You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 11, 2019 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 14 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 14

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 14
  Godkendt

  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 15 Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 15

  Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Der afholdes fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget med fokus på rådets årsplan for 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. april 2017, punkt 92, nye vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd. Et af de nye elementer i vedtægterne er et årligt fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget om rådets årsplan (sommer til sommer).
  Kultur- og Idrætsudvalget behandlede Elite- og Talentrådets årsplan 2019/2020 på mødet den 3. april 2019, punkt 47.
  Fællesmødet afholdes kl. 17:00 – 17:45 inkl. spisning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 15
  Rådets årsplan drøftet

  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 16 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 16

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 16
  Godkendt.

  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 17 Evaluering af talentudviklingspuljen

  Oversigt_stoettemodtagere_Talentudviklingspuljen_201819.pdf Fordelingsmodel.pdf

  Pkt. 17

  Evaluering af talentudviklingspuljen

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af talentudviklingspuljen 2018/19 forelægges Elite- og Talentrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen godkendes, og fremtidig model debatteres og besluttes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Talentudviklingspuljen i sæson 2018/19 udgjorde 400.000 kr. samt 150.000 kr. fra ikke udbetalte bonusmidler fra elitesportsaftaler.
  Midlerne blev fordelt på 13 klubber i sæsonen 2018/19. Der er i alt modtaget 41 ansøgninger fra 15 klubber, heraf fik 32 atleter/hold støtte, hvilket betyder, at 78% af ansøgningerne blev imødekommet.
  Der blev i alt søgt for 1.015.375 kr. i 2018.

  En enkelt klub, AIK Roskilde Bokseklub, har betalt det modtagne beløb tilbage, da den støttede udøver er stoppet i klubben.
  Oversigt over modtagere af tilskud fra Talentudviklingspuljen i 2018/19 er vedlagt som bilag.

  Klubber, som har modtaget tilskud fra Talentudviklingspuljen, skal udarbejde en skriftlig evaluering samt formidle mindst 4 historier og billeder til projektets facebookside. Alle klubber har afleveret evalueringen, og klubberne har formidlet historier, som er blevet publiceret på Team Danmark projektets facebookside.
  Enkelte udøvere mangler at opfylde betingelsen med bidrag til facebook, her vil forvaltningen følge op på, om udøverne når at indfri dette.
  Hvis ansøgerne ikke har opfyldt betingelserne for denne støtteperiode, vil det være et krav, at ansøgerne lever op til betingelserne i kommende støtteperiode.
  Udøverne har på skift haft projektets instagramprofil Talent4000 en uge af gangen hen over sæsonen, samt deltaget på et ernæringskursus, som er arrangeret i samarbejde med Team Danmark.

  Forvaltningen har udtaget to klubber ved lodtrækning til stikprøver og efterprøvet klubbernes dokumentation for anvendelse af puljemidler, som de har modtaget. Forvaltningen har ikke haft noget at bemærke i forhold til klubbernes dokumentation.
  På mødet i Elite- og Talentrådet den 13. september 2017, hvor talentudviklingspuljen blev fordelt, var der en debat i forhold til etablerede udøvere, der blev fravalgt.
  Rådet bedes forholde sig til en fremtidig model, hvor ønsket om at støtte både talenter og etablerede landsholdsudøvere, er beskrevet i notatet.
  Elite- Talentrådet har beføjelsen til at foretage denne ændring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er afsat 400.000 kr. i budgettet samt 150.000 kr. i ikke udbetalte midler fra bonus elitesportsaftaler.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 17
  Godkendt med ny model

  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 18 Talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene - 500.000 kr. puljen

  Talentstrategimaal_2019.pdf

  Pkt. 18

  Talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene - 500.000 kr. puljen

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet skal godkende klubbernes talentstrategimål for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet godkendte på mødet den 30.november 2017 ”Kriterier for uddeling af puljemidler til prioriterede sportsgrene”, jf. dagsordenspunkt 55. Kriterierne blev godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget den 11. april 2018, som en del af Elite- og Talentrådets årsplan 2018/19.
  Klubberne har været i dialog med forvaltningen vedrørende forslag til 3 individuelle talentstrategimål for 2019.

  Opfyldelsen af hvert mål udløser 1/18 af 250.000 kr. (3 mål x 13.888 kr. x 6 klubber).
  Elite- og Talentrådet bedes vurdere de 6 klubbers fremlagte talentstrategimål. Se bilag med beskrivelse af de 6 klubbers talentstrategimål
  Forvaltningen foretager en årlig evaluering af målene. Denne evaluering vil blive præsenteret for Elite- og Talentrådet på årets sidste møde.

