You are here

Referat

Dato: Mandag, Marts 20, 2017 - 17:30
Sted: Kantinen
 • Pkt. 1 Orientering om nye medlemmer i Elite- og Talentrådet

  Pkt._Orientering_af_nye_medlemmer_og_tilforordnede_i_Elite-_og_Talentraadet_01.01.2017-31.12.2020.pdf

  Pkt. 1

  Orientering om nye medlemmer i Elite- og Talentrådet

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Ifølge Elite- og Talentrådets vedtægter skal der udpeges nye medlemmer og tilforordnede i rådet forud for den nye samarbejdsperiode mellem Roskilde Kommune og Team Danmark fra den 1.1.2017-31.12.2020. Rådet orienteres om den nye medlemssammensætning og tilordnede.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Punktet blev ikke behandlet på rådsmøde den 8. december 2016.
  Rådets 15 medlemmer er udvalgt som følger:
  1 rådsmedlem fra Byrådet er valgt af Kultur- og Idrætsudvalget
  1 rådsmedlem fra hver af de prioriterede sportsgrene er indstillet af de prioriterede sportsgrene
  2 rådsmedlemmer med elitemæssig baggrund er indstillet af forvaltningen
  1 rådsmedlem fra Roskilde Idræts Union (RIU) er indstillet af RIUs bestyrelse
  3 rådsmedlemmer for erhvervslivet i Roskilde Kommune er indstillet af Erhvervsforum Roskilde
  1 rådsmedlem fra Roskilde Campus er indstillet af repræsentanterne i Roskilde Campus
  1 rådsmedlem for idrætsskolen med talentklasser er indstillet af idrætsskolen
  I bilaget ses de nye medlemmer og tilforordnede i Elite- og Talentrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 1
  Oversigt i bilag 1 er blevet tilrettet, så de korrekte efternavne optræder ved medlemmerne fra de prioriterede sportsgrene for fodbold og roning. Christian Juul Glem og Anja Falk Riecke.

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet)

 • Pkt. 2 Valg af formand og næstformand

  Pkt. 2

  Valg af formand og næstformand

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume
  Formand og næstformand i Roskilde Elite- og Talentråd vælges på første møde efter samarbejdsaftalen for perioden 1.1.2017-31.12.2020 er påbegyndt. Kultur- og Idrætsudvalget orienteres efterfølgende om sammensætningen i det nye råd jf. de nuværende vedtægter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet konstituerer sig med formand og næstformand.

  Beslutningskompetence

  Elite – og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Jf. de nuværende vedtægter vælges formand og næstformand for Roskilde Elite- og Talentråd på første møde efter samarbejdsaftalen er påbegyndt. Valget har gyldighed for hele valgperioden.
  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres efterfølgende om det nye Elite- og Talentråds sammensætning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 2
  Henrik Nevers blev midlertidig valgt som næstformand til Elite- og Talentrådet gældende indtil rådets nye vedtægter er behandlet politisk.
  Ny formand og næstformand i Elite- og Talentrådet vælges, når rådets nye vedtægter er godkendt.

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet)

 • Pkt. 3 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 3

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 3
  Dagsorden blev godkendt.

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet)

 • Pkt. 4 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 4

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 4

  Mødedatoer for Elite- og Talentrådet:
  4. maj 2017
  6. september 2017
  9. november 2017
  Forvaltningen sender budget for samarbejdsaftalen ud til rådet herunder udgifter til Vindermentalitet. Punktet tages på til næste rådsmøde, hvor der kan stilles spørgsmål.

 • Pkt. 5 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi status

  Oplaeg.pdf

  Pkt. 5

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Orienteringen omhandler følgende punkter:
  - Optag i talentklassen 7.T.
  - Statistik på medieomtale
  - Økonomi
  Det faste punkt blev ikke behandlet på rådsmøde 8. december, så denne orientering er en opfølgning for perioden ultimo oktober 2016 til 1. marts 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 5

  Forvaltningen sender budget for samarbejdsaftalen ud til rådet herunder udgifter til Vindermentalitet. Punktet tages på til næste rådsmøde, hvor der kan stilles spørgsmål.

