadion.
  Som konsekvens af ændringerne udvides lokalplanområdet til at inkludere hele idrætsanlægget i Rådmandshaven. Dette giver mulighed for en samlet planlægning af hele idrætsanlægget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-02-2018, pkt. 7

  Fraværende: Allan Bentsen, Evan Lynnerup, Marie Louise Munter, Leif Ebbe Jensen, Henning Hansen. Christian Juel Glem - i stedet deltog suppleant Bo Tue Knudsen.

 • Pkt. 8 Status på arbejdet med lokalt prioriterede sportsgrene

  Pkt. 8

  Status på arbejdet med lokalt prioriterede sportsgrene

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på møde den 10. januar 2018 Elite- og Talentrådets indstilling til kriterier og procesplan for lokalt prioriterede sportsgrene 2018 – 2020. Der gives en kort status om udmøntningen af procesplanen.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  I henhold til procesplan for arbejdet med de lokalt prioriterede sportsgrene skal forvaltningen afholde 4 arbejdsmøder med udvalgte klubber i foråret 2018 og frem til 2020. Forvaltningen har indledningsvis afholdt møde med Vindermentalitet.dk. Firmaet er i forvejen tilknyttet Team Danmark projektet i forbindelse med Roskilde Kommune´s strategiarbejde med de 6 klubber fra de prioriterede sportsgrene, samt at Vindermentalitet har ansvaret for sportschefuddannelsen, varetaget af Team Danmark.
  Forløbet vil blive indledt med et infomøde for interesserede klubber i foråret. Herefter skal de klubber der gerne vil arbejde videre med dette fremsende en ansøgning, som behandles af arbejdsgruppen, nedsat af Elite- og Talentrådet. Arbejdsgruppen vil efterfølgende komme med forslag til Elite- og Talentrådet om hvilke klubber, der anbefales at fortsætte i forløbet.

  Procesplan for arbejdet med lokalt prioriterede sportsgrene:

  Møde 1: Talentmiljøet og kulturel ledelse. Hvilke værdier og principper arbejder vi ud fra? Hvordan er sammenhængskraften?
  Møde 2: Selektion og talentidentifikation. Hvordan forstår vi talentbegrebet, hvilke strategier har vi for talentidentifikation- og selektion?
  Møde 3: Talentstrategi på organisatorisk niveau. Strukturer, træneruddannelse, procedurer – hvad skal man overveje i en god strategi, på det organisatoriske plan?
  Møde 4: Talentudviklingsplan. Hvad indeholder den, og hvordan implementerer man den?

  Strukturen til workshops vil bygge på oplæg fra Vindermentalitet, udviklingsarbejde fra deltagerne, samt plads til fælles sparring og vidensdeling på tværs.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-02-2018, pkt. 8

  Fraværende: Allan Bentsen, Evan Lynnerup, Marie Louise Munter, Leif Ebbe Jensen, Henning Hansen. Christian Juel Glem - i stedet deltog suppleant Bo Tue Knudsen.

 • Pkt. 9 Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Pkt. 9

  Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  FC Roskilde og Roskilde Bordtennis orienterer rådet mundtligt ud fra en række orienteringspunkter, som blev godkendt på Elite- og Talentrådsmøde den 7. maj 2015.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bordtennis og FC Roskilde har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Kommune i perioden juli 2015 til juni 2018. Status på elitesportsaftalerne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget hvert halve år (i 1. og 3. kvartal), og hver 3. måned giver klubberne en mundtlig status på aftalerne i Elite- og Talentrådet.
  Udover elitesportsaftalerne støttes de to idrætsklubber årligt med et beløb samt en årlig bonus fra Roskilde Kommune under forudsætning af, at klubberne lever op til fastsatte mål for sæsonen samt opfylder en række forpligtigelser og ydelser, som klubberne har indgået med kommunen i perioden juli 2015 til juni 2018.
  Klubbernes mundtlige orientering i rådet følger følgende punkter:
  - Stilling.
  - Skader.
  - Kampe.
  - Udfordringer.
  - Nyt fra træningen.
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere?
  - Overordnet betragtning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-02-2018, pkt. 9

  Fraværende: Allan Bentsen, Evan Lynnerup, Marie Louise Munter, Leif Ebbe Jensen, Henning Hansen. Christian Juel Glem - i stedet deltog suppleant Bo Tue Knudsen.

