You are here

Referat

Dato: Torsdag, November 26, 2020 - 18:00
Sted: Rådhuset, HR's mødelokale
 • Pkt. 40 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 40

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 40
  Godkendt

  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 41 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 41

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 41
  Godkendt

  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 42 Halvårlig evaluering elitesportsaftaler

  Evaluering_af_Elitesportsaftaler_2020_2._halvaar_-_FC_Roskilde.pdf Evaluering_af_Elitesportsaftaler_2._halvaar_2020_-_Roskilde_Bordtennis.pdf Evaluering_af_Elitesportsaftaler_2._halvaar_2020_-_Roskilde_Haandbold.pdf Evaluering_af_Elitesportsaftaler_2._halvaar_2020_-_Roskilde_Roklub.pdf

  Pkt. 42

  Halvårlig evaluering elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume
  Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub for perioden juli 2018 til juni 2021. Som en del af aftalen gennemføres der halvårlige evalueringer af elitesportsaftalerne, som forelægges Elite- og Talentrådet til godkendelse og Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet godkender evalueringerne.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har afholdt halvårligt evalueringsmøde med Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub, hvor forpligtelserne i elitesportsaftalerne mellem Roskilde Kommune og klubberne er blevet gennemgået.
  Evalueringen er den fjerde i indeværende aftaleperiode, som løber fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021 mellem Roskilde Kommune og de fire klubber.
  Klubberne skal leve op til en række definerede forpligtelser i deres respektive aftaler. I bilag kan ses oversigt over de samlede forpligtelser, som hver klub skal leve op til.
  I oversigten er også medtaget de mål, som klubberne selv har defineret på en række områder i deres ansøgninger til en elitesportsaftale.

  Dette giver et overblik over de ambitioner, klubberne har for aftaleperioden. Klubberne bliver ikke bedømt på egne mål men kun på de indgåede forpligtelser, der er i den enkelte klubs elitesportsaftale.

  På møderne forvaltningen har holdt med klubberne, er de vedhæftede bilag blevet gennemgået, og i bilagene vil der være en mere detaljeret evaluering af de fire klubber. Det skal oplyses, at oplysningerne er indhentet ultimo oktober 2020, og bilagene til næste evaluering vil være opdateret, baseret på information ultimo november 2020.
  Det er forvaltningens vurdering, at alle 4 klubber lever op til deres forpligtelser i deres elitesportsaftale. Det bemærkes at Roskilde Håndbold grundet, blandt andet Covid-19, har haft det svært økonomisk og derfor ikke lever op til punktet om en økonomi i balance.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 42
  Godkendt

  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 43 Anbefalinger til kommende Elite- og Talentråd i forhold til elitesportsaftaler

  Anbefalinger_til_arbejdet_med_Elitesportsaftaler.pdf

  Pkt. 43

  Anbefalinger til kommende Elite- og Talentråd i forhold til elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet afslutter en fire årig turnus, og har i den periode haft to perioder med elitesportsaftaler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet har en dialog om punktet og præciserer anbefalingerne.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  På mødet i Elite- og Talentrådet den 17. september 2020, blev det under punkt 34 besluttet, at forvaltningen skal komme med et oplæg om anbefalinger til det kommende Elite- og Talentråd i forhold til nye elitesportsaftaler. Ud fra dette oplæg vil der i Elite- og Taletrådet være en drøftelse om indhold og form. De endelige anbefalinger videregiver det nuværende Elite- og Talentråd til det nye Elite- og Talentråd, som træder i kraft 2021. Derudover sendes anbefalingerne til orientering til Kultur- og Idrætsudvalget, som har bedt Elite- og Talentrådet om at rådgive dem på dette område.
  Roskilde kommune har understøttet elitesporten med aftaler, der har løbet tre år ad gangen.
  Til aftalerne har Elite- og Talentrådet hver gang rådgivet Kultur- og Idrætsudvalget, med afsæt i de kriterier, der har været godkendt politisk.
  For Elite- og Talentrådet er det vigtigt at præcisere hvilke kriterier og dermed anbefalinger der skal være, når processen med at beslutte hvilke klubber der skal tilgodeses kører.
  I notatet gennemgås nuværende kriterier for indgåelser af elitesportsaftaler, samt hvilke kriterier Elite- og Talentrådet vil anbefale fremadrettet. Derudover fremlægges hvilke elementer, der er vigtige at sikre i forhold til løbende dialog om aftalerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 43
  Anbefaling om at lokalpolitikere inviteres til arrangementer i de klubber, der har en aftale i den kommende periode samt at starte proces tidligt op i Elite- og Talentrådet, når arbejdet med ny aftale skal begynde.
  Der skal være en vægtning af kriterier.
  Godkendt

