You are here

Referat

Dato: Fredag, April 26, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 2 A, rådhuset
 • Pkt. 9 Godkendelse af dagsorden

  Pkt. 9

  Godkendelse af dagsorden

  Sagsnr. 316864 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 26-04-2019, pkt. 9


  Fraværende: Andreas Holtermann.

 • Pkt. 10 Opgørelse af gevinst ved lavere sygefravær

  Notat_-_Opgoerelse_af_oekonomiske_gevinster_ved_lavere_sygefravaer.pdf

  Pkt. 10

  Orientering om opgørelse af gevinst ved lavere sygefravær

  Sagsnr. 315224 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt

  Resume

  Siden sidste møde har den politiske del af udvalgt bedt forvaltningen komme med en oversigt over økonomiske gevinster ved lavere sygefravær.
  Der er lavet udtræk på vikarudgifter, hvor det er opgjort hvor stor en lønsum der bruges på timelønsansatte på de områder hvor der er delvis vikardækning i forbindelse med sygdom. Dog har det ikke været muligt at udskille vikardækning der skyldes sygdom og vikardækning på grund af andet fravær som eksempelvis ferie og kompetenceudvikling. Udtrækket viser dog potentielt muligheder for besparelser på vikarudgifter, såfremt sygefraværet nedbringes.
  Desuden er der lavet en beregning der viser, at hvis sygefraværet nedbringes fra 5,3% til 4,7%, vil kommunen kunne bibeholde samme serviceniveau med 34 færre medarbejdere. Dette har en værdi af ca. 15 mio. kr.
  Forudsætningerne for de ovennævnte besparelser er, at sygefraværet nedbringes. Såfremt sygefraværet ikke nedbringes, vil besparelserne ikke kunne realiseres. En besparelse på løn/vikar-budgettet eller nedbringelse af antal stillinger uden tilsvarende nedbringelse af sygefravær vil i værste fald kunne betyde højere sygefravær, da det vil forværre arbejdsmiljøet for de eksisterende medarbejdere.

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 26-04-2019, pkt. 10

  Opgørelsen fra forvaltningen blev taget til efterretning.
  Det blev drøftet, at det er en forkert præmis at identificere den økonomiske gevinst og derefter arbejde med nedbringelse af sygefravær ud fra en spardagsorden. I det private erhvervsliv ville man i højere grad have fokus på produktivitet, kulturen i organisationen og medarbejderenes motivation som drivkraft for nedbringelse af sygefraværet.
  Udvalget drøftede derfor, at det fredrettede arbejde, for at realisere den økonomiske gevinst skal fokusere på øget produktivitet forstået som bedre service til borgerne, lavere fravær og personaleomsætning.

  Fraværende: Andreas Holtermann.

 • Pkt. 11 Vision for nedbringelse af sygefraværet

  Pkt. 11

  Vision for nedbringelse af sygefraværet

  Sagsnr. 315224 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt

  Resume

  I Roskilde Komme er måltallet for sygefravær 5,0 %. Hvis måltallet bliver suppleret med en tydeligere vision for effekten af lavt sygefravær på løsning af kerneydelsen, vil der teoretisk set, kunne skabes mere ejeskab og mening i organisationen, i forhold til arbejdet med at nedbringe sygefraværet til et minimum. Visionen vil skal understøtte arbejdet med at nå måltallet, og vil formentlig have nogle afsmittende positive effekter på trivsel og arbejdsmiljø.
  Det er vigtigt at visionen formuleres som en positiv vision, der beskriver hvad organisationen vil opnå, både for medarbejderen og organisationen. Samtidig er der brug for et positivt fokus i organisationen, for at skabe mere engagement i forhold til at arbejde positivt med sygefravær/nærvær.
  Visionen kunne være en fælles vision for både forvaltningen og det politisk niveau. Visionen kan understøttes af en forvaltningsmission, der har 5 fokusområder som løbende prioriteres i ledelsesstrengen.
  Nedenfor er beskrevet en række ideer til indehold i fokus områder:
  ̵ Fælles forståelse af kerneopgave på arbejdspladsen
  Sikre at alle har fælles forståelse for opgaven, og hvorfor den skal løses. Samt at alle kan se en fælles mening, med den opgave der udføres.

  ̵ Ledelse
  Nærhed i ledelse set i forhold til ledelsesspændet.
  Tydeligere forventninger til ledelse i forhold til fravær.
  ̵ Organisering af arbejdet
  Hele tiden at have fokus på hvad organisering af arbejdet har af betydning for løsning af kerneopgaven, samt forebyggelse af nedslidning både fysisk og psykisk. Disse to ting er nogen gange i modstrid med hinanden, så hvordan drøfter arbejdspladserne løbende hvordan man balancerer disse udfordringer.
  Hvad er tilstrækkelig normering?
  ̵ Kultur, normer og adfærd på arbejdspladsen i forhold til sygefravær
  Drøfte ansvarlighed i forhold til kolleger og skabe tydelighed om hvad det betyder, når nogen er væk.
  Medansvar for den fælles opgaveløsning.
  Hvad er sygdom og smerte i forhold til arbejde?
  ̵ Arbejdsmiljø og forebyggelse af smerter og nedslidning både fysiks og psykisk
  Fokus på at indrette og organisere arbejdet, så nedslidning forebygges bedst muligt, der kommer hele tiden ny viden som skal implementeres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter værdien og effekten af en vision. Hvis effekten vurderes som relevant drøftes indhold i en kommende vision på overskriftniveau.