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet)

 • Pkt. 6 Orientering om halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne

  KIU_01.02.2017_Pkt._Orientering_om_halvaarlig_evaluering_af_elitesportsaftalerne_inkl._3_bilag.pdf

  Pkt. 6

  Orientering om halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis og FC Roskilde for perioden juli 2015 til juni 2018. Som en del af aftalen er Kultur- og Idrætsudvalget blevet forelagt en halvårlig evaluering på møde den 1. februar 2017, og Elite- og Talentrådet orienteres nu efterfølgende.

  Beslutningskompetence

  Hvad skal der stå her?

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har holdt halvårligt evalueringsmøde med FC Roskilde og Roskilde Bordtennis, hvor forpligtelserne for aftalerne er gennemgået.
  Begge klubber lever op til forpligtigelserne. Dog kan FC Roskilde ikke fremvise licensgodkendelsen fra DBU, da der er ansøgningsfrist til DBU i marts. FC Roskilde eftersender ansøgningen til forvaltningen.
  Kultur- og Idrætsudvalget er orienteret på møde den 1. februar 2017. Punktet inkl. bilag er vedhæftet denne sag.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 6

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet)

 • Pkt. 7 Orientering om sportscollege i Roskilde Kommune

  Pkt. 7

  Orientering om sportscollege i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Elite- og Talentråd har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Christian Juel Glem, Lisbeth Klarskov og Peter Jacobsen, der sammen med forvaltningen skal afdække mulighederne for sportscollege i Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Elite- og Talentråd har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Christian Juel Glem, Lisbeth Klarskov og Peter Jacobsen, der sammen med forvaltningen skal afdække mulighederne for sportscollege i Roskilde.
  Arbejdsgruppen har i efteråret 2016 undersøgt muligheder for at få Sportscollege på Kildehuskollegiet og har indhentet oplysninger på lån i ejendommen. Dette andrager cirka 6.2 mil.

  Arbejdsgruppen ville have orienteret om dette på rådsmøde den 8. december 2016, men punktet blev ikke behandlet på mødet, idet mødet blev ophævet efter punkt 1.
  På Byrådsmødet den 25. januar 2017 blev der stemt for (med 26 stemmer) en principbeslutning om, at der arbejdes videre med, at et eventuelt stadion skal placeres i Rådmandshaven. Stadion vil blandt andet indeholde et sportscollege. Læs Byrådspunktet pkt. 5 Forslag til nyt stadion her.

  Videre proces

  Elite- og Talentrådet afventer nu den videre proces på området, når licitation er på plads. Og rådet forventer at blive inddraget i processen omkring Sportscollege.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 7

  Forvaltningen indkalder arbejdsgruppen og får afklaret under hvilke rammer arbejdsgruppen fortsat arbejder videre med den sportslige del af sportscollege i Roskilde Kommune. Sagen kommer på som punkt til mødet i september.

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet)

 • Pkt. 8 Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Pkt. 8

  Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Klubben orienterer rådet mundtligt ud fra den skabelon, som blev godkendt på Elite- og Talentrådsmøde den 7. maj 2015.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:

  - Stilling
  - Skader
  - Kampe
  - Udfordringer
  - Nyt fra træningen
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere?
  - Overordnet betragtning

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 8

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet)

 • Pkt. 9 Nedsættelse af arbejdsgruppe - Kriterier for bonus 2017/18 elitesportsaftaler

  Pkt. 9

  Nedsættelse af arbejdsgruppe - Kriterier for bonus 2017/18 elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume
  Elite- og Talentrådet skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning til de to klubber, der er indgået elitesportsaftale for sæsonen 2017/18. Kriterierne forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget på møde senest i august 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at en arbejdsgruppe nedsættes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen forelægger forslag til kriterier for frigivelse af bonusordning i forbindelse med elitesportsaftalerne for sæson 2017/18 på kommende rådsmøde.
  Kriterierne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse på udvalgsmøde senest i august 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 9

  En arbejdsgruppe bestående af Jørgen Aufeldt, Anja Falk Riecke, Henrik Mielke blev nedsat.
  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet)