  Herefter skal Elite- og Talentrådet godkende hvilke mål, der er opfyldt og udløser midler fra puljen for de prioriterede sportsgrene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019, da der årligt er afsat 500.000 kr. til puljen til de prioriterede sportsgrene.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 18
  Godkendt

  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 19 Tilskudspulje, med overførte midler fra puljen til prioriterede sportsgrene

  Ansoegning_om_midler_fra_tilskudspuljen_-_Roskilde_BMX.pdf Ansoegning_tilskudspulje_Roskilde_bordtennis.pdf Ansoegning_midler_tilskudspuljen.pdf

  Pkt. 19

  Tilskudspulje, med overførte midler fra puljen til prioriterede sportsgrene

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Tilskudspuljen er overførte midler fra puljen omkring talentstrategimål for de prioriterede klubber i Team Danmark aftalen, som kan søges til talentudviklingsformål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet beslutter den endelige fordeling.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  På det forrige møde i Elite- og Talentrådet den 28. februar blev fordelingen af tilskud til de prioriterede sportsgrene behandlet på bagrund af de opstillede talentstrategimål for klubberne.
  Model for fordeling blev besluttet på møde den 30. november 2017 i Elite- og Talentrådet og efterfølgende godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget.
  Ikke udbetalte midler fra puljen bliver overført til en tilskudspulje, som de seks klubber, der er prioriterede sportsgrene i den nuværende Team Danmark aftale, kan søge.

  Der er overført 41.664 kr., som ikke er udbetalt, da fordelingen blev behandlet og godkendt på møde i Elite- og Talentrådet den 28. februar.
  Ansøgningen skal være målrettet en indsats omkring talentudvikling i klubben.
  Der er modtaget ansøgninger fra Roskilde Håndbold, Roskilde Bordtennis og Roskilde BMX, som er vedhæftet som bilag.
  Forvaltningen indstiller følgende fordeling, i alt 41.664.kr.
  Roskilde Håndbold – 12.221 kr.
  Roskilde BMX – 14.000 kr.
  Roskilde Bordtennis – 15.000 kr.
  Eventuelt ikke udbetalte midler vil blive brugt på den række kurser, der er for de enkelte bestyrelser fra de prioriterede klubber i projektet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019, der er overført 41.664 kr. for talentstrategimålspuljen.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 19
  Godkendt

  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 20 Kriterier for bonus i elitesportsaftaler 2019/20

  Pkt. 20

  Kriterier for bonus i elitesportsaftaler 2019/20

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet skal beslutte kriterier for frigivelse af bonusordning i Roskilde Kommunes elitesportsaftaler for sæsonen 2019/20.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kriterier for frigivelse af bonus vedrørende elitesportsaftaler sæson 2019/20 anbefales og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalg

  Sagsfremstilling

  På Elite- og Talentrådsmødet den 13. september 2018 besluttede Elite- og Talentrådet, at forvaltningen skal udarbejde forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning sæson 2019/20 til de to klubber FC Roskilde og Roskilde Bordtennis, som har mulighed for bonus i deres respektive elitesportsaftaler.
  Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub har ikke mulighed for bonus i deres elitesportsaftale.
  De nuværende elitesportsaftaler løber fra 1.juli 2018 til 30.juni 2021.

  Forvaltningen indstiller, at der vil være to kriterier, som FC Roskilde og Roskilde Bordtennis skal leve op til.

  FC Roskilde
  Kriterier 2019/20
  Placering som nummer 6 i 1.division 40.000kr
  At klubben har mindst fire spillere under 22 år, som har været i truppen til en divisionskamp 35.000kr
  Roskilde Bordtennis
  Kriterier 2019/20
  At holdet enten kvalificerer sig til Champions League eller går videre fra Gruppespillet i Europa League 50.000kr
  Vinder DM i sæsonen 2019/20 25.000kr

  Kriterier for bonusudbetaling gælder i sæsonen 2019/2020. Bonus udbetales én gang årligt inden næste sæsonstart. Evaluering af kriterier samt forslag til nye kriterier fremlægges til politisk behandling i Elite- og Talentrådet og Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019, da der er afsat 150.000 kr. til udbetaling af bonus i elitesportsaftalerne. Bonus, der ikke bliver udbetalt, bliver overført til Talentudviklingspuljen.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 20
  Anbefales, og sagen videresendes til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget
  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 21 Input til temamøde til 3.møde i Elite- og Talentrådet

