You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 5, 2020 - 18:00
Sted: Rådhuset, HR's Kursuslokale
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 05-03-2020, pkt. 1
  Godkendt

  Fraværende:
  Claus Grønborg (FC Roskilde), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus), Henning Hansen og Jacob Barsøe (elitemæssig baggrund) og Rune Tarnøe (erhversforum)
  For Camilla Vilby-Mokvist (byrådet) deltog Poul Lindor Nielsen, for Henrik Mielke (Roskilde Cykle Ring) deltog Michael Kisum.
  For tilforordnede: Peter Jensen (Team Danmark), Niels Erichsen (FysioDanmark).

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 05-03-2020, pkt. 2
  Jørgen Aufeldt takkede for denne ombæring, da han stopper som formand for Roskilde Idræts Union (RIU). Det nye medlem i Elite- og Talentrådet fra RIU, overtager næstformandsposten i Elite- og Talentrådet, da denne har været besat af RIUs repræsentant.
  Godkendt.

  Fraværende:
  Claus Grønborg (FC Roskilde), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus), Henning Hansen og Jacob Barsøe (elitemæssig baggrund) og Rune Tarnøe (erhversforum)
  For Camilla Vilby-Mokvist (byrådet) deltog Poul Lindor Nielsen, for Henrik Mielke (Roskilde Cykle Ring) deltog Michael Kisum.
  For tilforordnede: Peter Jensen (Team Danmark), Niels Erichsen (FysioDanmark).

 • Pkt. 3 Muntlig orientering elitesportsaftaler

  Pkt. 3

  Mundtlig orientering vedrørende elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Klubberne orienterer mundtligt om elitesportsaftalerne ud fra den model, som blev godkendt på Elite- og Talentrådets møde den 13. september 2018.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub har alle elitesportsaftaler med Roskilde Kommune i perioden juli 2018 til og med juni 2021.
  Status på elitesportsaftalerne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget hvert halve år (i 1. og 3. kvartal).
  På hvert ordinært møde giver to af de fire klubber en mundtlig orientering i Elite- og Talentrådet om status på klubbernes arbejde med elitesportsaftalerne.
  På mødet i Elite- og Talentrådet den 13. september 2018 blev nedenstående skabelon besluttet, hvor hver klub har 10 minutter til at orientere.
  I forhold til årets møder er rækkefølgen:
  1.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde bordtennis (1.kvartal)
  2.møde – Roskilde Roklub og FC Roskilde (2.kvartal)
  3.møde - Roskilde Roklub og FC Roskilde (3.kvartal)
  4.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis (4.kvartal)
  Klubberne bliver årligt støttet med et fast beløb, og FC Roskilde og Roskilde Bordtennis modtager derudover en årlig bonus, hvis de lever op til de fastsatte mål for sæsonen.
  De fire klubber skal opfylde en række forpligtigelser, som er indeholdt i klubbernes elitesportsaftale med Roskilde Kommune.
  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:
  - Stilling, skader, kampe og regattaer
  - Udfordringer, nyt fra træningen og udtagelser
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere
  - Overordnet betragtning
  Orienteringen skal kun indeholde det område, som klubben er blevet støttet med og ikke andre betragtninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 05-03-2020, pkt. 3
  Godkendt

  Fraværende:
  Claus Grønborg (FC Roskilde), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus), Henning Hansen og Jacob Barsøe (elitemæssig baggrund) og Rune Tarnøe (erhversforum)
  For Camilla Vilby-Mokvist (byrådet) deltog Poul Lindor Nielsen, for Henrik Mielke (Roskilde Cykle Ring) deltog Michael Kisum.
  For tilforordnede: Peter Jensen (Team Danmark), Niels Erichsen (FysioDanmark).