 • Pkt. 10 Status på olympisk dag

  Pkt. 10

  Status på olympisk dag

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  På Elite- og Talentrådsmødet den 14. september 2017 holdt olympisk klub et oplæg for rådet med henblik på at afholde en olympisk dag i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet besluttede på mødet den 14. september 2017 at arbejde videre med en olympisk dag på baggrund af oplæg fra olympisk klub. Elite- og Talentrådet vil i samarbejde med Roskilde Håndbold, Roskilde Roklub og Roskilde Bordtennis tage initiativ til følgende aktiviteter:
  - Den 22. juni 2018 afholdes en olympisk dag for udvalgte skoler i Roskilde Kongrescenter i tidsrummet kl. 9.30 - 12.30. Her vil der blive mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige olympiske sportsgrene.
  - Den 23. juni 2018 afholdes der olympisk dag på Roskilde Havn kl. 11-16 med samme aktører, der viste deres sportsgrene frem dagen før for de indbudte skoleklasser i Roskilde Kongrescenter.
  - Om aftenen den 23. juni 2018 afholdes der et olympisk fakkelløb, hvor foreninger fra Roskilde kommune har mulighed for at deltage. Fakkelløbet slutter ved Sankt Hans bålet i Byparken, hvor bålet bliver tændt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-02-2018, pkt. 10

  Fraværende: Allan Bentsen, Evan Lynnerup, Marie Louise Munter, Leif Ebbe Jensen, Henning Hansen. Christian Juel Glem - i stedet deltog suppleant Bo Tue Knudsen.

 • Pkt. 11 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Pkt. 11

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer om følgende punkter:
  - Til talentklassen på Himmelev skole er der blevet optaget 17 elever, som starter til skoleåret 2018/19. Der er optaget elever fra atletik, badminton, BMX, cykling, fodbold, håndbold og Team Gym.
  - Optagelse til talentklassen til 8.-9.T starter op her til foråret.
  - Eksponering: Sammen med de 6 klubber, der er med i Team Danmark aftalen, skulle der have været afholdt et kursus i streaming. Dette blev aflyst, og der arbejdes på en ny mulighed, som forventes at blive afholdt omkring sommerferien enten før eller efter denne.
  - De 6 prioriterede klubber i Team Danmark projektet var sammen med resten af Elite- og Talentrådet på besøg i forbindelse med en ligakamp i basket hos Team Fogh Næstved. Dette var en opfølgning af et spotkursus omkring sponsorering, der har været afholdt tidligere.
  - Instagram kører planmæssigt og går på skift mellem de udøvere, der har modtaget støtte fra talentudviklingspuljen. Der er rundet de første 300 opslag, og udøverne der har profilen, giver et indblik i deres hverdag over en uge.
  - Klubbernes samlede reach på facebook steg med 37% i 2017, sammenlignet med 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Grundbudgettet er årligt på 2.397.000 kr. i årene 2018- 2021. Dertil forventes overført midler fra tidligere år, som indgår i budgetperioden 2018-2021 til blandt andet lokalt prioriterede sportsgrene, profilskoler, uddannelsespulje til de prioriterede sportsgrene og sportscollege.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-02-2018, pkt. 11

  Fraværende: Allan Bentsen, Evan Lynnerup, Marie Louise Munter, Leif Ebbe Jensen, Henning Hansen. Christian Juel Glem - i stedet deltog suppleant Bo Tue Knudsen.

 • Pkt. 12 Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Pkt. 12

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Oversigt over faste dagsordenspunkter samt opridsning af nye punkter, som skal til behandling i Elite- og Talentrådet på næste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at punkter til næste møde i Elite- og Talentrådet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet gives en orientering om faste dagsordenspunkter til rådets møde den 7. juni 2018 samt eventuelle nye dagsordenspunkter.

  Faste dagsordenspunkter:
  - Godkendelse af dagsorden.
  - Meddelelser fra formand og andre.
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status.
  - Eventuelt.
  - Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd.
  - Godkendelse af referat.

  Udover faste dagsordenspunkter er følgende med:
  - Status på arbejde med lokalt prioriterede sportsgrene.
  - Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne.
  - Status på Olympisk dag.
  - Halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne.
  - Elite- og Talentrådets årsberetning 2017/18.
  - Evaluering af Talentudviklingspuljen.
  - Bonus for nye Elitesportsaftaler.
  - Årlig evaluering Team Danmark.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-02-2018, pkt. 12

  Punkt tilføjes om mulig fordeling af midlerne fra partnerskabs aftaler.
  Godkendt.

  Fraværende: Allan Bentsen, Evan Lynnerup, Marie Louise Munter, Leif Ebbe Jensen, Henning Hansen. Christian Juel Glem - i stedet deltog suppleant Bo Tue Knudsen.

 • Pkt. 13 Godkendelse af referat

  Pkt. 13

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Referat læses op som sidste punkt på dagsordenen til godkendelse, jf. vedtægter § 5 stk. 3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-02-2018, pkt. 13

  Godkendt.

  Fraværende: Allan Bentsen, Evan Lynnerup, Marie Louise Munter, Leif Ebbe Jensen, Henning Hansen. Christian Juel Glem - i stedet deltog suppleant Bo Tue Knudsen.

 • Pkt. 14 Eventuelt

  Pkt. 14

  Eventuelt

  Sagsnr. 300206 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-02-2018, pkt. 14

  Fraværende: Allan Bentsen, Evan Lynnerup, Marie Louise Munter, Leif Ebbe Jensen, Henning Hansen. Christian Juel Glem - i stedet deltog suppleant Bo Tue Knudsen.