 • Pkt. 10 Anbefaling af forslag til ændrede vedtægter i Elite- og Talentrådet

  Forslag_til_aendrede_vedtaegter_i_Elite-_og_Talentraadet.pdf

  Pkt. 10

  Anbefaling af forslag til ændrede vedtægter i Elite- og Talentrådet

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent Punkt

  Resume

  Formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget har holdt dialogmøde med Elite- og Talentrådet med fokus på den fremtidige organisering af arbejdet med talentudvikling. På det andet dialogmøde, den 20. marts, drøftes et forslag til ændrede vedtægter for Elite- og Talentrådet. Rådet behandler efterfølgende forslaget på rådsmøde og sender en anbefaling videre til Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet anbefaler forslag til ændrede vedtægter i Elite- og Talentrådet til Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet besluttede den 8. december 2016 at opfordre Kultur- og Idrætsudvalget til at drøfte den fremtidige organisering af arbejdet med talentudvikling. Rådet lagde det over til Kultur- og Idrætsudvalget at afklare, om der fremover skal være et råd og på hvilke vilkår.
  På Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den januar 2017 blev det besluttet, at formand og næstformand skulle holde dialogmøde med Elite- og Talentrådet om fremtidig organisering.
  Dialogmødet blev holdt den 6. februar. På mødet blev det konstateret, at der fortsat er bred interesse i at have et Elite- og Talentråd, men, at der kan arbejdes med styrke relationen mellem rådet og udvalget, supplere rådet og præcisere formålet.
  Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et forslag til reviderede vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd, hvor der især er arbejdet med at supplere rådet og at styrke relationen og dialogmuligheden mellem Roskilde Elite- og Talentråd og Kultur- og Idrætsudvalget. Samtidig er rådets formål og kompetencer tydeliggjort.
  Forslaget drøftes på dialogmøde den 20. marts med formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget og Elite- og Talentrådet, og behandles dernæst af rådet i denne sag.

  Videre proces

  De nye vedtægter i Elite- og Talentrådets forventes at bliver forelagt politisk i løbet af april 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 10

  Elite-og Talentrådet havde følgende kommentarer til forslaget til reviderede vedtægter i Elite- og Talentrådet:
  Fordeling af de 500.000 kr. til de prioriterede sportsgrene tilføjes i skemaet med beslutningskompetencen i Elite- og Talentrådet og efterfølgende orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.
  Det foreslås, at rådet beslutter kriterier for Puljen til individuel talentudvikling og sendes til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.
  Elite- og Talentrådet ønsker en procedure for, hvordan processen skal være såfremt Kultur- og Idrætsudvalget ikke følger Elite- og Talentrådets anbefaling. Der bør være en form for hurtig tilbagemeddelelses pligt, så der er en gensidig dialog med Kultur- og Idrætsudvalget, hvis der opstår uoverensstemmelser ved anbefalinger.
  I § 2. Formål tilføjes punkt: Rådet anbefaler til KIU 1 gang årligt, hvorledes eventuelle bonusordninger i forbindelse med elitesportsaftaler frigives.

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet), Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 11 Orientering om Roskilde Kommunes samarbejdsaftaler med specialforbund

  Samarbejdsaftale_Dansk_Bordtennis_Union.pdf Samarbejdsaftale_Danmarks_Rocenter.pdf Samarbejdsaftale_Dansk_Cykel_Union.pdf

  Pkt. 11

  Orientering om Roskilde Kommunes samarbejdsaftaler med specialforbund

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har indgået samarbejdsaftaler med foreløbig 3 af de 6 specialforbund, der er tilknyttet vores prioriterede sportsgrene for samarbejdsperioden 1.1.2017-31.12.2020. Elite- og Talentrådet orienteres om indholdet i samarbejdsaftalerne.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Samarbejdet mellem Danmarks Idrætsforbunds specialforbund og Elitekommunerne skal forbedres. Dette er et indsatsområde for Team Danmark.
  I den foregående periode 2013-2016 har Roskilde Kommune haft et fint samarbejde med specialforbundene.
  I den nye samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune indgår vi skriftlige samarbejdsaftaler mellem Roskilde Kommune og de specialforbund, der er tilknyttet vores prioriterede sportsgrene.
  Formålet med samarbejdsaftalerne er at skabe bedre talentudvikling lokalt, hvor forbundet har en mere involverende rolle, så der er et tættere samarbejde mellem klubberne i projektet samt den talentansvarlige i forbundet.
  Dansk Bordtennis Union, Dansk Cykling Union og Dansk Forening for Rosport har været i dialog med den lokale prioriterede klub (Roskilde Bordtennis, Roskilde Cykle Ring og Roskilde Roklub) om en samarbejdsaftales indhold.
  Roskilde Kommune og specialforbundet har efterfølgende holdt møde og indgået samarbejdsaftale mellem parterne.
  BMX sporten, skifter specialforbund, og overgår til DCU (Dansk Cykel Union) pr. 1. januar 2017 og vi afventer nu status hos BMX.
  DBU (Dansk Boldspils Union) indgår ikke aftaler med Elitekommunerne på området for 7.-9. klasser.
  Samarbejdsaftalen er indgået for perioden 1.1.2017-31.12.2020 og bliver evalueret en gang årligt med et møde mellem parterne, hvor aftalen kan blive revideret. Rådet informeres årligt om samarbejdsaftalerne.
  Samarbejdsaftalerne er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 11