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 26-04-2019, pkt. 11

  Jakob Scharff fra DI holdt oplæg om, hvad det offentlige kan lære af det private erhvervsliv i forhold til nedbringelse af sygefravær. Her er sygefraværet ofte lavere end i det offentlige. Oplægget tog udgangspunkt i privat hjemmepleje og private plejehjem – samlet defineret som omsorgspleje. I den private omsorgspleje er sygefraværet signifikant lavere end på det tilsvarende område i det offentlige. Hvis man ser på analyser fra NFA, kan man se, at der især er forskelle på, i hvor høj grad medarbejderne føler sig anderkendt af deres leder, og i hvor høj grad de oplever at have indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdet. Her scorer den private omsorgspleje højere. Samtidig oplever de privat ansatte, at stå mere til rådighed i fritiden, og oplever samme niveau af overarbejde som de offentligt ansatte. Det blev desuden drøftet, om det at ledelsesspændet typisk er mindre i den private omsorgspleje end i det offentlige, har en betydning for sygefraværet.
  Det blev besluttet at arbejde videre med en anbefaling af en vision for nedbringelse af sygefraværet. Det blev drøftet, at det er vigtigt at visionen formuleres positivt. Der arbejdes videre med en vision for et bæredygtigt arbejdsmiljø med fokus på ledelse, den gode og anerkendende relation mellem leder og medarbejder og medarbejdere imellem, kulturen på arbejdspladserne i forhold til sygefravær og arbejdsmiljø. Pejlemærket for visionen er det gode arbejdsmiljø og den positive betydning for borgerne i form af forbedret service.
  Det blev drøftet om det til tider store ledelsesspænd i kommunen kan udfordre den tætte relation mellem leder og medarbejder som vurdere at have en betydning for sygefraværet.
  Det blev desuden drøftet, at det er vigtigt at der opsættes nogle meningsfulde og tydelige KPI´er for det videre arbejde. Vi skal sammenligne os med de bedste i Roskilde Kommune i samme branche og med de bedste i branchen generelt.
  Forvaltningen laver et oplæg til vision for det videre arbejde, der præsenteres på næste møde den 11. juni 2019.

  Fraværende: Andreas Holtermann.

 • Pkt. 12 Inspirationskatalog kontra tiltag i Roskilde kommune

  Notat_om_sammenligning.pdf Oversigt_over_tiltag_-_inspitationskatalog_kontra_RK.pdf

  Pkt. 12

  Inspirationskatalog Økonomi- og Indenrigsministeriet kontra tiltag i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 315224 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt

  Resume

  På sidste møde blev det besluttet, at der skulle laves en oversigt over de tiltag, der er nævnt i Inspirationskataloget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, sammenlignet med hvad Rokilde Kommune har gjort af lignende tiltag. Roskilde Kommune har afprøvet hovedparten af tiltagene, i en Roskilde kontekst, og i overensstemmelse med rammerne i personalepolitikken. HR vurderer, at der er forholdsvis høj implementeringsgrad, for de tiltag, der er afprøvet.
  Ingen af de tiltag der er beskrevet i Inspirationskataloget, peger på konkrete økonomiske besparelser som effekt af indsatsen, men peger i stedet på bedre service og højere trivsel som en del af effekten.
  Der hvor forvaltningen kan pege på et udviklingspotentiale, er at der sættes yderligere fokus på ledelsesopgaven, især peges på at sikre, at nye ledere sikres hurtigere introduktion til de rammer og værktøjer, som de nye ledere forventes at bruge, samt sikres en grundigere introduktion til personalepolitikkens grundlag om værdibaseret ledelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at oversigten drøftes og det drøftes om indsatsen vedrørende øget fokus på introduktion af nye ledere skal afprøves.

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 26-04-2019, pkt. 12

  Indstillingen tiltrædes og der arbejdsvidere med nyt program for on-boarding af nye ledere, samt at værktøjskassen i forhold til at arbejde med nedbringelse af sygefravær og opnåelse af godt arbejdsmiljø er tydelig, kendt og efterleves at alle ledere.
  Som inspiration til det videre arbejde gennemgik Thomas Hermann, næstformand i ArbejdsmiljøNET. Bradley kurven, der er en forandringsmodel for forebyggelse af ulykker, den kan give inspiration til det videre arbejde.
  Som en del af forebyggelsestiltagene, forslog Henning Sørensen at der fra udvalget også kunne sendes en anbefaling om at indfører røgfri arbejdstid, da det er i tråd med indsatsen om Røgfri kommune 2030. Den indsats bliver ikke en del af udvalgets forslåede indsatser, der arbejdes videre med Røgfri arbejdstid i andet regi.

  Fraværende: Andreas Holtermann.

 • Pkt. 13 Eventuelt

  Pkt. 13

  Eventuelt

  Sagsnr. 316864 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 26-04-2019, pkt. 13