  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 44 Elitesportsaftaler 2021-2024

  Pkt. 44

  Orientering elitesportsaftaler 2021-2024

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget har behandlet indstillingen fra Roskilde Elite- og Talentråd omkring indgåelse af nye elitesportsaftaler for perioden 1. juli 2021 – 30. juni 2024.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet havde møde den 17. september 2020, hvor de gav deres indstilling til Kultur- og Idrætsudvalget.
  På mødet i Kultur- og Idrætsudvalget 19. august, blev indstillingen fra Elite- og Talentrådet i forhold til hvordan midlerne skulle fordeles godkendt.
  Fordelingen af elitesportsmidlerne ser således ud:
  Fodboldprojekt – 405.000 kr. årligt (Roskilde KFUM 180.000 kr. årligt, FC Roskilde 180.000 kr. årligt og Roskilde Fodboldklub 45.000 kr. årligt)
  Roskilde Bordtennis – 500.000 kr. årligt
  Roskilde Roklub – 105.000 kr. årligt
  Roskilde Håndbold – 190.000 kr. årligt
  I forhold til midlerne til Roskilde Håndbold besluttede Kultur- og Idrætsudvalget at midlerne skulle gives til klubbens samlede elitesatsning.
  Forvaltningen udarbejder elitesportsaftalerne og afholder to gange årligt møde med hver af klubberne jf. forretningsorden og årsplan for Elite- og Talentrådet, som er godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 44
  Elite- og Talentrådet markerede, at det er vigtigt at pointere, eliten er en del af fødekæden i klubben.
  Godkendt

  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 45 Opdateret mødeplan

  Pkt. 45

  Opdateret mødeplan for Elite- og Talentrådsmøder i 2021

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges en overordnet mødeplan for fastlagte møder i Elite- og Talentrådet for 2021. Mødeplan er nu konfirmeret i forhold til fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet skal jf. rådets vedtægter afholde mindst fire møder om året.
  Der er et årligt fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget, hvor bl.a. årsplanen for rådets arbejde fremlægges, jfr. § 2 stk. 1 i vedtægterne for Elite- og Talentrådet. Mødedato kendes, når mødekalender for Kultur- og Idrætsudvalget er planlagt.
  Forslag til mødeplan for 2021
  1. møde den 4. marts 2021 – ordinært møde
  2. møde den 2. juni 2021 – ordinært møde
  3. møde – den 2. juni fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget
  4. møde den 16. september 2021 – ordinært møde og temamøde
  5. møde den 25. november 2021 – sidste ordinære møde i samarbejdsaftalen
  Alle møder afholdes på Roskilde Rådhus eller hos en af klubberne efter aftale. Møder vil være fra kl.18.00 - 20.00 med mindre andet er meddelt.
  Årets 3. møde den 16. september er et temamøde og varer typisk tre timer.
  Der kan være behov for ekstraordinære møder, blandt andet i forhold til hurtig sagsbehandling af sager, i det omfang formanden eller mindst tre af de stemmeberettigede medlemmer, finder det nødvendigt.
  I forhold til fællesmøde ønskes det lagt samtidig med, at Kultur- og Idrætsudvalget har møde.
  Den politiske mødeplan for 2021 er nu godkendt, og det medfører at mødet den 27.maj flyttes til den 2. juni.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 45
  Godkendt