 • Pkt. 4 Kriterier og proces for nye elitesportsaftaler 2021 - 2023

  Referat_fra_Byraadsmoede_om_elitesportsaftaler.pdf

  Pkt. 4

  Kriterier og proces for nye elitesportsaftaler 2021 - 2024

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis, Roskilde Roklub, Roskilde Håndbold og FC Roskilde udløber 30. juni 2021. Elite- og Talentrådet skal udarbejde forslag til kriterier til valg af elitesportsaftaler, som skal godkendes af Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet nedsætter en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til kriterier til valg af elitesportsaftaler til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægter for Elite- og Talentrådet, skal rådet rådgive Kultur- og Idrætsudvalget om Roskilde Kommunes indgåelse af elitesportsaftaler i det omfang, der er afsat budget hertil.
  Nye elitesportsaftaler vil løbe fra 1.juli 2021 - 30.juni 2024.

  Procesplanen var på Kultur- og Idrætsudvalgsmødet d. 5. februar 2020, hvor sagen blev begæret i byrådet.
  På Byrådsmødet d. 26. februar 2020, blev procesplan godkendt. Se bilag med referat fra punktet.

  Proces- og tidsplan som er godkendt i Roskilde Byråd den 26. februar 2020.

  - 2020, arbejdsgruppen mødes og udarbejder forslag til kriterier til næstkommende møde i Elite- og Talentrådet.
  - 2020, Elite- og Talentrådsmøde d. 3. juni, samt fællesmøde mellem Elite- og Talentrådet og Kultur- og Idrætsudvalget. Drøftelse af forslag til kriterier for nye aftaler på fællesmødet samt beslutning om indstilling til Kultur- og Idrætsudvalget på Elite- og Talentrådsmødet lige efter fællesmødet.
  - 2020, Kultur og Idrætsudvalgsmøde d. 19. august – godkendelse af kriterier til nye elitesportsaftaler efter indstilling fra Elite- og Talentrådet.
  - 2020, foreninger kan fremsende ansøgninger til forvaltningen. Arbejdsgruppen vil behandle ansøgningerne, og efterfølgende vil Elite- og Talentrådet på møde den 17. september beslutte indstilling til Kultur- og Idrætsudvalget.
  - 2020, Kultur og Idrætsudvalgsmøde d. 2. december – beslutning om, hvem der skal indgås elitesportsaftaler med, samt tilhørende økonomi for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2024

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 05-03-2020, pkt. 4
  Godkendt.
  Til arbejdsgruppen er valgt: Jørgen Aufeldt, Bo Kalizan, Lisbeth Klarskov, Henrik Nevers og Martin Gardezi

  Fraværende:
  Claus Grønborg (FC Roskilde), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus), Henning Hansen og Jacob Barsøe (elitemæssig baggrund) og Rune Tarnøe (erhversforum)
  For Camilla Vilby-Mokvist (byrådet) deltog Poul Lindor Nielsen, for Henrik Mielke (Roskilde Cykle Ring) deltog Michael Kisum.
  For tilforordnede: Peter Jensen (Team Danmark), Niels Erichsen (FysioDanmark).

 • Pkt. 5 Kriterier for prioriterede sportsgrene og lokaltprioriterede sportsgrene

  Kriterier_for_prioriterede_og_lokalt_prioriterede_sportsgrene.pdf

  Pkt. 5

  Kriterier for prioriterede sportsgrene og lokalt prioriterede sportsgrene til ny samarbejdsaftale 2021-2024

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  I en ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune 2021-2024, kan der være prioriterede og lokalt prioriterede sportsgrene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kriterierne drøftes og indstilles til Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I en ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune kan der være prioriterede og lokalt prioriterede sportsgrene.
  Til hver sportsgren vil der være samarbejdsklubber, som er nævnt i samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark.
  Det vil være disse klubber, der vil være samarbejde med i den kommende samarbejdsperiode for 2021-2024.
  Roskilde Elite- og Talentråd skal indstille, hvilke kriterier der skal gælde for at komme i betragtning til være med i den kommende samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark for 2021-2024.
  Fra Team Danmarks side er der et krav i forhold til at være en prioriteret sportsgren i samarbejdsaftalen. Her gælder, at et forbund skal være enten verdensklasseforbund eller eliteforbund under Team Danmark.
  For at kunne være med i en ny samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark, skal begge parter samt specialforbundet sige ja til de klubber, der vil være samarbejdsklubber.
  I samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark er der en række indsatser. De indsatser er klubberne, der er med i en kommende aftale, forpligtet på og kan, hvis det ikke sker, udtræde af samarbejdsaftalen.
  Forvaltningen vil med afsæt i de kriterier, der besluttes, komme med en indstilling til Elite- og Talentrådet sammen med Team Danmark om, hvem der i den nye samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark skal have status af at være en prioriteret eller lokalt prioriteret sportsgren.
  Efterfølgende skal samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark behandles i Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- Børneudvalget og derefter til endelig godkendelse i Roskilde Byråd.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 05-03-2020, pkt. 5

