You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 13, 2018 - 18:00
Sted: HR Kursuslokale
 • Pkt. 32 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 32

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018-2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 13-09-2018, pkt. 32
  Godkendt
  Fraværende:
  Morten Fenger, Allan Bentsen, Eva Lynnerup, Jens Børsting, Christian Glem, Lisbeth Klarskov (i stedet suppleant Rasmus Svane) og Rune Tarnø (i stedet suppleant Max Buchwald Johansen)

 • Pkt. 33 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 33

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 -2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 13-09-2018, pkt. 33
  Henrik Nevers orienterede om budgettet for Roskilde Kommune, hvor de 300.000 kr., fra partnerskabsaftaler som Elite- og Talentrådet og Kultur- og Idrætsudvalget ønskede allokeret til elitesportsaftalerne, ikke er kommet med i budgettet. Interesserede kan indgive høringssvar til budgettet frem til 25. september 2018.
  Fraværende:
  Morten Fenger, Allan Bentsen, Eva Lynnerup, Jens Børsting, Christian Glem, Lisbeth Klarskov (i stedet suppleant Rasmus Svane) og Rune Tarnø (i stedet suppleant Max Buchwald Johansen)

 • Pkt. 34 Tema om samarbejde mellem erhverslivet og sportsverden

  Pkt. 34

  Tema om samarbejde mellem erhvervslivet og sportsverden

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet besluttede på mødet den 7.juni, at årets temamøde skal have fokus på samarbejdet mellem erhvervslivet og sportens verden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årets tema drøftes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægterne (§ 4) for Elite- og Talentrådet afholdes der et temamøde i 3. eller 4.kvartal, hvor interessenter kan inviteres med.
  En af indsatserne i den nuværende Team Danmark aftale er at knytte erhvervslivet tættere på sportens verden.

  Som optakt til en drøftelse i Elite- og Talentrådet, vil Anders Nygaard fra Nyxen komme og holde et oplæg om, hvordan sportens verden og erhvervslivet kan komplimentere hinanden, og hvordan begge parter kan drage nytte af et samarbejde.
  Efter oplægget vil der være mulighed for debat med oplægsholder.

  Til punktet er relevante ansatte og bestyrelsesmedlemmer fra ErhvervsForum Roskilde inviteret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 13-09-2018, pkt. 34
  Drøftet

  Fraværende:
  Morten Fenger, Allan Bentsen, Eva Lynnerup, Jens Børsting, Christian Glem, Lisbeth Klarskov (i stedet suppleant Rasmus Svane) og Rune Tarnø (i stedet suppleant Max Buchwald Johansen)

 • Pkt. 35 Drøftelse om arbejdsgrupper i Elite- og Talentrådet

  Oversigt_arbejdsgrupper_og_evalueringssager.pdf

  Pkt. 35

  Omfang af evalueringssager og arbejdsgrupper i Elite- og Talentrådet

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger en oversigt over omfanget af arbejdsgrupper og evalueringssager til Elite- og Talentrådet samt forslag til fremtidige arbejdsgrupper.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet drøfter omfanget, samt træffer beslutning om fremtidige arbejdsgrupper.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  På mødet den 7.juni i Elite- og Talentrådet, punkt 17, blev forvaltningen bedt om at komme med en oversigt over antallet af arbejdsgrupper og omfang af løbende evalueringssager, samt præsentere en fremtidig model for antallet af arbejdsgrupper.

  Elite- og Talentrådet afholder 4 ordinære møder årligt, samt et fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget. Dertil nedsætter rådet løbende ad hoc arbejdsgrupper til forberedelse af sager til rådet.
  Ad hoc arbejdsgrupper har typisk været nedsat i forbindelse med rådets indgåelse af aftaler, udviklingsprojekter, uddeling af puljemidler, udarbejdelse af bonusordninger og kriterier til klubber både indenfor og udenfor rammerne af samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark. Se bilag med oversigt over arbejdsgrupper og evalueringssager.

