You are here

Referat

Dato: Torsdag, November 15, 2018 - 18:00
Sted: HR's Kursuslokale
 • Pkt. 44 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 44

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 15-11-2018, pkt. 44
  Godkendt
  Fraværende:
  Morten Fenger, Kasper Bæk, Evan Lynnerup, Christian Cremonesi-Knudsen, repræsentant for FC Roskilde, Martin Gardezi Aggergaard, i stedet suppleant Ane Søborg og Peter Jensen

 • Pkt. 45 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 45

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 15-11-2018, pkt. 45
  Formand Henrik Nevers mødes i morgen med Kultur- og Idrætsudvalgsformand Claus Larsen, som en del af det fælles ønske om at holde en tæt kontakt mellem råd og udvalg.
  Formanden gjorde opmærksom på, at Morten Fenger ønsker at udtræde af rådet, og derfor skal der nu udpeges en ny repræsentant med idrætsmæssig baggrund af Kultur- og Idrætsudvalget.
  Rådet ønsker, at forvaltningen videresender indbydelser til relevante konferencer til Elite- og Talentrådets medlemmer.
  Fraværende:
  Morten Fenger, Kasper Bæk, Evan Lynnerup, Christian Cremonesi-Knudsen, repræsentant for FC Roskilde, Martin Gardezi Aggergaard, i stedet suppleant Ane Søborg og Peter Jensen

 • Pkt. 46 Mundtlig orientering om elitesportsaftaler Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis

  Pkt. 46

  Mundtlig orientering om elitesportsaftaler fra Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume
  Klubberne orienterer mundtligt om elitesportsaftalerne ud fra den model, som blev godkendt på Elite- og Talentrådets møde den 13. september 2018.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub har alle elitesportsaftaler med Roskilde Kommune i perioden juli 2018 til og med juni 2021. Status på elitesportsaftalerne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget hvert halve år (i 1. og 3. kvartal).

  På hvert ordinært møde giver to af de fire klubber en mundtlig orientering i Elite- og Talentrådet om status på klubbernes arbejde med elitesportsaftalerne.

  På mødet i Elite- og Talentrådet den 13. september 2018 blev nedenstående skabelon besluttet, hvor hver klub har 10 minutter til at orientere.

  I forhold til årets møder er rækkefølgen:
  1.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde bordtennis (1.kvartal)
  2.møde – Roskilde Roklub og FC Roskilde (2.kvartal)
  3.møde - Roskilde Roklub og FC Roskilde (3.kvartal)
  4.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis (4.kvartal)

  Idrætsklubberne bliver årligt støttet med et beløb, og FC Roskilde og Roskilde Bordtennis modtager derudover en årlig bonus, hvis de lever op til de fastsatte mål for sæsonen.
  De fire klubber skal opfylde en række forpligtigelser, som er indeholdt i klubbernes elitesportsaftale med Roskilde Kommune.

  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:
  - Stilling, skader, kampe og regattaer
  - Udfordringer, nyt fra træningen og udtagelser
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere
  - Overordnet betragtning
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018

  Roskilde Elite- og Talentråd, 15-11-2018, pkt. 46

  Fraværende:
  Morten Fenger, Kasper Bæk, Evan Lynnerup, Christian Cremonesi-Knudsen, repræsentant for FC Roskilde, Martin Gardezi Aggergaard, i stedet suppleant Ane Søborg og Peter Jensen

 • Pkt. 47 Evaluering af elitesportsaftaler

  Evaluering_af_elitesportsaftaler_FC_Roskilde.pdf Evaluering_af_elitesportsaftaler_Roskilde_Bordtennis.pdf Evaluering_af_elitesportsaftaler_Roskilde_Haandbold.pdf Evaluering_af_elitesportsaftaler_Roskilde_Roklub.pdf

