You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 14, 2017 - 18:00
Sted: HR's kursuslokale 1. sal v/Byrådssalen
 • Pkt. 35 Godkendelse af dagsorden

  Pkt. 35

  Godkendelse af dagsorden

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 35

  Godkendt.
  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup, Marie-Louise Munter.

 • Pkt. 36 Temamøde om afholdelse af olympisk dag

  Pkt. 36

  Temamøde om afholdelse af olympisk dag

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet besluttede den 21. juni 2017, jfr. pkt. 33, at årets temamøde skal inspirere til tanker om en olympisk dag.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet drøfter forslag til afholdelse af Master Class og olympisk dag i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til Elite- og Talentrådets vedtægter afholdes der i 3. eller 4. kvartal temamøde i rådet, som har til formål at have tværgående drøftelser af principielle problemstillinger og udviklingsmuligheder vedrørende arbejdet med eliteidrætten i Roskilde Kommune.
  Til inspiration for Elite- og Talenrådets temamøde om olympisk dag i Roskilde Kommune, vil Rene Nielsen fra Olympisk Klub Danmark holde et oplæg om tankerne bag den olympiske dag og give ideer med Master Class og den olympiske ild som del af et løb.
  Olympisk Klub Danmark er organiseret under Danmarks Idræts Forbund og Den Internationale Olympiske Komité. Efter oplægget lægges der op til drøftelse i Elite- og Talentrådet med henblik på rådets forslag til proces for afholdelse af olympisk dag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 36

  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup, Marie-Louise Munter.

 • Pkt. 37 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 37

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Fællesmøde mellem Elite- og Talentrådet og Kultur- og Idrætsudvalget den 4. oktober 2017 kl. 17:00 – 17:30 med fokus på årsplan 2017-2018 (sommer til sommer).

  Elite- og Talentrådets møde den 9. november flyttes til den 30. november 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 37

  Campus Roskilde har ikke indstillet navn til ledig plads i Elite- og Talentrådet.

  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup, Marie-Louise Munter.

 • Pkt. 38 Forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe og procesplan for nye elitesportsaftaler.

  Pkt. 38

  Forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe og procesplan for nye elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis og FC Roskilde udløber juni 2018. Elite- og Talentrådet skal nedsætte en arbejdsgruppe og udarbejde forslag til kriterier til valg af elitesportsaftaler, som skal godkendes af Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet nedsætter en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til kriterier til valg af elitesportsaftaler til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægter for Elite- og Talentrådet skal rådet rådgive Kultur- og Idrætsudvalget om Roskilde Kommunes indgåelse af elitesportsaftaler i det omfang, der er afsat budget hertil. De nuværende Elitesportsaftaler med FC Roskilde og Roskilde Bordtennis gælder fra juni 2015 til juni 2018. Elite- og Talentrådet skal igangsætte proces med nye elitesportsaftaler. Elite- og Talentrådets forslag til kriterier fremlægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget. Forvaltningen foreslår følgende procesplan:

  1. Elite- og talentrådet nedsætter en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til kriterier for ansøgere til de nye elitesportsaftaler fra juni 2018.

  2. Forslag til kriterier godkendes i Elite- og Talentrådet 30. november 2017.

  1. Kultur- og Idrætsudvalget godkender kriterier for ansøgere til de nye elitesportsaftaler på deres førstkommende møde i januar 2018.
  2. Ansøgningsperiode til nye elitesportsaftaler fra medio januar til primo februar 2018.
  3. Elite- og Talentrådet behandler ansøgninger efter indstilling fra arbejdsgruppen medio februar 2018.
  4. Kultur- og Idrætsudvalget godkender nye elitesportsaftaler marts 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 38

  Arbejdsgruppen består af: Henrik Mielke, Henning Hansen og Poul Lindor Nielsen. RIU ved Jørgen Aufeldt tilbydes en plads i arbejdsgruppen.
  Forvaltningen udarbejder et oplæg med historik om elitesportsaftalerne til arbejdsgruppen.