  Pkt. 21

  Input til temamøde til 3.møde i Elite- og Talentrådet

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Jævnfør forretningsordenen for Elite- og Talentrådet skal der på rådets 3. ordinære møde være et tema.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådet giver input og beslutter et emne til næstkommende møde.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet afholder en gang om året et temamøde. Dette skal afholdes i 3. eller 4. kvartal.
  Temamødet har minimum følgende punkter:
  1) Inspirationsoplæg fra ekstern part
  2) Åben drøftelse og diskussion af Roskilde Elite- og Talentrådsarbejde med afsæt i inspirationsoplægget.
  Til et temamøde kan Elite- og Talentrådet invitere eksterne til at deltage i denne del af mødet.
  Elite- og Talentrådet skal beslutte, hvilket tema der skal være på det kommende møde.
  Et forslag kunne være et oplæg om ”lokal talentudvikling i samspil”. Her er der lavet en ph.d. på området med afsæt i elitekommunerne, som giver en række anbefalinger til arbejdet. Det kunne være relevant i forhold til, at Roskilde Kommune og Team Danmark i 2020 skal forhandle indhold af en mulig ny samarbejdsaftale 2021-2024.
  På tidligere møder har emnet været:
  2018 - Samarbejdet mellem erhvervslivet og sportens verden.
  2017 – Afholdelse af olympisk dag
  2016 – Torben Winther om Ringsted Sportscollege
  2015 – Erfaringer fra idrætsskolerne

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019
  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 21
  Godkendt
  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 22 Oplæg fra Team Danmark og forvaltningen i forhold til intern træneruddannelse for mål-gruppen trænere der arbejder med målgruppen 12-18 år

  Pkt. 22

  Oplæg fra Team Danmark og forvaltningen i forhold til intern træneruddannelse for målgruppen trænere der arbejder med målgruppen 12-18 år, i de prioriterede- og lokalprioriterede sportsgrene.

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Den årlige Team Danmark evaluering af samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og forvaltningen afstedkom, at der blev afdækket et indsatsområde omkring intern træneruddannelse for de trænere, der arbejder med udøvere i alderen 12-18 år. Dette er hos Team Danmark et defineret indsatsområde i deres støttekoncept 2017-2020.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller at Elite- og Talentrådet drøfter og tager beslutning.

  Sagsfremstilling

  På mødet i Elite- og Talentrådet den 28. februar 2019 blev evalueringen af samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune behandlet.
  Her havde Team Danmark og forvaltningen set en mulighed for at arbejde med at løfte niveauet for de trænere, der arbejder med gruppen 12-18 år.
  Dette er ikke i forhold til den sportsspecifikke del i form af, hvilke øvelser der skal bruges, men i forhold til tilgangen som en træner skal have i forhold til de anbefalinger, der er.
  Oplægget, som Elite- og Talentrådet skal forholde sig til, vil tage afsæt i de forskellige trin, som mange forbunds ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept) er bygget op omkring.
  En udfordring i talentudviklingen er, at mange trænere har fokus på at vinde mere end at udvikle.
  Workshop vil fokusere på:
  ATK 2.0
  Hvad er talent
  ATK model som indeholder:
  Learn to train
  Train to train
  Train to compete
  Train to win
  Relative Age Effect

  På baggrund af oplægget, skal Elite- og Talentrådet beslutte, om der skal arbejdes videre med en årlig workshop for trænere, der arbejder med denne målgruppe.
  Workshoppen vil efterfølgende evalueres, og der vil på baggrund heraf taget beslutning om, det er en indsats, der skal fortsætte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 22
  Godkendt. Forvaltningen arbejder videre på baggrund af input fra Elite- og Talentrådet.

  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 23 Oplæg om sportscollege i forhold til ønsker fra Roskilde Håndbold og FC Roskilde

  Sportscollege_i_Roskilde_Kommune.pdf Forslag_til_nyt_stadion.pdf

  Pkt. 23

  Orientering: Oplæg om sportscollege i forhold til ønsker fra Roskilde Håndbold og FC Roskilde

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Processen omkring nyt stadion i Roskilde Idrætspark skrider frem, og der arbejdes ud fra, der som en af stadion være et Sportscollege.