  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 46 Talentstrategimål lokalt prioriterede sportsgrene 2021

  Pkt. 46

  Talentstrategimål lokalt prioriterede sportsgrene 2021

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  I samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark for 2021-2024 er indført lokalt prioriterede sportsgrene som et nyt element, hvorfor der skal udarbejdes talentstrategimål for disse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at elite- og Talentrådet godkender, at forvaltningen ved næste møde fremlægger et bud på en model for talentstrategimål.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  I den nye samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark 2021-2024, vil der for første gang indgå lokalt prioriterede sportsgrene.
  Roskilde Pigefodbold, Roskilde Teamgym og Roskilde Tennis er de tre nye klubber.
  I samarbejdsaftalen 2021-2024 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark er der seks prioriterede sportsgrene. I henhold til den årsplan der årligt bliver indstillet til godkendelse hos Kultur- og Idrætsudvalget, er der beskrevet under hvilke forhold disse seks klubber modtager støtte.
  Da der for første gang er lokalt prioriterede sportsgrene med i samarbejdsaftalen 2021-2024 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark, foreslås det at forvaltningen ser på en model for talentstrategimål, som vil blive præsenteret for Elite- og Talentrådet på første møde i 2021.
  Der er samlet afsat 90.000 kr. til fordeling til de lokalt prioriterede sportsgrene.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 46
  Godkendt

  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 47 Sponsormuligheder i samarbejde med Erhvervsforum Roskilde

  Rammer_for_sponsormuligheder.pdf

  Pkt. 47

  Sponsormuligheder i samarbejde med Erhvervsforum Roskilde

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet ønsker at afdække muligheder for eksterne sponsormuligheder.

  Indstilling

  At Elite- og Talentrådet drøfter oplægget og godkender at forvaltningen arbejder videre med at finde en konkret sponsormodel.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Siden Roskilde Kommune i 2009 indgik den første samarbejdsaftale med Team Danmark, er der blevet arbejdet målrettet med talentarbejdet, hvilket medført flere talenter i flere forskellige sportsgrene.
  Siden 2012 har der i klubber i Roskilde Kommune været udøvere med så højt et niveau, at de har været udtaget til seniorlandshold og OL.
  Behovet for at understøtte disse atleter samtidig med at erhvervslivet har vist interesse for netop at støtte op om disse atleter, har gjort det relevant at kigge på en model for, hvordan dette kan lade sig gøre. En model der skaber muligheden for at profilere erhvervslivet tættere sammen med dygtige udøvere.
  For erhvervslivet er udfordringen, at antallet af henvendelser om ønske til sponsorater er stort og det er vanskeligt for erhvervslivet at vurdere relevans og behov.
  Med en kvalificeret indstilling til Erhvervsforum vedrørende hvilke udøvere der er relevant at støtte, vil det hjælpe både atleterne og Erhvervsforum, med at indgå sponsoraftaler der giver mening.
  Der er en række juridiske spørgsmål der endnu ikke er afklaret, men det forventes at disse falder på plads, så praksis og den endelige model kan fremlægges for Elite- og Talentrådet på et kommende møde.
  I bilaget er skitseret setup omkring en aftale.
  Roskilde Erhvervsforum og forvaltningen har afholdt møde og er enige i principperne i tiltaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 47
  Godkendt

  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 48 Boligmuligheder for talenter

  Pkt. 48

  Boligmuligheder for talenter

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet har i en længere periode arbejdet med at afdække muligheder for boligmuligheder for sportstalenter i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Indstilling

  At Elite- og Talentrådet anmoder, om at Kultur- og Idrætsudvalget godkender at der ses på andre bomuligheder end sportscollege.