  Godkendt, med denne rettelse til bilag

  Prioriterede sportsgrene Lokalt prioriterede sportsgrene
  klubben har udøvere, der har Team Danmark godkendelse til ungdomsuddannelse, samt har udøvere der er udtaget til ungdomslandshold fra U17 og op seneste 2 sæsoner.
  Eller klubben har mindst haft fire udøvere i talentklasserne (seneste to skoleår 2018/19 og 2019/20.
  Klubben har udøvere med Team Danmark godkendelse til ungdomsuddannelse.
  Eller klubben har indenfor de seneste samarbejdsperiode (2017-20) haft elever i talentklasserne

  Fraværende:
  Claus Grønborg (FC Roskilde), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus), Henning Hansen og Jacob Barsøe (elitemæssig baggrund) og Rune Tarnøe (erhversforum)
  For Camilla Vilby-Mokvist (byrådet) deltog Poul Lindor Nielsen, for Henrik Mielke (Roskilde Cykle Ring) deltog Michael Kisum.
  For tilforordnede: Peter Jensen (Team Danmark), Niels Erichsen (FysioDanmark).

 • Pkt. 6 Forslag til årsplan 2020

  Aarsplan_2019-2020_sommer_til_sommer.pdf

  Pkt. 6

  Forslag til årsplan 2020-2021 (sommer til sommer)

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet drøfter forslag til årsplan (fra sommer til sommer) til udmøntning af Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til årsplan for 2020-2021 anbefales og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægter for Elite- og Talentrådet skal rådet udmønte Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark ved at fremlægge en årsplan (sommer til sommer) til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse.
  Årsplanen skal indeholde forventede indsatser for det kommende år, herunder en oversigt over indsatser for udmøntning af samarbejdsaftalen 2020-2021.
  Mål og indsatser evalueres i Elite- og Talentrådets årsberetning, og fremgår derfor ikke af årsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 05-03-2020, pkt. 6
  Godkendt

  Fraværende:
  Claus Grønborg (FC Roskilde), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus), Henning Hansen og Jacob Barsøe (elitemæssig baggrund) og Rune Tarnøe (erhversforum)
  For Camilla Vilby-Mokvist (byrådet) deltog Poul Lindor Nielsen, for Henrik Mielke (Roskilde Cykle Ring) deltog Michael Kisum.
  For tilforordnede: Peter Jensen (Team Danmark), Niels Erichsen (FysioDanmark).

 • Pkt. 7 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Orientering_om_Team_Danmark_projektet_statistik_paa_medieomtale_og.pdf