  Pkt. 47

  Evaluering af elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub for perioden juli 2018 til juni 2021. Som en del af aftalen gennemføres der halvårlige evalueringer af elitesportsaftalerne, som forelægges Elite- og Talentrådet til godkendelse og Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringerne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har afholdt halvårligt evalueringsmøde med Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub, hvor forpligtelserne i elitesportsaftalerne mellem Roskilde Kommune og klubberne er blevet gennemgået.
  Evalueringen er den første i indeværende aftaleperiode, som løber fra 1. juli 2018 til sommer 30. juni 2021 mellem Roskilde Kommune og de fire klubber.
  Klubberne skal leve op til en række definerede forpligtelser i deres respektive aftaler. I bilag kan ses oversigt over de samlede forpligtelser, som hver klub skal leve op til.

  I oversigten er også medtaget de mål, som klubberne selv har defineret på en række områder i deres ansøgninger til en elitesportsaftale.
  Dette giver et overblik over de ambitioner, klubberne har for aftaleperioden. Klubberne bliver ikke bedømt på egne mål, men kun på de indgåede forpligtelser der er i den enkelte klubs elitesportsaftale.
  På møderne med klubberne er de vedhæftede bilag blevet gennemgået, og i bilaget vil der være en mere detaljeret evaluering af de fire klubber. Det skal oplyses, at oplysninger er indhentet medio oktober, og bilaget til næste evaluering vil være opdateret, baseret på information ultimo 2018.

  Det er forvaltningens vurdering, at alle 4 klubber lever op til deres forpligtelser i deres elitesportsaftale.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 15-11-2018, pkt. 47
  Godkendt med kommentar om, at Roskilde Kommune skal huske at udnytte de muligheder, som klubberne har forpligtet sig til at byde ind med i elitesportsaftalerne.

  Fraværende:
  Morten Fenger, Kasper Bæk, Evan Lynnerup, Christian Cremonesi-Knudsen, repræsentant for FC Roskilde, Martin Gardezi Aggergaard, i stedet suppleant Ane Søborg og Peter Jensen

 • Pkt. 48 Roskilde model for træning af talenter på ungdomsuddannelserne

  Roskildemodel_for_morgentraening.pdf

  Pkt. 48

  Roskilde model for træning af talenter på ungdomsuddannelserne

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet præsenteres for mulige modeller for morgentræning, som en del af en samlet ”Roskilde model” for eliteidrætsudøvere som er tilknyttet ungdomsuddannelserne i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at én af de foreslåede modeller anbefales og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune finansierer i dag en stor del af morgentræningen for idrætsudøvere på ungdomsuddannelserne som en del af Team Danmark aftalen. Derfor besluttede Elite – og Talentrådet på mødet den 7. juni 2018 under punkt 23, at forvaltningen skal udarbejde en række forslag til modeller med indhold, afgrænsning og økonomi for den kommunalt finansierede morgentræning, som skal behandles i Elite- og talentrådet og forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse.
  På baggrund af dialog med ungdomsuddannelsesinstitutioner og klubber, samt erfaringer fra de år der har været morgentræning i Team Danmark projektet, har forvaltningen foreslået 4 mulige modeller for morgentræning for eliteidrætsudøvere på ungdomsuddannelserne i Roskilde Kommune. Både for elever med Team Danmark godkendelse og elever med sportslig godkendelse fra Roskilde Kommune.
  Der er behov for en mere præcis formuleret afgrænsning for deltagelse i morgentræning, som en del af en samlet ”Roskilde model” som bl.a. skal beskrive tilbud, retningslinjer og koordinering af samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne i forhold til den ugentlige træning og undervisning.
  Elite- og talentrådet bedes derfor tage stilling til en lang række forhold, som har indflydelse på en endelig model for morgentræningen, og som vil definere, hvem der kan deltage i den kommunalt støttede morgentræning. Det kan f.eks. være afgørende, hvorvidt den enkelte elev er i en prioriteret sportsgren eller ej, er i en samarbejdsklub, der er defineret af samarbejdsaftalen med Team Danmark eller ej, elevens bopæl og hvorvidt eleven er godkendt af Team Danmark eller sportslig godkendt af Roskilde Kommune. Se medfølgende notat hvor forklaringer på godkendelser, modeller, dilemmaer, økonomi og baggrundsfakta præsenteres.
  Elite- og Talentrådet bedes på denne baggrund tage stilling til, hvilken én af de fire modeller, der er fremlagt i bilaget, der skal anbefales til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018, da udgifter til morgentræningen dækkes af budgettet for Team Danmark projektet for perioden 2017-2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 15-11-2018, pkt. 48
  Model 4 er godkendt med en tilføjelse om, at såfremt det er nødvendigt at begrænse deltagelsen i morgentræningen, så har de 6 prioriterede sportsgrene førsteret.
  Fraværende:
  Morten Fenger, Kasper Bæk, Evan Lynnerup, Christian Cremonesi-Knudsen, repræsentant for FC Roskilde, Martin Gardezi Aggergaard, i stedet suppleant Ane Søborg