  Sammenlignet med øvrige råd og udvalg i Roskilde Kommune er antallet af ad hoc arbejdsgrupper under Elite- og Talentrådet forholdsvist stort.

  Forvaltningen anbefaler derfor, at følgende områder fremadrettet bliver håndteret af forvaltningen, som kommer med en indstilling til politisk behandling i Elite- og Talentrådet:

  - Talentudviklingspuljen
  - Bonuskriterier vedrørende elitesportsaftaler
  - Fordeling af midler til prioriterede sportsgrene og lokalt prioriterede sportsgrene.

  Det anbefales, at Elite- og Talentrådet løbende vurderer behovet for nedsættelse af arbejdsgrupper på øvrige områder, eller hvorvidt forvaltningen skal udarbejde forslag til godkendelse i Elite- og Talentrådet.
  Halvårlig evaluering af elitesportsaftaler, samt fast orienteringspunkt om Team Danmark projektet er vedtægtsbestemte. Skal der ændres på dette område, skal det ske i byrådet. Eventuelle ønsker til vedtægtsændringer kunne i så fald være i forbindelse med indgåelse af en ny samarbejdsaftale med Team Danmark aftale 2021-24. Punkter som f.eks. mundtlig orientering om elitesportsaftaler, samt evaluering af talentudviklingspuljen besluttes i rådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 13-09-2018, pkt. 35
  Rådet besluttede, at forvaltningens anbefaling vedr. fremtidige arbejdsgrupper godkendes. Forvaltningen vil fremadrettet fremlægge oplæg direkte til behandling i rådet vedr. fordeling af Talentudviklingspuljen, bonuskriterier til elitesportsaftalerne og fordeling af midler til prioriterede sportsgrene og lokalt prioriterede sportsgrene.
  Fraværende:
  Morten Fenger, Allan Bentsen, Eva Lynnerup, Jens Børsting, Christian Glem, Lisbeth Klarskov (i stedet suppleant Rasmus Svane) og Rune Tarnø (i stedet suppleant Max Buchwald Johansen)

 • Pkt. 36 Fordeling af Talentudviklingspuljen 2018/19

  Oversigt_over_ansoegere_til_talentudviklingspuljen_201819.pdf

  Pkt. 36

  Fordeling af Talentudviklingspuljen 2018/19

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har behandlet indkomne ansøgninger til Talentudviklingspuljen sæson 2018/19. Der er modtaget 42 ansøgninger fra 15 forskellige klubber i Roskilde Kommune, og der er ansøgt for 1.015.375 kr. i alt. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til fordeling af midler for sæson 2018/19.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fordelingen af Talentudviklingspuljen 2018/19 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  På Elite- og Talentrådets møde d. 7. juni 2018, punkt 24, blev kompetencen til at vurdere ansøgninger til Talentudviklingspuljen tildelt forvaltningen i stedet for nedsættelsen af en arbejdsgruppe. Forvaltningen har derfor behandlet indkomne ansøgninger til Talentudviklingspuljen sæson 2018/19, og fremlægger rådet indstilling til fordeling af talentudviklingspuljen.
  Der er i alt modtaget 42 ansøgninger fra 15 forskellige klubber i Roskilde Kommune, og der er ansøgt for i alt 1.015.375 kr. Elite- og Talentrådet kan fordele 550.000 kr. denne sæson, idet der er overført 150.000 kr. ikke udbetalte midler fra bonusordningen for elitesportsaftalerne sæson 2017/18.
  Forvaltningen har afholdt møde med ansøgere, som vurderede om kriterierne var opfyldt for at søge puljen. Kriterierne indeholder følgende:
  1) Idrættens rangering (fra idrætsgrene/discipliner, der er IOC godkendt og på OL programmet til idrætsgren/discipliner, der er DIF godkendte)
  2) Atletens niveau (fra internationalt niveau til top 10-25 i DK)
  3) Støttegraden fra Team Danmark (fra verdensklasseforbund til ikke at være en støttet idrætsgren/disciplin).
  Retningslinjerne er godkendt på Elite- og Talentrådets møde den 8. september 2016, punkt 9.
  Forvaltningen har prioriteret at fordele støtten ud fra at give større tilskud til færre frem for mange mindre støttebeløb. Tildelingen af et større beløb kan få en større betydning for den enkelte atlet end ved et mindre støttebeløb. Både ansøgere, som anses for at være mere etablerede atleter, og atleter med lav opfyldelse af kriterier, er prioriteret fra.
  Oversigt over forslag til fordeling af midler for sæson 2018/19 er vedlagt i bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet der er afsat 400.000 kr. til talentudviklingspuljen. Dertil indgår en ikke udbetalt bonus til elitesportsaftalerne i budgettet for talentudviklingspuljen. I 2017/2018 er det 150.000 kr., og derfor kan der i alt fordeles 550.000 kr.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 13-09-2018, pkt. 36
  Godkendt. Rådet ønsker fremadrettet at se på kriterierne til den fremtidige fordeling.
  Fraværende:
  Morten Fenger, Allan Bentsen, Eva Lynnerup, Jens Børsting, Christian Glem, Lisbeth Klarskov (i stedet suppleant Rasmus Svane) og Rune Tarnø (i stedet suppleant Max Buchwald Johansen)