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 3. juni 2015, punkt 94, at Elite- og Talentrådet udarbejder en procesplan, inklusiv en økonomisk oversigt, som led i at afdække muligheden for at etablere et sportscollege i Roskilde Kommune.

  Dette har været behandlet i Elite- og Talentrådet på møder den 24. september 2015, 3. marts 2016, 12. september 2019 og endeligt den 28. november 2019.

  De oprindelige planer var at Sportscollege skulle være del af et nyt stadion placeret i Rådmandshaven. Idet stadionplanerne endnu ikke er realiseret, er et sportscollege på den måde sat på standby.

  Forvaltningen har afdækket muligheden for Sportscollege som del af Kildehuskollegiet, men det anses ikke som realistisk af økonomiske årsager.
  For at have et alternativ til et sportscollege, er der set på andre boligmuligheder.
  At Elite- og Talentrådet anmoder, om at Kultur- og Idrætsudvalget godkender at der ses på andre bomuligheder end sportscollege.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 48
  Stadig have opmærksomhed på sportscollege som fremtidig model
  Godkendt

  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 49 Mundtlig orientering elitesportsaftaler

  Pkt. 49

  Mundtlig orientering elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Klubberne orienterer mundtligt om elitesportsaftalerne ud fra den model, som blev godkendt på Elite- og Talentrådets møde den 13. september 2018.

  Beslutningskompetence
  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub har alle elitesportsaftaler med Roskilde Kommune i perioden juli 2018 til og med juni 2021.
  Status på elitesportsaftalerne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget hvert halve år (i 1. og 3. kvartal).

  På hvert ordinært møde giver to af de fire klubber en mundtlig orientering i Elite- og Talentrådet om status på klubbernes arbejde med elitesportsaftalerne.
  På mødet i Elite- og Talentrådet den 13. september 2018 blev nedenstående skabelon besluttet, hvor hver klub har 10 minutter til at orientere.
  I forhold til årets møder er rækkefølgen:
  1.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde bordtennis (1.kvartal)
  2.møde – Roskilde Roklub og FC Roskilde (2.kvartal)
  3.møde - Roskilde Roklub og FC Roskilde (3.kvartal)
  4.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis (4.kvartal)
  Klubberne bliver årligt støttet med et fast beløb, og FC Roskilde og Roskilde Bordtennis modtager derudover en årlig bonus, hvis de lever op til de fastsatte mål for sæsonen.
  De fire klubber skal opfylde en række forpligtigelser, som er indeholdt i klubbernes elitesportsaftale med Roskilde Kommune.
  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:
  - Stilling, skader, kampe og regattaer
  - Udfordringer, nyt fra træningen og udtagelser
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere
  - Overordnet betragtning
  Orienteringen skal kun indeholde det område, som klubben er blevet støttet med og ikke andre betragtninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 49
  Godkendt
  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 50 Visionsdebat i det nye Elite- og Talentråd

  Pkt. 50

  Visionsdebat i det nye Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent Punkt

  Resume

  Ved seneste møde i Elite- og Talentrådet, blev der fremført ønske om en intern drøftelse i Elite- og Talentrådet, om fremtidige politiske ambitioner i Roskilde Kommune for talentudvikling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at Elite- og Talentrådet afventer denne drøftelsen, til efter kommunalvalget 2021 og herefter indgår i dialog med Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsfremstilling

  I den nuværende kultur- og idrætspolitik 2017-2021 er talentudvikling medtaget og er præsenteret som en af seks indsatser.
  Her vil Elite- og Talentrådet gerne være en medspiller på dette område.
  I Kultur- og Idrætspolitikken står anført:
  Talentudvikling
  I Roskilde Kommune har vi fokus på at skabe optimale muligheder og betingelser for talentudvikling.