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet), Christian Cremonesi-Knudsen, Christian Juul Glem

 • Pkt. 12 Samarbejde med specialforbundet DHF

  Pkt. 12

  Samarbejde med specialforbundet DHF

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Som en del af samarbejdet med Team Danmark skal specialforbundene angive i deres masterplan, hvordan de vil samarbejde med de prioriterede sportsgrene i de 22 Elitekommuner. Dansk Håndbold Forbund (DHF) ønsker, at hver elitekommune skal betale for de ydelser de tilbyder kommunerne. Elite- og Talentrådet skal træffe beslutning om hvordan Roskilde Kommune skal forholde sig til denne ekstra udgift.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet beslutter hvordan Roskilde Elitekommune vil forholde sig til de ekstra udgifter ud fra fire scenarier

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Dansk Håndbold Forbunds (DHF) har tidligere tilbudt at ansætte en deltidskonsulent til at varetage samarbejdet med de 21 elitekommuner, der har håndbold som prioriteret sportsgren. Det skulle finansieres ved, at elitekommunerne skulle betale kr. 10.000 årligt. Nogle kommuner, inklusiv Roskilde Kommune, har afvist det tilbud, mens andre kommuner har accepteret.
  Efterfølgende er DHF kommet med et nyt forslag, hvor elitekommunerne (kommunerne) skal betale for de ydelser, som DHF tilbyder.
  Konkret handler projektet om at udvikle de lokale talentmiljøer. Her bidrager Roskilde Håndbold og Roskilde Kommune med hver deres. Forvaltningen vurderer, at ydelserne er særdeles relevante og bestrider ikke kvaliteten i projektet.
  DHF modtager årligt ca. 11 mio. kr. fra Team Danmark.

  Scenarie A

  Roskilde Kommune siger nej til DHF tilbud om at finansiere ydelserne til DHF i forbindelse med at udvikle de lokale talentmiljøer i et samarbejde med Roskilde Håndbold og Roskilde Kommune.
  DHF kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvad tilbuddet vil indeholde, hvis kommunen ikke indgår aftale. Måske kan det medvirke til, at Roskilde Kommune ikke modtager samme produkt som andre elitekommuner på håndboldområdet, men vi ved det ikke.

  Scenarie B

  Roskilde Kommune siger ja til DHFs tilbud. Tilbuddet finansieres fra 500.000 kr. puljen inden resten fordeles til de 6 prioriterede sportsgrene i Roskilde Kommune. Det betyder at der fordeles kr. 490.000 kr. til de 6 prioriterede sportsgrene. 500.000 kr. puljen skal gå til talentudvikling i de seks klubber.

  Scenarie C

  Roskilde Kommune siger ja til DHFs tilbud. Tilbuddet finansieres fra Roskilde Kommune øremærker kr. 10.000 kr. fra Roskilde Håndbolds del af 500.000 puljen. Det betyder at der fordeles kr. 500.000 kr. til de 6 prioriterede sportsgrene, og derefter trækkes de øremærkede kr. 10.000 fra Roskilde Håndbolds andel.
  Hvis Roskilde Kommune siger ja til at betale til DHF, kan de 5 andre specialforbund tilknyttet Roskildes Team Danmark projekt komme med samme ønsker fremadrettet. Det vil betyde en udgift på kr. 240.000 for i den samarbejdsperiode 2017-2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 12
  De medlemmer, der var til stede under dette punkt, kunne tilslutte sig Scenarie A, med den forudsætning, at Roskilde Håndbold inddrages i dialog med forvaltningen for at vurdere om DHFs tilbud giver mening.
  Rådet var ikke beslutningsdygtig jf. § 6, da punktet blev behandlet, og derfor sendes mail ud til rådsmedlemmer med referat samt spørgsmål om tilslutning med angivet frist.
  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet), Christian Cremonesi-Knudsen, Christian Juul Glem, Poul Lindor Nielsen

  Nedenstående er tilføjet af forvaltningen den 3. april 2017.