 • Pkt. 37 Indstilling af nyt medlem med elitemæssig baggrund

  Pkt. 37

  Indstilling af nyt medlem med elitemæssig baggrund

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Vedtægterne for Elite- og Talentrådet foreskriver, at der skal være tre medlemmer med en elitemæssig baggrund. Der er pt. en vakant plads, og rådet bedes drøfte mulige emner med elitemæssig baggrund til indstilling i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet drøfter mulige emner til vakant plads i Roskilde Elite- og Talentråd.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Der er to medlemmer med en elitemæssig baggrund i det nuværende Elite- og Talentråd, hvor vedtægterne foreskriver, der skal være tre.
  Elite- og Talentrådet bedes drøfte mulige emner med elitemæssig baggrund til den vakante plads i rådet med henblik på at rådgive Kultur- og Idrætsudvalget, der har beslutningskompetencen til at udpege repræsentanterne med elitemæssig baggrund.

  Medlemmerne af rådet, med undtagelse af Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer, er valgt i en periode, som følger den nuværende Team Danmark aftale 2017-2020 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 13-09-2018, pkt. 37
  Drøftet. Elite- og Talentrådet opfordres til at sende input til formanden.
  Fraværende:
  Morten Fenger, Allan Bentsen, Eva Lynnerup, Jens Børsting, Christian Glem, Lisbeth Klarskov (i stedet suppleant Rasmus Svane) og Rune Tarnø (i stedet suppleant Max Buchwald Johansen)

 • Pkt. 38 Mødeplan for Elite- og Talentrådet 2019

  Pkt. 38

  Mødeplan for Elite- og Talentrådet 2019

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges en overordnet mødeplan for fastlagte møder i Elite- og Talentrådet for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at mødeplan for 2019 godkendes.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet skal jf. rådets vedtægter afholde mindst 4 møder om året.
  Der er et årligt fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget, hvor bl.a. årsplanen for rådets arbejde fremlægges, jfr. § 2 stk. 1 i vedtægterne for Elite- og Talentrådet. Mødedato kendes, når mødekalender for Kultur- og Idrætsudvalget er planlagt.
  Forslag til mødeplan for 2019
  1. møde den 28. februar 2019 – ordinært møde
  2. møde den 13. juni 2019 – ordinært møde
  3. møde – fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget i maj
  4. møde den 12. september 2019 – ordinært møde og temamøde
  5. møde den 28. november 2019 – ordinært møde
  Alle møder afholdes på Roskilde Rådhus med mindre andet er besluttet. Møder vil være fra kl.18-20 med mindre andet er meddelt. Årets 3. møde den 12. september er et temamøde og varer typisk 3 timer.
  Der kan være behov for ekstraordinære møder blandt andet i forhold til hurtig sagsbehandling af sager, i det omfang formanden eller mindst 3 af de stemmeberettigede medlemmer finder det nødvendigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 13-09-2018, pkt. 38
  Godkendt. Det 5. møde er rykket til 21. november 2019.
  Fraværende:
  Morten Fenger, Allan Bentsen, Eva Lynnerup, Jens Børsting, Christian Glem, Lisbeth Klarskov (i stedet suppleant Rasmus Svane) og Rune Tarnø (i stedet suppleant Max Buchwald Johansen)