  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 39 Godkendelse af støtte, talentudviklingspuljen 2017/18

  Bilag_Oversigt_over_fordelingen_af_Talentudviklingspuljen_2017.pdf

  Pkt. 39

  Godkendelse af støtte, talentudviklingspuljen 2017/18

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet besluttede den 21. juni 2017 at nedsætte en arbejdsgruppe til at behandle ansøgninger til talentudviklingspuljen 2017/18 og komme med forslag til fordeling af puljen til godkendelse i Elite- og Talentrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fordelingen af talentudviklingspuljen 2017/18 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen bestående af Anja Falk Riecke (prioriterede idrætsgrene), Per Birkedal (suppleant for Jørgen Aufeldt, RIU) og Henrik Mielke (prioriterede idrætsgrene) har behandlet indkomne ansøgninger til talentudviklingspuljen sæson 2017/18. Rådet skal godkende arbejdsgruppens indstilling til fordeling af talentudviklingspuljen.
  I alt 33 ansøgninger er modtaget fra 13 forskellige foreninger i Roskilde Kommune. Der er i alt ansøgt for 1.019.500 kr. Arbejdsgruppen kan fordele 475.000 kr. denne sæson, idet der er overført 75.000 kr. fra bonusordningen for elitesportsaftalerne sæson 2016/17.
  Arbejdsgruppen har afholdt møde med de ansøgere, som arbejdsgruppen har vurderet levede op til kriterierne for at søge puljen. Arbejdsgruppen har prioriteret at fordele støtten ud fra at give større uddelinger til færre, frem for mange små støttebeløb.
  Oversigt over arbejdsgruppens forslag til fordeling for sæson 2017/18 er vedlagt i bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er afsat 400.000 kr. til talentudviklingspuljen. Dertil indgår en eventuelt ikke udbetalt bonus til elitesportsaftalerne i budgettet for talentudviklingspuljen. I 2016/2017 er det 75.000 kr., i alt fordeles 475.000 kr.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 39

  Godkendt.
  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 40 Forslag til årsplan for 2018

  Oversigt_over_Aarsplan_for_201718.pdf

  Pkt. 40

  Forslag til årsplan for 2017/18

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet drøfter forslag til årsplan (fra sommer til sommer) til udmøntning af Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til årsplan for 2017/2018 anbefales og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægter for Elite- og Talentrådet skal rådet udmønte Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark ved at fremlægge en årsplan (sommer til sommer) til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse. Årsplanen skal indeholde forventede indsatser for det kommende år, herunder kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene og for Talentudviklingspuljen.
  Særligt for årsplanen 2017/2018 (sommer til sommer)
  På grund af byrådets godkendelse af vedtægtsændringer for Elite- og Talentrådet den 26. april 2017 punkt 92, samt efterfølgende etablering af et nyt Elite- og Talentråd den 21. juni 2017, har rådet ikke haft mulighed for at fremlægge årsplan 2017/18 til godkendelse i 2. kvt. i Kultur- og Idrætsudvalget. 2017 må derfor betragtes som et overgangsår, hvor de indsatser det tidligere Elite- og Talentråd har igangsat for 2017 gennemføres.
  Det betyder bl.a., at kriterier for Talentudviklingspuljen 2017 hviler på de gældende kriterier, som det gamle Elite- og Talentråd godkendte den 8. september 2016.
  Kriterier til uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene i 2017 fremlægges til godkendelse i årsplanen. På grund af den forsinkede proces forslår Elite- og Talentrådets arbejdsgruppe, at kriterier til uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene i 2017 følger de samme kriterier fra 2016. Arbejdsgruppen henviser til, at klubberne ikke vil have mulighed for at omstille deres aktiviteter med så kort varsel.
  Årsplanen indeholder derudover en oversigt over indsatser for udmøntning af samarbejdsaftalen 2017 - 2020 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark samt øvrige indsatser initieret af Roskilde Kommune.
  Forslag til årsplan for 2017/18 er vedlagt i bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 40

  Godkendt.
  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 41 Proces for udpegning af lokalt prioriterede sportsgrene i Roskilde Kommune.