  Pkt. 7

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har ændret ressourcetildelingen til folkeskolerne, og det har en positiv betydning for processen for optagelse af elever til 7.T.
  Fremover skal optagelse til talentklasserne være afklaret senest juni måned og ikke som på nuværende tidspunkt den 15. november.
  Dette vil være gældende for optagelse til kommende 7.T, der starter skoleåret 2021-2022.
  Den 3. april er der frist for optagelse til kommende 8.-9.T med skolestart efter sommerferien 2020.
  Der har været en del henvendelser allerede, og der er to ledige pladser i både 8.-9.T.
  Himmelev Skole har afholdt møde med forvaltningen i forhold til talentklasserne. Her blev procedure i forhold til elevsamtaler gennemgået.
  Himmelev Skole oplyste, at det er muligt at have to klasser mere, som er et af ønskede indsatser i samarbejdsaftalen med Team Danmark. Forvaltningen er ved at afdække mulighederne i forhold til økonomi. Såfremt det bliver aktuelt, vil det være med start tidligst fra skoleåret 2021-22. Der vil på Himmelev Skole så være et spor på 7. årgang og to spor på 8. og 9. årgang.
  Instagramprofilen går på skift mellem de udøvere, der har modtaget støtte fra Talentudviklingspuljen. Det har ikke været optimalt fra enkelte udøveres side, hvilket er blevet påtalt!
  I forhold til støtten, der er givet fra talentudviklingspuljen, har en enkelt støttemodtager besluttet at sætte sporten på stand by, og klubben har betalt det beløb tilbage, som ikke er blevet brugt.
  Screeningerne på eleverne i talentklasserne blev afsluttet start februar 2020. Alle elever modtager en rapport, der er rød, gul eller grøn. En rød screening betyder, at der er problemstillinger, der skal arbejdes med, hvorimod en grøn screening betyder, at det ser fysisk godt ud. For første gang har der været blot en enkelt rød screening!
  Forvaltningen har afholdt møde med Roskilde Festival Højskole, hvor der blev drøftet muligheder for, at sportsudøvere kan leje et værelse for et skoleår.
  For Roskilde Festival Højskole er dette en mulighed, men det vil forudsætte, at de selv internt skal godkende dette. For de sportsudøvere, der skal bo der, gælder, at de skal fylde 18 år det år, de starter med at bo der, samt at udøverne skal leje en hel etage, hvilket vil være 16-19 personer (8 værelser).
  I bilaget for eksponering er medtaget data fra instagram og youtube for første gang, mens data fra infomedia udgår, som besluttet på forrige møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 05-03-2020, pkt. 7
  Godkendt.
  Forvaltningen kontakter Boligselskabet Sjælland og giver orientering på næste møde i forhold til muligheder på området.

  Fraværende:
  Claus Grønborg (FC Roskilde), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus), Henning Hansen og Jacob Barsøe (elitemæssig baggrund) og Rune Tarnøe (erhversforum)
  For Camilla Vilby-Mokvist (byrådet) deltog Poul Lindor Nielsen, for Henrik Mielke (Roskilde Cykle Ring) deltog Michael Kisum.
  For tilforordnede: Peter Jensen (Team Danmark), Niels Erichsen (FysioDanmark).

 • Pkt. 8 Orientering om status på Roskilde Kommunes Tour De France indsats

  Pkt. 8

  Orientering om status på Roskilde Kommunes Tour De France indsats

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde er start by for 2.etape af Tour de France 2021.

  Sagsfremstilling

  Ruten til årets Tour de France er nu meldt ud. Der startes ved Vikingeskibsmuseet, og rytterne kører op til Stændertorvet.
  Her vil den officielle start være, og der vil være taler og sang.
  Ruten kan ses på forskellige sider. Rytterne forlader Roskilde, når de kører mod Ledreborg.
  Roskilde Kommune har lavet en facebookside om de events der vil komme, den er at finde på dette link.
  https://www.facebook.com/events/roskilde-kommune/roskilde-tour-de-france-2021/383955345750301/
  På facebooksiden er det foreløbigt muligt at tilmelde sig to arrangementer:

  • 19. marts 2020 - Ide workshop – grand depart
  • 26. marts 2020 - bare spørg om Tour de France

  Hver onsdag sidder der en person i Byens hus, som det er muligt at lave sparring med i forhold til aktiviteter.
  Læs mere på denne hjemmeside, https://alletiderstour.roskilde.dk/

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 05-03-2020, pkt. 8
  Godkendt

  Fraværende:
  Claus Grønborg (FC Roskilde), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus), Henning Hansen og Jacob Barsøe (elitemæssig baggrund) og Rune Tarnøe (erhversforum)
  For Camilla Vilby-Mokvist (byrådet) deltog Poul Lindor Nielsen, for Henrik Mielke (Roskilde Cykle Ring) deltog Michael Kisum.
  For tilforordnede: Peter Jensen (Team Danmark), Niels Erichsen (FysioDanmark).