 • Pkt. 39 Mundtlig orientering elitesportsaftaler 2018-21

  Pkt. 39

  Mundtlig orientering om elitesportsaftaler 2018-21

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Til hvert møde i Elite- og Talentrådet har der været en orientering fra de klubber, der har en elitesportsaftale med Roskilde Kommune. Forvaltningen fremlægger 3 modeller for mundtlig orientering for den kommende periode.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at én af modellerne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med elitesportsaftaler for perioden 2016-2018 har der på hvert møde i Elite- og Talentrådet været en mundtlig orientering fra FC Roskilde og Roskilde Bordtennis efter en fast besluttet skabelon. En orientering har varet cirka 10 min. til hver klub.
  Med indgåelse af fire nye elitesportsaftaler til FC Roskilde, Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub skal alle 4 klubber have mulighed for at give en mundtlig orientering til Elite- og Talentrådet. Med nu 4 klubber vil det udfordre den nuværende tidsramme for møderne.
  Derfor foreslår forvaltningen i stedet for én af følgende 3 modeller:

  Model 1 (10 min. per klub)
  1.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde bordtennis
  2.møde – Roskilde Roklub og FC Roskilde
  3.møde - Roskilde Roklub og FC Roskilde
  4.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis
  Model 2 (7 min. per klub)
  1.møde – Roskilde Roklub, Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis
  2.møde – Roskilde Bordtennis, Roskilde Roklub og FC Roskilde
  3.møde – Roskilde Håndbold, Roskilde Roklub og FC Roskilde
  4.møde – FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis
  Forvaltningen foreslår, at orienteringen kan indeholde følgende punkter:
  - Stilling, skader, kampe og regattaer
  - Udfordringer, nyt fra træningen og udtagelser
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere
  - Overordnet betragtning.

  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 13-09-2018, pkt. 39
  Model 1 blev godkendt.
  Fraværende:
  Morten Fenger, Allan Bentsen, Eva Lynnerup, Jens Børsting, Christian Glem, Lisbeth Klarskov (i stedet suppleant Rasmus Svane) og Rune Tarnø (i stedet suppleant Max Buchwald Johansen)

 • Pkt. 40 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Likes_og_reach_paa_facebook.pdf

  Pkt. 40

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer om følgende punkter:

  Der er afholdt informationsmøde om talentklasserne på Himmelev Skole den 30. august, og der er ansøgningsfrist den 17. september 2018.

  Forløbet med lokalt prioriterede sportsgrene, som blev besluttet af Elite- og Talentrådet på mødet den 7. juni 2018, er nu godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget på deres møde den 15. august 2018, og første workshop er planlagt til den 17.september.

  Forvaltningen har deltaget i Blåt topmøde den 10. august arrangeret af Dansk Sejlunion. Forbundet har inviteret de kommuner og klubber, hvor de mener, der er potentiale for talentudvikling

  Streamingkurset vil blive afholdt den 25.september med firmaet NowTek. Alle 6 klubber, der er prioriterede i projektet, er indbudt.

  Instagramprofilen for Team Danmark projektet (talent4000)vil igen det næste års tid gå på skift mellem de udøvere, der modtager støtte fra talentudviklingspuljen. Hver udøver har profilen i en uge ad gangen. Der er i skrivende stund knap 600 følgere af profilen.