  Forvaltningen har haft sendt en mail ud til rådet den 22. marts 2017 med frist for tilbagemelding senest den 28. marts, hvis ikke medlemmet kan tiltræde ovenstående beslutning.
  Konklusion:
  Rådet tilslutter sig Scenarie A, med den forudsætning, at Roskilde Håndbold inddrages i dialog med forvaltningen for at vurdere om DHFs tilbud giver mening.

 • Pkt. 13 Kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene

  Pkt. 13

  Kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet uddeler hvert år midler til de klubber, der er med i samarbejdsaftalen med Team Danmark. En arbejdsgruppe bestående af de prioriterede sportsgrene indstiller et forslag til fordeling af midlerne, som godkendes af Elite- og Talentrådet. Der lægges op til en beslutning om ny model for fordeling af midler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at:

  1. Elite- og Talentrådet træffer beslutning om, hvilken model der skal gælde til fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene
  2. Der nedsættes en arbejdsgruppe, hvis Model 3 vælges under punkt 1

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Midlerne fra puljen er øremærket til talentudvikling i de klubber, som er prioriterede sportsgrene jf. samarbejdsaftalen. Fordelingskriterierne har væsentlig betydning for de handlinger der sker i klubberne.
  I dag er det en arbejdsgruppe, bestående af en repræsentant fra hver af de 6 prioriterede sportsgrene, som indstiller til rådet, hvilke kriterier der skal gælde for det kommende år.
  Der kan være en problemstilling ved at klubberne udarbejder fordelingskriterierne, idet de kan være opmærksomme på hvilken konsekvens ændringer vil have for den enkelte klub.
  Model1:
  Elite- og Talentrådet forsætter med nuværende model. De 6 klubber udgør en arbejdsgruppe, som udarbejder en fordelingsnøgle en gang om året. Indstillingen godkendes efterfølgende i Elite- og Talentrådet.
  Model 2:
  Forvaltningen udarbejder en fordelingsnøgle en gang årligt. Indstillingen godkendes efterfølgende i Elite- og Talentrådet.
  Model 3:
  En arbejdsgruppe i rådet udarbejder forslag til kriterier i en fordelingsnøgle, som Elite- og Talentrådet efterfølgende godkender.
  På kommende Elite- og Talentrådsmøde vil der blive fremlagt fordelingsnøgle gældende for 2017 med udbetaling forår 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De årlige kr. 500.000 som samarbejdsklubberne modtager samlet set er indeholdt i budgettet for Team Danmark Elitekommune-projektet.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 13

  Punktet blev udskudt.

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet), Christian Cremonesi-Knudsen, Christian Juul Glem, Poul Lindor Nielsen

 • Pkt. 14 Proces for lokalt prioritede sportsgrene

  Pkt. 14

  Proces for lokalt prioriterede sportsgrene

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  I samarbejdsaftalen 2017-2020 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark, skal der arbejdes med at udvikle lokale prioriterede idrætters talentstrategi i aftaleperioden. Det skal afklares hvordan de lokalt prioriterede sportsgrene udvælges i Roskilde Kommune og hvordan rammerne for udviklingsforløbet skal være. Der lægges op til at der nedsættes en arbejdsgruppe til dette arbejde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet nedsætter en arbejdsgruppe, som udarbejder et forslag til hvordan de lokalt prioriterede sportsgrene udvælges og hvordan rammerne for et udviklingsforløb kan være i 2017-2020.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Der skal i perioden 2017-20 arbejdes med at opkvalificere lokale prioriterede klubber i Roskilde Kommune som en del af samarbejdsaftalen med Team Danmark 2017-2020.
  En arbejdsgruppe nedsættes med det formål at udarbejde 1) et forslag til hvordan de lokalt prioriterede sportsgrene skal udvælges i Roskilde Kommune og 2) et forslag til hvordan rammerne og indholdet for et udviklingsforløb for de udvalgte lokalt prioriterede sportsgrene kan se ud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er afsat kr. 58.000 i hvert af årene 2017-2020 til talentudvikling af de lokalt prioriterede sportsgrene i budgettet for Team Danmark Elitekommune.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 14
  Punktet blev udskudt.