 • Pkt. 49 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Orientering_om_Team_Danmark_medieomtale.pdf

  Pkt. 49

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Der har været 44 ansøgere til 7.T, som starter efter sommerferien 2019. Der har været rekord mange piger, der har søgt, i alt 21.
  Ansøgerne har været fordelt på følgende sportsgrene: Atletik, badminton, cykling, fodbold, gymnastik, håndbold, mountainbike, ridning, svømning, teamgym og tennis.
  Blandt ansøgerne har der overordnet set været godt niveau, og det åbner spørgsmålet om, der på sigt skal etableres 2 spor med talentklasser på Himmelev Skole?

  Forvaltningen har været indbudt til dialogmøde med Team Danmark sammen med de 22 andre Team Danmark elitekommuner. Formålet var at give input til en ny strategi for Team Danmark med henblik på specielt samarbejde mellem elitekommunernes talentmiljøer og de respektive Specialforbund.

  Der har været afholdt kursus i streaming, som gav deltagerne nogle ideer at arbejde med. Kurset blev afholdt af firmaet NowTek, der streamer forskellige sportsbegivenheder.
  Forvaltningen og klubberne vil være i dialog om muligt behov for et opfølgende kursus.
  Projektets Instagramprofil Talent4000 går igen på skift blandt modtagerne af midler fra Talentudviklingspuljen. Talenterne har på skift profilen en uge ad gangen og bringer billeder og videoer fra deres dagligdag.
  Facebook: Der opfordres til daglige historier fra klubberne. Den gruppe, der er mest aktiv på siden, er kvinder i alderen 45-54 år.
  Infomedia: Samler al statistik om dansk presse viser, at der i alt har været 4.485 artikler om de 6 klubber i 2018, der er med i projektet. Klubberne i projektet er pr. 7. november samlet set på 82 % af antal artikler i forhold til hele 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 15-11-2018, pkt. 49

  Fraværende:
  Morten Fenger, Kasper Bæk, Evan Lynnerup, Christian Cremonesi-Knudsen, repræsentant for FC Roskilde, Martin Gardezi Aggergaard, i stedet suppleant Ane Søborg

 • Pkt. 50 Orientering om forløb med lokalt prioriterede sportsgrene

  Pkt. 50

  Orientering om forløb med lokalt prioriterede sportsgrene 2018-2020

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  På mødet i Kultur- og Idrætsudvalget den 15. august blev forløb med lokalt prioriterede sportsgrene godkendt efter indstilling fra Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  I samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune 2017-2020 skal Roskilde Kommune i denne aftaleperiode arbejde med området lokalt prioriterede sportsgrene.
  I alt 10 klubber har ansøgt og blevet godkendt til at være med i forløbet, som består af 4 workshops samt en afsluttende ’eksamen’. Forløbet bliver afviklet sammen med firmaet Vindermentalitet, som i forvejen er tilknyttet Team Danmark projektet i forhold til de prioriterede sportsgrene.
  De 10 klubber skal i workshops arbejde med deres talentudviklingsstrategi.
  Første workshop er afviklet den 17. september 2018, hvor alle 10 klubber deltog. Her blev der blandt andet arbejdet med følgende områder:

  • Skabe klubidentitet og klubindsigt.
  • Give perspektiv og forståelse for, hvor klubbens drømme, drivkræfter og værdier kommer fra.
  • Lægge spor ud, der giver handlinger

  Alle fire workshops vil være en blanding af opgaver til klubberne samt feedback på det, den enkelte klub har arbejdet med i forløbet. Formålet er at sikre vidensdeling mellem de 10 deltagende klubber.

  I efteråret 2018 vil den anden workshop blive afholdt for projektet. Klubberne vil i 2019 deltage på to workshops, og endelig vil der være en ’eksamen’ for de deltagende klubber.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018, da der er afsatkr. 58.000 i hvert af årene 2017-2020 til talentudvikling af de lokalt prioriterede sportsgrene i budgettet for Team Danmark Elitekommune.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 15-11-2018, pkt. 50

  Fraværende:
  Morten Fenger, Kasper Bæk, Evan Lynnerup, Christian Cremonesi-Knudsen, repræsentant for FC Roskilde, Martin Gardezi Aggergaard, i stedet suppleant Ane Søborg

 • Pkt. 51 Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Pkt. 51

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Oversigt over faste dagsordenspunkter samt opridsning af nye punkter, som skal til behandling i Elite- og Talentrådet på næste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at punkter til næste møde i Elite- og Talentrådet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet gives en orientering om faste dagsordenspunkter til rådets møde den 28. februar 2018 samt eventuelle nye dagsordenspunkter.

  Faste dagsordenspunkter:
  - Godkendelse af dagsorden.
  - Meddelelser fra formand og andre.
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status.
  - Eventuelt.
  - Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd.
  - Godkendelse af referat.

  Udover faste dagsordenspunkter er følgende med:
  - Forslag til årsplan for Elite- og Talentrådet 2019.
  - Orientering om forløb med lokalt prioriterede sportsgrene.
  - Orientering om strategimål for prioriterede sportsgrene, puljen for prioriterede sportsgrene (500.000 kr.).
  - Godkendelse af kriterier for bonus i elitesportsaftaler sæsonen 2019/20

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 15-11-2018, pkt. 51
  Godkendt med tilføjelse af punkt med oplæg om drøftelse af ny profil på Professionshøjskolen Absalon og bacheloropgave om talentklasserne i Roskilde Kommune.

  Fraværende:
  Morten Fenger, Kasper Bæk, Evan Lynnerup, Christian Cremonesi-Knudsen, repræsentant for FC Roskilde, Martin Gardezi Aggergaard, i stedet suppleant Ane Søborg

 • Pkt. 52 Eventuelt

  Pkt. 52

  Eventuelt

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 15-11-2018, pkt. 52
  Ove Pedersen fra Roskilde Roklub bragte et navn med elitemæssig baggrund i spil til den ledige plads.
  Leif Jensen orienterede om bacheloropgave om talentklasserne i Roskilde Kommune, samt overvejelser om, de studerende fra Professionshøjskolen Absalon kan have projekter med klubberne, der er tilknyttet Team Danmark projektet.

  Fraværende:
  Morten Fenger, Kasper Bæk, Evan Lynnerup, Christian Cremonesi-Knudsen, repræsentant for FC Roskilde, Martin Gardezi Aggergaard, i stedet suppleant Ane Søborg

 • Pkt. 53 Godkendelse af referat

  Pkt. 53

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Referat læses op som sidste punkt på dagsordenen til godkendelse, jf. vedtægter § 5 stk. 3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 15-11-2018, pkt. 53
  Godkendt
  Fraværende:
  Morten Fenger, Kasper Bæk, Evan Lynnerup, Christian Cremonesi-Knudsen, repræsentant for FC Roskilde, Martin Gardezi Aggergaard, i stedet suppleant Ane Søborg