You are here

Referat

Dato: Tirsdag, April 26, 2016 - 18:00
Sted: Kantinen på Roskilde Rådhus
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Følgende punkt er kommet på dagsordenen ”Nedsættelse af arbejdsgruppe - Kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler”.
  Punkterne ”Overlevering af idrætsskolers erfaringer til de øvrige folkeskoler” og ”Sportscollege i Roskilde Kommune” rykkes til mødet den 9. juni.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-04-2016, pkt. 1
  Dagsorden blev godkendt.

  Fraværende
  Tommy Brun Larsen

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-04-2016, pkt. 2
  Sag om status på sportscollege i Roskilde Kommune blev godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 12. april.
  Partnerskabsaftaler med Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub for 2016-18 blev godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 12. april (pkt. 58). 300.000 kr. blev fordelt med 200.000 kr. til Roskilde Håndbold og 100.000 kr. til Roskilde Roklub årligt.
  Det er ikke på plads endnu med et nyt medlem i rådet med elitemæssig baggrund, som forvaltningen skal indstille.

  Fraværende
  Tommy Brun Larsen

 • Pkt. 3 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status

  Pkt. 3

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Orienteringen omhandler følgende punkter:
  - Statistik medier
  - Talentklasser og ungdomsuddannelser
  - Økonomi

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2016.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-04-2016, pkt. 3

  Fraværende
  Tommy Brun Larsen

 • Pkt. 4 Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Pkt. 4

  Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Klubben orienterer rådet mundtligt ud fra den skabelon, som blev godkendt på Elite- og Talentrådsmøde den 7. maj 2015.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:
  - Stilling
  - Skader
  - Kampe
  - Udfordringer
  - Nyt fra træningen
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere?
  - Overordnet betragtning

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2016.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-04-2016, pkt. 4

  Fraværende
  Tommy Brun Larsen

 • Pkt. 5 Halvårsevaluering elitesportsaftaler

  pkt_67_orientering_om_halvaarlig_evaluering_af_elitesportsaftalerne_kultur-_og_idraetsudvalget.pdf fc_roskilde_elitesportsaftaler_evaluering_foraar_2016.pdf moede_om_elitesportsaftaler_den_2._marts_2016_roskilde_bordtennis.pdf balance_4._kvartal_2015_roskilde_bordtennis.pdf

  Pkt. 5

  Orientering om halvårlig evaluering af elitesportaftalerne

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis og FC Roskilde for perioden juli 2015 til juni 2018. En halvårlig evaluering er blevet forelagt Kultur- og Idrætsudvalget på møde den 12. april 2016 som en del af aftalen. Elite- og Talentrådet orienteres om sagen efterfølgende.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget har på møde den 12. april 2016 fået forelagt den første halvårlige evaluering af elitesportsaftalerne med FC Roskilde og Roskilde Bordtennis.
  Elite- og Talentrådet orienteres her efterfølgende om evalueringen.
  Sagen til Kultur- og Idrætsudvalget inklusiv tre bilag er lagt på denne sag som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for budget 2016.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-04-2016, pkt. 5

  Fraværende
  Tommy Brun Larsen

 • Pkt. 6 Nedsættelse af arbejdsgruppe - Kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler

  Pkt. 6

  Nedsættelse af arbejdsgruppe - Kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume
  Elite- og Talentrådet skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning til de to klubber, der er indgået elitesportsaftale for sæsonen 2016/17. Kriterierne forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget på møde i august 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at en arbejdsgruppe nedsættes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen skal forelægge forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftalerne for sæson 2016/17 på rådsmøde den 9. juni 2016.
  Kriterierne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse på udvalgsmøde august 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-04-2016, pkt. 6
  En arbejdsgruppe bestående af Jens Müller, Munter og Per Birkedal blev nedsat.

  Fraværende
  Tommy Brun Larsen

 • Pkt. 7 Samarbejdsaftale med Team Danmark 2017-20

  samarbejdsaftale_team_danmark_-_ny_version_uddelt_paa_raadsmoede.pdf bilag_1_organisation.pdf bilag_2_handlingsplan_for_de_prioriterede_sportsgrene.pdf bilag_3_konceptbeskrivelse_idraetsskoler.pdf bilag_4a_service-model_for_ekspertbistand.pdf bilag_4b_anbefalinger_til_kvalifikationskrav_for_eksperter.pdf