  Det skal ske i et inspirerende og entreprenant miljø baseret på nytænkning og synergier mellem relevante samarbejdspartnere og institutioner

  Vi vil afdække muligheder og potentialer for talentudvikling, for at sikre en langsigtet strategi for talentudvikling inden for kultur- og idrætsområdet.

  Gennem talentudvikling skabes et lokalt elitemiljø, der understøtter Byrådets ønske om løbende at arrangere kultur- og idrætsoplevelser på nationalt og internationalt niveau.

  Roskilde Elite- og Talentråd vil gerne være medspiller til en debat sammen med et nyt Kultur- og Idrætsudvalg, i forhold til det område som Roskilde Elite- og Talentråd varetager.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 50
  Det nye Elite- og Talentråd tager punktet op til næste møde.
  Der indbydes til et idrætspolitisk valgmøde som optakt til kommunalvalget. Anbefales, at mødet arrangeres i samarbejde med Roskilde Idræts Union.

  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 51 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Oversigt_over_eksponering.pdf

  Pkt. 51

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på Team Danmark projektet

  Beslutningskompetence
  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Det er sidste møde i denne samarbejdsaftales periode 2017-2020, og en lille refleksion over indsatserne i projektet der ses over tid.
  At have tålmodighed og vide det er det lange seje træk, er vigtigt, for at udvikle til seniorniveau tager tid.
  Talentarbejdet starter ude i klubberne, og det tager tid inden en udøver når seniorniveau, som er ambitionen med arbejdet. På tværs af de prioriterede sportsgrene set med talentudviklingsbrillerne, så kommer resultaterne stille og roligt fra da projektet startede op for mere end 10 år siden.
  FC Roskilde – En håndfuld spillere der er at finde fra Superligaen til 2.division
  Roskilde BMX – En kører der kæmper med om OL pladser
  Roskilde Bordtennis – To talenter med debut på seniorlandsholdet
  Roskilde Cykle Ring – 7 af 10 danske ryttere der er på pro tour hold har kørt for juniorholdet og det er blevet til OL, EM og VM medaljer.
  Roskilde Håndbold – mere end en håndfuld spillere der er i ligaklubber og ligatopscorer fra talentklasserne
  Roskilde Roklub – Udøvere der er er på seniorlandshold og kæmper om OL-pladser
  Øvrige: Udøvere i skydning der kæmper for at komme med til OL, en kvindelig fodboldspiller på tærsklen til Champions League.
  Der afholdes infomøde den 7. januar kl.17 på Himmelev om optagelse til kommende 7.T. Ansøgningsfrist til kommende 7.T er 17. januar.
  Med OL 2021 til sommer, er der stadig en udøver fra klubber i Roskilde Kommune udtaget.
  På et tidspunkt, når den rette lejlighed byder sig, skal der være en underskriftsceremoni af den nye samarbejdsaftale med Team Danmark.
  Corona sætter sine spor hos alle klubber på den ene eller den anden måde, det betyder mange organisatoriske ændringer løbende, i forhold til de retningslinjer der kommer fra den danske regering.
  Det gælder om at få det bedste ud af situationen, og se frem mod corona ikke er del af vores hverdag mere.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 51
  Elite- og Talentrådet vil kontakte skolebestyrelsen i forhold til ansættelse af ny skoleleder på Himmelev Skole.

  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 52 Talentstrategimål prioriterede sportsgrene for 2021

  Talentstrategimaal_2021.pdf

  Pkt. 52

  Talentstrategimål prioriterede sportsgrene for 2021

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet skal godkende klubbernes talentstrategimål for 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet godkendte på mødet den 30.november 2017 ”Kriterier for uddeling af puljemidler til prioriterede sportsgrene”, jf. dagsordenspunkt 55.