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet), Christian Cremonesi-Knudsen, Christian Juul Glem, Poul Lindor Nielsen

 • Pkt. 15 Proces for implementering af værdisæt

  Kursusbeskrivelse_Mentalitets-_og_kulturudvikling_i_eliteidraet.pdf

  Pkt. 15

  Proces for implementering af værdisæt 2017-18

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Som en del af Team Danmark samarbejdsaftalen implementerer Roskilde Kommune i perioden 2015-2020 ”Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt”. Plan for implementering af værdisæt i perioden 2017-18 i Roskilde Kommune forelægges Elite- og Talentrådet til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet godkender plan for implementering af værdisæt i Roskilde Kommune for perioden 2017-18.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt er udarbejdet af Team Danmark i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund. Værdisættet indeholder værdier for talentudvikling i Danmark og en række handlingsanvisninger og definitioner af centrale begreber indenfor talentudvikling.
  Som en del af Team Danmark samarbejdsaftalen skal Roskilde Kommune implementere ”Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt” i perioden 2015-2020. En lokal handleplan skal sikre, at værdisættet implementeres i kommunens samlede idræts- og eliteidrætspolitik, samt i den daglige praksis i de 6 prioriterede sportsgrene.
  Elite- og Talentrådet skal godkende Roskilde Kommunes handleplan for implementering af værdisættet for 2017-18 senest den 1. juni 2017 jf. Team Danmark og Roskilde Kommunes samarbejdsaftalen 2017-20.
  I den forrige samarbejdsaftale (2013-2016) var et indsatsområde at arbejde med Vindermentalitet. Dette føres videre i den nye samarbejdsaftale gældende for 2017-20.
  I forhold til den økonomi, der er budgetteret med, har forvaltningen udarbejdet næste forløb, som er baseret på værdisæt for Team Danmark.
  Forvaltningen har sendt en mail til de prioriterede sportsgrene for at sige god for planen omkring værdisættet 2017-18, som aftalt på dialogmødet den 6. februar 2017. Efterfølgende har klubberne og forvaltningen været i dialog, og der fremlægges en ny plan for værdisættet 2017-18, som alle klubberne kan se sig selv bedre i.
  Som klub er det obligatorisk at deltage.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 15

  Punktet blev udskudt.

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet), Christian Cremonesi-Knudsen, Christian Juul Glem, Poul Lindor Nielsen

 • Pkt. 16 Eventuelt

  Pkt. 16

  Eventuelt

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 16

  Niels Østergaard er stoppet som formand i Roskilde BMX. Niels har opfordret den nye bestyrelse i Roskilde BMX til at holde et møde med Steen Houman, eliteidrætskonsulent og Niels om det fremtidige samarbejde.

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet), Christian Cremonesi-Knudsen, Christian Juul Glem, Poul Lindor Nielsen

 • Pkt. 17 Punkter til næste Elite- og Talentrådsmøde

  Pkt. 17

  Punkter til næste Elite- og Talentrådsmøde

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Faste dagsordenspunkter til kommende Elite- og Talentrådsmøde i 2017:

  Godkendelse af dagsorden
  Meddelelser fra formand og andre
  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status
  Eventuelt
  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd
  Godkendelse af referat
  Udover faste dagsordenpunkter er følgende med:

  Orienteringspunkter:

  - Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne
  - Profilskoler inklusiv rammerne for profilskoler
  - Status på sportscollege

  Beslutningspunkter:

  - Nedsættelse af arbejdsgruppe til talentudviklingspuljen
  - Godkendelse af kriterier til bonus 2017/18, elitesportsaftalerne
  - Årsberetning inklusiv formandens beretning
  - Forslag til ny struktur, kriterier for prioriterede sportsgrene

  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 17

  Valg af formand og næstformand blev tilføjet som beslutningspunkt.
  De sager, som blev udskudt, kommer på til næste rådsmøde.

  Fraværende

  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet), Christian Cremonesi-Knudsen, Christian Juul Glem, Poul Lindor Nielsen

 • Pkt. 18 Godkendelse af referat

  Pkt. 18

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Referat læses op som sidste punkt på dagsordenen til godkendelse, jf. vedtægter § 5 stk. 2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 18

  Referat blev godkendt.

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet), Christian Cremonesi-Knudsen, Christian Juul Glem, Poul Lindor Nielsen