  Pkt. 41

  Proces for udpegning af lokalt prioriterede sportsgrene i Roskilde Kommune.

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune og Team Danmark har i den nuværende samarbejdsaftale 2017 – 2020 indgået aftale om, at kommunen vil arbejde for at have lokalt prioriterede sportsgrene, hvor der vil blive arbejdet med deres talentstrategi. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til retningslinjer for understøttelsen af lokalt prioriterede sportsgrene i Roskilde Kommune.

  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet nedsætter en arbejdsgruppe, til at udarbejde forslag til retningslinjer for Roskilde Kommunes talentstrategiarbejde med lokalt prioriterede sportsgrene.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til retningslinjer for organisering og strukturering af strategiarbejdet, herunder beskrivelse af arbejdsgruppens formål og opgaver, proces for definering af kriterier for udpegning af lokalt prioriterede sportsgrene samt tidsplan for den politiske godkendelsesproces.
  Indsatsen med nye klubber forventes påbegyndt primo 2018. Kriterierne for udpegning af de lokalt prioriterede sportsgrene skal fremlægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
  Forvaltningen præsenterer de kriterier som en arbejdsgruppe bl.a. skal være opmærksom på:
  - Hvilke klubber kan deltage, og kan flere klubber fra samme idræt deltage?
  - Talentudviklingsstrategi med afsæt i ATK og implementering for denne?
  - Trænerniveau (uddannelsesniveau)?
  - Specialforbund (hvad vil de bidrage med)?
  - Udviklingspotentiale set fra klubben frem mod 2020 herunder potentiale?
  - Sportsligt niveau?
  - Klubbens størrelse?
  - Hvad vil klubben bidrage med?
  - Proces- og tidsplan?
  - Workshops i forløbet?
  - Hvilke krav stilles til deltagende klubber i forløbet?
  - Kan klubber komme ind i et forløb?
  - Sportens indrangering i forhold til Team Danmark?
  - Målsætninger:
  - At klubber, der er med, vil være blandt de førende i talentudviklingen i Danmark.
  - At klubberne bliver styrket organisatorisk.
  - At de deltagende klubber på sigt har potentiale til at blive prioriterede klubber i samarbejdsaftalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er i budgettet afsat årligt 58.000 kr. til uddannelse af klubberne.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 41

  Arbejdsgruppen består af: Peter Jacobsen, Marie Louise Munter og Martin Gardezi Aggergaard.
  Fraværende: Allen Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 42 Nedsættelse af arbejdsgruppe til udarbejdelse af kriterier for uddeling af midler til prioriterede sportsgrene

  Pkt. 42

  Nedsættelse af arbejdsgruppe til udarbejdelse af kriterier for uddeling af midler til prioriterede sportsgrene

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet skal nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til kriterier for fordelingsnøgle for uddeling af midler til prioriterede sportsgrene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet udpeger repræsentanter til en arbejdsgruppe.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet besluttede på møde den 21. juni 2017, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de 6 prioriterede sportsgrene under Team Danmark samt mindst en repræsentant med en elitemæssig baggrund. Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til de fremtidige kriterier til en fordelingsnøgle for 2018, indeholdt i årsplanen, som skal godkendes i Kultur- og Idrætsudvalget 2. kvartal 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet der er afsat 500.000 kr. til prioriterede sportsgrene i Roskilde Kommune.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 42

  Arbejdsgruppen består af alle prioriterede sportsgrene samt Henning Hansen.
  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 43 Mødeplan for Elite- og Talentrådet 2018