  Kriterierne godkendes årligt af Kultur- og Idrætsudvalget, og de blev behandlet den 3. april 2019, som en del af Elite- og Talentrådets årsplan 2018/19.
  De seks klubber der er prioriterede sportsgrene (Roskilde Boldklub, Roskilde BMX, Roskilde Bordtennis, Roskilde Cykle Ring, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub), har alle været i dialog med forvaltningen vedrørende forslag til 3 individuelle talentstrategimål for 2020.
  Opfyldelsen af hvert mål udløser 1/18 af 250.000 kr. (3 mål x 13.888 kr. x 6 klubber).
  Elite- og Talentrådet bedes vurdere de 6 klubbers fremlagte talentstrategimål. Se bilag med beskrivelse af de 6 klubbers talentstrategimål.
  Forvaltningen foretager en årlig evaluering af målene. Denne evaluering vil blive præsenteret for Elite- og Talentrådet på årets første møde.
  Herefter skal Elite- og Talentrådet godkende, hvilke mål der er opfyldt, og som udløser
  midler fra puljen for de prioriterede sportsgrene.
  De midler der ikke udloddes overføres til en udviklingspulje, som de prioriterede sportsgrene kan søge. Her foretager forvaltningen behandlingen af puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 52
  Godkendt
  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 53 Orientering om indsatser i nye samarbejdsaftale

  Oversigt_indsatser.pdf

  Pkt. 53

  Orientering om indsatser i nye samarbejdsaftale med Team Danmark 2021-2024

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Hvilke indsatser er der i den nye samarbejdsaftale 2021-2024 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark.
  Beslutningskompetence
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med en indgåelse af en ny samarbejdsaftale med Team Danmark, fortsætter en lang række indsatser, ligesom der er kommet en del nye tiltag til. Indsatserne sker i tæt samarbejde med de klubber der er med i aftalen som enten prioriterede sportsgrene og lokalt prioriterede sportsgrene, specialforbund, Team Danmark og andre interessenter.
  Målet med aftalen er at styrke talentudviklingsmiljøerne.
  I årsplanen, der præsenteres på første møde i 2021 og som går fra sommer til sommer, vil indsatserne indgå. Indsatserne starter med den nye samarbejdsaftale med Team Danmark, der træder i kraft 1. januar 2021.
  Nye indsatser:
  - Indsats på klubniveau med registrering af seks basisøvelser på udvalgte aldersgrupper.
  - To årlige seminarier hvor fokus er på talentudvikling med afsæt i Team Danmarks HUSET.
  - Lokalt prioriterede klubber indtræder i samarbejdsaftalen.
  - Ad hoc kurser om sportslig ledelse.
  - Et spor mere til talentklasserne på Himmelev Skole. Hvis muligt i 8. og 9. klasse.
  - Indsats om tættere samarbejde med Erhvervsforum i forhold til sponsorering.

  Ud over dette fortsætter følgende indsatser:
  - Samarbejde med specialforbund.
  - Klubbernes udviklingsmål 2021-2024.
  - Samarbejde om indsatser i klubberne i samarbejde med Vindermentalitet.
  - Sportsernæring.
  - Talentudviklingspuljen.
  - Puljen til prioriterede sportsgrene.
  - Ad hoc kurser om sponsorering.
  - Sportscollege.
  - Synlighed på de sociale medier.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 53
  Godkendt

  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 54 Orientering om udpegning af nye medlemmer til Elite- og Talentrådet 2021-24