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 3. juni 2015, punkt 94, at Elite- og Talentrådet udarbejder en procesplan, inklusiv økonomisk oversigt, som led i at afdække muligheden for at etablere et sportscollege i Roskilde Kommune. Rådet skal godkende status på procesplans indhold og komme med input på dette møde.

  Dette medførte, at der på mødet den 24. september 2015 i Elite- og Talentrådet blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med dette sammen med forvaltningen.

  På møde i Elite- og Talentrådet den 3. marts 2016 blev der fra forvaltningen præsenteret en rapport med bla. en behovsanalyse i forhold til input fra de forskellige interessenter, herunder de prioriterede klubber i Team Danmark projektet samt andre klubber.
  I behovsanalyse belyses, hvilke ønsker der er fra brugerne
  På mødet blev det besluttet at arbejdsgruppen skal se på følgende, i prioriteret rækkefølge.
  - Fysisk placering (herunder økonomi)
  - Helhedstilbuds for udøver og organisering af samme
  - Driftsøkonomi

  Status i dag er, at der afventes at byggeri af stadion skal påbegyndes og hvor den fysiske placering af Sportscollege vil være.
  Roskilde Byråd godkendte på møde den 25.januar 2017 en principbeslutning om, at der arbejdes videre med, at et eventuelt stadion skal placeres i Rådmandshaven. Stadion vil blandt andet indeholde et sportscollege.
  Roskilde Håndbold og FC Roskilde vil fortælle om hvilke tanker de har i forhold til ønsker der kan have ændret sig fra behovsanalysen, samt hvilken økonomi de som klub vil byde ind med.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 23
  Godkendt
  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 24 Ændring i lovgivning i forhold til talentklasser i folkeskolen

  Pkt. 24

  Ændring i lovgivning i forhold til talentklasser i folkeskolen

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Lovgivningen i folkeskolen er blevet ændret, da der er kommet obligatoriske erhvervsrettede valgfag i folkeskolen i 8.-9.klasse, som gælder for skoleåret 2019-20.

  Sagsfremstilling

  Politisk har det været magtpåliggende, at der skal gennemføres en eksamen for erhvervsrettede valgfag til Folkeskolens afgangsprøve.
  Team Danmark har været i dialog med Undervisningsministeriet.
  Udfordringen er, at det gør det meget svært at finde dispensationsmuligheder for eleverne i idrætsskolerne, da de skal op til en afsluttende eksamen i det erhvervsrettede valgfag. Team Danmark har forespurgt muligheden for alternativt at gennemføre en eksamen i eliteidræt, men det vurderes ikke at være praktisabelt.
  Det obligatoriske erhvervsrettede valgfag skal fylde 2 timer om ugen i 7. og 8. klasse og kommer dermed til at lægge beslag på nogle af de valgfagstimer, som anvendes til morgentræning.
  I forhold til morgentræningen betyder det, at Himmelev har udarbejdet en model, der gør, at morgentræning stadig bevares i skoletiden. Ift. skoleåret 19/20 vil kommende 7.T vil blive tilbudt Håndværk/design som obligatorisk valgfag, som vil afsluttes som en prøve på. 8. årgang. Til gengæld vil den understøttende undervisning blive reduceret for at kompensere for de 2 ekstra lektioner om ugen.
  Kommende 8. og 9.T fortsætter morgentræningen uændret i skoleåret 2019/20.
  Christian Cremonesi-Knudsen, som er viceskoleleder på Himmelev Skole, hvor talentklasserne er placeret, vil orientere om, hvad status er

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019
  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 24
  Godkendt

  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 25 Mundtlig orientering elitesportsaftaler

  Pkt. 25

  Mundtlig orientering vedrørende elitesportsaftaler

  Roskilde Roklub og FC Roskilde

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume
  Klubberne orienterer mundtligt om elitesportsaftalerne ud fra den model, som blev godkendt på Elite- og Talentrådets møde den 13. september 2018.
  Sagsfremstilling
  Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub har alle elitesportsaftaler med Roskilde Kommune i perioden juli 2018 til og med juni 2021. Status på elitesportsaftalerne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget hvert halve år (i 1. og 3. kvartal).
  På hvert ordinært møde giver to af de fire klubber en mundtlig orientering i Elite- og Talentrådet om status på klubbernes arbejde med elitesportsaftalerne.
  På mødet i Elite- og Talentrådet den 13. september 2018 blev nedenstående skabelon besluttet, hvor hver klub har 10 minutter til at orientere.
  I forhold til årets møder er rækkefølgen:
  1.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde bordtennis (1.kvartal)
  2.møde – Roskilde Roklub og FC Roskilde (2.kvartal)
  3.møde - Roskilde Roklub og FC Roskilde (3.kvartal)
  4.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis (4.kvartal)
  Klubberne bliver årligt støttet med et fast beløb, og FC Roskilde og Roskilde Bordtennis modtager derudover en årlig bonus, hvis de lever op til de fastsatte mål for sæsonen.

