You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 28, 2019 - 18:00
Sted: Rådhuset, HR's Kursuslokale
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-02-2019, pkt. 1
  Godkendt
  Fraværende:
  Per Birkedal, Jens Børsting, Henning Hansen

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-02-2019, pkt. 2
  Godkendt
  Fraværende:
  Per Birkedal, Jens Børsting, Henning Hansen

 • Pkt. 3 Oplæg om bacheloropgave om talentklasserne i Roskilde Kommune.

  Pkt. 3

  Oplæg om bacheloropgave om talentklasserne i Roskilde Kommune.

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Der vil være et kort oplæg fra en bachelorstuderende fra Professionshøjskolen Absalon.

  Sagsfremstilling

  På mødet i Roskilde- Elite og Talentråd den 15. november 2018 oplyste Leif Ebbe Jensen fra Professionshøjskolen Absalon om, at en af de studerende fra Absalon har lavet en bacheloropgave om talentklasserne på Himmelev Skole.
  På mødet vil den studerende fortælle om bacheloropgaven, der omhandler talentklasserne 7.-9.T.
  Talentklasserne på Himmelev Skole har tre klasser, 7T, 8T og 9T. Der er 65 elever i talentklasserne anno 2019 fra atletik, badminton, BMX, cykling, dans, fodbold, håndbold, ridning, svømning og teamGym.
  Cirka 70% af eleverne kom fra en af de prioriterede sportsgrene. I Team Danmark projektet i Roskilde Kommune kan elever med anden baggrund end fra de seks prioriterede sportsgrene blive optaget. I de fleste Team Danmark Kommuner er det kun elever fra de prioriterede sportsgrene, der bliver optaget.
  I talentklasserne er fordelingen mellem drenge og piger på 58% og 42%.
  I sammensætning af en klasse er intentionen at have en fordeling af 1/3 fra fodbold, håndbold og øvrige idrætter. Fordelinger er 44% til fodbold, 26% håndbold og 30% til øvrige idrætter.
  Talentklasserne har morgentræning to gange om ugen. Der tilbydes træning i fodbold, håndbold og basis fysisk træning med afsæt i elevens sportsgren.
  Eleverne modtager en årlig screening udarbejdet af FysioDanmark og deltager i Team Danmarks ernæringskursus (obligatorisk alle år).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-02-2019, pkt. 3
  Godkendt
  Fraværende:
  Per Birkedal, Jens Børsting, Henning Hansen

 • Pkt. 4 Oplæg om ny profil på Professionshøjskolen Absalon

  Pkt. 4

  Oplæg om ny profil på Professionshøjskolen Absalon

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  På mødet i Elite- og Talentrådet den 15. november 2018, besluttedes at have dette punkt på mødet.

  Sagsfremstilling

  Professionshøjskolen Absalon udbyder 6 uddannelser herunder Læreruddannelsen. På læreruddannelsen har de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i en bestemt retning. Studerende med interesse for idræt kan vælge sport- og bevægelses profilen.

  Leif Ebbe Jensen, der repræsenterer Professionshøjskolen Absalon i Roskilde Elite- og Talentråd, vil præsentere eksempler på projekter, og hvordan klubberne, der er involveret i Team Danmark projektet, kan medvirke.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-02-2019, pkt. 4
  Godkendt
  Fraværende:
  Per Birkedal, Jens Børsting, Henning Hansen

 • Pkt. 5 Mundtlig orientering om elitesportsaftaler fra Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis

  Pkt. 5

  Mundtlig orientering om elitesportsaftaler fra Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Klubberne orienterer mundtligt om elitesportsaftalerne ud fra den model, som blev godkendt på Elite- og Talentrådets møde den 13. september 2018.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub har alle elitesportsaftaler med Roskilde Kommune i perioden juli 2018 til og med juni 2021. Status på elitesportsaftalerne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget hvert halve år (i 1. og 3. kvartal).
  På hvert ordinært møde giver to af de fire klubber en mundtlig orientering i Elite- og Talentrådet om status på klubbernes arbejde med elitesportsaftalerne.
  På mødet i Elite- og Talentrådet den 13. september 2018 blev nedenstående skabelon besluttet, hvor hver klub har 10 minutter til at orientere.
  I forhold til årets møder er rækkefølgen:
  1.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde bordtennis (1.kvartal)
  2.møde – Roskilde Roklub og FC Roskilde (2.kvartal)
  3.møde - Roskilde Roklub og FC Roskilde (3.kvartal)
  4.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis (4.kvartal)
  Idrætsklubberne bliver årligt støttet med et fast beløb, og FC Roskilde og Roskilde Bordtennis modtager derudover en årlig bonus, hvis de lever op til de fastsatte mål for sæsonen.
  De fire klubber skal opfylde en række forpligtigelser, som er indeholdt i klubbernes elitesportsaftale med Roskilde Kommune.
  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:
  - Stilling, skader, kampe og regattaer
  - Udfordringer, nyt fra træningen og udtagelser
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere
  - Overordnet betragtning

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-02-2019, pkt. 5
  Fraværende:
  Per Birkedal, Henning Hansen

 • Pkt. 6 Forslag til årsplan for Elite- og Talentrådet 2019.

  Forslag_til_aarsplan_for_Elite-_og_Talentraadet_2019-_2020.pdf

  Pkt. 6

  Forslag til årsplan for Elite- og Talentrådet 2019.

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet drøfter forslag til årsplan (fra sommer til sommer) til udmøntning af Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at forslag til årsplan for 2019/20 anbefales og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægter for Elite- og Talentrådet skal rådet udmønte Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark ved at fremlægge en årsplan (sommer til sommer) til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse. Årsplanen skal indeholde forventede indsatser for det kommende år,

  Indsatser for udmøntning af samarbejdsaftalen 2017 - 2020 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark samt øvrige indsatser initieret af Roskilde Kommune, herunder særligt næste fase i forhold til de lokalt prioriterede sportsgrene.
  Beskrivelse af ovenstående kriterier for de forskellige aftaler samt indsatser for samarbejdsaftalen fremgår af vedlagte bilag.

  Mål og indsatser evalueres i Elite- og Talentrådets årsberetning, og fremgår derfor ikke af årsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-02-2019, pkt. 6
  Procesarbejdet med sportscollege som en del af en ny Idrætspark afventer, at byrådet endeligt godkender den færdige aftale med developer.
  Fraværende:
  Per Birkedal, Henning Hansen, Evan Lynnerup

 • Pkt. 7 Talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene - 500.000 kr. puljen

  Talentstrategimaal_prioriterede_sportsgrene_-_500.000_puljen.pdf

  Pkt. 7

  Talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene - 500.000 kr. puljen

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Til de prioriterede klubber i samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark er der afsat 500.000 årligt, som fordeles i forhold til klubbernes talentstrategimål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fordelingen af midlerne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Elite- og Talentråd.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Elite- og Talentråd godkendte den 8. februar 2018, punkt 6 talentstrategimål for de seks klubber Roskilde Bordtennis, Roskilde Roklub, FC Roskilde, Roskilde Håndbold, Roskilde Cykle Ring og Roskilde BMX, som er de prioriterede klubber i den indeværende Team Danmark aftale 2017-20.
  Dette med afsæt i beslutningen fra den 30.november 2017 ”Kriterier for uddeling af puljemidler til prioriterede sportsgrene”, jf. dagsordenspunkt 55. Kriterierne blev godkendt hos Kultur- og Idrætsudvalget den 11. april 2018.
  Klubberne har været i dialog med forvaltningen vedrørende forslag til 3 individuelle talentstrategimål for 2018. Opfyldelsen af hvert mål udløser 1/18 af 250.000 kr. (3 mål x 13.888 kr. x 6 klubber).
  Ud over de individuelle talentstrategimål er der afsat 41.664 kr. til hver klub i en grundpulje.

  Klubberne har fremsendt dokumentation til forvaltningen i forhold til opfyldelse af klubbernes mål. For Roskilde Bordtennis er to af tre delmål ikke opfyldt. Det ene skyldes at forbundet ikke har udbudt den nødvendige uddannelse, og derfor har klubben ikke kunnet opfylde målet.
  For Roskilde BMX er det ene delmål ikke opfyldt, og her gælder samme problemstilling i forhold til udbud af uddannelser som for Roskilde Bordtennis.

  I forhold til dette, er fordelingen af midlerne til klubberne for 2018:
  83.328 kr. Roskilde Håndbold
  83.328 kr. FC Roskilde
  55.552 kr. Roskilde Bordtennis
  69.440 kr. Roskilde BMX
  83.328 kr. Roskilde Roklub
  83.328 kr. Roskilde Cykle Ring

  Der etableres en tilskudspulje med midler, der overføres fra de talentstrategimål, der ikke er opfyldt. Denne pulje kan klubberne ansøge. Der vil kunne søges én gang årligt til tiltag, som understøtter talentudviklingsstrategien for klubben.
  Der overføres 41.664 kr. til puljen, som der kan søges til næste møde i Elite- og Talentrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018, da der årligt er afsat 500.000 kr. til puljen til de prioriterede sportsgrene.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-02-2019, pkt. 7
  Godkendt.
  Rådet indstiller, at klubberne til det kommende møde i ETR har nye mål til strategimål for 2019. Samt at ETR behandler strategimål for 2020 på december mødet.
  Fraværende:
  Per Birkedal, Henning Hansen

 • Pkt. 8 Orientering om forløb med lokalt prioriterede sportsgrene

  Pkt. 8

  Orientering om forløb med lokalt prioriterede sportsgrene

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  På mødet i Kultur- og Idrætsudvalget den 15. august 2018 blev forløb med lokalt prioriterede sportsgrene godkendt efter indstilling fra Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  I samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune 2017-2020 skal Roskilde Kommune i denne aftaleperiode arbejde med lokalt prioriterede sportsgrene.

  I alt 10 klubber har ansøgt og er blevet godkendt til at være med i forløbet, som består af 4 workshops samt en afsluttende ’eksamen’. Forløbet bliver afviklet sammen med firmaet Vindermentalitet, som i forvejen er tilknyttet Team Danmark projektet i forhold til de prioriterede sportsgrene.

  De 10 klubber skal i workshops arbejde med deres talentudviklingsstrategi.
  De to første workshops er afviklet den 17. september 2018 og 30. oktober 2018, hvor alle 10 klubber deltog. De 10 klubber skal arbejde med følgende områder:

  • Skabe identitet og klubindsigt
  • Give perspektiv og forståelse for, hvor klubbens drømme, drivkræfter og værdier kommer fra
  • Lægge spor ud der giver handlinger

  I 2019 vil der være to workshops, og forløbet vil afslutte med en ’eksamen’ for de deltagende klubber.
  Indtil næste workshop vil der være samarbejde mellem den enkelte klub, der deltager og Vindermentalitet i forhold til deres indsats.
  Alle fire workshops vil være en blanding af opgaver til klubberne samt feedback på det, den enkelte klub har arbejdet med i forløbet. Formålet er at sikre vidensdeling mellem de 10 deltagende klubber.

  Roskilde Golfklub har meddelt at de ikke kan deltage og træder ud, og dermed er der ni klubber der fortsætter i projektet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019, da der er afsat 58.000 kr. i hvert af årene 2017-2020 til talentudvikling af de lokalt prioriterede sportsgrene i budgettet for Team Danmark Elitekommune

  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-02-2019, pkt. 8
  Godkendt
  Fraværende:
  Per Birkedal, Henning Hansen

 • Pkt. 9 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Oversigt_over_likes_reach_infomedia_i_de_prioriterede_sportsgrene.pdf

  Pkt. 9

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Sagsfremstilling

  Til talentklasserne på Himmelev Skole er der optaget 28 elever, der starter i 7.T eftersommeren 2019. En enkelt har efterfølgende takket nej til tilbuddet om at starte. Der har været et stærkt ansøgerfelt med 44 ansøgere. Efter endt optagelse, er forvaltningen blevet kontaktet af en del interesserede forældre.

  Projektets Instagramprofil (talent4000) går på skift mellem de udøvere, der har modtaget støtte fra Talentudviklingspuljen. Der er 650 følgere til profilen.

  Facebooksiden, som dækker hele Team Danmark projektet, bringer løbende historier om, hvad der sker. Facebook har ændret på deres setup, så skal en side have samme rækkevidde som tidligere, skal der betales for den ydelse. Derfor har dette projekts facebookside ikke samme reach som tidligere, og det samme gælder for klubberne, der er med i projektet.

  Alle eleverne i talentklasserne bliver årligt screenet en gang om året. En screening kan være grøn, gul eller rød ud fra en helhedsvurdering. En rød screening betyder at eleven skal have en samtale og evt. lagt et specifikt program for at imødegå problematikken. For første gang siden projektet startede, har der ikke været en eneste rød screening.

  Der har været en lille nedgang, 7%, i antal artikler der har været bragt om de seks prioriterede klubber i 2018 i forhold til 2017.

  Forvaltningen har afholdt møder med Dansk Forening for Rosport, Dansk Bordtennis Union og Dansk Cykle Union for BMX, for cykeldelen vil mødet blive afholdt i det nye år, når deres elitechef bliver ansat.
  Samarbejde med Dansk Boldspils Union ligger i licensaftalen mellem klubben og DBU, hvor to auditører evaluerer og giver feedback.
  Der er ikke nogen samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Dansk Håndbold Forbund og derfor ikke afholdt møde.
  I 2019 vil der være et tilbud om optimering af klubbernes hjemmeside, hvor der blandt andet vil blive set på mulighederne for, om en hjemmeside kan øge en indtjening.
  Omkring talentudviklingspuljen har en enkelt klub ønsket at tilbagebetale det modtagne støttebeløb, da en udøver har skiftet klub.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-02-2019, pkt. 9
  Godkendt.
  Rådet ønskede input til, hvad ETR kan bruge af andre muligheder til at dække eksponering.
  Fraværende:
  Per Birkedal, Henning Hansen

 • Pkt. 10 Orientering om årlig evaluering af samarbejdsaftalen med Team Danmark

  Aarlig_evaluering_af_Team_Danmark_aftalen.pdf

  Pkt. 10

  Orientering om årlig evaluering af samarbejdsaftalen med Team Danmark

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen og Team Danmark orienterer mundtligt om handleplanen for 2017-2020 i henhold til § 11 i Samarbejdsaftalen 2017-2020 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune og Team Danmark holder møde i det første kvartal hvert år, med det formål at drøfte om samarbejdet lever op til de gensidige forventninger. Parterne har afholdt møde den 9. januar 2019 med fælles drøftelse af indsatser.
  Punkterne blev gennemgået, og forvaltningen gav en status på indsatser i Roskilde Kommunes visioner for samarbejdsperioden, som indeholder konkrete målsætninger og handleplaner for Roskilde Kommune på områder, der er indeholdt i samarbejdsaftalen.

  De forskellige indsatser omhandler områder som klubudvikling og trænerudvikling af de 6 prioriterede sportsgrene, uddannelsesområdet fra talentklasser til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, samarbejdsrelationer med blandt andet erhvervsliv og erfa-netværk med andre kommuner, ekspertbistand og nye indsatsområder.

  Oversigt over Roskilde Kommunes indsatser inklusiv evaluering for Samarbejdsaftalen 2017-2020 er vedlagt som bilag.
  Gennemgang af indsatser og afstemning af forventninger var positiv, idet begge parter finder samarbejdet tilfredsstillende.

  Forvaltningen og Team Danmark, vil på det kommende møde præsentere et oplæg om en indsats omkring intern trænerudvikling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-02-2019, pkt. 10
  Godkendt.
  Fraværende:
  Per Birkedal, Henning Hansen

 • Pkt. 11 Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Pkt. 11

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Oversigt over faste dagsordenspunkter samt opridsning af nye punkter, som skal til behandling i Elite- og Talentrådet på næste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at punkter til næste møde i Elite- og Talentrådet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet gives en orientering om faste dagsordenspunkter til rådets møde den 13. juni 2019 samt eventuelle nye dagsordenspunkter.
  Faste dagsordenspunkter:
  - Godkendelse af dagsorden
  - Meddelelser fra formand og andre
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status
  - Eventuelt
  - Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd:
  - Godkendelse af referat
  Udover faste dagsordenspunkter er følgende med:
  - Kriterier for bonus i elitesportsaftaler 2019/20
  - Evaluering af talentudviklingspuljen
  - Elite- og Talentrådets årsberetning 2018/19
  - Halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne
  - Tilskudspulje, med overførte midler fra puljen til prioriterede sportsgrene
  - Oplæg fra Team Danmark og forvaltningen i forhold til intern træneruddannelse for målgruppen trænere der arbejder med målgruppen 12-18 år

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-02-2019, pkt. 11

  Punkter til næste møde:
  Nye love i forhold til folkeskolen
  Strategimål til kr. 500.000 puljen

  Fraværende:

  Per Birkedal, Henning Hansen

 • Pkt. 12 Eventuelt

  Pkt. 12

  Eventuelt

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-02-2019, pkt. 12
  Rådet ønskede frem over en mere smidig sagsbehandling i forhold til udpegelse af medlem med elitemæssig baggrund.
  Fraværende:
  Per Birkedal, Henning Hansen

 • Pkt. 13 Godkendelse af referat

  Pkt. 13

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-02-2019, pkt. 13

  Godkendt

  Fraværende:

  Per Birkedal, Henning Hansen