  Pkt. 7

  Samarbejdsaftale med Team Danmark 2017-20

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark for perioden 2017-20. Samarbejdsaftalen skal godkendes af Kultur- og Idrætsudvalget og til orientering i Skole- og Børneudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune 2017-2020 videresendes til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget og til orientering i Skole- og Børneudvalget.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark.
  De væsentligste målsætninger for samarbejdet med Team Danmark er følgende:
  Roskilde Kommune arbejder for at etablere 1-2 idrætsskoler, som lever op til Team Danmarks tilbud om aldersrelateret træningskoncept (ATK) på 0.-6. klassetrin. Eleverne har 45 minutters sammenhængende ATK undervisning om dagen. De involverede idrætslærere modtager efteruddannelse i aldersrelateret træning.
  Team Danmark, forbundene i Danmarks Idrætsforbund og Roskilde Kommune var enige om at fortsætte udviklingen af talentudviklingsmiljøer i BMX, bordtennis, cykling, fodbold, håndbold og roning i Roskilde Kommune. Der indgås samarbejdskontrakter mellem forbund, Roskilde Kommune (de prioriterede sportsgrene) og Team Danmark for at styrke samarbejdsrelationen i perioden, så talenterne oplever en sammenhæng i deres tilbud og ressourcerne udnyttes optimalt.
  Roskilde Kommune vil arbejde for at have lokalt prioriterede sportsgrene, hvor der vil blive arbejde med deres talentstrategi.
  Talentklasserne på Himmelev Skole fortsætter. Eleverne har morgentræning med afsæt i ATK, og træningen koordineres med træningen i de prioriterede idrætsgrene. Derudover er der relevante kurser og fysiske screeninger.
  Morgentræningen på ungdomsuddannelserne fortsætter på Roskilde Katedral Skole, Himmelev Gymnasium, Roskilde Handels Skole, Roskilde Tekniske Skole og Roskilde 10. Klassecenteret. Træningen koordineres med de prioriterede idrætsgrene. Konceptet udvides med relevante kurser og fysiske screeninger for talenterne.
  Der arbejdes hen imod at skabe bedre vilkår for automobilsporten.
  Aftalen er udarbejdet i samarbejde med Team Danmark. Aftalen skal underskrives inden 31.december 2016, og der vil blive afholdt en underskriftsceremoni.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i perioden 2017-20, idet samarbejdsaftalen allerede er indregnet i budget 2017-20.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-04-2016, pkt. 7
  En opdateret version af samarbejdsaftalen blev uddelt på mødet indeholdende Hanne Pedersen fra Team Danmarks kommentarer.
  Godkendt, med følgende kommentarer:
  Vi udspecificerer i samarbejdsaftalen som andet sidste afsnit § 1. Organisation, at der tilgår kr. 500.000 til de prioriterede sportsgrene ud af det samlede Elitekommune budget i Roskilde. Vil tilføjer de lokalt prioriterede sportsgrene dertil.
  I § 5. Idrætsskoler. Sætningen i første afsnit ændres til "..der arbejdes systematisk og kvalificeret med 45 minutters sammenhængende ATK undervisning om dagen i 0. - 9. klasse"….
  Vi tilføjer under § 10. Faciliteter, at vi er i gang med at undersøge muligheden for at etablere sportscollege i Roskilde Kommune.
  Bilag 4b. Området med sportsmedicin uddybes.

  Fraværende
  Tommy Brun Larsen

 • Pkt. 8 Forslag til budget 2017

  Pkt. 8

  Forslag til budget 2017

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Forslag til budget 2017 forelægges af arbejdsgruppen til godkendelse i Elite- og Talentrådet og til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget på junimødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til budget 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen bestående af Lisbeth Klarskov, Jens Müller og Henrik Mielke fremlægger forslag til budget 2017 på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-04-2016, pkt. 8

  Elite- og Talentrådet godkender, at rådet ikke har nogle ønsker til budget 2017.
  Rådet har igennem de sidste 8 år, opsparet 1,9 mio. kr. Det forventes, at de 1,9 mio. kr. vil kunne dække udgiften til følgende indsatsområder i den kommende 4-årige aftale med Team Danmark:
  - Etablering af 2 idrætsskoler i Roskilde Kommune: Uddannelse af lærere og pædagoger og frikøb af dem til uddannelse.
  - Kurser for de lokalt prioriterede sportsgrene.
  - Overførsel af erfaringer fra de eksisterende idrætsskoler til de øvrige folkeskoler.
  - Der afsættes en pulje på kr. 120.000 kr. til uddannelse i de prioriterede sportsgrene som fordeles ud fra en behovsanalyse (eliteidrætskoordinatoren er tovholder på denne)
  - Restbeløb forventes af kunne realisere opstart af et sportscollege i Roskilde Kommune.
  355.000 kr. til ovenstående er afsat i Elite- og Talenrådets budget 2017 excl. udgifter til opstart af sportscollege.
  Fraværende
  Tommy Brun Larsen

 • Pkt. 9 Eventuelt

  Pkt. 9

  Eventuelt

  Sagsnr. 263226 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-04-2016, pkt. 9
  Claus Niller orienterede om Roskilde Katedralsskoles status som Team Danmark uddannelsespartner. Der er kommet 10 ansøgere til kommende år med Team Danmark godkendelse og seks med sportslig godkendelse. Diana Andersen er indtrådt i ledelsen og skal varetage arbejdet med Teamdanmark eleverne.

  Fraværende
  Tommy Brun Larsen

 • Pkt. 10 Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Pkt. 10

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Faste dagsordenspunkter til Elite- og Talentrådsmøde den 9. juni 2016

  - Godkendelse af dagsorden
  - Meddelelser fra formand og andre
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status
  - Eventuelt
  - Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd
  - Godkendelse af referat

  Udover faste dagsordenpunkter er følgende med:
  - Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne
  - Sportscollege i Roskilde Kommune
  - Årsberetning inkl. formandens beretning
  - Bonus i forbindelse med elitesportsaftaler
  - Kriterier til forslag for frigivelse af eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler
  - Overlevering af idrætsskolers erfaringer til de øvrige folkeskoler
  - Nedsættelse af arbejdsgruppe til talentudviklingspuljen samt forslag til retningslinjer for tildeling af støtte fra puljen.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-04-2016, pkt. 10
  Præsentation af Team Danmarks støttekoncept.

  Fraværende
  Tommy Brun Larsen