 • Pkt. 9 Orientering om evaluering af samarbejdsaftalen med Team Danmark.

  Oversigt_indsatser_2017-20.pdf

  Pkt. 9

  Orientering om evaluering af samarbejdsaftalen med Team Danmark. 2017-20

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen og Team Danmark orienterer mundtligt om handleplanen for 2017-2020 i henhold til § 11 i Samarbejdsaftalen 2017-2020 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune og Team Danmark holder møde i det første kvartal hvert år med det formål at drøfte om, samarbejdet lever op til de gensidige forventninger.
  Denne evaluering indeholder en evaluering over indsatsen i perioden 2017-2020, og ikke kun det forgangne år.
  Parterne har afholdt møde den 27. februar 2020.

  Punkterne blev gennemgået, og forvaltningen gav en status på indsatserne i Roskilde Kommunes samarbejdsaftale.

  De forskellige indsatser omhandler områder som klubudvikling og trænerudvikling af de seks prioriterede sportsgrene, uddannelsesområdet fra talentklasser til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, samarbejdsrelationer med blandt andet erhvervsliv samt erfa-netværk med andre kommuner, ekspertbistand og nye indsatsområder.
  Oversigt over Roskilde Kommunes indsatser inklusiv evaluering af indsatser i Samarbejdsaftalen 2017-2020 er vedlagt som bilag.

  Gennemgang af indsatser og afstemning af forventninger var positiv, idet begge parter finder samarbejdet meget tilfredsstillende i perioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 05-03-2020, pkt. 9
  Godkendt

  Fraværende:
  Claus Grønborg (FC Roskilde), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus), Henning Hansen og Jacob Barsøe (elitemæssig baggrund) og Rune Tarnøe (erhversforum)
  For Camilla Vilby-Mokvist (byrådet) deltog Poul Lindor Nielsen, for Henrik Mielke (Roskilde Cykle Ring) deltog Michael Kisum.
  For tilforordnede: Peter Jensen (Team Danmark), Niels Erichsen (FysioDanmark).

 • Pkt. 10 Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Pkt. 10

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Oversigt over faste dagsordenspunkter samt opridsning af nye punkter, som skal til behandling i Elite- og Talentrådet på næste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at punkter til næste møde godkendes.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Elite- og Talentråd.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet gives en orientering om faste dagsordenspunkter til rådets møde den 6. juni 2020 samt eventuelle nye dagsordenspunkter.

  Næste møde i Elite- og Talentrådet starter med et fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget, herefter er der Elite- og Talentrådsmøde.

  Faste dagsordenspunkter:
  - Godkendelse af dagsorden.
  - Meddelelser fra formand og andre.
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status.
  - Mundtlig orientering elitesportsaftaler
  - Godkendelse af referat
  - Eventuelt.

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd.
  - Status på Tour de France.
  - Evaluering Talentudviklingspuljen.
  - Mundtlig orientering om elitesportsaftaler.
  - Halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne.
  - Tilskudspulje med overførte midler fra puljen til prioriterede sportsgrene
  - Årsberetning for Elite- og Talentrådet.
  - Kriterier for bonus i elitesportsaftaler 2020/21.
  - Input til temamøde på 3. møde i Elite- og Talentrådet.
  - Samarbejdsaftale med Team Danmark 2021-2024.
  - Godkendelse af kriterier til elitesportsaftaler 2021-2024.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 05-03-2020, pkt. 10
  Godkendt

  Fraværende:
  Claus Grønborg (FC Roskilde), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus), Henning Hansen og Jacob Barsøe (elitemæssig baggrund) og Rune Tarnøe (erhversforum)
  For Camilla Vilby-Mokvist (byrådet) deltog Poul Lindor Nielsen, for Henrik Mielke (Roskilde Cykle Ring) deltog Michael Kisum.
  For tilforordnede: Peter Jensen (Team Danmark), Niels Erichsen (FysioDanmark).