  Facebook: Der skal helst være historier på dagligt, så forvaltningen opfordrer til, at klubberne lægger historier op. Klubberne har alle en repræsentant, der har adgang til at lægge historier op. Reach for 2018 er væsentligt lavere end perioden sidste år. Dette skyldes, at Facebook har ændret reglerne, så skal en side nå flere brugere, skal der betales for at booste et opslag.

  Infomedia: Samler al statistik om dansk presse, viser at der i alt har været 3471 antal artikler om de 6 klubber, der er med i projektet. Klubberne i projektet er pr.6.september samlet set på 60% af antal artikler i forhold til hele 2017.

  Henover sommeren har to udøvere, der har modtaget støtte fra Talentudviklingspuljen, været i DR sporten. Julius Johansen modtog støtte forrige år, og han vandt den hvide ungdomstrøje i cykelløbet Danmark Rundt. Julie Kepp fra JGI A6 swim, vandt medalje ved EM i svømning.

  I slutningen af juni blev der afviklet Olympiske Dage sammen med Olympisk Klub Danmark. Det var et spændende projekt at være med til, og næste år er det Herning Kommune, der er værter.
  I bilaget kan ses den historiske udvikling for klubbernes ’likes’, ’reach’ og antal artikler på infomedia.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.Roskilde Elite- og Talentråd, 13-09-2018, pkt. 40

  Fraværende:
  Morten Fenger, Allan Bentsen, Eva Lynnerup, Jens Børsting, Christian Glem, Lisbeth Klarskov (i stedet suppleant Rasmus Svane) og Rune Tarnø (i stedet suppleant Max Buchwald Johansen)

 • Pkt. 41 Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Pkt. 41

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Oversigt over faste dagsordenspunkter samt opridsning af nye punkter, som skal til behandling i Elite- og Talentrådet på næste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at punkter til næste møde i Elite- og Talentrådet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet gives en orientering om faste dagsordenspunkter til rådets møde den 15. november 2018 samt eventuelle nye dagsordenspunkter, som rådet beslutter på møde den 13. september 2018:
  Faste dagsordenspunkter:
  - Godkendelse af dagsorden.
  - Meddelelser fra formand og andre.
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status.
  - Eventuelt.
  - Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd.
  - Godkendelse af referat.
  Udover faste dagsordenspunkter er følgende med:
  - Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne
  - Orientering om forløb med lokalt prioriterede sportsgrene
  - Roskilde model for træning af talenter på ungdomsuddannelserne
  - Evaluering af elitesportsaftaler

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 13-09-2018, pkt. 41
  Godkendt
  Fraværende:
  Morten Fenger, Allan Bentsen, Eva Lynnerup, Jens Børsting, Christian Glem, Lisbeth Klarskov (i stedet suppleant Rasmus Svane) og Rune Tarnø (i stedet suppleant Max Buchwald Johansen)

 • Pkt. 42 Eventuelt

  Pkt. 42

  Eventuelt

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 13-09-2018, pkt. 42
  Det blev aftalt, at Elite- og Talentrådsmøderne fremadrettet holdes på skift hos klubberne.
  Egne suppleanter for rådets medlemmer bedes indsendes til forvaltningen.
  Fraværende:
  Morten Fenger, Allan Bentsen, Eva Lynnerup, Jens Børsting, Christian Glem, Lisbeth Klarskov (i stedet suppleant Rasmus Svane) og Rune Tarnø (i stedet suppleant Max Buchwald Johansen)

 • Pkt. 43 Godkendelse af referat

  Pkt. 43

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Referatet læses op som sidste punkt på dagsordenen til godkendelse, jf. vedtægter § 5 stk.3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 13-09-2018, pkt. 43
  Godkendt
  Fraværende:
  Morten Fenger, Allan Bentsen, Eva Lynnerup, Jens Børsting, Christian Glem, Lisbeth Klarskov (i stedet suppleant Rasmus Svane) og Rune Tarnø (i stedet suppleant Max Buchwald Johansen)