  De fire klubber skal opfylde en række forpligtigelser, som er indeholdt i klubbernes elitesportsaftale med Roskilde Kommune.
  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:
  - Stilling, skader, kampe og regattaer
  - Udfordringer, nyt fra træningen og udtagelser
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere
  - Overordnet betragtning
  Orienteringen skal kun indeholde det område, som klubben er blevet støttet med og ikke andre betragtninger.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 25

  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 26 Halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne

  12_aarlig_evaluering_FC_Roskilde.pdf 12_aarlig_evaluering_Roskilde_Haandbold.pdf 12_aarlig_evaluering_Roskilde_Bordtennis.pdf 12_aarlig_evaluering_Roskilde_Roklub.pdf

  Pkt. 26

  Halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub for perioden juli 2018 til juni 2021. Som en del af aftalen gennemføres der halvårlige evalueringer af elitesportsaftalerne, som forelægges Elite- og Talentrådet til godkendelse og Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringerne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har afholdt halvårligt evalueringsmøde med Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub, hvor forpligtelserne i elitesportsaftalerne mellem Roskilde Kommune og klubberne er blevet gennemgået.

  Evalueringen er den anden i indeværende aftaleperiode, som løber fra 1. juli 2018 til sommer 30. juni 2021 mellem Roskilde Kommune og de fire klubber.

  Klubberne skal leve op til en række definerede forpligtelser i deres respektive aftaler. I bilag kan ses oversigt over de samlede forpligtelser, som hver klub skal leve op til.
  I oversigten er også medtaget de mål, som klubberne selv har defineret på en række områder i deres ansøgninger til en elitesportsaftale.
  Dette giver et overblik over de ambitioner, klubberne har for aftaleperioden. Klubberne bliver ikke bedømt på egne mål men kun på de indgåede forpligtelser, der er i den enkelte klubs elitesportsaftale.
  På møderne med klubberne er de vedhæftede bilag blevet gennemgået, og i bilaget vil der være en mere detaljeret evaluering af de fire klubber. Det skal oplyses, at oplysninger er indhentet ultimo april, og bilaget til næste evaluering vil være opdateret, baseret på information ultimo juni 2019.
  Det er forvaltningens vurdering, at alle 4 klubber lever op til deres forpligtelser i deres elitesportsaftale.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 26
  Godkendt

  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 27 Elite- og Talentrådets årsberetning 2018/19

  Elite-_og_Talentraads_aarsberetning_2018-2019.pdf

  Pkt. 27

  Elite- og Talentrådets årsberetning 2018/19

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Årsberetning 2018/19 forelægges Elite- og Talentrådet til godkendelse. Beretningen sendes efterfølgende til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsberetningen for 2018/19 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Årsberetningen indeholder en beskrivelse af Roskilde Kommunes mange forskellige initiativer og projekter indenfor eliteidrætten og talentudviklingen, som bl.a. understøttes af Samarbejdsaftalen 2017–2020 mellem Team Danmark og Roskilde Kommune.
  Indeholdt i aftalen er blandet andet Talentudviklingspuljen, puljen til prioriterede sportsgrene, morgentræning for talentklasser på Himmelev Skole, morgentræning for ungdomsuddannelserne i kommunen samt talentudviklingsarbejdet indenfor 6 prioriterede sportsgrene i kommunen.
  I det seneste år har Elite- og Talentrådet i samarbejde med Vindermentalitet påbegyndt et forløb med lokalt prioriterede sportsgrene.
  Udover de ovennævnte projekter indeholder årsberetningen også Roskilde Kommunes elitesportsaftaler med udvalgte klubber i kommunen.
  Årsberetningen indeholder ligeså beretninger fra klubber og samarbejdspartnere, som understøtter klubbernes daglige talentarbejde, herunder bl.a. arbejdet med de unge talenter, med kurser i sportsernæring, strukturering og handleplaner for træning m.m. I årsberetningen indgår også evaluering af talentklasserne på Himmelev skole, samt beskrivelse af de unge idrætsudøvers og trænernes oplevelser og erfaringer med træningen.
  Endelig indeholder årsberetningen en oversigt over klubbernes eksponering på Team Danmarks hjemmeside og på de forskellige sociale medier.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 27
  Godkendt
  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 28 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Pkt. 28