 • Pkt. 11 Evaluering af talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene 2019

  Talentstrategimaal_2019.pdf

  Pkt. 11

  Evaluering af talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene 2019

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Til de prioriterede klubber i samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark er der afsat 500.000 årligt, som fordeles i forhold til vedtagne model.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Elite- og Talentråd godkendte den 11. juni 2019 18 talentstrategimål for de seks klubber: Roskilde Bordtennis, Roskilde Roklub, FC Roskilde, Roskilde Håndbold, Roskilde Cykle Ring og Roskilde BMX, som er de prioriterede klubber i den indeværende Team Danmark aftale 2017-20.

  Dette med afsæt i beslutningen fra den 30.november 2017 ”Kriterier for uddeling af puljemidler til prioriterede sportsgrene”, jf. dagsordenspunkt 55. Kriterierne blev godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 11. april 2018.

  Klubberne har været i dialog med forvaltningen vedrørende de tre individuelle talentstrategimål for 2019. Opfyldelsen af hvert mål udløser 1/18 af 250.000 kr. (3 mål x 13.888 kr. x 6 klubber).

  Ud over de individuelle talentstrategimål er der afsat 41.664 kr. til hver klub i en grundpulje.

  Klubberne har fremsendt dokumentation til forvaltningen i forhold til opfyldelse af klubbernes mål.
  For Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis er to af de tre mål opfyldt.
  I forhold til dette er fordelingen af midlerne til klubberne for 2019:
  69.440 kr. Roskilde Håndbold
  69.440 kr. Roskilde Bordtennis
  83.328 kr. FC Roskilde
  83.328 kr. Roskilde BMX
  83.328 kr. Roskilde Roklub
  83.328 kr. Roskilde Cykle Ring
  Der etableres en tilskudspulje med midler, der overføres fra de talentstrategimål, der ikke er opfyldt. Denne pulje kan klubberne ansøge. Der vil kunne søges én gang årligt til tiltag, som understøtter talentudviklingsstrategien for klubben.

  Der overføres 27.776 kr. til puljen. Disse midler kan alle seks klubber, der er samarbejdsklubber i Team Danmarksaftalen, søge. For at komme i betragtning til dette, skal klubberne søge senest den 3. april 2020 til forvaltningen. Ansøgninger vil være en del af bilag til sagen,
  Til næste møde i Elite- og Talentrådet vil forvaltningen give en indstilling om fordeling.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 05-03-2020, pkt. 11
  Godkendt

  Fraværende:
  Claus Grønborg (FC Roskilde), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus), Henning Hansen og Jacob Barsøe (elitemæssig baggrund) og Rune Tarnøe (erhversforum)
  For Camilla Vilby-Mokvist (byrådet) deltog Poul Lindor Nielsen, for Henrik Mielke (Roskilde Cykle Ring) deltog Michael Kisum.
  For tilforordnede: Peter Jensen (Team Danmark), Niels Erichsen (FysioDanmark).

 • Pkt. 12 Eventuelt

  Pkt. 12

  Eventuelt

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 05-03-2020, pkt. 12

  Fraværende:
  Claus Grønborg (FC Roskilde), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus), Henning Hansen og Jacob Barsøe (elitemæssig baggrund) og Rune Tarnøe (erhversforum)
  For Camilla Vilby-Mokvist (byrådet) deltog Poul Lindor Nielsen, for Henrik Mielke (Roskilde Cykle Ring) deltog Michael Kisum.
  For tilforordnede: Peter Jensen (Team Danmark), Niels Erichsen (FysioDanmark).

 • Pkt. 13 Godkendelse af referat

  Pkt. 13

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 05-03-2020, pkt. 13
  Godkendt

  Fraværende:
  Claus Grønborg (FC Roskilde), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus), Henning Hansen og Jacob Barsøe (elitemæssig baggrund) og Rune Tarnøe (erhversforum)
  For Camilla Vilby-Mokvist (byrådet) deltog Poul Lindor Nielsen, for Henrik Mielke (Roskilde Cykle Ring) deltog Michael Kisum.
  For tilforordnede: Peter Jensen (Team Danmark), Niels Erichsen (FysioDanmark).