  Pkt. 43

  Mødeplan for Elite- og Talentrådet 2018

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges en overordnet mødeplan for fastlagte møder i Elite- og Talentrådet i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til mødedatoer godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Mødeplanen for Elite- og Talentrådet tager udgangspunkt i Vedtægter for Elite- og Talentrådet. Der kan være behov for ekstraordinære møder bl.a. i forhold til hurtig sagsbehandling af sager, i det omfang formanden eller mindst 3 af de stemmeberettigede medlemmer finder det nødvendigt.
  Elite- og Talentrådet holder 4 ordinære møder årligt. I 3 eller 4. kvartal afholdes temamøde, hvor interessenter omkring arbejdet med eliteidrætten mødes til tværgående drøftelse af principielle problemstillinger og udviklingsmuligheder vedrørende arbejdet med eliteidrætten i Roskilde Kommune.
  Temamødets dagsorden har minimum følgende punkter:

  1. Inspirationsoplæg fra ekstern part.
  2. Åben drøftelse og diskussion af Roskilde Elite- og Talentrådets arbejde med afsæt i inspirationsoplægget.

  I maj afholdes fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget med rådets årsplan for det kommende år (sommer til sommer), jfr. § 2 stk. 1 i vedtægterne.

  Mødeplan 2018:

  1. møde – afholdes februar.
  Ordinært møde.
  Forslag til mødedato: Torsdag den 8. februar
  2. møde – afholdes april/maj.
  Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget om rådets årsplan.
  Forslag til mødedato: Afventer Kultur- og Idrætsudvalgets mødekalender.
  3. møde – afholdes juni.
  Ordinært møde.
  Forslag til mødedato: Torsdag den 7. juni.
  4. møde – afholdes september.
  Ordinært møde. (evt. temamøde)
  Forslag til mødedato: Torsdag den 13. september.
  5. møde – afholdes november.
  Ordinært møde (evt. temamøde)
  Forslag til mødedato: Torsdag den 15. november.
  Det forventes, at møderne vil have en varighed af 2 for ordinære møder og 3 timer for temamøder. Møderne starter som udgangspunkt kl. 18.00 på rådhuset.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 43

  Godkendt.

  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 44 Orientering om halvårlig evaluering af elitesportsaftaler

  Forpligtigelser_FC_Roskilde_Elitesportsaftale_juli_2015_-_juni_2018.pdf Elitesportsaftale_FC_Roskilde_orientering_foraar_2017.pdf Forpligtigelser_Roskilde_Bordtennis_Elitesportsaftale_juli_2015_-_juni_2018.pdf Oversigt_forpligtelser_Roskilde_bordtennis_elitesportsaftaler.pdf

  Pkt. 44

  Orientering om halvårlig evaluering af elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis og FC Roskilde for perioden juli 2015 til juni 2018. Som en del af aftalen skal Elite- og Talentrådet og Kultur- og Idrætsudvalget forelægges halvårlige evalueringer.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har afholdt halvårligt evalueringsmøde med FC Roskilde og med Roskilde Bordtennis, hvor forpligtelserne for aftalerne mellem Roskilde Kommune og klubberne blev gennemgået. Kommentarer til de enkelte forpligtelser er medtaget i bilaget.

  Årsregnskab

  Begge klubber har fremsendt regnskab for 2016. FC Roskilde har medsendt klubbens godkendte licensansøgning fra DBU, som er én af FC Roskildes forpligtelser. Roskilde Bordtennis årsregnskab har i de seneste to år udvist et mindre underskud, som klubben har redegjort overfor forvaltningen. Det tilsendte regnskab har ikke givet anledning til bemærkninger fra forvaltningen.
  Én af forudsætningerne for at FC Roskilde kan blive godkendt til at spille 1. division i fodbold er, at Dansk Boldspils Union (DBU) kan godkende klubbens regnskab. DBU har godkendt FC Roskildes ansøgning.

  Skolesamarbejdet

  Roskilde Bordtennis og FC Roskilde har fremsendt forslag til kommunens folkeskoler om skolesamarbejde. Klubberne er gået sammen om et roadshow, som de har præsenteret sammen på 5 forskellige folkeskoler.