  Pkt. 54

  Orientering om udpegning af nye medlemmer til Elite- og Talentrådet 2021-24

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Denne rådsperiode 2017-2020 slutter med dette møde og et nyt Elite- og Talentråd skal udpeges.
  Beslutningskompetence
  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Den nuværende samarbejdsaftale 2017-2020 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark udløber snart.
  I forhold til vedtægterne §3 for rådet, der er godkendt i Roskilde Byråd den 2. september 2020, består Elite- og Talentrådet af i alt 19 medlemmer fordelt således:
  2 fra Kultur- og Idrætsudvalget
  3 fra lokalt prioriterede sportsgrene (en fra hver klub)
  6 fra de prioriterede sportsgrene (en fra hver klub)
  2 med en elitemæssig baggrund
  1 fra Roskilde Idræts Union
  2 fra Erhvervsforum Roskilde
  2 fra Campus Roskilde
  1 fra Himmelev skole der har talentklasserne
  I henhold til §3 styk 4 skal de enkelte interessenter selv udpege medlemmet der skal sidde i Roskilde Elite- og Talentråd i den kommende periode 2021-2024.
  De to medlemmer med elitemæssig baggrund udpeges af Kultur- og Idrætsudvalget og for medlemmer udpeget af Kultur- og Idrætsudvalget gælder, at de sidder i byrådsperioden.
  Såfremt et medlem udtræder, er det den enkelte interessentgruppe der udpeger et nyt medlem.
  Ved ny samarbejdsperiode skal nye medlemmer være udpeget senest 14 dage inden det sidste møde i Roskilde Elite- og Talentrådet for denne periode.
  Sammensætning vil således være:
  2 fra Kultur- og Idrætsudvalget (Evan Lynnerup og Claus Larsen (ny))
  3 fra lokalt prioriterede sportsgrene, (alle nye) Peter Sigdal (Roskilde Tennis Klub), Max Andersen (Roskilde TeamGym) og Claus Mortensen (Roskilde Pigefodbold).
  6 fra de prioriterede sportsgrene Allan Bentsen (Roskilde Bordtennis), Lisbeth Klarskov (Roskilde Håndbold), Bo Kalizan (Roskilde Roklub), Christian Glem (ny Roskilde Boldklub), Michael Kisum (ny Roskilde Cykle Ring) og Martin Gardezi (Roskilde BMX))
  2 med en elitemæssig baggrund (Henning Hansen og Jacob Barsøe)
  1 fra Roskilde Idræts Union (Frank Veje)
  2 fra Erhvervsforum Roskilde (Jacob Bøg og Jan Krøyer (ny))
  2 fra Campus Roskilde (Johnny Vinkel (ny) fra ungdomsuddannelserne og udpeges senere fra videregående uddannelser)
  1 fra Himmelev skole der har talentklasserne (Christian Cremonesi-Knudsen)

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 54
  Godkendt

  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 55 Punkter til næste møde

  Pkt. 55

  Punkter til næste møde

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Oversigt over faste dagsordenspunkter samt opridsning af nye punkter, som skal til behandling i Elite- og Talentrådet på næste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at punkter til næste møde godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet gives en orientering om faste dagsordenspunkter til rådets møde den 4. marts 2021 samt eventuelle nye dagsordenspunkter, som rådet beslutter på møde den 26. november 2020:

  Faste dagsordenspunkter:
  - Godkendelse af dagsorden.
  - Meddelelser fra formand og andre.
  - Orientering om Team Danmark projektet.
  - Godkendelse af referat.
  - Eventuelt.
  Punkter til næste møde i Elite- og Talentrådet:
  - Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne.
  Udover faste dagsordenspunkter er følgende med:
  - Forslag til årsplan for Elite- og Talentrådet 2021.
  - Orientering af talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene.
  - Præsentation af medlemmer af rådet.
  - Talentstrategimål lokalt prioriterede klubber.
  - Tour de France opdatering
  - Orientering om kommende Elitesportsaftaler 2021-2024.
  - Orientering om samarbejdsaftaler med ungdomsuddannelser i forhold til morgentræning.
  - Orientering om status på bomuligheder for sportstalenter
  Økonomi
  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 55
  Punkt om visionsdebat
  Valg af ny formand og næstformand
  Godkendt

  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen

 • Pkt. 56 Eventuelt

  Pkt. 56

  Eventuelt

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-11-2020, pkt. 56

  Fraværende:
  Jacob Barsøe, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen