You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 11, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 2 A, rådhuset
 • Pkt. 14 Godkendelse af dagsorden

  Pkt. 14

  Godkendelse af dagsorden

  Sagsnr. 316864 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 11-06-2019, pkt. 14

  Godkendt.
  Fraværende:

 • Pkt. 15 Mindre sygefravær via ledelse samt trivsels- og arbejdsmiljøkultur

  Dialogvaerktoej_-_Bradleykurven.pdf Vision_for_den_gode_arbejdsplads.pdf Sygefravaersstatistik_1._kvartal_2019.pdf

  Pkt. 15

  Mindre sygefravær via ledelse samt trivsels- og arbejdsmiljøkultur

  Sagsnr. 315224 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt

  Resume

  Drøftelserne i udvalget om nedbringelse af sygefravær har i høj grad omhandlet ledelse og ledelsens betydning for, hvor meget sygefravær der er på arbejdspladsen. Det leder frem til udarbejdelsen af ”Vision for den gode arbejdsplads”, som grundlag for det fremadrettede arbejde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med implementering af ”Vision for den gode arbejdsplads” og at det anbefales til Økonomiudvalget, at der arbejdes med de konkrete initiativer, som er beskrevet i sagen.

  Beslutningskompetence

  Anbefalingerne fra udvalget om nedbringelse af sygefravær forelægges Økonomiudvalget på første møde i august.

  Sagsfremstilling

  Fremadrettet flyttes fokus på reduktion af sygefravær som en mulig spareøvelse til fokus på de positive effekter for organisationen ved reduceret sygefravær.
  For at sikre et positivt fokus for det fremadrettede arbejde med reduktion af sygefravær i organisationen er udarbejdet ”Vision for den gode arbejdsplads”. Visionen tager udgangspunkt i målet om at sikre en organisation, der har en høj produktivitet og faglighed – bygget på godt arbejdsmiljø, høj trivsel og lavt sygefravær. Det er udvalgets overbevisning at et fokus på det gode arbejdsliv og den gode borgerbetjening automatisk vil medføre lavere sygfravær.
  Hovedelementerne i visionen er at sikre; en fælles forståelse af kerneopgaven, en anerkende tilgang til hinanden (både ledere og medarbejdere), fokus på det positive samarbejde med tillid til, at alle gør deres bedste, og at alle tager fælles ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø.
  Visionen består af en række hensigtserklæringer om, hvad den gode arbejdsplads består af, beskrivelser af hvilke grundsten, som er forudsætningen for at nå i mål med visionen samt et mål for hvad der ønskes opnået med visionen. Der laves en værktøjskasse til lederne på intranettet, der kan støtte dem i arbejdet med at nå målet.
  De grundsten som visionen hviler på er ledelse, trivsel og godt arbejdsmiljø samt medarbejderne. I tilknytning til hver af de tre grundsten er beskrevet en række særlige fokusområder.
  Som styringsredskab skal de eksisterende måltal for organisationen (fx fraværsstatistik, brugertilfredshedsmålinger mm.) bruges aktivt i intern benchmarking inden for eget fagområde.
  Af konkrete nye indsatser forslås:
  Vision for den gode arbejdsplads introduceres til lederne, sammen med nogle konkrete handlingsmål. Lederne inddrages i formulering af handlingsmålene, via eksisterende lederfora.
  Der fokuseres på en styrket onboarding af nye ledere, så det sikres, at de kender ”Vision for den gode arbejdsplads” og værktøjskassen hertil. Der arbejdes med et tættere samspil mellem HR og fagområderne så introduktion til det generelle går hånd i hånd med introduktionen til det fag faglige.
  HR vil fremadrettet lave en endnu tættere opfølgning på langtidsfravær for at fastholde den positive tendens, der ses i fraværstallene for 1. kvartal 2019.
  Der arbejdes systematisk med intern benchmark af best practice i forhold til håndtering af sygefravær og fleksibilitet i forhold til arbejdstilrettelæggelse, særligt med fokus på vagtplanlægning.
  Desuden introduceres et nyt pejlingsværktøj for ”Arbejdsmiljø- og trivselskultur” i organisationen. Værktøjet er inspireret af Bradley kurven som blev præsentret af Thomas Hermann fra COOP. Værtøjet er udviklet til brug for arbejdet med sikkerhedskultur i industrien for at forhindre bl.a. ulykker.
  Sygefraværet er faldet i 1. kvartal 2019 i forhold til 1. kvartal 2018. Statistikken er vedlagt til orientering.

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 11-06-2019, pkt. 15

  Udgangspunktet for udvalgets arbejde var at finde en besparelse på 15-20 mio. kr. Udvalget er nået til den anbefaling/konklusion, at hvis sygefraværet skal nedbringes, så skal fokus i stedet flyttes fra et fokus på besparelser til et fokus på det gode arbejdsmiljø og god ledelse. Dette støttes også af forskningsresultater fra NFA.
  Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med ”Vision for den gode arbejdsplads” som sigtepunkt for både ledere og medarbejdere. Visionen bygger på en antagelse om, at god ledelse er centralt for at understøtte et godt arbejdsmiljø og at godt arbejdsmiljø er en væsentlig faktor for nedbringelse af sygefraværet. Roskilde Kommune bygger på et godt fundament, hvor der allerede nu er en faldende tendens for sygefraværet.
  En vigtig faktor for at alle oplever et godt arbejdsmiljø er, at alle både ledere og medarbejdere føler sig anerkendt og der er en kultur, hvor vi har gensidig respekt for hinanden og mod til at lære af vores fejl.
  Udvalget ønsker, at personaleomsætning tilføjes som KPI som et supplement til de øvrige KPI’er for det gode arbejdsmiljø. Desuden har udvalget bedt forvaltningen om at udarbejde en overordnet implementeringsplan, der forelægges Økonomiudvalget sammen med ”Vision for den gode arbejdsplads”, således at det fremgår tydeligere, hvordan forvaltningen tænker at arbejde konkret med implementering af visionen.
  Det anbefales samtidig, at der arbejdes videre med den modificerede Bradley-kurve som et dialogværktøj, der skal støtte implementeringen af visionen, og understøtter at budskabet bliver meningsfyldt for alle.
  Udvalget anbefaler desuden at arbejdet evalueres i Økonomiudvalget efter et år.
  Fraværende: Thomas Hermann.

 • Pkt. 16 Eventuelt

  Pkt. 16

  Eventuelt

  Sagsnr. 316864 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 11-06-2019, pkt. 16

  Intet til referat.
  Fraværende: Thomas Hermann.