  Pressearbejde

  FC Roskilde har oplevet en positiv vækst på klubbens facebookside, og klubben er derudover aktiv på Youtube, Instagram og Twitter.
  Roskilde bordtennis har i 2016 har været ligeså gode til at eksponere klubben via deres facebookside.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er årligt afsat 1.600.000 kr. i budgettet til fast udbetaling til elitesportsaftaler i årene 2015 – 2018, svarende til 1.739.130. kr. i årligt tilskud som følge af særlige tilskudsmomsregler. Derudover er der en maksimal ramme på 200.000 kr. i samlede bonusudbetalinger årligt. Roskilde Bordtennis har fået udbetalt tilskud på 380.435 kr. i 2. halvår 2016 og i 1. halvår 2017. FC Roskilde har fået udbetalt tilskud på 489.130 kr. i 2. halvår 2016 og i 1. halvår 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 44

  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 45 Orientering om evaluering af sidste sæson 2016/17 talentudviklingspuljen

  Oversigt_over_modtagere_af_tilskud_fra_Talentudviklingspuljen_2016.pdf

  Pkt. 45

  Orientering om evaluering af sidste sæson 2016/17 talentudviklingspuljen

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af talentudviklingspuljen 2016/17 forelægges Elite- og Talentrådet, idet der aflægges regnskab for tilskudsmidlerne samt gives status på atleternes mål og udvikling.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Talentudviklingspuljen på 400.000 kr. blev fordelt på 11 klubber i sæsonen 2016/17. Der er i alt modtaget 25 ansøgninger fra 12 klubber, heraf fik 24 atleter/hold støtte, hvilket betyder, at 96 % af ansøgningerne blev imødekommet. Der blev i alt søgt for 705.000 kr. i 2016. Oversigt over modtagere af tilskud fra Talentudviklingspuljen i 2016 er vedlagt i bilag 1.
  Klubber, som har modtaget tilskud fra Talentudviklingspuljen, skal udarbejde en skriftlig evaluering. Alle klubber har afleveret evalueringen. Derudover forpligter klubberne sig til at formidle mindst 4 historier og billeder til projektets facebookside. De fleste klubber har efterlevet kravene og har fremsendt gode historier, som er blevet publiceret på Team Danmark projektets facebookside.
  Endelig har udøverne deltaget på et ernæringskursus, som er arrangeret i samarbejde med Team Danmark.
  Forvaltningen har udtaget to klubber ved lodtrækning for at dokumentere deres forbrug af den støtte, de har modtaget. Forvaltningen har ikke haft noget at bemærke i forhold til klubbernes dokumentation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 45

  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 46 Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Pkt. 46

  Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  FC Roskilde og Roskilde Bordtennis orienterer rådet mundtligt ud fra en række orienteringspunkter, som blev godkendt på Elite- og Talentrådsmøde den 7. maj 2015.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bordtennis og FC Roskilde har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Kommune i perioden juli 2015 til juni 2018. Status på elitesportsaftalerne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget hvert halve år (i 1. og 3. kvartal), og hver 3. måned giver klubberne en mundtlig status på aftalerne i Elite- og Talentrådet.
  Udover elitesportsaftalerne støttes de to idrætsklubber årligt med et beløb samt en årlig bonus fra Roskilde Kommune under forudsætning af, at klubberne lever op til fastsatte mål for sæsonen samt opfylder en række forpligtigelser og ydelser, som klubberne har indgået med kommunen i perioden juli 2015 til juni 2018.
  Klubbernes mundtlige orientering i rådet følger følgende punkter:
  - Stilling.
  - Skader.
  - Kampe.
  - Udfordringer.
  - Nyt fra træningen.
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere?
  - Overordnet betragtning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 46

  - FC Roskilde orienterede.
  - Roskilde Bordtennis deltog ikke i mødet.

  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 47 Status på Ny Idrætspark herunder sportscollege

  Pkt. 47

  Status på Ny Idrætspark herunder sportscollege

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet besluttede på møde den 21. juni 2017, at forvaltningen giver en status på Ny Idrætspark, herunder sportscollege på rådets møde den 14. september 2017.

  Beslutningskompetence

  Elite – og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen giver en mundtlig orientering om status på Ny Idrætspark, herunder kort gennemgang af arbejdsgruppens bidrag omkring Sportscollege. Arbejdsgruppen er nedsat af Elite- og Talentrådet og består af Peter Jacobsen, Christian Juel Glem og Lisbeth Klarskov.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 47

  Rådet bliver orienteret løbende om ny Idrætspark.

  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 48 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status

  Pkt. 48

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer om følgende punkter:
  Optagelse til talentklasserne på Himmelev Skole. Ansøgningsfrist den 14. september 2017. Forvaltningen har afholdt informationsmøde på Himmelev skole.
  Udviklingsmål for de 6 prioriterede sportsgrene i henhold til Roskilde Kommune og Team Danmarks samarbejdsaftale 2017-20; alle 6 klubber har udarbejdet udviklingsmål , og forvaltningen og klubberne mødes 2 gange årligt og drøfter status på klubbernes udviklingsmål.
  Der har ikke været nogen aktivitet på Roskilde Team Danmark instagramprofil https://www.instagram.com/talent4000/ i sommerferien, idet profilen aktiveres igen efter ferien, hvor profilen går på skift en uge ad gangen mellem de forskellige aktører, der er i projektet. Instagram profilen har rundet 500 følgere, næste mål er 1.000.
  På Roskilde Team Danmarks facebookprofil https://www.facebook.com/TeamDanmarkProjekt promoverer klubberne de mange succesfulde historier, der er i projektet. Knap 50 % af projektets følgere er forældregruppen 35-54 år.
  Fra Infomedia indhenter forvaltningen statistik på, hvor ofte de 6 prioriterede klubber i Team Danmark projektet er i medierne. Overordnet set ligger klubbernes medielancering højere i forhold til tidligere, idet FC Roskilde dog står for cirka 80 % af alle artikler.
  Økonomi: Projektet overholder budgettet.
  Spotkursus om streaming og hvordan kan det bruges? De 6 klubber i projektet bliver indbudt til en kursusaften, hvor der kommer en oplægsholder med stor viden på det tekniske område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Grundbudgettet er årligt på 2.451.600 kr. i årene 2017- 2020.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 48

  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 49 Punkter til næste møde i Elite- og Talentråd

  Pkt. 49

  Punkter til næste møde i Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 287023 Elite- og Tallentrådet Åbent punkt

  Resume

  Oversigt over faste dagsordenspunkter samt opridsning af nye punkter, som skal til behandling i Elite- og Talenrådet på næste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at punkter til næste møde i Elite- og Talentrådets godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentådet

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådets gives en orientering om faste dagsordenspunkter til rådets møde 30. november 2017 samt eventuelle nye dagsordenspunkter, som rådet beslutter på møde den 14. september 2017:
  Faste dagsordenspunkter:
  - Godkendelse af dagsorden.
  - Meddelelser fra formand og andre.
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status.
  - Eventuelt.
  - Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd.
  - Godkendelse af referat.
  Udover faste dagsordenspunkter er følgende med:
  - Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne.
  - Oplæg fra arbejdsgruppe om kriterier for ansøgning til nye elitesportsaftaler.
  - Opfølgning på temamøde om olympisk dag.
  - Forslag til kriterier for lokalt prioriterede sportsgrene.
  - Status på de prioriterede sportsgrene (hver i sær).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 49

  Godkendt.

  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 50 Godkendelse af referat

  Pkt. 50

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Referatet læses op som sidste punkt på dagsordenen til godkendelse, jf. vedtægter § 5 stk. 3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 50

  Godkendt.

  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup.

 • Pkt. 51 Eventuelt

  Pkt. 51

  Eventuelt

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 14-09-2017, pkt. 51

  Henrik Mielke orienterede om massiv sportslig succes med 3 x VM i guld og EM guld til teamets ryttere.

  Fraværende: Allan Bentsen, Henning Hansen, Jørgen Aufeldt, Morten Fenger, Evan Lynnerup.