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume
  Forvaltningen orienterer om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Sagsfremstilling

  Der er modtaget 15 ansøgninger til optagelse til 8.-9.T i skoleåret 2019/20 på Himmelev Skole, fordelt på badminton, bordtennis, fodbold, gokart, håndbold, kunstrulleskøjteløb, ridning og TeamGym.
  DR P4 morgen havde et indslag om talentklasserne i Roskilde Kommune.
  De prioriterede klubber i projektet har deltaget i to kurser. Første var omkring streaming, og hvilke muligheder der er, og det andet handlede om: - Kan der tjenes penge på din hjemmeside.
  Forvaltningen har afholdt møde med de prioriterede klubber om deres udviklingsmål. Disse møder afholdes to gange årligt.
  Processen med de lokalt prioriterede klubber er inde i den sidste fase. Der har været afholdt tre workshops, samt at alle ni deltagende klubber er blevet besøgt i deres eget miljø. Der er en workshop tilbage samt ”eksamen” for klubberne, hvor de skal præsentere deres talentstrategi for et panel.
  Forvaltningen og rådets formand Henrik Nevers har afholdt møde med Dansk Håndbold Forbund (DHF) i forhold til at etablere en samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og forbundet. Hidtil har Roskilde Kommune skullet betale årligt 11.000 kr. til DHF, hvilket Elite- og Talentrådet ikke har ønsket.
  Det arbejdes på at finde en løsning, og på næste møde vil der formentlig blive præsenteret en aftale for Elite- og Talentrådet på området.
  Som led i samarbejdet med specialforbund fra de prioriterede sportsgrene i samarbejdsaftalen med Team Danmark afholdes der mindst et årligt møde med hvert forbund. Mødet med Dansk Cykle Union (DCU) for 2018 er først afholdt nu, da der er skiftet elitechef.
  Forvaltningen har deltaget i netværksmøde den 8.-9. maj med de øvrige kommuner, der har en samarbejdsaftale med Team Danmark. Her mødes Team Danmark og de 23 kommuner.

  Projektets instagramprofil Talent4000 går på skift mellem udøverne, der har modtaget støtte fra talentudviklingspuljen. Der er god feedback på opslagene, og der er rundet 700 følgere.
  Den årlige evaluering af talentklasserne på Himmelev skole er modtaget. Forvaltningen spørger eleverne og forældrene om skole- og morgentræning. Overordnet set får skolen et godt skudsmål. Vigtigst er, at skolen løfter det faglige niveau hos eleverne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 28

  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 29 Punkter til næste møde i Elite- og Talentrådet

  Pkt. 29

  Punkter til næste møde i Elite- og Talentrådet

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume
  Oversigt over faste dagsordenspunkter samt opridsning af nye punkter, som skal til behandling i Elite- og Talentrådet på næste møde.

  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at punkter til næste møde i Elite- og Talentrådet godkendes.

  Beslutningskompetence
  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling
  Elite- og Talentrådet gives en orientering om faste dagsordenspunkter til rådets møde den 12. september 2019 samt eventuelle nye dagsordenspunkter.

  Faste dagsordenspunkter:
  - Godkendelse af dagsorden
  - Meddelelser fra formand og andre
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status
  - Eventuelt
  - Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd:
  - Godkendelse af referat

  Udover faste dagsordenspunkter er følgende med:

  - Fordeling af talentudviklingspuljen for sæsonen 2019-20
  - Mødeplan for Elite- og Talentrådet 2020
  - Temamøde

  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 29

  Orientering om status på Sportscollege.
  Godkendt

  Fraværende:

  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 30 Eventuelt

  Pkt. 30

  Eventuelt

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 30

  Fraværende:
  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

 • Pkt. 31 Godkendelse af referat

  Pkt. 31

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 31

  Godkendt

  Fraværende:

  Leif Ebbe Jensen, Kasper Bæk, Henning Hansen, Jakob Barsøe, Jens Børsting (udvalgsmøde), Evan Lynnerup (udvalgsmøde), Peter Jensen

  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 31

  Fraværende:

  Roskilde Elite- og Talentråd, 11-06-2019, pkt. 31

  Fraværende: